Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pochwała czytania, czyli o wartości życia wśród książek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pochwała czytania, czyli o wartości życia wśród książek."— Zapis prezentacji:

1 Pochwała czytania, czyli o wartości życia wśród książek

2 Bo świat bez literatury byłby światem bez pragnień, ideałów i nieposłuszeństwa, światem automatów pozbawionych tego, co człowieka czyni człowiekiem: zdolności do wyjścia poza siebie, przemiany w drugiego, w innych, lepionych z gliny naszych marzeń. Mario Vargas Llosa (Pochwała czytania i fikcji literackiej – mowa noblowska)

3 Zawsze żyłem w książkach, dla książek, przez książki i wśród książek. (…) To dzięki nim po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że istnieją jakieś inne światy poza moim własnym; dzięki nim po raz pierwszy wyobraziłem sobie, jak by to było, gdybym był kimś innym.(…) Oboje rodzice byli nauczycielami, więc panował u nas bezwarunkowy szacunek dla książek i ich zawartości. Dorastałem w przekonaniu, że we wszystkich domach są książki, że to jest normalne. (Julian Barnes, Życie wśród książek )

4 KSIĄŻKA symbolizuje : - dociekanie prawdy -naukę -nauczyciela -mądrość, - ucieczkę od rzeczywistości - wolny czas spędzony w pokoju

5 Czytanie przekazów kultury utrwalonych w języku (w tym dzieł literackich) to - zdaniem Barbary Myrdzik - rodzaj wędrówki, która prowadzi do rozwoju tożsamości kulturowej człowieka

6 CZYTANIE­ podróż w poszukiwaniu wartości wg Barbary Myrdzik- Odbywanie podróży w celu poszukiwania przestrzeni duchowych stanowi sens czytania i budowania doświadczenia kulturowego. Podróż symbolizuje życie, drogę życia, potrzebę nowych doświadczeń, poszukiwanie duchowych celów

7 Podróż jest procesem, wiążącym się z dojrzałością człowieka, z kształtowaniem jego tożsamości Czytanie jako wędrowanie wymaga: Woli odbioru Przekonania, ze utwór należy przeczytać Wrażliwości Wiedzy i umiejętności interpretacyjnych

8 Portret współczesnego czytelnika XXI wieku Jest to osoba, która znaczną część swojego życia spędza w świecie wirtualnym Dzisiejszy czytelnik rezygnuje z tradycyjnych książek na rzecz e-tekstu. Czytelnik online – wymagający i oczekujący nowej jakości, szybkiej, łatwej w użyciu, najlepiej darmowej.

9 Pochłania treści bezrefleksyjnie, szybko i pobieżnie. Nowoczesny czytelnik dysponuje nadmiarem kanałów i informacji, wcale nie musi być mądrzejszy od tego, który kiedyś zaglądał do gazet, czasopism, encyklopedii. Może stać się użytkownikiem niewiele rozumiejącym świat i innych ludzi.

10 Uczniowie musz ą pragn ąć sta ć si ę czytelnikami nie dlatego, ż e kto ś inny tego chce, ale dlatego, ż e pozwolono im dostrzec korzy ś ci p ł yn ą ce z czytania. Musz ą poj ąć, jak ą warto ść ma czytanie. To si ę nie dzieje bez wysi ł ku. Uczniów trzeba poprowadzi ć.” (Kelly Gallagher)

11 Jak zmienić negatywne nastawienie do lektury? Krok pierwszy: Technika czytania Na doskonalenie umiej ę tno ś ci czytania - w formie obowi ą zkowych zaj ęć g ł o ś nego czytania - musi znale źć si ę czas nie tylko w szkole podstawowej, ale i w gimnazjum, i w liceum (nauczyciel musi czyta ć pi ę knie i sugestywnie, ż eby zaciekawi ć uczniów i da ć wzór poprawnej wymowy ).

12 Krok drugi: Czytać dla przyjemności Szybkie czytanie, nastawione na szukanie informacji przynosi zniech ę cenie. Konieczny jest dwuetapowy odbiór dzie ł a literackiego: a) emocjonalny, b) intelektualny.

13 Krok trzeci: Dialog z tekstem Poszukiwanie przez m ł odych ludzi czego ś o sobie, o realnym ż yciu (stwarzanie sytuacji motywacyjnych)

14 Krok czwarty: Chcę zrozumieć, nie musi się podobać Uczenie postawy otwarto ś ci wobec odmiennych ni ż realistyczne sposobów kreowania ś wiata

15 Poleci ć kolejno wszystkim uczniom odczyta ć zdanie najbardziej sk ł aniaj ą ce do refleksji, na jakie natrafili podczas lektury (mo ż na da ć uczniom kawa ł ek papierowej ta ś my, by zapisali na niej ulubione zdanie markerem i zawiesili je w klasie, mo ż na równie ż przygotowa ć gazetk ę pt. „Tego nie wiedzia ł em” i zilustrowa ć na niej to, czego nauczyli si ę podczas czytania). Jak zachęcać do czytania - propozycje

16 Ulubione pierwsze zdania z przeczytanych ksi ąż ek (mo ż na stworzy ć klasow ą tablic ę informacyjn ą, na której powstanie kola ż ulubionych pierwszych zda ń z ł o ż ony z kolorowych pasków zawieraj ą cych odpowiednie cytaty).

17 Minuta czytania interesuj ą cego fragmentu tekstu (np. z gazet, powie ś ci, podr ę czników, poezji), nast ę pnie zapisanie jednozdaniowego streszczenia. Ka ż dy ucze ń przeprowadza jedn ą Minut ę czytania wybranego przez siebie tekstu (np. pi ę kny, zabawny, przyk ł ad ś wietnego pisarstwa, niepokoj ą cy, irytuj ą cy, budz ą cy ciekawo ść, zmuszaj ą cy do innego my ś lenia itp.).

18 Wyznaczenie w klasie miejsca oznaczonego napisem: „My ś l tygodnia”. Co tydzie ń inna sentencja wybrana przez nauczyciela lub klas ę, któr ą uczniowie maj ą zapisa ć : ELITA CZYTA!!! Nast ę pnie inicjowana jest dyskusja pod koniec miesi ą ca lub kwarta ł u; mo ż e by ć tak ż e temat wypracowania, b ą d ź propozycja przygotowania trzyminutowego wyst ą pienia.

19 Warto zademonstrowa ć uczniom, jakie ksi ąż ki znajduj ą si ę w naszej domowej biblioteczce (wymieni ć ich autorów – to powód do satysfakcji, dobrego samopoczucia: Jestem otoczony przez m ęż ów stanu, pisarzy, sportowców, naukowców i artystów. ) POKA Ż MI KSI ĄŻ KI, KTÓRE MASZ W DOMU, A POWIEM CI KIM JESTE Ś.

20 Niech uczniowie przeprowadzą burzę mózgów i stworzą listę dziesięciu sławnych ludzi, z którymi chcieliby „mieszkać” w domu (jest szansa, że istnieje dobra książka na temat tych osób)

21

22 Dziękuję za uwagę Opracowała dr Dorota Karkut


Pobierz ppt "Pochwała czytania, czyli o wartości życia wśród książek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google