Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technikum Ekonomiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technikum Ekonomiczne"— Zapis prezentacji:

1 Technikum Ekonomiczne
MATURA 2015 Technikum Ekonomiczne procedury maturalne prezentacja dla: rodziców – 12 września 2014 roku uczniów i nauczycieli – 24 września 2014 roku

2 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. (DzU nr 83, poz. 562,z późn. zm.), w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w ZSE im. A. i J. Vetterów Rozporządzenia i komunikaty przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego ZSE – Dyrektora Szkoły

3 Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Komunikat w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku (z 3 lipca 2015r.). Komunikat w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/15 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (…) (z 29 sierpnia 2014r.) Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w 2015 roku Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 roku (z 3 czerwca 2014r.) Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną (do 4 marca 2015r.)

4 Informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów dostępne są na stronie www.cke.edu.pl
zawierają w szczególności opis zakresu egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu oraz kryteria oceniania i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zadania egzaminacyjne Należy się z nimi koniecznie zapoznać!!!

5 Harmonogram egzaminu maturalnego w 2015 roku
Część ustna: od 4 do 29 maja języki obce nowożytne od 11 do 23 maja język polski Część pisemna: od 4 do 22 maja 4 maja – język polski 5 maja – matematyka 6 maja – język angielski …….. Termin dodatkowy – od 1 do 17 czerwca 2015 roku Termin poprawkowy: część pisemna – 25 sierpnia 2015 roku część ustna – od 24 do 28 sierpnia 2015 roku szkolny harmonogram egzaminu maturalnego będzie ogłoszony do 4 marca 2015 roku

6 Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego w 2015 roku
mioty obowiązkowe zadaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy bez określania poziomu język polski (prezentacja) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego w części pisemnej język polski matematyka język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) czyli 5 egzaminów

7 Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego w 2015 roku
mioty obowiązkowe może zadawać nie więcej niż sześć przedmiotów dodatkowych: w części ustnej język obcy nowożytny (inny jak zdawany obowiązkowo) – egzaminy bez określania poziomu w części pisemnej język polski – na poziomie rozszerzonym matematyka - na poziomie rozszerzonym język obcy nowożytny (ten sam co obowiązkowy ) – na poziomie rozszerzonym język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy ) – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Język obcy nowożytny – jako przedmiot dodatkowy - może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach. Wybór przedmiotów dodatkowych nie zależy od przedmiotów nauczanych w szkole.

8 Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego
Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego jest złożenie do 30 września 2015 roku wstępnej pisemnej deklaracji. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku (jeżeli nie ma zmian to deklaracja wstępna staje się ostateczną). Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji. Osoby składające deklarację otrzymują od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

9 Deklaracja maturalna dotyczy:
Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe Tematu prezentacji na egzamin ustny z języka polskiego wybranego z listy tematów ( listy u nauczycieli języka polskiego, na tablicy ogłoszeń i na szkolnej stronie internetowej ) Środowiska komputerowego, programów użytkowych, języka programowania dla zdających informatykę (należy zapoznać się z komunikatem Dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2015 roku oraz wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę )

10 W naszej szkole: Wstępną deklarację maturalną uczniowie składają do 26 września 2014 roku u wychowawcy klasy. Wychowawca klasy sprawdza kompletność oraz poprawność wypełnienia i składa deklaracje całej klasy do sekretariatu szkoły do 30 września 2014 roku. Należy zwróć szczególną uwagę na poprawność danych identyfikacyjnych i aktualność danych teleadresowych !!! Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.

11 Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego
Zostało przedstawione w komunikacie dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/15 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (…) z 29 sierpnia 2014 roku. Sposoby dostosowania proponuje rada pedagogiczna wybierając wśród możliwości wskazanych w komunikacie. Dostosowanie dotyczy między innymi absolwentów: niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym mających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym dysleksja, dysgrafia) objętych w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną (wniosek nauczyciela) chorych lub niesprawnych czasowo (zaświadczenie lekarskie)

12 Wszyscy zainteresowani skorzystaniem z dostosowań
zapoznają się z komunikatem dyrektora CKE, składają razem z deklaracją wstępną do 30 września 2014 roku: opinię/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015 roku Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. Pomocą służy Pani Pedagog i wicedyrektorzy.

13 Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2015 ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmiotu.

14 Warunki zdania egzaminu maturalnego
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminów z przedmiotów w części dodatkowej nie wpływa na zdanie egzaminu maturalnego. (Jeżeli absolwent nie przystąpi do zadeklarowanego egzaminu dodatkowego lub ten egzamin został mu unieważniony ma na świadectwie wpis 0%)

15 Uzyskanie świadectwa dojrzałości
Egzaminy obowiązkowe (5) Obowiązuje próg 30% Uzyskany wynik decyduje o zdaniu matury !!! Egzaminy dodatkowe (od 0 do 6) Wynik procentowy nie decyduje o zdanej maturze Wybór należy uzależnić od planowanego kierunku studiów

16 Procedury maturalne w skrócie
Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie przed salę egzaminacyjną. Godzina i numer sali będzie podany w harmonogramie. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać !!! Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu z jakiegoś przedmiotu w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu pozostałych egzaminów. W wyjątkowych sytuacjach można zdawać egzamin w terminie dodatkowym.

17 Czas trwania egzaminu pisemnego z różnych przedmiotów

18 Część ustna z języka polskiego
Termin złożenia przez zdających bibliografii upływa dnia 4 kwietnia 2015 roku. Złożenie bibliografii w tym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. W czasie egzaminu zdający może korzystać z ramowego planu prezentacji oraz materiałów pomocniczych, co zapisuje pod bibliografią.

19 Część ustna z języka polskiego
Egzamin trwa około 25 minut i składa się z dwóch części. W części pierwszej, trwającej około 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat: Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.

20 Część ustna z języka polskiego
Część druga, trwająca około 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie. Jeśli zdający nie wygłosił prezentacji lub przedstawił inny temat niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. Egzamin jest niezdany, ale zdający ma uprawnienia do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej.

21 Część ustna z języka obcego nowożytnego
Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego: egzamin prowadzony jest w danym języku obcym, egzamin trwa około 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej oraz trzech zadań, czas na zapoznanie z treścią zadań jest wliczony w czas odpowiedzi, zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu, egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami, po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu, po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.

22 Część ustna z języka obcego nowożytnego
zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role, w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego, w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

23 Część ustna z języka obcego nowożytnego
Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym, nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie.

24 Egzaminy ustne Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne.

25 Szczegółowe procedury dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego
zostaną omówione na następnych szkoleniach dla maturzystów w miesiącach marzec/kwiecień będą przećwiczone w czasie próbnych egzaminów maturalnych Szkolny harmonogram części ustnej i części pisemnej zostanie ogłoszony do 4 marca 2015 roku

26 Zgłaszanie zastrzeżeń
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających, do zdających w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdających i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE.

27 Unieważnienia egzaminu przez Dyrektora Szkoły
Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE, niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

28 Unieważnienie egzaminu przez Dyrektora OKE
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia przez egzaminatora podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

29 Termin dodatkowy Zasady postępowania w przypadkach niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek zgodnie z procedurami do OKE.

30 Termin poprawkowy Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (do 7 lipca 2015 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

31 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE. Każdy ze zdających otrzyma swoje hasło dostępu do informacji o swoich wynikach na stronie w systemie OBIEG dla ucznia.

32 Świadectwa dojrzałości
Przekazanie świadectw do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne: 30 czerwca 2015 roku ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości w macierzystej szkole

33 Kolejne sesje egzaminacyjne
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego 2015 z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo chce podwyższyć wynik egzaminu może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego według tych samych zasad.

34 Pełna informacja o egzaminie maturalnym MATURA 2015 znajduje się w Internecie na stronach:
Informacje o organizacji matury w naszej szkole znajdują się: na tablicy ogłoszeń maturalnych przed sekretariatem szkoły, na stronie internetowej szkoły.

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Pawłowska wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie


Pobierz ppt "Technikum Ekonomiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google