Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Rok szkolny 2013/2014 Raport przeznaczony dla dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Rok szkolny 2013/2014 Raport przeznaczony dla dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów szkoły."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Rok szkolny 2013/2014 Raport przeznaczony dla dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów szkoły

2 Ewaluacja wewnętrzna - wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły, została przeprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r.).

3 Celem przeprowadzonej ewaluacji
było dostarczenie informacji na temat funkcjonowania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami oraz poznanie oczekiwań rodziców co do sposobów i form współpracy ze szkołą.

4 Ewaluacja realizowana była od września 2013 roku do maja 2014 roku
Ewaluacja realizowana była od września 2013 roku do maja 2014 roku. Zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ewaluacyjny. Obejmowały one m. in. ankiety skierowane do rodziców i nauczycieli, kwestionariusz wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem szkoły oraz analizę wybranej dokumentacji szkolnej. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia w projekcie ewaluacji wewnętrznej.

5 Pytania kluczowe: W jaki sposób szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy? Czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły i jaki jest ich wpływ na działania szkoły? Jaki jest poziom i zakres zaangażowania rodziców w działania prowadzone przez szkołę? W jaki sposób szkoła informuje rodziców o rozwoju ich dzieci? Jakie formy wspierania rodziców w wychowaniu dzieci prowadzi szkoła?

6 Kryteria ewaluacji: Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania. Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły i ich opinie mają wpływ na działania szkoły. Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę. Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

8 Szkoła stwarza możliwości rodzicom do dzielenia się przez nich opiniami na temat funkcjonowania szkoły oraz wykorzystuje je w swojej pracy.

9 Analiza dokumentacji wykazała, że w szkole każdego roku nowelizuje się Plan Pracy Szkoły na bieżący rok, w którym zakłada się wszechstronną współpracę szkoły i oddziału przedszkolnego z rodzicami. Obejmuje on m.in. przygotowanie wyborów do Rady Rodziców, włączenie rodziców w organizację imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, inspirowanie rodziców do pomocy materialnej szkole, nowatorskie formy spotkań z rodzicami, informowanie rodziców o problematyce planowania życia szkolnego oraz przedszkolnego, przebiegu realizacji planów oraz sprawach bieżących. Zakłada też wypracowanie systemu współpracy z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze i uwzględnia prowadzenie teczek wychowawcy klasowego.

10 Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10. 09. 2013r
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu r. została podjęta UCHWAŁA NR 3/2013/2014 o zatwierdzeniu Planu Pracy Szkoły. Szkoła i oddział przedszkolny pozyskują opinie i badają oczekiwania rodziców na temat swojej pracy przeprowadzając ankiety podczas zebrań klasowych np. ankieta dla rodziców dotycząca modyfikacji pracy szkoły/ oddziału przedszkolnego (protokoły zebrań z rodzicami klasy I a i VI d oraz „O”), ankiety „Pozyskiwanie opinii nt. pracy szkoły” w klasach I-VI .

11 Rodzice mają możliwość skorzystania z różnych form kontaktu ze szkołą, podczas których pozyskiwane są opinie, zapoznawani są z dokumentacją szkoły: Statut, WSO i kryteria oceniania, Regulamin Szkoły, Program Wychowawczy, Koncepcja Pracy Szkoły, procedury kontaktów z rodzicami. Formy te to: zebrania ogólne, zebrania klasowe, comiesięczne konsultacje indywidualne, planowane spotkania z wychowawcami i nauczycielami po zakończonych lekcjach.

12 Poza tym ważne wiadomości umieszczane są na ściennych gazetkach informacyjnych (szkolnej i oddziału przedszkolnego) dla rodziców: terminy konsultacji, harmonogram pracy dyrekcji szkoły, pedagoga, psychologa, pracy świetlicy szkolnej i biblioteki, harmonogram zajęć przedszkolnych, bieżące informacje dla rodziców z oddziału itp. Rodzice mają możliwość systematycznego kontaktu z nauczycielami i wychowawcami poprzez system komunikacji internetowej z rodzicami Librus. Na stronie internetowej szkoły rodzice znajdą wszystkie informacje dotyczące pracy szkoły i oddziału przedszkolnego, jest również zakładkę „Dla rodziców”.

13 Co roku w szkole organizowane są „Dni otwarte” dla rodziców i dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej. W tym czasie rodzice uczestniczą w spotkaniu z dyrekcją szkoły i zapoznają się ze szkołą, a dzieci biorą udział w różnorodnych zajęciach integracyjnych. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują, że zdecydowana większość rodziców uznała, że w szkole i w przedszkolu rozpoznaje się potrzeby rodziców w zakresie współpracy.

14 Na pytanie dotyczące sposobu przekazywania informacji na temat tych potrzeb:
87% rodziców uczniów klas I-VI wskazało na rozmowy indywidualne z wychowawcą lub nauczycielem, 45% respondentów opowiedziało się za wypełnianiem ankiet, 8% rodziców wybrało odpowiedź „inny sposób” np. Librus, poczta internetowa, kontakt telefoniczny, zeszyt kontaktowy. 100% badanych rodziców przedszkolaków przekazuje informacje kontaktując się bezpośrednio z wychowawcą.

15 Nauczyciele stwierdzili podobnie, że rozpoznają potrzeby rodziców w zakresie współpracy ze szkołą
„zdecydowanie tak” 64% i „raczej tak” 36%. Najczęściej czynią to poprzez: rozmowy indywidualne - 100%, wykorzystują informacje uzyskane od dzieci - 91% w wyniku ankietowania - 32%. 95,5% wychowawców wykorzystuje te informacje do opracowania planu współpracy z rodzicami i 68% nauczycieli uwzględnia w nim potrzeby rodziców, które uznaje za możliwe do realizacji. Rodzice także wysoko ocenili realizowanie przez szkołę zgłaszanych potrzeb możliwych do wykonania - 85%, dodatkowo 14% rodziców uznało, że realizowane są wszystkie potrzeby. Aż 63% rodziców badanych w oddziale przedszkolnym uważa, że realizowane są wszystkie potrzeby, natomiast 37% uznało, że realizowane są te potrzeby, które możliwe są do realizacji.

16 Wszyscy nauczyciele uważają, że otrzymywane od rodziców opinie i sugestie mają dalszy wpływ na proces dydaktyczno – wychowawczy oraz kalendarz imprez szkolnych. Podobnie rodzice wskazali, że przy opracowywaniu planu współpracy wychowawca koncentruje się głównie na problemach dydaktycznych i wychowawczych, tak uznało 97% ankietowanych. Z kolei 72% rodziców wypowiedziało się, że nauczyciele omawiają kalendarz imprez szkolnych. 38% respondentów wskazało, że wychowawcy poruszają zadania dotyczące integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

17 Podobnie wyniki kształtowały się w oddziale przedszkolnym
Podobnie wyniki kształtowały się w oddziale przedszkolnym. 88% badanych rodziców dzieci z przedszkola uważa, że podczas opracowywania planu współpracy omawiane są aktualne problemy dydaktyczne i wychowawcze. Po 63% ankietowanych uważa, że pod uwagę brany jest też kalendarz imprez przedszkolnych oraz zadania na rzecz integracji oddziału ze środowiskiem.

18 Z wywiadu przeprowadzonego z panią Dyrektor wynika, że rodzice dzielą się swoimi opiniami o pracy szkoły podczas zebrań ogólnych, w rozmowach indywidualnych, również telefonicznych oraz przy okazji uroczystości i imprez szkolnych. Wnioski zgłaszane są również przez klasowe Rady Rodziców oraz na podstawie relacji wychowawców ze spotkań z rodzicami. Formalną reprezentację rodziców stanowi Prezydium Rady Rodziców liczące 5 osób. Zdaniem pani Dyrektor opinie i sugestie rodziców dotyczące życia szkoły, jak i procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz opiekuńczego są dyskutowane w gronie pedagogicznym i brane pod uwagę przy planowaniu i wykonywaniu pracy.

19 Można wymienić tu kilka przykładów:
wprowadzenie dziennika elektronicznego w klasach IV-VI, ustalanie wraz z rodzicami miejsca odbywania się „zielonych szkół” i wycieczek, zorganizowanie drugiego pomieszczenia świetlicowego. Rodzice mają sposobność korzystania z różnych form kontaktu ze szkołą. Są to: zebrania ogólne, zebrania klasowe, konsultacje indywidualne z wychowawcami i nauczycielami, spotkania okolicznościowe. Wychowawcy i nauczyciele są do dyspozycji rodziców podczas tzw. „okienek” oraz po zakończonych lekcjach. Dodatkowo na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kontakt” znajdują się następujące informacje : adres szkoły, numer telefonu, faksu i adres owy.

20 Rodzice współdecydują
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i mają istotny wpływ na jej działania.

21 Na podstawie analizy protokołu z posiedzenia Rady Rodziców stwierdza się, że rodzice podejmują decyzje w sprawie przeznaczania środków gromadzonych na funduszu Rady Rodziców np. dofinansowanie systemu komunikacji internetowej Librus z rodzicami (UCHWAŁA /2014), dofinansowanie udziału w warsztatach teatralnych (UCHWAŁA /2014), dofinansowanie przygotowania filmu o szkole w związanego z obchodami 35-lecia szkoły (UCHWAŁA /2014). Ponadto protokoły zebrań z rodzicami wskazują, że rodzice decydują o udziale swoich dzieci w lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie, zajęciach pozalekcyjnych, wyrażają zgodę na obejmowanie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wybierają firmę ubezpieczeniową, decydują o wyborze ofert wyjazdu na „Zieloną szkołę”, wycieczek klasowych, modyfikują terminarz imprez klasowych.

22 Mają wpływ na zakup pomocy dydaktycznych, corocznie składają wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (IV c – wniosek o zakup projektora, I a - wniosek o zakup tablicy interaktywnej). W klasach sportowych rodzice dofinansowują zakup odzieży sportowej oraz wyjazdy na turnieje sportowe. Trójka grupowa oddziału przedszkolnego współdecyduje i pomaga w zakupie zabawek, i pomocy dydaktycznych dla dzieci. Nauczyciele uwzględniają w swojej pracy opinie rodziców poprzez modyfikację planów wychowawczych, harmonogramów imprez klasowych, organizują lekcje otwarte dla rodziców.

23 Rodzice uczniów biorą aktywny udział w wielu przedsięwzięciach szkolnych. Chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły: „Promyk radości” – przygotowanie paczek świątecznych dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej; „Zbieramy pokarm dla zwierząt ze schroniska”; zbiórka materiałów papierniczych dla fundacji „Iskierka”. Włączają się w zbiórkę makulatury, zużytych baterii, zakrętek i puszek. Zajmują się przygotowaniem poczęstunku i prezentów dla uczniów podczas balu przebierańców dla klas I-III i innych imprez klasowych oraz grupowych.

24 Niektórzy rodzice również chętnie biorą udział w organizowanych przez szkołę klasowych wycieczkach krajoznawczych, wspomagając wychowawców w opiece nad dziećmi. Licznie uczestniczą w wielu imprezach szkolnych, takich jak: inauguracja roku szkolnego i jego zakończenie, ślubowanie klas pierwszych, pasowaniu na przedszkolaka, apelach i akademiach przygotowanych przez uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego. Ponadto rodzice zajmują się pieczeniem ciast na różne uroczystości szkolne i klasowe. Wielu z rodziców i członków rodzin uczestniczy w imprezach klasowych z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka. W bieżącym roku szkolnym chętni rodzice zaangażowali się w organizację obchodów 35 – lecia szkoły: uroczysta gala w Teatrze Małym, Bal Absolwenta, festyn szkolny.

25 Dyrekcja szkoły i Rada Pedagogiczna kieruje podziękowania do rodziców za szczególne zasługi w pracy na rzecz szkoły i oddziału przedszkolnego. Z okazji zakończenia roku szkolnego Rada Rodziców funduje nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce. Protokoły spotkań z rodzicami poszczególnych klas zawierają adnotacje potwierdzające przekazywanie przez przewodniczących trójek klasowych informacji ze spotkań z Prezydium Rady Rodziców i Dyrekcją szkoły. Ponadto w protokołach znajdują się wnioski zgłaszane przez rodziców, kierowane za pośrednictwem wychowawcy klasy do dyrektora szkoły. Wnioski te są analizowane i uwzględniane podczas organizacji pracy szkoły.

26 Rodzice wykazują wysoki poziom i szeroki zakres zaangażowania w działania prowadzone przez szkołę.

27 73% ankietowanych nauczycieli „raczej dobrze”,
a 22,5% „bardzo dobrze” ocenia zaangażowanie rodziców w życie szkoły . Według wychowawców najchętniej rodzice angażują się w takie formy współpracy jak: spotkania indywidualne 100% zebrania klasowe 91% uroczystości klasowe 91% i szkolne 92% dzień otwarty 82% opiniowanie dokumentacji i planów szkolnych 93%.

28 Rodzice także wysoko oceniają swoje zaangażowanie w pracę szkoły „raczej dobrze” 80%, natomiast 10% uważa, że w stopniu bardzo dobrym uczestniczy w działalności szkoły. 7% uznało, że raczej źle wypada ich zaangażowanie w pracę szkoły. 80% rodziców uczniów kl. I-VI i 75% rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego uznaje, że najczęściej współpracują ze szkołą poprzez udział w spotkaniach ogólnych i w większości robią to chętnie - 86%, a także w konsultacjach indywidualnych - 94%. Natomiast 60% badanych rodziców współpracowało ze szkołą dzięki uczestnictwu lub pomocy w organizacji spotkań okolicznościowych np. w wigilii klasowej, Dnia Matki itp.

29 Wśród 72% rodziców te formy współpracy cieszą się popularnością, gdyż rodzice biorą w nich udział chętnie lub bardzo chętnie. Rodzice pytani o swoje zaangażowanie w prace społeczne na rzecz klasy lub szkoły odpowiadali następująco: 34% raczej chętnie uczestniczy w tego typu działaniach, 13% bardzo chętnie, natomiast 8% uznało, że robi to raczej niechętnie. W sprawie opiniowania dokumentacji i planów szkoły 22% wyraziło, iż robi to raczej chętnie, 7% robi to bardzo chętnie, 15% raczej niechętnie.

30 W kwestii wsparcia finansowego szkoły 49% ankietowanych rodziców czyni to chętnie lub bardzo chętnie, natomiast 10% robi to raczej niechętnie. Jeżeli chodzi o proponowane przez szkołę spotkania z ekspertami 24% rodziców uczestniczy w nich raczej chętnie, 17% bardzo chętnie, 11% ankietowanych uczęszcza na warsztaty czy szkolenia niechętnie. Dokonując analizy odpowiedzi rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego można stwierdzić, że również najchętniej biorą oni udział w uroczystościach grupowych. Najmniejszym zaangażowaniem ze strony rodziców cieszą się dni otwarte oraz spotkania z ekspertami. Z kolei w opinii ankietowanych nauczycieli rodzice raczej niechętnie uczestniczą w spotkaniach z ekspertami - 68% i finansowym wspieraniu szkoły - 41%.

31 W opinii 86% ankietowanych nauczycieli, tylko pojedyncze osoby, pomimo zachęt unikają lub odmawiają współpracy ze szkołą. Większość nauczycieli - 68%, ocenia swoją współpracę z rodzicami raczej dobrze, a 32% bardzo dobrze. Żaden z nauczycieli nie ocenił jej źle. Także większość rodziców (66% ankietowanych) uważa, że raczej dobrze współpracuje ze szkołą, a 29% zaznaczyło odpowiedź bardzo dobrze. Zaledwie 3% uważa, że ich współpraca układa się raczej źle. Wśród rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego 88% dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoje zaangażowanie we współpracę.

32 Według nauczycieli obszary, w których współpraca
z rodzicami się nie udaje to : finansowe wspieranie szkoły poprzez dokonywanie przez rodziców wpłat na rzecz Rady Rodziców - 27%, brak współdziałania ze strony niektórych rodziców pomimo zachęt nauczycieli - 13,5%, brak obiektywnej oceny sytuacji w razie trudności wychowawczych ucznia w szkole - 13,5% udział w prelekcjach, warsztatach dla rodziców - 9%.

33 Z kolei większość rodziców nie odpowiedziała na pytanie dotyczące obszarów, w których współpraca ze szkołą się nie udaje. 98% ankiet pozostało bez odpowiedzi. Jedna osoba proponuje częstsze zebrania z rodzicami, jedna osoba uważa, że ze względu na brak czasu (pracę) nie jest możliwa współpraca ze szkołą w takim stopniu jakby tego oczekiwała. Ponadto jedna osoba uważa, że kontakt internetowy nie udaje się.

34 W ostatnim pytaniu nauczyciele poproszeni zostali o przedstawienie innych uwag i sugestii dotyczących ich współpracy z rodzicami. 9% wychowawców uznało, że współpraca w kl. I-III jest bardziej owocna niż w klasach IV-VI, ponieważ rodzice dzieci z klas młodszych bardziej angażują się w życie klasy i szkoły. Natomiast jeden ankietowany stwierdził, że rodzice powinni w większym stopniu wypełniać obowiązki rodzicielskie.

35 Rodzice również mieli możliwość przedstawienia swoich sugestii dotyczących współpracy ze szkołą.
95% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Jedna osoba uważa, że powinno być więcej informacji na stronie internetowej szkoły dotyczącej każdej z klas, jedna osoba uważa, że w bibliotece jest zdecydowanie za mało lektur, jedna osoba oczekuje utworzenia klasy sportowej chłopców.

36 Pani Dyrektor w przeprowadzonym wywiadzie stwierdziła, że nie ma obszaru, w którym współpraca
z rodzicami się nie udaje, ale są rodzice, z którymi współpraca jest niezwykle trudna. Najczęstszą przyczyną są oczekiwania w stosunku do szkoły. Nierzadko jest to niezadowolenie z ocen dziecka (znacznie częściej, niż stanu jego wiedzy). Najczęściej spotykane „trudne zachowania” to: niechęć do współpracy, rodzic wszystkowiedzący, narzekający i nieśmiały – wycofany oraz negatywista.

37 Ponadto pani Dyrektor wskazała na możliwości doskonalenia współpracy z rodzicami poprzez m.in. przypominanie rodzicom o ich kompetencjach, przekonywanie do dalszej współpracy wszystkich rodziców, zmianę formy zapraszania rodziców na zebrania, organizowanie wspólnych spotkań rodziców, dzieci i nauczyciela wychowawcy, budowanie autorytetu poprzez rzeczowość, kompetencje, życzliwość i uprzejmość wobec rodziców, przeprowadzanie indywidualnych rozmów z rodzicami w warunkach, które dają poczucie dyskrecji, bezpieczeństwa, co sprzyja znajdowaniu wspólnych rozwiązań i ustaleń.

38 Rodzice są informowani
o rozwoju ich dzieci.

39 Analiza dokumentów wykazuje, że nauczyciele systematycznie prowadzą dokumentację związaną z kontaktami z rodzicami. W dziennikach lekcyjnych znajdują się listy uczestników zebrań klasowych oraz adnotacje dotyczące rozmów indywidualnych z rodzicami. W oddziale przedszkolnym także do protokołów z zebrań dołączone są listy uczestników. Rodzice informowani są o zebraniach, konsultacjach i spotkaniach na początku roku szkolnego, a ponadto wychowawcy systematycznie przypominają o terminach poprzez zapis w zeszycie do korespondencji, system komunikacji internetowej z rodzicami Librus i na stronie internetowej szkoły.

40 Lektura dzienników lekcyjnych wykazuje, że indywidualne rozmowy z rodzicami odbywają się również poza wyznaczonymi godzinami spotkań. Wychowawcy i nauczyciele są do dyspozycji rodziców według wcześniej ustalonego terminu. Natomiast specyfika oddziału przedszkolnego pozwala na codzienne kontakty z rodzicami. Z analizy ankiet wynika, że wychowawcy proponują rodzicom takie formy współpracy jak: spotkania ogólne - 100%, konsultacje indywidualne w ustalone dni miesiąca - 95,5%, spotkania okolicznościowe - 73% zajęcia otwarte - 4,5%. Spotkania indywidualne organizowane są raz w miesiącu lub w miarę potrzeb na wniosek rodzica lub nauczyciela - 91%.

41 Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że planują przebieg spotkania z rodzicami. Podczas nich porusza się tematy, takie jak: sprawy organizacyjne - 100%, informacje o osiągnięciach w nauce i zachowaniu uczniów - 100%, informacje o funkcjonowaniu klasy - 100%. Podczas spotkań indywidualnych wychowawcy rozmawiają z rodzicami i wypracowują wspólnie plan dalszych oddziaływań - 95,5%. Wszyscy ankietowani rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego uznali, że podczas spotkań z rodzicami poruszane są sprawy organizacyjne, przekazywane są informacje na temat funkcjonowania grupy oraz o osiągnięciach i zachowaniu dzieci.

42 Ankietowani nauczyciele udzielają informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu poszczególnych uczniów w następujący sposób: podczas rozmów indywidualnych - 100%, pisemnie (kartki z ocenami, ocena opisowa) - 86%, poprzez pocztę internetową, system komunikacji internetowej z rodzicami Librus - 68%, w kontakcie telefonicznym - 73%. Z kolei 27% nauczycieli przekazuje informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów na forum klasy. Jeden nauczyciel poprzez zeszyt kontaktowy.

43 Rodzice pytani o to, w jaki sposób w szkole udzielane są informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu dziecka odpowiadali następująco: 85% ankietowanych uznało, że informowani są podczas rozmów indywidualnych z nauczycielem, 80% osób otrzymuje informację pisemną, 55% rodziców wypowiedziało się, że miało to miejsce na forum zebrania z rodzicami, 41% rodziców w tym celu wykorzystało pocztę internetową lub system komunikacji internetowej z rodzicami Librus, 19% respondentom wiadomość o postępach w nauce i zachowaniu dziecka podawana jest w czasie rozmów telefonicznych.

44 Według 98% rodziców podczas spotkań ogólnych wychowawca przedstawia informacje o osiągnięciach w nauce i zachowaniu uczniów, 96% ankietowanych stwierdziło, że porusza sprawy organizacyjne. 88% rodziców wypowiedziało się, że nauczyciele informują o funkcjonowaniu danej klasy. 5% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „ inne problemy”. Wszyscy badani rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego uważają, że informacje na temat postępów i zachowania dziecka udzielane są podczas rozmów indywidualnych, najczęściej na wniosek wychowawcy - 63%. Połowa ankietowanych zaznaczyła odpowiedź, że informacje te przekazywane są na forum zebrania z rodzicami, a 25% osób, że również poprzez kontakt telefoniczny.

45 W kwestii spotkań indywidualnych rodzice uczniów klas I-VI uznali, że odbywają się one w naszej szkole często oraz w miarę potrzeb obu stron. 62% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że konsultacje odbywają się raz w miesiącu, 50% rodziców wypowiedziało się, że w miarę potrzeb - na wniosek nauczyciela. Natomiast 45% rodziców spotyka się z nauczycielami z własnej inicjatywy. Podczas tych spotkań 89% rodziców omawia z nauczycielem problemy związane z zachowaniem dziecka, natomiast 87% porusza kwestie dotyczące problemów w nauce. 5% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „inne”. 86% rodziców stwierdziło, że nauczyciele rozmawiają z nimi i wspólnie opracowują plan ewentualnych oddziaływań. Natomiast 52% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że to głównie nauczyciel przekazuje informacje na temat dziecka podczas spotkań indywidualnych.

46 Szkoła prowadzi różne formy wspierania rodziców
w wychowaniu ich dzieci.

47 Z analizy dokumentacji szkolnej wynika, że na terenie szkoły rodzice wspierani są w wychowaniu ich dzieci w szerokim zakresie. Przeprowadzane są badania ankietowe skierowane do rodziców, dzięki którym diagnozowane są potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców. Z analizy dokumentów szkolnych pedagoga i psychologa wynika, że specjaliści organizują i realizują wiele działań mających na celu wspieranie rodziców w wychowaniu ich dzieci. Najczęściej stosowaną formą współpracy pedagoga i psychologa z rodzicami są cotygodniowe konsultacje dla rodziców. Są one inicjowane zarówno przez rodziców, jak i pedagoga, psychologa.

48 W zależności od skali problemu służą one:
diagnozowaniu sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka, wskazywaniu rodzicom instytucji pomocniczych i możliwości uzyskania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, wyprawki, wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań służących minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych dziecka.

49 W porozumieniu z rodzicami uczniowie kierowani są na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię mają zapewnioną dodatkową pomoc ukierunkowaną na usprawnianie, wyrównywanie deficytów wynikających z zaburzonych funkcji. Dużym wsparciem dla rodziców jest udzielana w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mieli możliwość uczestniczenia w posiedzeniach komisji, których celem było dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

50 Rodzice informowani byli i za ich zgodą uczniowie objęci są różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęciami rewalidacyjnymi, socjoterapeutycznymi, korekcyjno-kompensacyjnymi, terapią logopedyczną, terapią integracji sensorycznej, bajkoterapią, zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, zajęciami rozwijającymi zainteresowania i uzdolnienia uczniów. W przypadku problemów wychowawczych z dzieckiem spotkania konsultacyjne oparte są o założenia warsztatów „ Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

51 Celem spotkań jest: omówienie i opracowanie z uczniem w obecności rodziców „Indywidualnego Planu Zachowań ”, omówienie z rodzicami systemu nagród i konsekwencji stosowanych w domu, a będących kontynuacją działań podejmowanych przez szkołę, bieżące, systematyczne monitorowanie realizacji podjętych działań (nauczyciele, specjaliści, rodzice), W uzasadnionych, szczególnie trudnych przypadkach spotkania z rodzicami poprzedzone są posiedzeniem Zespołu Wychowawczego, celem którego jest wspólne opracowanie strategii działań wychowawczych wobec ucznia.

52 W przypadku bardzo trudnych sytuacji wychowawczych rodzice wraz z dzieckiem zapraszani są na Zespół Wychowawczy, na którym proponuje się uczniowi i jego rodzicom podpisanie kontraktu dotyczącego współpracy rodzic - uczeń - szkoła. Działania te mają na celu zmotywowanie ucznia do podejmowania wysiłku w celu korekty swoich zachowań, a jednocześnie większe zaangażowanie rodziców w proces wychowawczy. W zależności od potrzeb spotkania z rodzicami mają charakter terapeutyczny, wyjaśniający, mediacyjny.

53 W ramach wspierania rodziców w wychowaniu dzieci w bieżącym roku szkolnym rodzice mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji na temat: „ Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych cz.II”, „ Włącz wyobraźnię, wyłącz telewizor”oraz „Jak budować autorytet rodzica?”. Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną rodzice uczniów mogli skorzystać z prelekcji i warsztatów. Ponadto w bieżącym roku PPP zainicjowała i realizowała „ Akademię Świadomego Rodzica”, dając tym samym naszym rodzicom możliwość uczestniczenia w spotkaniach i podnoszenia swoich kompetencji wychowawczych i rodzicielskich. Wsparciem dla rodziców są także działania podejmowane przez pedagoga i psychologa skierowane do uczniów. Uczniowie brali udział w warsztatach: Kl. II „ Gry i zabawy przeciw agresji”, Kl. IV-V „Mam moc, nie stosuję przemocy” Kl. VI „ Trudne pytania okresu dojrzewania”, „Jak sobie radzić ze stresem w sytuacji sprawdzianu kompetencji i nie tylko?”, Przemocy i agresji mówimy- NIE!”( na terenie Straży Miejskiej ).

54 Ponadto pedagog i psycholog szkolny uczestniczą co roku w Dniach Otwartych Szkoły umożliwiając rodzicom uczestnictwo w indywidualnych konsultacjach. W tym dniu prowadzą również prezentacje dotyczące okresu adaptacji dziecka 6 i 7 -letniego w szkole. Uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej we współpracy z MOPS są objęci bezpłatnym dożywianiem. Dodatkowo uczniowie ci są zwalniani z opłat za wycieczki.

55 W ramach edukacji prozdrowotnej pielęgniarka szkolna przeprowadza pogadanki na temat utrzymania higieny oraz prowadzi regularną akcję fluoryzacji zębów. W placówce prowadzone są badania przesiewowe (np. badanie wzroku i słuchu dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I) i inne badania uczniów (klasy sportowe), mające na celu wykrycie chorób i różnych dysfunkcji. Rodzice uczniów otrzymują znaczącą pomoc ze strony szkoły w zakresie uświadomienia ich dzieciom zasad zachowania bezpieczeństwa nie tylko w szkole, ale i w drodze do szkoły, w ruchu drogowym, podczas zabaw w domu. Uczestniczą w spotkaniach na temat bezpieczeństwa z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej. Uczniowie klas I uczestniczą co roku w ogólnopolskim programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”, a wszyscy uczniowie klas I-III w programie „Nie pal przy mnie, proszę” oraz szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

56 Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom klas I-III, przed i po zajęciach lekcyjnych
w świetlicy szkolnej, gdzie dzieci rozwijają swoją samodzielność, uzdolnienia i zainteresowania. Dzieci z oddziału przedszkolnego również mogą korzystać z zajęć opieki świetlicowej. Odbywają się one na terenie oddziału, po zakończonych zajęciach przedszkolnych. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród nauczycieli wskazują, że stosują oni następujące formy wspierania rodziców w wychowaniu ich dzieci: porady i wskazówki do pracy z dzieckiem -100%, pomoc i wsparcie w sytuacjach problemowych - 100%, kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 100%, uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych - 91%, uzyskiwanie pomocy w instytucjach zewnętrznych - 64%, uczestniczenie rodziców w zajęciach prowadzonych przez ekspertów - 59%, zajęcia świetlicowe - 18%.

57 Według 77% badanych nauczycieli, rodzice często wypełniają zalecenia dotyczące wspomagania nauki ich dziecka, 18% uważa, że „czasami”, 1% że „zawsze”. Żaden nauczyciel nie wybrał odpowiedzi „rzadko” lub „nigdy”. Z kolei 69% ankietowanych rodziców wypowiedziało się, że zawsze stosują się do zaleceń nauczycieli mając na celu dobro swojego dziecka. 25% z nich często wypełnia zalecenia nauczycieli, a tylko 3% czasami stosuje się do propozycji dotyczących wspomagania nauki dziecka. Wszyscy rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego wypełniają zalecenia dotyczące wspomagania nauki dziecka.

58 Rodzice byli także zapytani, jakie formy wspierania ich w wychowywaniu dzieci, są stosowane przez szkołę. Połowa ankietowanych zauważyła, że w szkole organizowane są odczyty, prelekcje, szkolenia lub warsztaty prowadzone przez ekspertów. 48% rodziców, stwierdziło, że w porozumieniu z nimi szkoła kieruje uczniów mających trudności w nauce lub problemy z zachowaniem do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

59 75% respondentów uważa, że w szkole przekazywane są rodzicom porady i wskazówki do pracy
z dzieckiem. Aż 81% oceniło, że szkoła udziela wsparcia rodzicom i uczniom podczas zajęć dodatkowych. 46% stwierdziło, że szkoła pomaga w sytuacjach problemowych. 10% rodziców podkreśliło rolę szkoły w uzyskiwaniu pomocy w instytucjach zewnętrznych. Natomiast 44% doceniło wspierającą funkcję szkoły poprzez umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.

60 Zdaniem rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego najczęstszą formą wspierania w wychowaniu jest udzielanie przez nauczyciela porad i wskazówek do pracy z dzieckiem. 63% osób wymienia inne formy wsparcia, takie jak: kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pomoc i wsparcie w sytuacjach problemowych uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych. 38% respondentów uzyskuje wsparcie w postaci kierowanych do rodziców odczytów, prelekcji, szkoleń, warsztatów prowadzonych przez ekspertów, a 25% badanych zajęcia świetlicowe.

61 WNIOSKI

62 Szkoła/oddział przedszkolny pozyskują opinie rodziców na temat swojego funkcjonowania podczas spotkań z rodzicami, indywidualnych kontaktów rodziców z wychowawcami i dyrektorem szkoły, opiniowania dokumentów szkolnych, poprzez dziennik elektroniczny oraz ankiety.

63 W szkole i oddziale przedszkolnym istnieją partnerskie relacje łączące rodziców
z nauczycielami. Większość rodziców i nauczycieli bardzo dobrze ocenia wzajemną współpracę.

64 Rodzice wysoko oceniają realizowanie przez nauczycieli zgłaszanych potrzeb. Nauczyciele
w swojej pracy uwzględniają potrzeby rodziców poprzez m.in. wspólne omawianie aktualnych problemów dydaktyczno - wychowawczych, kalendarza imprez szkolnych/przedszkolnych i podejmowanie zadań na rzecz integracji ze środowiskiem.

65 Rodzice współdecydują w sprawach dotyczących ich dzieci i angażują się w różne przedsięwzięcia na terenie szkoły/oddziału przedszkolnego. W ocenie obu stron poziom wzajemnego zaangażowania jest satysfakcjonujący. Preferowaną formą kontaktu rodziców ze szkołą są zebrania ogólne i indywidualne oraz spotkania okolicznościowe. Według nauczycieli rodzice niezbyt chętnie uczestniczą w spotkaniach z ekspertami i finansowym wspieraniu szkoły.

66 Dla większości rodziców formy kontaktu ze szkołą
i sposoby informowania o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci są optymalne.

67 Szkoła/oddział przedszkolny realizują wiele działań, które mają na celu wspieranie rodziców
w wychowaniu ich dzieci m.in. pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wsparcie w sytuacjach problemowych, organizowanie prelekcji, warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze rodziców, pomoc materialną, kierowanie do odpowiednich instytucji, edukację prozdrowotną oraz związaną z bezpieczeństwem.

68 Nauczyciele uznają, że większość rodziców stosuje się do ich zaleceń dotyczących wspierania dziecka, co sprzyja wielostronnemu rozwojowi uczniów. Rodzice są podobnego zdania.

69 REKOMENDACJE

70 Przypominać rodzicom o ich kompetencjach oraz przekonywać do dalszej współpracy wszystkich rodziców.
Zmienić formę zapraszania rodziców na zebrania. Organizować wspólne spotkania rodziców, dzieci i nauczyciela wychowawcy.

71 Budować autorytet nauczyciela poprzez rzeczowość, kompetencje, życzliwość i uprzejmość wobec rodziców. Przeprowadzać indywidualne rozmowy z rodzicami w warunkach, które dają poczucie dyskrecji, bezpieczeństwa, co sprzyja znajdowaniu wspólnych rozwiązań i ustaleń.

72 PROJEKT DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z REKOMENDACJI na rok szkolny 2014/2015

73 Proponowane działania
Lp. Treść rekomendacji Proponowane działania Osoby odpowiedzialne Termin wykonania Uwagi 1. Zmiana formy zapraszania rodziców na zebrania. Wypracowanie wspólnej formy zapraszania rodziców uczniów klas I-VI na spotkania. Wychowawcy klas I-VI Wrzesień Umieścić w planie prac zespołów przedmio-towych. 2. Przypominanie rodzicom o ich kompetencjach oraz przekonywanie do dalszej współpracy wszystkich rodziców. Podczas spotkań z rodzicami. Wszyscy nauczyciele Cały rok Zapis w protokole zebrania.

74 Organizowanie wspólnego spotkania rodziców, dzieci
3. Organizowanie wspólnego spotkania rodziców, dzieci i nauczyciela wychowawcy. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego, wspólnego spotkania z udziałem dzieci, rodziców i wychowawcy. ( Wychowawcy klas IV zorganizują spotkanie integracyjne we wrześniu lub październiku w celu zmotywowania rodziców do aktywniejszej współpracy) Wychowawcy Cały rok Uwzględnić w planie wychowawcy.

75 4. Budowanie autorytetu nauczyciela poprzez rzeczowość, kompetencje, życzliwość i uprzejmość wobec rodziców. Zorganizowanie szkolenia dla rady pedagogicznej na temat : „Jak budować autorytet nauczyciela?” Dyrektor Lider WDN I półrocze Umieścić w planie szkoleń. 5. Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z rodzicami w warunkach, które dają poczucie dyskrecji i bezpieczeństwa co sprzyja znajdowaniu wspólnych rozwiązań oraz ustaleń. Odpowiednio wcześniej przed indywidualnym spotkaniem z rodzicami zadbać o zapewnienie właściwych warunków. Wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Rok szkolny 2013/2014 Raport przeznaczony dla dyrekcji, rady pedagogicznej, rodziców i uczniów szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google