Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 lat EFS w Polsce Perspektywy na przyszłość. Sytuacja makroekonomiczna Wskaźniki makroekonomiczne2004 r.2013 r. Najniższy w UE wskaźnik zatrudnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 lat EFS w Polsce Perspektywy na przyszłość. Sytuacja makroekonomiczna Wskaźniki makroekonomiczne2004 r.2013 r. Najniższy w UE wskaźnik zatrudnienia."— Zapis prezentacji:

1 10 lat EFS w Polsce Perspektywy na przyszłość

2 Sytuacja makroekonomiczna Wskaźniki makroekonomiczne2004 r.2013 r. Najniższy w UE wskaźnik zatrudnienia 51,2% 59% Dwukrotnie wyższa od średniej UE stopa bezrobocia 19% 13,4% Najniższy w UE średni wiek dezaktywacji zawodowej 57,7 66,9* Bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób starszych 28% 40,6% Bardzo niski udział wydatków na B+R (jako % PKB) 0,56% 0,9%

3 Obawy a rzeczywistość POLSKA STANIE SIĘ PŁATNIKIEM NETTO – za każde 1 EUR wpłacone do budżetu UE otrzymaliśmy 3 EUR; DRAMATYCZNIE WZROSNĄ CENY USŁUG I TOWARÓW – w czerwcu 2013r. odnotowano najniższy poziom inflacji od 1989r. NIE WYKORZYSTAMY SZANSY ROZWOJOWEJ ZWIĄZANEJ Z FUNDUSZAMI – pełne wykorzystanie EFS 2004-2006 i 100% kontraktacji PO KL; SYTUACJA POLSKICH FIRM BĘDZIE ZAGROŻONA, BO SĄ MNIEJ KONKURENCYJNE – w okresie 2003–2013 poprawa wyników ekonomicznych polskich firm następowała znacznie szybciej niż średnio w UE (Polska – 148,2%, UE-27 – 120,7%); WZROŚNIE BEZROBOCIE – 19,7 % w 2004r., 13% w 2014r. NA INTEGRACJI Z UE ZYSKAJĄ TYLKO OSOBY ZNAJĄCE JĘZYKI OBCE I LUDZIE MŁODZI – korzyści osobiste z członkostwa w UE deklaruje 61% osób a 89% popiera obecność Polski w UE.

4 10 LAT EFS Ewolucja charakteru wsparcia SPO RZL EQUAL ZPORR PO KL PO WER 16 RPO Znaczący wymiar ilościowy i zapewnianie jakości wsparcia Równoległa interwencja w wielu obszarach Próby reform systemowych Zapewnienie mechanizmów dla absorpcji środków Większa decentralizacja Koncentracja i rezultaty Efektywność ekonomiczna Terytorialny wymiar Innowacyjność Zapewnienie trwałości Laboratorium zmian społecznych Przygotowanie struktur Testowanie nowych rozwiązań

5 10 lat EFS „w liczbach” 13,8 mld EUR = 1/5 budżetu PL w 2013 r. Prawie 1/4 Polaków już skorzystała z projektu EFS - 9,1 mln osób Prawie 900 tys. staży 56 tys. projektów 1,5 mln uczniów skorzystało z zajęć dodatkowych

6 EFS jako katalizator przemian Rozwój kapitału ludzkiego na niespotykaną skalę; Zmiana kultury organizacyjnej i funkcjonowania instytucji; Szanse dla krajowych polityk publicznych - możliwość wykorzystania środków dotychczas niedostępnych np. w obszarze adaptacyjności, edukacji, pomocy społecznej; Nowa jakość w administracji publicznej - zadaniowość, partnerstwo, współpraca, ewaluacja, konsultacje społeczne; Nowoczesne programy kształcenia, modele rozwiązywania problemów społecznych, standardy świadczenia usług; Współzarządzanie rozwojem - blisko 300 ewaluacji i analiz, 85% wdrożonych rekomendacji; Promocja i wdrażanie konkretnych zmian: żłobki, przedszkola, równość szans, programy edukacyjne, kierunki studiów.

7 Akceleracja i adaptacyjność Stabilizacy jna rola EFS w okresie recesji gospodarczej po 2008 r. Szybka reakcja na spowolnienie gospodarcze, „pakiet antykryzysowy”: - większe alokacje - szybka ścieżka oceny - szerszy zakres wsparcia (ouplacement) - dodatki relokacyjne Identyfikacja potrzeb i precyzyjne adresowanie wsparcia (kryteria) Inwestycje w kadry = poprawa konkurencyjności MSP

8 1,7 mln osób objętych aktywizacją zawodową Zmiana struktury APRP - wzrost o 1/3 250 tys. nowych firm = 7,5% wszystkich nowych przedsiębiorstw Dynamiczny rozwój rynku pracy Co 2 osoba bezrobotna (59%)po udziale w projekcie EFS podjęła pracę = ok. 800 tys. zatrudnionych 14 mld zł inwestycji

9 20% więcej dzieci objętych edukacją przedszkolną 5 tys. nowych przedszkoli 250 tys. stanowisk komputerowych w szkołach 90 tys. studentów kierunków technicznych Nowoczesna edukacja Indywidualizacja nauczania 12 tys. programów rozwojowych szkół 12,3 mld zł inwestycji 700 tys. stypendiów

10 Co 3 osoba znajduje pracę Trwałość - 9/10 miejsc pracy dłużej niż 1,5 roku Wsparcie osób w trudnej sytuacji Nowe narzędzia w pomocy społecznej Rozwój Ekonomii społecznej wyższa ocena własnych umiejętności (91%) chęć dalszej nauki (87%) motywacja do podjęcia pracy (87%)

11 Wstępna ocena ex-post Wniosek: Widoczna trafność interwencji wyższe kwoty z EFS trafiały do powiatów o większych potrzebach (niższych początkowych wartościach wskaźników) Wniosek: Obserwowalna skuteczność interwencji wyższym wartościom projektów (per capita) towarzyszyła większa poprawa na rynku pracy Wniosek: Następuje konwergencja rynków pracy Im trudniejsza była początkowa sytuacja na rynku pracy tym większa nastąpiła poprawa (mniejsze pogorszenie)

12 Odroczone rezultaty Wpływ inwestycji w kapitał ludzki (szkoleń i procesu kształcenia) ujawnia się w perspektywie wieloletniej; Wyrównywanie szans edukacyjnych = łatwiejsza adaptacja do nowoczesnej i dynamicznie zmieniającej się gospodarki; Odpowiedź na wyzwania demograficzne (do 2025 r. 3 mln osób mniej na rynku pracy) i technologiczne (rozwój ICT, gospodarka pro-ekologiczna).

13 Percepcja 2/3 Polaków kojarzy nazwę PO KL blisko połowa – rozpoznaje markę EFS

14 Wyzwania na przyszłość Koordynacja mechanizmów implementacyjnych (17 PO)Koncentracja na jakości i rezultatachBudowa niezależności rozwojowej – trwałość rozwiązań Wzrost poziomu kapitału społecznego jako efekt procesów rozwojowych Współodpowiedzialność i aktywny udział w procesach decyzyjnychSpełnienie znaczących wymagań kontrolno - audytowychPoprawa spójności społecznej i większe szanse dla osób młodychRyzyko „pułapki średniego rozwoju”

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "10 lat EFS w Polsce Perspektywy na przyszłość. Sytuacja makroekonomiczna Wskaźniki makroekonomiczne2004 r.2013 r. Najniższy w UE wskaźnik zatrudnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google