Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w prawie oświatowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w prawie oświatowym"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w prawie oświatowym
od 1 września 2014r. Prezentacja do użytku wewnętrznego Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu

2 O czym będziemy mówili? Zmiany w prawie oświatowym
• Plan nadzoru pedagogicznego – Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 – Przygotowanie placówki do ewentualnej kontroli lub ewaluacji zewnętrznej (spełnianie wymagań, arkusze kontroli)

3 Jakie zmiany i kogo dotyczą?
Jakich placówek dotyczą? Zmiana podstawy programowej przedszkola i klasy I – III szkoły podstawowej Dopuszczanie programów do użytku szkolnego przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Zasady wyboru podręczników szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne szkoły podstawowe i gimnazja Darmowe podręczniki szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

4 Jakie zmiany i kogo dotyczą?
Jakich placówek dotyczą? Zmiany w prowadzeniu dokumentacji przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowo - wychowawcze Zmiany w organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Zasady organizacji krajoznawstwa i turystyki

5 Jakie zmiany i kogo dotyczą?
Jakich placówek dotyczą? Zasady organizacji nauki religii i etyki przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela szkoły podstawowe Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej szkoły podstawowe i gimnazja

6 Zmiana podstawy programowej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z dnia 30 sierpnia 2012r.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z dnia 18 czerwca 2014r.)

7 Podstawa wychowania przedszkolnego
Było Od 1 września 2014 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z dniem 1 września 2016 r. staną się, z mocy prawa, przedszkolami wchodzącymi w skład zespołu szkolno-przedszkolnego. WYCHOWANIA DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH Podstawę programową wychowania przedszkolnego stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w ośrodkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

8 Podstawa wychowania przedszkolnego
Rozszerzono cele i dodano dwa obszary (było 15): Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. •Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

9 W roku szkolnym 2014/2015 – decyzja dyrektora
Realizacja przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w wychowaniu przedszkolnym W roku szkolnym 2014/2015 – decyzja dyrektora po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego; W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017: – obowiązkowo dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; – w pozostałych oddziałach – decyzja dyrektora; Od roku szkolnego 2017/2018 – obowiązkowo we wszystkich oddziałach.

10 Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. • Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.

11 Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U z dnia 14 sierpnia 2014 r.)

12 Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach
Rozporządzenie z 12 marca 2009 Rozporządzenie z 6 sierpnia 2014 Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I−III szkół podstawowych posiada również osoba, która: • ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I−III szkół podstawowych (…) • a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, • i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która: • ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach (…) • oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia. Czas na uzupełnienie kwalifikacji

13 Inne zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
W obszarze „wspomaganie rozwoju mowy dziecka” wskazano na konieczność rozwijania nie tylko mowy dziecka, ale także jego umiejętności komunikowania się w inny sposób. Ma to szczególne znacznie w przypadku dzieci, które z powodu niepełnosprawności nie mogą opanować umiejętności mówienia lub napotykają na duże trudności w tym zakresie.

14 Wyniki analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozy przedszkolnej) są uwzględniane: 1) w przypadku dziecka nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w indywidualnym programie wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, opracowywanym przez nauczyciela; 2) w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym opracowanym przez zespół nauczycieli i specjalistów.

15 Prowadzenie zajęć Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. • Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

16 Zmiany podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
Podstawa nie zawiera wyodrębnionego wykazu wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować w I klasie szkoły podstawowej, a jedynie, które powinien posiadać uczeń kończący I etap edukacji. • Nauczyciel, biorąc pod uwagę indywidualne możliwości intelektualne, emocjonalne, społeczne i psychofizyczne uczniów, będzie decydował o tym, ile czasu uczniowie potrzebują na opanowanie wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej w poszczególnych obszarach edukacyjnych

17 Zmiany podstawy programowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej – cd.
W obszarze „Edukacja polonistyczna” usunięto umiejętność brzmiącą: „(uczeń) pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych” • Intencją usunięcia ww. umiejętności jest podkreślenie, że podręczniki i zeszyty ćwiczeń powinny być jedynie narzędziem wspomagającym zdobycie opisanych w podstawie programowej umiejętności i wiadomości.

18 Dodano nowe zalecenia Planując proces nauczania, nauczyciel, biorąc pod uwagę zróżnicowane możliwości uczniów, decyduje o doborze metod nauczania i środków dydaktycznych oraz tempie realizacji treści nauczania. Czas trwania zajęć edukacyjnych powinien wynikać z możliwości psychofizycznych uczniów oraz ze sposobu realizacji poszczególnych treści nauczania. Oznacza to, że nauczyciel nie powinien planować i przeprowadzać zajęć edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji. Ponadto, przy zachowaniu ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału, nauczyciel powinien każdego dnia przeprowadzać różnorodne zajęcia edukacyjne.

19 Dodano nowe zalecenia • W klasach I–III szkoły podstawowej prace domowe powinny być dostosowane do możliwości ucznia, a nauczyciel powinien monitorować czas, jaki uczeń poświęca na ich wykonanie. • Uczniom korzystającym z zajęć świetlicowych szkoła powinna zapewnić warunki i możliwość odrabiania zadań domowych.

20 Modyfikacja zaleceń Edukacja matematyczna:
• wykreślono zapis dotyczący korzystania z zeszytów ćwiczeń, • zalecono ograniczenia w klasach I – III szkoły podstawowej pisania i rysowania do około jednej trzeciej czasu, • zalecono również, aby w klasach II i III szkoły podstawowej czas poświęcany na pisanie i rysowanie był stopniowo wydłużany z tym, że nie powinien on w całości wypełniać czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. • doprecyzowano również kwestię sposobów przedstawiania przez uczniów rozwiązań zadań matematycznych. Uczeń powinien mieć możliwość przedstawienia rozwiązania postawionego przed nim problemu, zadania nie tylko pisemnie, ale również w inny dogodny dla siebie sposób, np. ustnie lub za pomocą rysunku.

21 Modyfikacja zaleceń Edukacja przyrodnicza:
• Wykorzystywanie przede wszystkim aktywizujących metod nauczania oraz różnorodnych źródeł informacji. • Zajęcia z edukacji przyrodniczej powinny odbywać się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

22 Usunięto Zalecenie dotyczące pozostawiania podręczników – wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.).

23 Usunięto Zalecenie, aby do jednego oddziału uczęszczało nie więcej niż 26 uczniów – reguluje to ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), która określa maksymalną liczbę uczniów w oddziałach klas I – III szkoły podstawowej na poziomie 25 osób.

24 Zmiany dotyczące programów nauczania
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 23 czerwca 2014r.)

25 Programy nauczania Przepisy dotyczące programów nauczania są tylko w ustawie o systemie oświaty – art. 22a Nie obowiązuje już rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U z 3 lipca Poz. 752).

26 Program wychowania przedszkolnego i program nauczania – definicja (art
Program wychowania przedszkolnego i program nauczania – definicja (art.3pkt.13b ustawy o systemie oświaty) Programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

27 Zasady dopuszczania programów
Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program na dany etap edukacyjny odpowiednio: – wychowania przedszkolnego lub – program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub – program nauczania do danego zawodu. • Programy mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej.

28 Zasady dopuszczania programów
Programy powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. Dyrektor dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Nie ma wskazanej struktury programów.

29 Zasady dopuszczania programów
Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

30 Teraz Program wychowania przedszkolnego i program nauczania:
Musi zawierać opis sposobu realizacji wszystkich celów oraz treści ustalonych w podstawie programowej. Może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej. Powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

31 Uwaga! Przepisów tych nie stosuje się do indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz do indywidualnych programów nauki. • Dotychczasowe programy dopuszczone w przedszkolu i szkole nadal obowiązują!

32 Zmiany dotyczące podręczników i materiałów edukacyjnych
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U z dnia marca 2014r.) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 23 czerwca 2014r.) - Art. 22aa – 22azc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U z dnia 9 lipca 2014 r.)

33 Definicje (art.3 pkt.23-25 ustawy o systemie oświaty)
Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

34 Od roku 2014/2015 Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub materiałów.

35 Nowe zasady wyboru podręczników
obowiązują: od 2014/ w klasie I szkoły podstawowej, od 2015/2016 – w klasie IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum i klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, w pozostałych klasach do końca etapu edukacyjnego w tych szkołach, stosuje się dotychczasowe przepisy w zakresie ustalania zestawu podręczników.

36 Zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły propozycję:
w przypadku klas I–III szkoły podstawowej: – jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy w przypadku klas IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej: – jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów danej klasy • materiałów ćwiczeniowych.

37 Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej;

38 Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców ustala: • zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, • materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

39 Ważne! W przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.

40 Dyrektor szkoły może na wniosek zespołu nauczycieli:
dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

41 Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości:
zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. (termin jest sprawą wewnętrzną szkoły)

42 Darmowe podręczniki Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (nie dotyczy to szkół dla dorosłych)

43 Minister zapewnia podręczniki dla klas I–III szkoły podstawowej
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra

44 Dotacja celowa Szkoła Wyszczególnienie podstawowa Klasy I -III
Podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego– do wysokości 25 zł na ucznia; Materiały ćwiczeniowe– do wysokości 50 zł na ucznia Klasy IV - VI Podręczniki lub materiały edukacyjne do wysokości 140 zł na ucznia Materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia; Gimnazja Podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na ucznia;

45 Od 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej;
Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych mają: Od 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej; Od 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum; Od 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum; Od 2017/2018 – uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

46 Ustawa zakazuje ! oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; oferowania sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

47 Podręcznik dopuszczony do użytku nie będzie zawierał:
pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku – w przypadku podręcznika w postaci papierowej, odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określonego wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia;

48 Zmiany w nauczaniu indywidualnym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U z dnia 1 września 2014 r.) obowiązuje od 9 września 2014 r. Traci moc rozporządzenie z 18 września roku.

49 Nauczanie indywidualne
Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do odpowiednio przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły.

50 Najważniejsze zmiany Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole lub szkołę – zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

51 Najważniejsze zmiany Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli; Zajęcia indywidualnego nauczania z uczniami klas I–III szkoły podstawowej są prowadzone przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli; Zajęcia indywidualnego nauczania w pozostałych klasach szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej są prowadzone z uczniem przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli.

52 Najważniejsze zmiany Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia.

53 Najważniejsze zmiany Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania dla dziecka lub ucznia mogą być organizowane odpowiednio w przedszkolu lub szkole, jeżeli: w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu lub szkole; przedszkole lub szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego dziecka lub ucznia.

54 Najważniejsze zmiany W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym i w indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane Wniosek składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.

55 Tygodniowe wymiary godzin zajęć pozostają bez zmian:
indywidualne przygotowanie przedszkolne: • od 4 do 6 godzin – w ciągu co najmniej 2 dni; • indywidualne nauczanie: • w klasach I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin – w ciągu co najmniej 2 dni; • w klasach IV - VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin – w ciągu co najmniej 3 dni; • w gimnazjum – od 10 do 12 godzin – w ciągu co najmniej 3 dni; • w szkołach ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin – w ciągu co najmniej 3 dni;

56 Dodano: Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć wyższy niż maksymalny wymiar określony w rozporządzeniu. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka lub ucznia dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć niższy niż minimalny wymiar określony w rozporządzeniu. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej.

57 Dodano: Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole lub szkołę.

58 Uwaga! Przepisy rozporządzenia w zakresie dotyczącym organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w innych formach wychowania przedszkolnego stosuje się od dnia 1 września 2016 r.

59 Zmiany w prowadzeniu dokumentacji
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U z dnia 2 września r.) – obowiązuje od 3 września 2014. Traci moc rozporządzenie z 19 lutego roku

60 Dziennik zajęć przedszkola
WCZESNIEJ Od 3 września 2014 Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się: w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się: w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, adresy zamieszkania dzieci nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania (o ile są różne od adresu dziecka) adres poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów - o ile je posiadają godziny przyprowadzania i odbierania dziecka

61 Dziennik zajęć przedszkola
WCZESNIEJ Od 3 września 2014 Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się: obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu, tematy tych zajęć. tematy przeprowadzonych zajęć. W dzienniku odnotowuje się obecności dzieci na zajęciach w danym dniu.

62 Księga uczniów Do księgi uczniów wpisuje się:
WCZESNIEJ Od 3 września 2014 Do księgi uczniów wpisuje się: datę przyjęcia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto. Do księgi uczniów wpisuje się: datę rozpoczęcia nauki w danej szkole oraz oddział, do którego ucznia przyjęto.

63 Dzienniki lekcyjne Do dziennika lekcyjnego wpisuje się:
WCZESNIEJ Od 3 września 2014 nazwiska i imiona uczniów (w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły) daty i miejsca urodzenia adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia. nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu ucznia, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, prowadzących zajęcia edukacyjne oraz

64 W dzienniku lekcyjnym:
Wcześniej Od 3 września 2014 odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, wpisuje się: tematy przeprowadzonych zajęć oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, w szkołach zawodowych również oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych modułów, oceny zachowania, odnotowuje się: obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, a także liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.

65 Dziennik zajęć w świetlicy
WCZESNIEJ Od 3 września 2014 Wpisuje się: plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy klasę, do której uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. oddział, do którego uczęszczają, W dzienniku zajęć w świetlicy należy dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a

66 Dziennik innych zajęć – definicja z rozporządzenia
WCZESNIEJ Od 3 września 2014 Dzienniki zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

67 Dziennik innych zajęć – dwie wersje
WCZESNIEJ Od 3 września 2014 Wpisujemy: w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach. Wersja I Wpisuje się: w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy odnotowuje się obecność na zajęciach.

68 Uwaga! W dzienniku innych zajęć należy dodatkowo odnotować, że prowadzone zajęcia są w ramach realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

69 Dziennik innych zajęć – wersja II
Jeżeli w zakresie zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lub słuchaczy, do dziennika innych zajęć wpisuje się: imiona i nazwiska uczniów lub słuchaczy, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć, odnotowuje się obecność uczniów lub słuchaczy.

70 Księgi arkuszy ocen WCZEŚNIEJ Od 3 września 2014
Księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: „Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w .... roku”. alfabetycznym wykazy uczniów wszystkich oddziałów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę, oraz ich arkusze ocen. adnotację: „Księga arkuszy ocen uczniów, którzy w ………… roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę”.

71 Dzienniki elektroniczne
Dodano zapis: Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

72 Sprostowania błędów Sprostowania błędu i oczywistej omyki w księgach ewidencji, a także w księdze uczniów, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

73 Zmiany dotyczące religii i etyki
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U Nr 36, poz. 155, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z dnia 14 kwietnia 2014 r.) – zmiany weszły w życie września 2014.

74 W publicznych przedszkolach, na życzenie rodziców, organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii • W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych, na życzenie rodziców, bądź pełnoletnich uczniów, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki. • Od 1 września 2014 r. obowiązuje zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego.

75 Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym , może jednak zostać zmienione.
• Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny, jednak po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy. • Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich. • Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

76 Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału • Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje zajęcia z etyki lub religii (określonego wyznania) nawet dla jednego ucznia.

77 Zmiany w organizacji turystyki ….
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z dnia 29 sierpnia 2014 r.) – obowiązuje od 1 września 2014.

78 Zmiany w organizacji turystyki ….
Nie ma obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju. Pozostał obowiązek ubezpieczania uczestników imprezy zagranicznej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Wprowadzono możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy za zgodą dyrektora szkoły.

79 Asystent nauczyciela Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U z dnia 20 maja 2014r.) dodano art. 7ust. 1e – 1g

80 Asystent nauczyciela W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

81 Asystent posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. • Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. • Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

82 Zmiany w zakresie funkcjonowania świetlicy szkolnej
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U z dnia 20 maja 2014r.) dodano art. 67 ust

83 Szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż uczniów.

84 Świetlica w szkole podstawowej zapewnia:
zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Przepisy stosuje się także do gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych.

85 Skorzystano z prezentacji Pani Izabeli Suckiel
Dziękuję za uwagę Skorzystano z prezentacji Pani Izabeli Suckiel Zebrał: Mirosław Gostomczyk


Pobierz ppt "Zmiany w prawie oświatowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google