Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemów monitoringu wizyjnego zasady sporządzania i najczęściej popełniane błędy Przemysław Pierzchała Akademia Monitoringu Wizyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemów monitoringu wizyjnego zasady sporządzania i najczęściej popełniane błędy Przemysław Pierzchała Akademia Monitoringu Wizyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemów monitoringu wizyjnego zasady sporządzania i najczęściej popełniane błędy Przemysław Pierzchała Akademia Monitoringu Wizyjnego

2 wymagania formalno-prawne dotyczące inwestycji związanych z monitoringiem wizyjnym modelowa zawartość dokumentacji projektowej - aspekty wpływające na efektywność monitoringu najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu dokumentacji projektowej

3 Budowa ( instalacja, dostawa wraz z instalacją) - systemu monitoringu wizyjnego to zawsze roboty budowlane (Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) System monitoringu wizyjnego to instalacja telekomunikacyjna (Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dn. 16 lipca 2004 Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Podstawy prawne realizacji inwestycji

4 Obowiązkami inwestora wg Prawa budowlanego: JEST ZAPEWNIENIE: opracowania projektu budowlanego* i, stosownie do potrzeb, innych projektów, objęcia kierownictwa budowy* przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, PRZEZ OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH * gdy wymagane jest pozwolenie na budowę Podstawy prawne realizacji inwestycji

5 Nie wymaga pozwolenia na budowę (ani też zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego): budowa instalacji telekomunikacyjnych (czyli również monitoringu) w obrębie budynków będących w użytkowaniu, - art.29 ust.1 pkt 27 instalowanie urządzeń (do 3m wysokości), w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na obiektach budowlanych, - art.29 ust.2 pkt 15 instalowanie kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej - - art.29 ust.2 pkt 17

6 Wymaga zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego: budowa kanalizacji kablowej, - art.29 ust.1 pkt 20b budowa telekomunikacyjnych linii kablowych (realizowanych bez kanalizacji kablowej), - art.29 ust.1 pkt 20a budowa przyłączy telekomunikacyjnych - art.29 ust.1 pkt 20 (możliwe także bez zgłoszenia,) przebudowa sieci telekomunikacyjnych, - art.29 ust.2 pkt 11 instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych - - art.30 ust.1 pkt 3 b)

7 Wymaga pozwolenia na budowę : budowa instalacji telekomunikacyjnych w nowych budynkach budowa wolnostojących masztów i wież telekomunikacyjnych (czyli też słupów kamerowych z antenami radiolinii!)

8 A co z instalacją elektryczną? „O ile w wyniku robót polegających na rozbudowie instalacji wewnętrznych obiektu budowlanego nie dochodzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie stanowią one robót budowlanych i nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia” – uznał WSA w Gdańsku - Wyrok WSA w Gdańsku z 24 października 2012 r., sygn. akt II SA/Gd 426/12

9 Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie budowy systemów monitoringu wizyjnego wymaga uprawnień w specjalności Telekomunikacyjnej (Prawo Budowlane ustawa z dn. 7 lipca 1994 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Konieczne jest/może być także zapewnienie współpracy projektantów i kierowników robót budowlanych w specjalnościach: -instalacyjnej elektrycznej – przyłącza i instalacje zasilające urządzenia -konstrukcyjno – budowlanej – słupy, maszty, wieże oraz ich fundamenty Podstawy prawne realizacji inwestycji

10 W przypadku robót budowalnych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – należy sporządzić projekt budowlany (Prawo Budowlane ustawa z dn. 7 lipca 1994 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) W przypadku robót budowalnych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę – należy sporządzić (Prawo Budowlane ustawa z dn. 7 lipca 1994 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Podstawy prawne realizacji inwestycji

11 Prawo budowlane Prawo telekomunikacyjne Prawo geodezyjne i kartograficzne Prawo energetyczne Ustawa o ochronie zabytków Podstawy prawne realizacji inwestycji

12

13 Aspekty wpływające na efektywność monitoringu

14 aspekty wpływające na efektywność monitoringu  PRAWIDŁOWO I REALISTYCZNIW WYZNACZONY CEL NADZORU (CO?, GDZIE?)  ZASTOSOWANIE TECHNIKI ADEKWATNEJ DO POTRZEB (JAK?)  ZAPROJEKTOWANA ZDOLNOŚĆ SYSTEMU DO WYKRYWANIA ZDARZEŃ (KTO?/JAK?)  ZAPROJEKTOWANA ZDOLNOŚĆ SYSTEMU DO REAKCJI NA ZDARZENIA (KTO?/JAK?)

15 aspekty wpływające na efektywność monitoringu OBSZAR –Analiza zagrożeń w obszarze Zdarzenia historyczne i potencjalne Punkty Zainteresowania –Analiza przeszkód architektura i „meble miejskie” drzewa, krzewy oświetlenie (uliczne, witryny, pojazdy) –Analiza możliwości zdarzenie „wrażliwe” na monitoring

16 aspekty wpływające na efektywność monitoringu

17

18

19 TECHNIKA –kamera obrotowa czy stacjonarne? –ilość kamer w obszarze? –czułość kamer? (zdolność odwzorowania sceny w zastanym oświetleniu)

20 TECHNIKA –Ilość i wielkość monitorów ? –ilość kamer na monitor ? –Ilość i układ monitorów dla operatora aspekty wpływające na efektywność monitoringu

21

22

23

24 Wzorcowa zawartość dokumentacji projektowej

25 Wzorcowa zawartość dokumentacji projektowej Część A – pozyskiwanie obrazu Szczegółowe rozwiązania dotyczące zabudowania punktów kamerowych w nadzorowane obszary zgodnie z wymaganiami opisanymi w zatwierdzonym projekcie koncepcyjnym. Część B – transmisja obrazu W zależności od przyjętej technologii część ta zawiera opracowania dotyczące łącz kablowych (ewentualnie łącznie z opracowaniem dokumentacji nowo budowanych ciągów kanalizacji kablowej) lub łączności radiowej (w przypadku pasm licencjonowanych także dokumentację niezbędną dla złożenia wniosku o pozwolenie radiowe).

26 Część C – zasilanie punktów kamerowych Rozwiązania przyłączenia zasilania do punktów kamerowych. Dobór systemów zasilania gwarantowanego. Rozwiązania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej (łącznie z wnioskami o wydanie warunków technicznych zasilania i wymaganymi uzgodnieniami dokumentacji technicznej). Część D – Centrum Nadzoru Projekt wielobranżowy obejmujący obok części związanej z technologią prezentacji obrazu także część architektoniczną i instalacyjną (w przypadku konieczności przebudowy pomieszczeń). Zestawienia urządzeń i materiałów – przedmiary robót. Wzorcowa zawartość dokumentacji projektowej

27 Część E – Organizacja Pracy Zwierająca szczegółowy opis systemu w oparciu o uzgodniony projekt koncepcyjny, wytyczne dla opracowania niezbędnych procedury operacyjnych, opis technologii prowadzenia nadzoru, wzory dokumentów niezbędnych w pracy Centrum Nadzoru, zbiór wymagań dotyczących zatrudnionego personelu i inne. Wzorcowa zawartość dokumentacji projektowej

28 Błędy w dokumentacji projektowej

29 UWAGA!!! NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PUNKTY KAMEROWE Nie przemyślany wybór obszaru Nie określony cel instalacji Technika niewłaściwa do zadań Błędy projektowe brak analizy przeszkód brak analizy drogi słońca brak analiza oświetlenia zastanego UWAGA!!! NAJCZĘSTSZE BŁĘDY CENTRUM NADZORU  Niewłaściwe środowisko pracy  Niewłaściwa prezentacja obrazu  Nieuwzględnione wymogi ergonomii UWAGA!!! NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PERSONEL SYSTEMU OPERATOR Brak predyspozycji Brak jasno sprecyzowanych zadań Nadmiar obowiązków Brak szkoleń Brak nadzoru MANAGER SYSTEMU Po prostu brak !!!

30 Dziękuję za uwagę Przemysław Pierzchała Akademia Monitoringu Wizyjnego Specjalista ds. systemów CCTV tel. +48 601 98 00 10 akademia@cctv.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemów monitoringu wizyjnego zasady sporządzania i najczęściej popełniane błędy Przemysław Pierzchała Akademia Monitoringu Wizyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google