Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEBRANIE Z RODZICAMI - 11 września 2014r. Temat: Organizacja roku szkolnego 2014/15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEBRANIE Z RODZICAMI - 11 września 2014r. Temat: Organizacja roku szkolnego 2014/15."— Zapis prezentacji:

1 ZEBRANIE Z RODZICAMI - 11 września 2014r. Temat: Organizacja roku szkolnego 2014/15

2 Rok szkolny 2014/15 – kierunki polityki oświatowej: 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego 2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole Cel pracy: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, eliminowanie postaw nagannych uczniów oraz profilaktyka agresji i przemocy W jaki sposób nasza szkoła zapewnia uczniom bezpieczny pobyt : DYŻURY NA PRZERWACH APELE INFORMACYJNE I APEL WYCHOWAWCZY UMIEM SIĘ ZACHOWAĆ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH LEKCJE WYCHOWAWCZE SPOTKANIA Z POLICJĄ, STRAŻĄ POŻARNĄ REALIZACJA ROGRAMU BEZ PRZEMOCY W DOROSŁOŚĆ REALIZACJA PROGRAMU BEZPICZNA DROGA DO SZKOŁY REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO REALIZACJ PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZACJA ZADAŃ Z PLANU PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO REALIZACJA PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNYCH WSPIRAJĄCYCH ZAPEWNIENIE BEZPICZEŃSTWA UCZNIÓW

3 Oferta Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w roku szkolnym 2014/15 Lp.Klasa Ilość godzin tygodniowo 1.I1 godz. 2.II a1 godz. 3.II b1 godz. 4.III1 godz. 5.IV1 godz. 6.V1 godz. 7.VI1 godz. 8.I a1 godz. 9.I b1 godz. 10.II a1 godz. 11.II b1 godz. 12.III b1 godz. Zespoły wyrównawcze Lp.klasa Ilość godzin tygodniowo 1.I1 godz. 2.II a, b1 godz. 3.III1 godz. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Lp.klasaIlość godzin tygodniowo 1.II aI semestr/ II b w IIsemestrze 2.IV chł1 godz. 3.V chł.1 godz. 4.V dz.1 godz. 5.VI chł.1 godz. 6.I a2 godz. 7.I b2 godz. 8.II a2 godz. 9.II b2 godz. 10.III a2 godz. 11.III b2 godz. Zespoły korekcyjno – kompensacyjne Lp.klasaIlość godzin tygodniowo 1.IV2 godz. Zajęcia rewalidacyjne Lp.klasaIlość godzin tygodniowo 1.II a1 godz. 2.II b1 godz. 3.III2 godz. 4.V2 godz. Zajęcia logopedyczne Pedagog szkolnyPsycholog szkolny Przyjmuje w poniedziałek, wtorek, środa, piątek Przyjmuje w poniedziałki i czwartki

4 Oferta edukacyjna szkoły Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów mających trudności w nauce Zajęcia związane z realizacją programów refundowanych ze środków unijnych ( nauka pływania dla kl. III SP, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, J. angielski dla uczniów klas III gimnazjum) Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas II gimnazjalnych w ramach realizacji innowacji metodycznej

5 Oferta edukacyjna szkoły cd. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Wdrożenie uczniów i rodziców do czynnego udziału w realizacji programu Aktywna szkoła, aktywny uczeń Wdrożenie uczniów i rodziców do czynnego udziału w realizacji programu Bez przemocy w dorosłość Przygotowanie uczniów do projektu edukacyjnego i zaprezentowania go w Dniu talentów

6 Oferta edukacyjna szkoły cd. Zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego Zajęcia Karate Kyokushin w ramach działalności UKS Tymień Zajęcia sportowe realizowane w szkole przez pracownika Domu Ludowego w Tymieniu Zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( rewalidacyjne, korekcyjno-kompesacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, specjalistyczne, nauczanie indywidualne, itp. ) Zajęcia i opieka świetlicowa dla uczniów oczekujących na zajęcia szkolne i uczniów dojeżdżających w trzech grupach wiekowych: ( 0 – III SP, IV-VI SP i I – III gimnazjum) Nauka pływania dla uczniów klasy III szkoły podstawowej na basenie w Ustroniu Morskim Zajęcia organizowane przez instytucje pozaszkolne, i wiele innych

7 Plan zebrań z Rodzicami 2014/15 11 września 2014r. godz. 16.30 (czwartek) 11 grudnia 2014r. godz. 17.00 (czwartek) 15 stycznia 2015r. godz. 16.30 (czwartek) 09 kwietnia 2015r. godz. 17.00 (czwartek ) 21 maja 2015r. godz. 17.00 (czwartek) 18.06.2015r. godz. 16.30 (czwartek) – podsumowanie pracy za rok szkolny 2014/15 Uwaga! Ustala się również dni otwarte, które przypadają na każdy 2 dzień miesiąca pracy szkoły. Z zastrzeżeniem, że kontakty takie nie mogą się odbywać w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pełnienia przez nauczyciela dyżuru w czasie przerwy śródlekcyjnej. Prosimy o przestrzeganie tej zasady.

8 Plan pracy w roku szkolnym 2014/15 ( dostępny na szkolnej stronie internetowej – www.zs-tymien.pl ) Cel nadrzędny: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, eliminowanie postaw nagannych uczniów oraz profilaktyka agresji i przemocywww.zs-tymien.pl Kierunki pracy szkoły w roku 2014/15 w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego Organizacja procesu nauczania zgodnie z obowiązującym prawem Pomoc uczniom mającym trudności w nauce Podjęcie działań podnoszących efekty kształcenia Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego Stworzenie warunków do indywidualnego rozwoju ucznia Rozwijanie czytelnictwa uczniów Monitorowanie frekwencji uczniów Systematyczna kontrola i ocena ucznia w toku procesu lekcyjnego Rozwój zawodowy nauczycieli Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom wychowawczym, przemocy i agresji Rozwijanie zainteresowań uczniów

9 Plan pracy w roku szkolnym 2014/15 – cd. ( dostępny na szkolnej stronie internetowej – www.zs-tymien.pl ) Cel nadrzędny: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, eliminowanie postaw nagannych uczniów oraz profilaktyka agresji i przemocywww.zs-tymien.pl Współpraca szkoły z rodzicami Wychowanie zdrowotne Kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji szkoły Kształtowanie postaw prospołecznych i samorządowych Promowanie wychowania komunikacyjnego Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole Monitorowanie pracy szkoły (ewaluacja wewnętrzna) Zorganizowanie dowożenia i dożywiania dzieci Zorganizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej Zorganizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły Promocja szkoły

10 Plan pracy w roku szkolnym 2014/15 zadania dodatkowe Realizowanie projektów edukacyjnych w klasach II gimnazjum Realizowanie programów unijnych: Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży, Mały mistrz dla klasy I szkoły podstawowej Realizowanie projektu unijnego z j. angielskiego w klasach III gimnazjum Realizowanie innowacji metodycznej z języka angielskiego w klasach II gimnazjum Realizowanie gminnego programu I Ty zostaniesz mistrzem w klasach III szkoły podstawowej gminy Będzino Kontynuowanie projektu z zakresu nauki pływania dla klasy II SP Kontynuowanie kolejnej edycji Gminnego Festiwalu Piosenki dla dzieci ze szkół i przedszkoli naszej gminy Kontynuacja działań profilaktycznych, zawartych w programie profilaktyki Realizacja zadań określonych w programie wychowawczym Realizacja programu ogólnopolskiego Aktywna szkoła, aktywny uczeń i ubieganie się o certyfikat Realizacja programów wspierających proces wychowawczy szkoły: Trzymaj formę, Nie pal przy mnie, proszę, Nie taka szkoła straszna – Bal Malucha, Bez przemocy w dorosłość, Bezpieczna droga do szkoły, Znajdź właściwe rozwiązanie, My z niego wszyscy, WOŚP, Góra grosza, w ramach edukacji włączającej – współpraca ze Stowarzyszeniem chorych z przepukliną oponowo-rdzeniową i wiele innych.

11 Koncepcja pracy szkoły w roku 2014/15 Szkoła osiąga wysokie wyniki z egzaminów Wymagania z załącznika rozporządzeniaZadania 1.1. Analizuje się wyniki egzaminów 1) Do analizy wyników egzaminów nauczyciele wykorzystują różnorodne metody analizy wyników: a) dane w tabelach, wykresy, prezentacje, b) stanin szkoły, c) mediana, dane ilościowe, jakościowe, d) treści zadań o dużej i małej łatwości z poszczególnych przedmiotów. 2) Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników z egzaminów. 3) Wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

12 Koncepcja pracy Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie Wymagania z załącznika rozporządzeniaZadania 1.4. W szkole respektowane są normy społeczne 1) Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. 2) Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 3) Uczniowie prezentują właściwe zachowania. 4) Nauczyciele precyzują normy zachowań uczniów, zapoznają uczniów z kryteriami oceniania zachowania. 5) Nauczyciele analizują podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

13 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/15 Szkoła Podstawowa 13 października 2014r. (poniedziałek) 10 listopada 2014r. ( poniedziałek) 2 i 5 styczeń 2015r. (piątek, poniedziałek) 1 kwiecień 2015r. (środa). Przychodzi tylko szósta klasa – sprawdzian zewnętrzny 5 czerwca 2015r. (piątek) Razem dni wolnych: 6 Gimnazjum 13 października 2014r. (poniedziałek) 10 listopada 2014r. ( poniedziałek) 2 i 5 styczeń 2015r. (piątek, poniedziałek) 21, 22, 23 kwiecień 2015r. (wtorek, środa, czwartek). Przychodzi tylko III klasa– egzamin zewnętrzny 5 czerwca 2015r. (piątek) Razem dni wolnych: 8

14 Ustawowo dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 października 2014r. (wtorek) 11 listopada 2014r. (wtorek) 1i 6 stycznia 2015r. (czwartek i wtorek) 4 czerwca 2015r. (czwartek)

15 Kalendarz roku szkolnego 2014/15 inne informacje Lp.WyszczególnienieTermin 1.Rozpoczęcie roku szkolnego1 wrzesień 2014r., 2. Święto Patrona Szkoły połączone ze Ślubowaniem klas I SP i Gimnazjum 15 października 2014r. 3.Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014r. 4.Wiosenna przerwa świąteczna2 -7 kwietnia 2015r. 4. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2015r. 5.Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2015r.

16 Informacje na temat nauki religii/etyki i WDŻ – od 1.09.2014r. Religia/etyka – rodzic składa pisemną deklarację zgody na uczęszczanie jego dziecka na naukę religii/etyki w szkole. Zgoda jest ważna na każdy z etapów edukacyjnych. W każdym momencie roku szkolnego taką zgodę rodzic ma prawo wycofać i wówczas na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z religii/etyki wstawia się kreskę. WDŻ – rodzic ma prawo do złożenia rezygnacji z udziału jego dziecka w tych zajęciach. W razie braku takiej rezygnacji uczeń ma obowiązek uczestniczyć w tych zajęciach. Przedmiot ten nie podlega ocenie szkolnej i ma charakter nauczania fakultatywnego.

17 Sprawdzian/Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2014/15 Sprawdzian po szóstej klasie – termin przeprowadzenia – 1 kwietnia 2015r. do 30 września 2014 Zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do 15 października 2014 Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły przez rodziców opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej do 15 listopada 2014 Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do dysfunkcji ucznia Egzamin gimnazjalny – termin przeprowadzenia - 21, 22, 23 kwietnia 2015r. do 30 września 2014 Złożenie w szkole deklaracji przez rodziców/słuchaczy: – o wyborze języka i poziomu egzaminu do 30 września 2014 Zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do 15 października 2014 Termin przedłożenia dyrektorowi szkoły przez rodziców opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej do 15 listopada 2014 Termin złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia

18 Egzamin gimnazjalny 2015 cd. Do 8 kwietnia 2015r. - złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego w szkole, jeśli uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Dyrektor szkoły przekazuje informacje o zmianie języka obcego do okręgowej komisji egzaminacyjnej w sposób określony przez dyrektora tej komisji.

19 Terminy egzaminów zewnętrznych SPRAWDZIAN Czas trwania sprawdzianu: 1 część - godz. 9.00 ( j. polski i matematyka – 80 minut) 2 część sprawdzianu – godz. 11.45 (język obcy – 45 minut) EGZAMIN GIMNAZJALNY Czas trwania egzaminu a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 - 60 minut z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 - 90 minut b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 - 60 minut z zakresu matematyki – godz. 11:00 - 90 minut c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00 - 60 minut na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 - 60 minut

20 Deklaracja przystąpienia do egzaminu z języka obcego lub Jeden z języków obcych którego naukę uczeń kontynuował po szkole podstawowej którego naukę uczeń rozpoczął w gimnazjum Rodzic wybiera musi zdawać podstawowy rozszerzony podstawowy Dodatkowo może rozszerzony

21 Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/14 Szkoła Podstawowa PRZEDSZKOLE - 600 ZŁ KLASA 0A - 296 ZŁ KLASA 0B - 400 ZŁ KLASA I - 584 ZŁ KLASA II - 410 ZŁ KLASA III - 280 ZŁ KLASA IV - 280 ZŁ KLASA V - 150 ZŁ KLASA VI - 460 ZŁ RAZEM S.P. - 3420 ZŁ Gimnazjum KLASA I a - 340 ZŁ KLASA I b - 464 ZŁ KLASA II a - 380 ZŁ KLASA II b - 280 ZŁ KLASA III a - 240 ZŁ KLASA III b - 60 ZŁ RAZEM GIMNAZJUM 1764 ZŁ

22 Rozchód wpłat z Rady Rodziców 1. DOJAZDY NA KONKURSY PRZEDMIOTOWE I ZAWODY SPORTOWE - 636,51 ZŁ 2. OBIAD DLA SPORTOWEJ DRUŻYNY SZKOLNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI - 120,20 ZŁ 3. NAGRODY BAL SPORTOWCA - 599,99 ZŁ 4. NAGRODY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ - 180,86 ZŁ 5. POCZĘSTUNEK Z OKAZJI DNIA DZIECKA - 355,72 ZŁ 6. MEDALE NA ZAWODY "I TY ZOSTANIESZ MISTRZEM" - 156,46 ZŁ 7. NAGRODA FESTIWAL PIOSENKI - 55,90 ZŁ 8. WYJAZD DO BRITZ W ramach PNWM - 100,00 ZŁ 9. KWIATY DLA REKOLEKCJONISTY - 50,00 ZŁ 10.NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - 1.195,90 ZŁ 11.NADANIE PACZKI Z PRACAMI NA KONKURS PLASTYCZNY - 42,00 ZŁ 12.OPŁATA ZA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - 25,01 ZŁ 13.DYPLOMY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - 469,30 ZŁ ======================================================================================== RAZEM ROZCHÓD 3.987,85 ZŁ

23 Rozliczenie końcowe wpłat na Radę Rodziców za rok szkolny 2013/14 Wpłaty z Przedszkola i SP - 3.420,00 zł Wpłaty z Gimnazjum - 1.764,00 zł ======================================= Razem wpłaty 5.184,00 zł Rozchód 3.987,85 zł ======================================= Pozostało 1.196,15 zł

24 Inne informacje godz. 17.45 – wybory do Rady Rodziców Bardzo prosimy o przedstawianie się w kontaktach telefonicznych ze szkołą. W przeciwnym razie, jeżeli nie będziemy wiedzieli z kim rozmawiamy, nie będziemy udzielać informacji na jakikolwiek temat. Nie udzielamy informacji na temat uczniów przez telefon. Spotkanie z wychowawcami w klasach Dziękuję za uwagę i życzę Państwu dużo zadowolenia z własnych dzieci


Pobierz ppt "ZEBRANIE Z RODZICAMI - 11 września 2014r. Temat: Organizacja roku szkolnego 2014/15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google