Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szkoła w Bejscach znana z tego, że się troszczy o każdego” że się troszczy o każdego”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szkoła w Bejscach znana z tego, że się troszczy o każdego” że się troszczy o każdego”"— Zapis prezentacji:

1 „Szkoła w Bejscach znana z tego, że się troszczy o każdego” że się troszczy o każdego”

2 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

3 Cel ogólny: Wyrównywanie szans edukacyjnych u 20 chłopców i 12 dziewczynek mających trudności w nauce, rozwijanie zainteresowań u 21 chłopców i 11 dziewcząt oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla 12 chłopców i 8 dziewcząt w trakcie trwania projektu.

4 Cele szczegółowe: 1. Doskonalenie umiejętności i wyrównywanie braków z zakresu czytania, rozumowania i korzystania z informacji. z zakresu czytania, rozumowania i korzystania z informacji. 2. Doskonalenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej i posługiwania się sprzętem ICT. 3. Podnoszenie poziomu wiedzy matematycznej. 4. Kształtowanie postaw proekologicznych. 5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się j.angielskim. 6. Zapewnienie uczniom doradztwa i opieki psychologicznej. 7. Osiągnięcie lepszych wyników ze sprawdzianu po szkole podstawowej.

5 1. Zajęcia dodatkowe z informatyki-kl.V-VI – 10 uczniów 2. Zajęcia dodatkowe z matematyki-kl.VI – 10 uczniów 3. Zajęcia dodatkowe z przyrody-kl.III-IV – 10 uczniów 4. Zespół wyrównawczy z j.angielskiego-kl.IV – 10 uczniów 5. Zespół wyrównawczy z j.polskiego-kl.VI – 10 uczniów 6. Zespół wyrównawczy z kształcenia zintegrowanego- kl.I-II – 12 uczniów 7. Spotkanie z psychologiem-20 uczniów

6 1. Zajęcia dodatkowe z informatyki-kl.V-VI – 2 godz. tygodniowo 2. Zajęcia dodatkowe z matematyki-kl.VI – 2 godz. tyg. 3. Zajęcia dodatkowe z przyrody-kl.III-IV – 2 godz. co 2 tygodnie 4. Zespół wyrównawczy z j.angielskiego-kl.IV – 2 godz. tyg. 5. Zespół wyrównawczy z j.polskiego-kl.VI – 2 godz. tyg. 6. Zespół wyrównawczy z kształcenia zintegrowanego-kl.I-II – 2 godz. tyg. 7.Spotkanie z psychologiem- raz w miesiącu 2 godz.

7 ZASADY REKRUTACJI Na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych w kolejności kwalifikują się uczniowie: charakteryzujący się predyspozycjami w danej dziedzinie (ustny wywiad z nauczycielem przedmiotu i uczniem) charakteryzujący się predyspozycjami w danej dziedzinie (ustny wywiad z nauczycielem przedmiotu i uczniem) osiągający dobre wyniki w nauce (ocena końcoworoczna z danego przedmiotu 4 i powyżej, w kl. III ocena opisowa) osiągający dobre wyniki w nauce (ocena końcoworoczna z danego przedmiotu 4 i powyżej, w kl. III ocena opisowa)

8 Na zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze w pierwszej kolejności kwalifikują się uczniowie: mający trudności w nauce, mający trudności w nauce, wykazujący braki programowe, wykazujący braki programowe, o szczególnych potrzebach edukacyjnych: ocena uzyskana z j. polskiego na koniec roku szkolnego poniżej 4, a w kl. II-III ocena opisowa na świadectwie i rozmowa z wychowawcą, kl. I – ustny wywiad z nauczycielem prowadzącym oraz karty informacyjne. o szczególnych potrzebach edukacyjnych: ocena uzyskana z j. polskiego na koniec roku szkolnego poniżej 4, a w kl. II-III ocena opisowa na świadectwie i rozmowa z wychowawcą, kl. I – ustny wywiad z nauczycielem prowadzącym oraz karty informacyjne. ZASADY REKRUTACJI

9 Obowiązki uczestników: - podpisanie wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, - podpisanie wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, - wypełnienie wraz z rodzicem/opiekunek prawnym formularz danych osobowych - wypełnienie wraz z rodzicem/opiekunek prawnym formularz danych osobowych - aktywne i systematyczne uczestniczenie w zajęciach, - aktywne i systematyczne uczestniczenie w zajęciach, - rozwiązywanie testów określających nabywanie umiejętności na zajęciach, - rozwiązywanie testów określających nabywanie umiejętności na zajęciach, - wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu, - wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu, - przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, - przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, - systematyczne uczestniczenie w zajęciach, - systematyczne uczestniczenie w zajęciach, - przestrzeganie punktualności. - przestrzeganie punktualności.


Pobierz ppt "„Szkoła w Bejscach znana z tego, że się troszczy o każdego” że się troszczy o każdego”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google