Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd okresowy projektu innowacyjnego pn. „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” Kierownik projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd okresowy projektu innowacyjnego pn. „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” Kierownik projektu:"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd okresowy projektu innowacyjnego pn. „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” Kierownik projektu: dr Andrzej Urbanek Warszawa 09.05.2014 r. „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 1. Informacja ogólna o projekcie Lp.WyszczególnienieOpis 1.Nazwa priorytetu:Szkolnictwo wyższe i nauka. 2.Numer i nazwa Działania:4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki wiedzy. 3.Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 4.Numer konkursu:1/POKL/4.1/innowacyjne/2011. 5.Tytuł projektu:„AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia osób w wieku 50+”. 6.Beneficjent:Akademia Pomorska w Słupsku. 7.Przyznane środki: 1 166 096,76 zł. 8.Czas realizacji:od 01.10.2012 do 31.08.2015.

3 PROBLEM GŁÓWNY: niski poziom aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku 50+ PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE 1.Najniższy w Europie wskaźnik zatrudnienia. 2.Jeden z najniższych w Polsce wskaźników aktywności edukacyjnej. 3.Duże ryzyko społecznej marginalizacji. 4.Brak edukacyjnej oferty dedykowanej dla 50+. 5.Specyficzne bariery: dyskryminacja przez pracodawców i społeczeństwo, niska samoocena, niedostosowanie do szybkiego tempa zmian, brak wiary w awans zawodowy itp. 2. Problem główny i szczegółowe

4 3. Cel główny i szczegółowe CEL GŁÓWNY: CEL GŁÓWNY: podniesienie aktywności edukacyjnej grupy 50+ poprzez wdrożenie do praktyki edukacyjnej nowego modelu kształcenia w okresie realizacji projektu CELE SZCZEGÓŁOWE: poprawa jakości systemu kształcenia ustawicznego osób 50+ wzrost efektywności kształcenia ustawicznego osób 50+ wzrost kompetencji potencjalnych użytkowników w zakresie kształcenia ustawicznego osób 50+

5 Lp.Nazwa zadaniaTermin realizacji 1. Diagnoza i analiza problemu niskiego udziału osób 50+ w kształceniu ustawicznym 01.10.2012 – 30.04.2013 2. Opracowanie wstępnej wersji akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 01.04.2013 – 31.05.2013 3. Testowanie wstępnego akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 01.08.2013 – 30.11.2014 4. Opracowanie ostatecznej wersji akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 01.12.2014 – 31.03.2015 5. Upowszechnianie i włączenie rozwiązania do głównego nurtu polityki 01.06.2015 – 30.09.2015 4. Harmonogram realizacji zadań 5 etapów 31.08.2015 01.10.2012

6 5. Grupy docelowe Odbiorcy bezpośredni Odbiorcy pośredni Użytkownicy osoby 50+ rodziny społeczność lokalna pracodawcy uczelnie wyższe placówki kształcenia ustawicznego instytucje rynku pracyADRESACI

7 6. Główne założenia modelu Cel główny Cel główny : wdrożenie do praktyki edukacyjnej wzorcowych rozwiązań, pozwalających na rozwój kompetencji społeczno-zawodowych osób w wieku 50+ z wykorzystaniem andragogicznego modelu kształcenia. Cechy: uniwersalny charakter elastyczność podejścia do kształcenia otwartość na zmiany ukierunkowanie działań na wsparcie środowiska uwzględnienie szerokiego spektrum uwarunkowań wielosektorowość dostosowanie do procesu bolońskiego

8 7. Innowacyjność wieloaspektowa innowacyjność Grupa docelowa Sposób rozwiązania problemu Metody i formy pracy Tematyka kształcenia Cykl pracy dydaktycznej Warunki kształcenia Struktura programu Model innowacyjny oparty na strategii kształcenia otwartego, andragogicznym modelu pracy z uczniem dorosłym i elastycznych programach kształcenia opracowanych w konwencji modułowej.

9 8. Struktura dokumentacji programowej 1.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwoju kompetencji społecznych osób w wieku. 2.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwoju kompetencji zawodowych osób w wieku 50+”. 3.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwoju kompetencji związanych z posługiwaniem się technologiami ICT osób w wieku 50+”. 4.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwijania kompetencji psychofizycznych osób w wieku 50+”. Uwaga Uwaga: do każdego programu (modułu) opracowano poradnik metodyczny Dokumentacja programowa opracowana w konwencji modułowej. Podzielona została na cztery moduły odpowiadające poszczególnym rodzajom kompetencji.

10 9. Testowanie wstępnej wersji produktu Przygotowawczy (rekrutacja, przygotowanie uczestników) Własciwy - realizacja kształcenia – semestr 1 i 2. Końcowy. ETAP IETAP IIETAP III VIII 2013 XI 2013 2 semestry po 10 zjazdów dla 30 słuchaczy Ewaluacja wewnętrzna Realizowana we wszystkich etapach testowania – zakończenie do 30.09.2014

11 10. Stan realizacji zajęć dydaktycznych L.p.Moduł Ilość zrealizowanych zjazdów Ilość godzin: Semestr zimowy Semestr letni Zrealizowanych Pozostało godzin semestr zimowy Semestr letni 1.Kompetencji psychofizycznych 105824526 2.Kompetencji zawodowych804526 3.Kompetencji ICT1209046 4.Kompetencji społecznych964526 5.J. angielski (w ramach kompetencji społecznych) 48450 Ogółem godzin:378270124 Łącznie:772

12 11. Pierwsze wnioski z badań ewaluacyjnych Uczestnicy deklarują: 1)wysoki poziom zadowolenia z tematyki zaproponowanych zajęć 2)wysoki poziom zadowolenia pod względem oceny przydatności zajęć w życiu codziennym i zawodowym doskonalących kompetencje twarde (w szczególności moduł ICT), 3)wysoka ocena pracy nauczycieli, 4)wysoki poziom zadowolenia w obszarze satysfakcji osobistej dotyczącej aktywnego uczestnictwa w AWŚ, Deklarują ponadto: wyraźny przyrost kompetencji w zakresie modułu psychofizycznego, średni bądź niski przyrost kompetencji w module społecznym wysoki a często bardzo wysoki przyrost kompetencji w obszarze ICT, wysoki przyrost kompetencji w module zawodowym

13 12. Pierwsze problemy w realizacji 1)Niski poziom zainteresowania mężczyzn udziałem w projekcie 2)„Zmanierowanie” uczestników projektów 3)Bariera innowacyjności

14 13. Grupy docelowe zaangażowane w realizację projektu W realizację projektu na obecnym etapie zaangażowane są (w różnym stopniu) wszystkie grupy docelowe: odbiorcy bezpośredni: 30 osób w wieku 50+ z terenu województwa pomorskiego z różnym statusem zawodowym i poziomem wykształcenia, nie mające statusu emeryta, użytkownicy: 5 uczelni wyższych, 7 jednostek kształcenia ustawicznego, Urząd Pracy w Słupsku, odbiorcy pośredni: dwóch pracodawców z terenu Słupska oraz Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku.

15 14. Formy empowermentu Formy empowermentu Formy empowermentu: badania ewaluacyjne (z udziałem słuchaczy i nauczycieli), udział słuchaczy w wyborze zajęć (określanie preferencji) i współpraca z nauczycielami (przyjęty model pracy dydaktycznej), spotkania panelowe, spotkania robocze zespołu zarządzającego ze słuchaczami

16 15. Upowszechnianie – zgodnie z planem i strategią Odbiorcy bezpośredni Odbiorcy pośredni Użytkownicy osoby 50+ rodziny społeczność lokalna pracodawcy uczelnie wyższe władze państwowe i samorządowe instytucje rynku pracyADRESACI Opracowano szczegółowy plan upowszechniania na każdym etapie realizacji projektu.

17 16. Strategia wdrażania - problemy Strategia wdrażana jest obecnie bez większych zakłóceń. Na etapie realizacji jej założeń pojawiły się trzy problemy: 1)Konieczność zmiany wskaźnika osób uczestniczących w testowaniu (17K i 13M); 2)Zwiększenie ilości godzin zajęć dydaktycznych kosztem zajęć dodatkowych; 3)Wsparcie zespołu zarządzającego w IV i V etapie realizacji projektu. UWAGA: nie przewiduje się zmiany zasadniczych terminów

18 17. Ryzyka Ryzyka na obecnym etapie realizacji projektu: wycofywanie się odbiorców (os. 50+) z projektu w trakcie jego trwania możliwość wyboru przez uczestników zajęć głównie atrakcyjnych brak współpracy z instytucjami reprezentującymi użytkowników zmiany założeń projektu wynikające z jego innowacyjnego charakteru UWAGA – podjęto stosowne działania minimalizujące skutki

19 18. Główne zadania do zakończenia projektu Główne zadania do realizacji Główne zadania do realizacji: zakończenie testowania opracowanie ostatecznej wersji akademickiego modelu kształcenia ustawicznego osób 50+ AWŚ (do końca I kwartału 2015 r.) przygotowanie i złożenie produktu do walidacji (30.03.2015 r.); zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu połączonej ze szkoleniem użytkowników (VI.2015 r.).

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Przegląd okresowy projektu innowacyjnego pn. „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” Kierownik projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google