Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEBRANIE Z RODZICAMI - 11 września 2014r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEBRANIE Z RODZICAMI - 11 września 2014r"— Zapis prezentacji:

1 ZEBRANIE Z RODZICAMI - 11 września 2014r
ZEBRANIE Z RODZICAMI - 11 września 2014r. Temat: Organizacja roku szkolnego 2014/15

2 Rok szkolny 2014/15 – kierunki polityki oświatowej: 1
Rok szkolny 2014/15 – kierunki polityki oświatowej: 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego 2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole Cel pracy: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, eliminowanie postaw nagannych uczniów oraz profilaktyka agresji i przemocy W jaki sposób nasza szkoła zapewnia uczniom bezpieczny pobyt : DYŻURY NA PRZERWACH APELE INFORMACYJNE I APEL WYCHOWAWCZY UMIEM SIĘ ZACHOWAĆ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH LEKCJE WYCHOWAWCZE SPOTKANIA Z POLICJĄ, STRAŻĄ POŻARNĄ REALIZACJA ROGRAMU BEZ PRZEMOCY W DOROSŁOŚĆ REALIZACJA PROGRAMU BEZPICZNA DROGA DO SZKOŁY REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO REALIZACJ PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO REALIZACJA ZADAŃ Z PLANU PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO REALIZACJA PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNYCH WSPIRAJĄCYCH ZAPEWNIENIE BEZPICZEŃSTWA UCZNIÓW

3 Oferta Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w roku szkolnym 2014/15
Zespoły wyrównawcze Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Lp. Klasa Ilość godzin tygodniowo 1. I 1 godz. 2. II a 3. II b 4. III 5. IV 6. V 7. VI 8. I a 9. I b 10. 11. 12. III b Lp. klasa Ilość godzin tygodniowo 1. I 1 godz. 2. II a, b 3. III Zespoły korekcyjno – kompensacyjne Lp. klasa Ilość godzin tygodniowo 1. II a I semestr/ II b w IIsemestrze 2. IV chł 1 godz. 3. V chł. 4. V dz. 5. VI chł. 6. I a 2 godz. 7. I b 8. 9. II b 10. III a 11. III b Zajęcia rewalidacyjne Lp. klasa Ilość godzin tygodniowo 1. IV 2 godz. Zajęcia logopedyczne Lp. klasa Ilość godzin tygodniowo 1. II a 1 godz. 2. II b 3. III 2 godz. 4. V Pedagog szkolny Psycholog szkolny Przyjmuje w poniedziałek, wtorek, środa, piątek Przyjmuje w poniedziałki i czwartki

4 Oferta edukacyjna szkoły
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów mających trudności w nauce Zajęcia związane z realizacją programów refundowanych ze środków unijnych ( nauka pływania dla kl. III SP, Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży, J. angielski dla uczniów klas III gimnazjum) Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas II gimnazjalnych w ramach realizacji innowacji metodycznej

5 Oferta edukacyjna szkoły cd.
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Wdrożenie uczniów i rodziców do czynnego udziału w realizacji programu Aktywna szkoła, aktywny uczeń Wdrożenie uczniów i rodziców do czynnego udziału w realizacji programu Bez przemocy w dorosłość Przygotowanie uczniów do projektu edukacyjnego i zaprezentowania go w Dniu talentów

6 Oferta edukacyjna szkoły cd.
Zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego Zajęcia Karate Kyokushin w ramach działalności UKS Tymień Zajęcia sportowe realizowane w szkole przez pracownika Domu Ludowego w Tymieniu Zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( rewalidacyjne, korekcyjno-kompesacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, specjalistyczne, nauczanie indywidualne, itp. ) Zajęcia i opieka świetlicowa dla uczniów oczekujących na zajęcia szkolne i uczniów dojeżdżających w trzech grupach wiekowych: ( 0 – III SP, IV-VI SP i I – III gimnazjum) Nauka pływania dla uczniów klasy III szkoły podstawowej na basenie w Ustroniu Morskim Zajęcia organizowane przez instytucje pozaszkolne, i wiele innych

7 Plan zebrań z Rodzicami 2014/15
11 września 2014r. godz (czwartek) 11 grudnia 2014r. godz (czwartek) 15 stycznia 2015r. godz (czwartek) 09 kwietnia 2015r. godz (czwartek ) 21 maja 2015r. godz (czwartek) r. godz (czwartek) – podsumowanie pracy za rok szkolny 2014/15 Uwaga! Ustala się również dni otwarte, które przypadają na każdy 2 dzień miesiąca pracy szkoły. Z zastrzeżeniem, że kontakty takie nie mogą się odbywać w czasie trwania zajęć lekcyjnych i pełnienia przez nauczyciela dyżuru w czasie przerwy śródlekcyjnej. Prosimy o przestrzeganie tej zasady.

8 Plan pracy w roku szkolnym 2014/15 ( dostępny na szkolnej stronie internetowej – ) Cel nadrzędny: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, eliminowanie postaw nagannych uczniów oraz profilaktyka agresji i przemocy Kierunki pracy szkoły w roku 2014/15 w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego Organizacja procesu nauczania zgodnie z obowiązującym prawem Pomoc uczniom mającym trudności w nauce Podjęcie działań podnoszących efekty kształcenia Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego Stworzenie warunków do indywidualnego rozwoju ucznia Rozwijanie czytelnictwa uczniów Monitorowanie frekwencji uczniów Systematyczna kontrola i ocena ucznia w toku procesu lekcyjnego Rozwój zawodowy nauczycieli Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom wychowawczym, przemocy i agresji Rozwijanie zainteresowań uczniów

9 Współpraca szkoły z rodzicami Wychowanie zdrowotne
Plan pracy w roku szkolnym 2014/15 – cd. ( dostępny na szkolnej stronie internetowej – ) Cel nadrzędny: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, eliminowanie postaw nagannych uczniów oraz profilaktyka agresji i przemocy Współpraca szkoły z rodzicami Wychowanie zdrowotne Kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji szkoły Kształtowanie postaw prospołecznych i samorządowych Promowanie wychowania komunikacyjnego Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole Monitorowanie pracy szkoły (ewaluacja wewnętrzna) Zorganizowanie dowożenia i dożywiania dzieci Zorganizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej Zorganizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły Promocja szkoły

10 Plan pracy w roku szkolnym 2014/15 zadania dodatkowe
Realizowanie projektów edukacyjnych w klasach II gimnazjum Realizowanie programów unijnych: Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży, Mały mistrz dla klasy I szkoły podstawowej Realizowanie projektu unijnego z j. angielskiego w klasach III gimnazjum Realizowanie innowacji metodycznej z języka angielskiego w klasach II gimnazjum Realizowanie gminnego programu I Ty zostaniesz mistrzem w klasach III szkoły podstawowej gminy Będzino Kontynuowanie projektu z zakresu nauki pływania dla klasy II SP Kontynuowanie kolejnej edycji Gminnego Festiwalu Piosenki dla dzieci ze szkół i przedszkoli naszej gminy Kontynuacja działań profilaktycznych, zawartych w programie profilaktyki Realizacja zadań określonych w programie wychowawczym Realizacja programu ogólnopolskiego Aktywna szkoła, aktywny uczeń i ubieganie się o certyfikat Realizacja programów wspierających proces wychowawczy szkoły: Trzymaj formę, Nie pal przy mnie, proszę, Nie taka szkoła straszna – Bal Malucha, Bez przemocy w dorosłość, Bezpieczna droga do szkoły, Znajdź właściwe rozwiązanie, My z niego wszyscy, WOŚP, Góra grosza, w ramach edukacji włączającej – współpraca ze Stowarzyszeniem chorych z przepukliną oponowo-rdzeniową i wiele innych.

11 Koncepcja pracy szkoły w roku 2014/15 Szkoła osiąga wysokie wyniki z egzaminów
Wymagania z załącznika rozporządzenia Zadania 1.1. Analizuje się wyniki egzaminów 1) Do analizy wyników egzaminów nauczyciele wykorzystują różnorodne metody analizy wyników: a) dane w tabelach, wykresy, prezentacje, b) stanin szkoły, c) mediana, dane ilościowe, jakościowe, d) treści zadań o dużej i małej łatwości z poszczególnych przedmiotów. 2) Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników z egzaminów. 3) Wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

12 Koncepcja pracy Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie
Wymagania z załącznika rozporządzenia Zadania 1.4. W szkole respektowane są normy społeczne 1) Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. 2) Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 3) Uczniowie prezentują właściwe zachowania. 4) Nauczyciele precyzują normy zachowań uczniów, zapoznają uczniów z kryteriami oceniania zachowania. 5) Nauczyciele analizują podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

13 Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/15
Szkoła Podstawowa 13 października 2014r. (poniedziałek) 10 listopada 2014r ( poniedziałek) 2 i 5 styczeń 2015r. (piątek, poniedziałek) 1 kwiecień 2015r. (środa). Przychodzi tylko szósta klasa – sprawdzian zewnętrzny 5 czerwca 2015r. (piątek) Razem dni wolnych: 6 Gimnazjum 13 października 2014r. (poniedziałek) 10 listopada 2014r ( poniedziałek) 2 i 5 styczeń 2015r. (piątek, poniedziałek) 21, 22, 23 kwiecień 2015r. (wtorek, środa, czwartek). Przychodzi tylko III klasa– egzamin zewnętrzny 5 czerwca 2015r. (piątek) Razem dni wolnych: 8

14 Ustawowo dni wolne od zajęć dydaktycznych
14 października 2014r. (wtorek) 11 listopada 2014r. (wtorek) i 6 stycznia 2015r. (czwartek i wtorek) 4 czerwca 2015r. (czwartek)

15 Kalendarz roku szkolnego 2014/15 inne informacje
Lp. Wyszczególnienie Termin 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 wrzesień 2014r., 2. Święto Patrona Szkoły połączone ze Ślubowaniem klas I SP i Gimnazjum 15 października 2014r. 3. Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014r. 4. Wiosenna przerwa świąteczna 2 -7 kwietnia 2015r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2015r. 5. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2015r.

16 Informacje na temat nauki religii/etyki i WDŻ – od 1.09.2014r.
Religia/etyka – rodzic składa pisemną deklarację zgody na uczęszczanie jego dziecka na naukę religii/etyki w szkole . Zgoda jest ważna na każdy z etapów edukacyjnych. W każdym momencie roku szkolnego taką zgodę rodzic ma prawo wycofać i wówczas na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z religii/etyki wstawia się kreskę. WDŻ – rodzic ma prawo do złożenia rezygnacji z udziału jego dziecka w tych zajęciach. W razie braku takiej rezygnacji uczeń ma obowiązek uczestniczyć w tych zajęciach. Przedmiot ten nie podlega ocenie szkolnej i ma charakter nauczania fakultatywnego.

17 Sprawdzian/Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2014/15
Sprawdzian po szóstej klasie – termin przeprowadzenia – 1 kwietnia 2015r. do 30 września 2014 Zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do 15 października 2014 Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły przez rodziców opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej do 15 listopada 2014 Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do dysfunkcji ucznia Egzamin gimnazjalny – termin przeprowadzenia , 22, 23 kwietnia 2015r. do 30 września 2014 Złożenie w szkole deklaracji przez rodziców/słuchaczy: – o wyborze języka i poziomu egzaminu Zapoznanie rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu do 15 października 2014 Termin przedłożenia dyrektorowi szkoły przez rodziców opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej do 15 listopada 2014 Termin złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia

18 Egzamin gimnazjalny 2015 cd.
Do 8 kwietnia 2015r. - złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego w szkole, jeśli uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Dyrektor szkoły przekazuje informacje o zmianie języka obcego do okręgowej komisji egzaminacyjnej w sposób określony przez dyrektora tej komisji.

19 Terminy egzaminów zewnętrznych
EGZAMIN GIMNAZJALNY SPRAWDZIAN Czas trwania sprawdzianu: 1 część - godz ( j. polski i matematyka – 80 minut) 2 część sprawdzianu – godz (język obcy – 45 minut) Czas trwania egzaminu a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9: minut z zakresu języka polskiego – godz. 11: minut b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9: minut z zakresu matematyki – godz. 11: minut c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) na poziomie podstawowym – godz. 9: minut na poziomie rozszerzonym – godz. 11: minut

20 Deklaracja przystąpienia do egzaminu z języka obcego
lub Jeden z języków obcych którego naukę uczeń kontynuował po szkole podstawowej którego naukę uczeń rozpoczął w gimnazjum Rodzic wybiera musi zdawać podstawowy podstawowy Dodatkowo może rozszerzony rozszerzony

21 Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/14
Szkoła Podstawowa Gimnazjum PRZEDSZKOLE ZŁ KLASA 0A ZŁ KLASA 0B ZŁ KLASA I ZŁ KLASA II ZŁ KLASA III ZŁ KLASA IV ZŁ KLASA V ZŁ KLASA VI ZŁ RAZEM S.P ZŁ KLASA I a ZŁ KLASA I b ZŁ KLASA II a ZŁ KLASA II b ZŁ KLASA III a ZŁ KLASA III b ZŁ RAZEM GIMNAZJUM ZŁ

22 Rozchód wpłat z Rady Rodziców
1. DOJAZDY NA KONKURSY PRZEDMIOTOWE I ZAWODY SPORTOWE ,51 ZŁ 2. OBIAD DLA SPORTOWEJ DRUŻYNY SZKOLNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI ,20 ZŁ 3. NAGRODY BAL SPORTOWCA ,99 ZŁ 4. NAGRODY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,86 ZŁ 5. POCZĘSTUNEK Z OKAZJI DNIA DZIECKA ,72 ZŁ 6. MEDALE NA ZAWODY "I TY ZOSTANIESZ MISTRZEM" ,46 ZŁ 7. NAGRODA FESTIWAL PIOSENKI ,90 ZŁ 8. WYJAZD DO BRITZ W ramach PNWM ,00 ZŁ 9. KWIATY DLA REKOLEKCJONISTY ,00 ZŁ 10.NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ,90 ZŁ 11.NADANIE PACZKI Z PRACAMI NA KONKURS PLASTYCZNY ,00 ZŁ 12.OPŁATA ZA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO ,01 ZŁ 13.DYPLOMY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ,30 ZŁ ======================================================================================== RAZEM ROZCHÓD ,85 ZŁ

23 Rozliczenie końcowe wpłat na Radę Rodziców za rok szkolny 2013/14
Wpłaty z Przedszkola i SP ,00 zł Wpłaty z Gimnazjum ,00 zł ======================================= Razem wpłaty ,00 zł Rozchód ,85 zł Pozostało ,15 zł

24 Inne informacje godz. 17.45 – wybory do Rady Rodziców
Bardzo prosimy o przedstawianie się w kontaktach telefonicznych ze szkołą. W przeciwnym razie, jeżeli nie będziemy wiedzieli z kim rozmawiamy, nie będziemy udzielać informacji na jakikolwiek temat. Nie udzielamy informacji na temat uczniów przez telefon. Spotkanie z wychowawcami w klasach Dziękuję za uwagę i życzę Państwu dużo zadowolenia z własnych dzieci


Pobierz ppt "ZEBRANIE Z RODZICAMI - 11 września 2014r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google