Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2015 roku.1 Egzamin maturalny w 2015 roku Aktualizacja: Renata Bublewicz dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2015 roku.1 Egzamin maturalny w 2015 roku Aktualizacja: Renata Bublewicz dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2015 roku.1 Egzamin maturalny w 2015 roku Aktualizacja: Renata Bublewicz dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka

2 Egzamin maturalny w 2015 roku.2 Co to jest egzamin maturalny?  Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

3 Egzamin maturalny w 2015 roku.3 Co jest podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego?  Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są standardy wymagań egzaminacyjnych – zwięzłe opisy wymagań egzaminacyjnych na III etapie kształcenia, ogłaszane przez ministra edukacji narodowej mocą rozporządzenia.

4 Egzamin maturalny w 2015 roku.4 Kto może przystąpić do egzaminu maturalnego?  Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci następujących szkół ponadgimnazjalnych: Liceów ogólnokształcących, Techników, Liceów ogólnokształcących dla dorosłych, Liceów profilowanych Rys. Ewa Olejnik [w: „Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce”].

5 Egzamin maturalny w 2015 roku.5 Z jakich części składa się matura?  Egzamin maturalny składa się z dwóch części: Pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji Ustnej, ocenianej w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

6 Egzamin maturalny w 2015 roku.6 Część ustna egzaminu maturalnego a) Co się zdaje na maturze ustnej? b) Kto przygotowuje pytania na egzamin ustny?

7 Egzamin maturalny w 2015 roku.7 Część ustna a) Co się zdaje na maturze ustnej? Język polski – nie określa się poziomu (prezentacja) Język obcy nowożytny – zdawany bez określania poziomu Język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) – nie określa się poziomu (prezentacja ) Język obcy nowożytny – (ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy) zdawany na poziomie podstawowym/ rozszerzonym. Język obcy nowożytny- inny niż wybrany jako obowiązkowy, zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Język mniejszości etnicznej – nie określa się poziomu (prezentacja). Język regionalny – język kaszubski – nie określa się poziomu (prezentacja). Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego.

8 Egzamin maturalny w 2015 roku.8 Część ustna b) Kto przygotowuje pytania?  Listę tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – języka kaszubskiego – także listę tematów z danego języka, przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole.  Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

9 Egzamin maturalny w 2015roku.9 Część pisemna egzaminu maturalnego a) Co zdaje się na maturze pisemnej? b) Kto przygotowuje zadania na maturę pisemną?

10 Egzamin maturalny w 2015 roku.10 Część pisemna a) Co zdaje się na maturze pisemnej?  Na maturze pisemnej zdaje się: 3 przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym od 1 do 6 przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

11 Egzamin maturalny w 2015 roku.11 Część pisemna Przedmioty obowiązkowe w roku szkolnym 2014/2015  Język polski zdawany na poziomie podstawowym  Język obcy nowożytny – jeden wybrany z następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (ten sam co w części ustnej) zdawany na poziomie podstawowym lub dwujęzycznym  Język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości.  Matematyka zdawana na poziomie podstawowym Zdawane na poziomie podstawowym albo dwujęzycznym:

12 Egzamin maturalny w 2007 roku.12 Część pisemna Przedmioty dodatkowe w roku szkolnym 2014/2015 Do sześciu przedmiotów, wybranych spośród: - Biologia - podstawowy lub rozszerzony - Chemia – jw. - Filozofia - jw - Fizyka i astronomia - jw - Geografia - jw - Historia - jw - Historia muzyki - jw - Historia sztuki - jw - Matematyka – wyłącznie rozszerzony - Wiedza o społeczeństwie – podstawowy lub rozszerzony - Wiedza o tańcu- jw - Język obcy nowożytny -ten sam, który był wybrany jako obowiązkowy- poziom rozszerzony lub inny niż wybrany jako obowiązkowy, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - - Język polski- poziom rozszerzony - Informatyka – podstawowy lub rozszerzony - Język łaciński i kultura antyczna- jw - Język mniejszości etnicznej- nie określa się poziomu (prezentacja) - Język regionalny – język kaszubski- nie określa się poziomu(prezentacja) Zdawane na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym:

13 Egzamin maturalny w 2015 roku.13 Część pisemna b) Kto przygotowuje zadania?  W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce.

14 Egzamin maturalny w 2007 roku.14 Czy można egzaminu maturalnego nie zdać lub do niego nie przystąpić?  Egzamin ten nie jest obowiązkowy i można do niego nie przystąpić.  Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na wybranym poziomie z każdego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy. Egzamin maturalny zda więc osoba, która przystąpi do egzaminu, i uzyska min. 30% punktów możliwych do zdobycia ze wszystkich zdawanych przedmiotów obowiązkowych.

15 Egzamin maturalny w 2015 roku.15 Kto może być zwolniony z matury?  Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych,  także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

16 Egzamin maturalny w 2015 roku.16 Czy można ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego?  Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie.

17 Egzamin maturalny w 2015 roku.17 Kiedy przystępuje się do matury?  Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do sierpnia. maj-sierpień Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

18 Egzamin maturalny w 2015 roku.18 Gdzie przystępuje się do matury?  Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający.  Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE.

19 Harmonogram egzaminu maturalnego w 2015 r. Data egzaminu Dzień tygodnia Godzina 09:00 Godzina 14:00 4 majaponiedziałekj.polski - ppWiedza o tańcu-pp i pr 5 majawtorekmatematyka - ppJęzyk łaciński i kultura antyczna – pp i pr 6 majaśrodaj.angielski - ppj angielski - pr 7 majaczwartekj.polski - prbiologia – pp i pr 8 majapiątekmatematyka - prWiedza o społeczeństwie – pp i pr 11 majaponiedziałekFizyka i astronomia – pp i pr Filozofia – pp i pr Egzamin maturalny w 2015 roku.19

20 Harmonogram egzaminu maturalnego w 2015 r. Data egzaminu Dzień tygodnia Godzina 09:00 Godzina 14:00 12 majawtorekJ. niemiecki-ppj. niemiecki- pr 13 majaśrodageografia – pp i prhistoria muzyki – pp i pr 14 majaczwartekj.rosyjski - ppj.rosyjski - pr 15 majapiątekchemia – pp i prhistoria sztuki – pp i pr 19 majawtorekinformatyka – pp i pr historia – pp i pr Egzamin maturalny w 2015 roku.20

21 Część ustna egzaminu maturalnego  Część ustna egzaminu maturalnego:  a)języki obce nowożytne – od 4 maja do 29 maja 2015 r.  b) język polski – od 11 maja do 23 maja 2015 r.  W naszej szkole wszystkie egzaminy ustne rozpoczną się w dniu 11 maja 2015 r. Egzamin maturalny w 2015 roku.21

22 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – czerwiec 2015 r DataDzień tygodnia Godzina 09:00 Godzina 14:00 1 czerwcaponiedziałekj.polski - ppj.polski - pr 2 czerwcawtorekmatematyka - pp matematyka - pr 3 czerwcaśrodaj.angielski - ppj.angielski - pr 5 czerwcapiątekwos- pp i prFizyka i astronomia – pp i pr 8 czerwcaponiedziałekbiologia – pp i pr filozofia – pp i pr Egzamin maturalny w 2015 roku.22

23 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym – czerwiec 2015 DataDzień tygodnia Godzina 09:00 Godzina 14:00 9 czerwcawtorekj.niemiecki - ppj.niemiecki - pr 10 czerwcaśrodachemia-pp i prgeografia-pp i pr 11 czerwcaczwartekj.rosyjski-ppj.rosyjski-pr 12 czerwcapiątekinformatyka-pp i pr historia-pp i pr Egzamin maturalny w 2015 roku.23

24 Egzamin maturalny w terminie dodatkowym- część ustna Egzamin maturalny w 2015 roku.24  a) języki obce nowożytne – od 1 czerwca do 17 czerwca 2015  b) język polski – od 8 czerwca do 13 czerwca 2015 r.

25 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym *  Egzamin pisemny w dniu 25 sierpnia 2015 r ( wtorek), godz.09:00  Egzamin ustny – od 24 do 28 sierpnia 2015 r.  * - dotyczy zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej i przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych  Szczegółowe informacje na temat tej sesji będą opublikowane na stronie OKE w dniu 7 sierpnia 2015 r. Egzamin maturalny w 2015 roku.25

26 Czasy trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego PrzedmiotArkuszCzas trwania w min Język polski, Matematyka Język mniejszości narodowych podstawowy170 rozszerzony180 Języki obce nowożytne Podstawowy120 Rozszerzony cz I120 Rozszerzony cz II70 InformatykaPodstawowy cz I75 Podstawowy cz II120 Rozszerzony cz I90 Rozszerzony cz II150 Egzamin maturalny w 2015 roku.26

27 Czasy trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego PrzedmiotArkuszCzas trwania w min Filozofia Historia Historia muzyki Historia sztuki Język łaciński i kultura antyczna WOS Wiedza o tańcu Język kaszubski podstawowy120 rozszerzony180 Biologia Chemia Fizyka i astronomia Geografia podstawowy120 rozszerzony150 Egzamin maturalny w 2015 roku.27

28 Harmonogram egzaminu zawodowego  Etap pisemny 15 czerwca 2015 r ( poniedziałek), godz. 12:00  Etap praktyczny od 16 czerwca do 19 czerwca 2015 r- szczegółowy harmonogram będzie ogłoszony do dnia 4 kwietnia 2015 r. na stronie OKE. Egzamin maturalny w 2015 roku.28

29 Wydane komunikaty dyrektora CKE  O egzaminie maturalnym z informatyki  W sprawie listy olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów  W sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i formach przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2015 r Egzamin maturalny w 2015 roku.29

30 Wydane komunikaty dyrektora CKE  W sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  W sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2015 r. Egzamin maturalny w 2015 roku.30

31 Ważne terminy dla ucznia i absolwenta  01 września 2014 r. Ogłoszenie harmonogramu egzaminów maturalnych Ogłoszenie komunikatu o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego  30 września 2014 r. Termin składania do dyrektora deklaracji wstępnych  Wybór tematu z listy tematów  Wybór języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego  Wybór przedmiotów dodatkowych na egzaminie  Wybór środowiska komputerowego, programu użytkowego i języka programowania Egzamin maturalny w 2015 roku.31

32 Ważne terminy dla ucznia i absolwenta  31 grudnia 2014 r. ostateczny termin dostarczenia do dyrektora szkoły opinii, orzeczenia, zaświadczenia lekarskiego o dysfunkcjach  04 lutego 2015 r. (prawdopodobny) Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracji  04 marca 2015 r. Ogłoszenie w szkole harmonogramu matur ustnych Ogłoszenie na stronie CKE komunikatu o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzamin  24 kwietnia 2015 r. godz.9:00 uroczyste zakończenie nauki w klasach maturalnych Egzamin maturalny w 2015 roku32

33 Ważne terminy dla ucznia i absolwenta  4 maja 2015 r. rozpoczęcie egzaminu maturalnego  do 7 lipca 2015 r. (termin prawdopodobny) Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego  25 sierpnia 2015 r. godz. 9:00 Egzamin pisemny w sesji poprawkowej  24 – 28 sierpnia 2015 r.(termin ustali dyrektor) Egzamin ustny w sesji poprawkowej Egzamin maturalny w 2015 roku.33

34 Odbiór ważnych dokumentów  30 czerwca 2015 r. Przekazanie do szkoły przez OKE świadectw dojrzałości po sesji majowej i wydanie ich absolwentom.  28 sierpnia 2015 r. Przekazanie przez OKE do szkoły dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wydanie ich absolwentom.  11 września 2015 r. Przekazanie przez OKE do szkoły świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej i wydanie ich absolwentom. Egzamin maturalny w 2015 roku.34

35 Egzamin maturalny w 2015 roku.35 Bibliografia:  E. Goźlińska, K. Koletyńska, H. Sitko „Zacznij od dziś – Egzaminy zewnętrzne w pigułce” WSiP 2003  Oficjalna strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl  Oficjalna strona internetowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej- www.oke.waw.pl  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami)


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2015 roku.1 Egzamin maturalny w 2015 roku Aktualizacja: Renata Bublewicz dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google