Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2015 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2015 roku"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2015 roku
Aktualizacja: Renata Bublewicz dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka Egzamin maturalny w 2015 roku.

2 Co to jest egzamin maturalny?
Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Egzamin maturalny w 2015 roku.

3 Co jest podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego?
Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są standardy wymagań egzaminacyjnych – zwięzłe opisy wymagań egzaminacyjnych na III etapie kształcenia, ogłaszane przez ministra edukacji narodowej mocą rozporządzenia. Egzamin maturalny w 2015 roku.

4 Kto może przystąpić do egzaminu maturalnego?
Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci następujących szkół ponadgimnazjalnych: Liceów ogólnokształcących, Techników, Liceów ogólnokształcących dla dorosłych, Liceów profilowanych Rys. Ewa Olejnik [w: „Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce”]. Egzamin maturalny w roku.

5 Z jakich części składa się matura?
Egzamin maturalny składa się z dwóch części: Ustnej, ocenianej w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne Pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji Egzamin maturalny w roku.

6 Część ustna egzaminu maturalnego
Co się zdaje na maturze ustnej? Kto przygotowuje pytania na egzamin ustny? Egzamin maturalny w roku.

7 Część ustna a) Co się zdaje na maturze ustnej?
Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe Język polski – nie określa się poziomu (prezentacja) Język obcy nowożytny – zdawany bez określania poziomu Język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – nie określa się poziomu (prezentacja ) Język obcy nowożytny – (ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy) zdawany na poziomie podstawowym/ rozszerzonym. Język obcy nowożytny- inny niż wybrany jako obowiązkowy, zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Język mniejszości etnicznej – nie określa się poziomu (prezentacja). Język regionalny – język kaszubski –nie określa się poziomu (prezentacja). Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. Egzamin maturalny w 2015 roku.

8 Część ustna b) Kto przygotowuje pytania?
Listę tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – języka kaszubskiego – także listę tematów z danego języka, przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Egzamin maturalny w roku.

9 Część pisemna egzaminu maturalnego
Co zdaje się na maturze pisemnej? Kto przygotowuje zadania na maturę pisemną? Egzamin maturalny w 2015roku.

10 Część pisemna a) Co zdaje się na maturze pisemnej?
Na maturze pisemnej zdaje się: 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym od 1 do 6 przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Egzamin maturalny w 2015 roku.

11 Część pisemna Przedmioty obowiązkowe w roku szkolnym 2014/2015
Język polski zdawany na poziomie podstawowym Język obcy nowożytny – jeden wybrany z następujących: angielski, francuski, hiszpański , niemiecki, rosyjski, włoski (ten sam co w części ustnej) zdawany na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym Język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości. Matematyka zdawana na poziomie podstawowym Zdawane na poziomie podstawowym albo dwujęzycznym: Egzamin maturalny w 2015 roku.

12 Część pisemna Przedmioty dodatkowe w roku szkolnym 2014/2015
Do sześciu przedmiotów, wybranych spośród: - Biologia - podstawowy lub rozszerzony Chemia – jw. Filozofia - jw Fizyka i astronomia - jw Geografia - jw Historia - jw Historia muzyki - jw Historia sztuki - jw Matematyka – wyłącznie rozszerzony Wiedza o społeczeństwie – podstawowy lub rozszerzony Wiedza o tańcu- jw Język obcy nowożytny -ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy- poziom rozszerzony lub inny niż wybrany jako obowiązkowy, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - Język polski- poziom rozszerzony Informatyka – podstawowy lub rozszerzony Język łaciński i kultura antyczna- jw Język mniejszości etnicznej- nie określa się poziomu (prezentacja) Język regionalny – język kaszubski- nie określa się poziomu(prezentacja) Zdawane na poziomie podstawowym , rozszerzonym lub dwujęzycznym: Egzamin maturalny w 2007 roku.

13 Część pisemna b) Kto przygotowuje zadania?
W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. Egzamin maturalny w 2015 roku.

14 Czy można egzaminu maturalnego nie zdać lub do niego nie przystąpić?
Egzamin ten nie jest obowiązkowy i można do niego nie przystąpić. Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na wybranym poziomie z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy. W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. Egzamin maturalny zda więc osoba, która przystąpi do egzaminu, i uzyska min. 30% punktów możliwych do zdobycia ze wszystkich zdawanych przedmiotów obowiązkowych. Egzamin maturalny w 2007 roku.

15 Kto może być zwolniony z matury?
Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole. Egzamin maturalny w 2015 roku.

16 Czy można ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego?
Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie. Egzamin maturalny w 2015 roku.

17 Kiedy przystępuje się do matury?
Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do sierpnia. maj-sierpień Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu. Egzamin maturalny w roku.

18 Gdzie przystępuje się do matury?
Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE. Egzamin maturalny w 2015 roku.

19 Harmonogram egzaminu maturalnego w 2015 r.
Data egzaminu Dzień tygodnia Godzina 09:00 14:00 4 maja poniedziałek j.polski - pp Wiedza o tańcu-pp i pr 5 maja wtorek matematyka - pp Język łaciński i kultura antyczna – pp i pr 6 maja środa j.angielski - pp j angielski - pr 7 maja czwartek j.polski - pr biologia – pp i pr 8 maja piątek matematyka - pr Wiedza o społeczeństwie – pp i pr 11 maja Fizyka i astronomia – pp i pr Filozofia – pp i pr Egzamin maturalny w 2015 roku.

20 Harmonogram egzaminu maturalnego w 2015 r.
Data egzaminu Dzień tygodnia Godzina 09:00 14:00 12 maja wtorek J. niemiecki-pp j. niemiecki- pr 13 maja środa geografia – pp i pr historia muzyki – pp i pr 14 maja czwartek j.rosyjski - pp j.rosyjski - pr 15 maja piątek chemia – pp i pr historia sztuki – pp i pr 19 maja informatyka – pp i pr historia – pp i pr Egzamin maturalny w 2015 roku.

21 Część ustna egzaminu maturalnego
a) języki obce nowożytne – od 4 maja do 29 maja 2015 r. b) język polski – od 11 maja do 23 maja 2015 r. W naszej szkole wszystkie egzaminy ustne rozpoczną się w dniu 11 maja 2015 r. Egzamin maturalny w 2015 roku.

22 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – czerwiec 2015 r
Data Dzień tygodnia Godzina 09:00 14:00 1 czerwca poniedziałek j.polski - pp j.polski - pr 2 czerwca wtorek matematyka -pp matematyka - pr 3 czerwca środa j.angielski - pp j.angielski - pr 5 czerwca piątek wos- pp i pr Fizyka i astronomia – pp i pr 8 czerwca biologia – pp i pr filozofia – pp i pr Egzamin maturalny w 2015 roku.

23 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – czerwiec 2015
Data Dzień tygodnia Godzina 09:00 14:00 9 czerwca wtorek j.niemiecki - pp j.niemiecki - pr 10 czerwca środa chemia-pp i pr geografia-pp i pr 11 czerwca czwartek j.rosyjski-pp j.rosyjski-pr 12 czerwca piątek informatyka-pp i pr historia-pp i pr Egzamin maturalny w roku.

24 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym- część ustna
a) języki obce nowożytne – od 1 czerwca do 17 czerwca 2015 b) język polski – od 8 czerwca do 13 czerwca 2015 r. Egzamin maturalny w 2015 roku.

25 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym *
Egzamin pisemny w dniu 25 sierpnia 2015 r ( wtorek), godz.09:00 Egzamin ustny – od 24 do 28 sierpnia 2015 r. * - dotyczy zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej i przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych Szczegółowe informacje na temat tej sesji będą opublikowane na stronie OKE w dniu 7 sierpnia 2015 r. Egzamin maturalny w 2015 roku.

26 Czasy trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego
Przedmiot Arkusz Czas trwania w min Język polski, Matematyka Język mniejszości narodowych podstawowy 170 rozszerzony 180 Języki obce nowożytne Podstawowy 120 Rozszerzony cz I Rozszerzony cz II 70 Informatyka Podstawowy cz I 75 Podstawowy cz II 90 150 Egzamin maturalny w 2015 roku.

27 Czasy trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego
Przedmiot Arkusz Czas trwania w min Filozofia Historia Historia muzyki Historia sztuki Język łaciński i kultura antyczna WOS Wiedza o tańcu Język kaszubski podstawowy 120 rozszerzony 180 Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia 150 Egzamin maturalny w 2015 roku.

28 Harmonogram egzaminu zawodowego
Etap pisemny czerwca r ( poniedziałek), godz. 12:00 Etap praktyczny od 16 czerwca do 19 czerwca 2015 r- szczegółowy harmonogram będzie ogłoszony do dnia 4 kwietnia 2015 r. na stronie OKE. Egzamin maturalny w 2015 roku.

29 Wydane komunikaty dyrektora CKE
O egzaminie maturalnym z informatyki W sprawie listy olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów W sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i formach przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2015 r Egzamin maturalny w 2015 roku.

30 Wydane komunikaty dyrektora CKE
W sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2015 r. Egzamin maturalny w 2015 roku.

31 Ważne terminy dla ucznia i absolwenta
01 września 2014 r. Ogłoszenie harmonogramu egzaminów maturalnych Ogłoszenie komunikatu o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego 30 września 2014 r. Termin składania do dyrektora deklaracji wstępnych Wybór tematu z listy tematów Wybór języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego Wybór przedmiotów dodatkowych na egzaminie Wybór środowiska komputerowego, programu użytkowego i języka programowania Egzamin maturalny w 2015 roku.

32 Ważne terminy dla ucznia i absolwenta
31 grudnia 2014 r. ostateczny termin dostarczenia do dyrektora szkoły opinii, orzeczenia, zaświadczenia lekarskiego o dysfunkcjach 04 lutego 2015 r. (prawdopodobny) Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracji 04 marca 2015 r. Ogłoszenie w szkole harmonogramu matur ustnych Ogłoszenie na stronie CKE komunikatu o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzamin 24 kwietnia 2015 r. godz.9:00 uroczyste zakończenie nauki w klasach maturalnych Egzamin maturalny w roku

33 Ważne terminy dla ucznia i absolwenta
4 maja 2015 r. rozpoczęcie egzaminu maturalnego do 7 lipca 2015 r. (termin prawdopodobny) Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego 25 sierpnia 2015 r. godz. 9:00 Egzamin pisemny w sesji poprawkowej 24 – 28 sierpnia 2015 r.(termin ustali dyrektor) Egzamin ustny w sesji poprawkowej Egzamin maturalny w 2015 roku.

34 Odbiór ważnych dokumentów
30 czerwca 2015 r. Przekazanie do szkoły przez OKE świadectw dojrzałości po sesji majowej i wydanie ich absolwentom. 28 sierpnia 2015 r. Przekazanie przez OKE do szkoły dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wydanie ich absolwentom. 11 września 2015 r. Przekazanie przez OKE do szkoły świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej i wydanie ich absolwentom. Egzamin maturalny w roku.

35 Egzamin maturalny w 2015 roku.
Bibliografia: E. Goźlińska, K. Koletyńska, H. Sitko „Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce” WSiP 2003 Oficjalna strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Oficjalna strona internetowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami) Egzamin maturalny w roku.


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2015 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google