Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka farmaceutyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka farmaceutyczna"— Zapis prezentacji:

1 Opieka farmaceutyczna

2 Definicja opieki farmaceutycznej
Termin opieka farmaceutyczna po raz pierwszy pojawił się w 1975 r. w Stanach Zjednoczonych w artykule opublikowanym przez Mikeal i wsp. w „American Journal of Hospital Pharmacy”, w którym opisywana jest ona jako:

3 „opieka, jakiej wymaga i jaką otrzymuje dany pacjent, która zapewnia bezpieczne i racjonalne stosowanie leków”

4 Pierwszą pełniejszą definicję opieki farmaceutycznej podali w 1980 r
Pierwszą pełniejszą definicję opieki farmaceutycznej podali w 1980 r. Brodie i wsp. stwierdzając, że: „opieka farmaceutyczna obejmuje określenie potrzeb lekowych danej osoby, nie tylko zaopatrzenie w potrzebne leki, lecz również udzielenie niezbędnych świadczeń (przed, w czasie i po zakończeniu leczenia) zapewniających optymalnie bezpieczną i skuteczną farmakoterapię”

5 uwzględnia ona mechanizm sprzężenia zwrotnego
umieszcza opiekę farmaceutyczną w kontekście społecznym, w którym pacjent i jego potrzeby mają znaczenie pierwszoplanowe.

6 W 1987 r. Hepler wyraźnie określił zobowiązania wobec pacjenta definiując że: „opieka farmaceutyczna jest uzgodnionym związkiem miedzy pacjentem a farmaceutą, w którym farmaceuta, sprawuje kontrolę nad procesem stosowania leków (posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności), kierując się świadomością i zobowiązaniem wobec interesu (dobra) pacjenta” Sugerował on tu, że opiekę farmaceutyczną może sprawować tylko farmaceuta.

7 W 1990 r. Hepler i Strand sformułowali klasyczną definicję, wg
W 1990 r. Hepler i Strand sformułowali klasyczną definicję, wg. której: „Opieka farmaceutyczna jest odpowiedzialnym zapewnieniem farmakoterapii, której celem jest uzyskanie określonych efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

8 Efektami tymi są: wyleczenie, wyeliminowanie lub złagodzenie objawów choroby zatrzymanie lub spowolnienie procesu chorobowego zapobieżenie chorobie lub wystąpieniu jej objawów

9 Opieka farmaceutyczna jest więc procesem, w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem i innymi członkami zespołu opieki zdrowotnej np.: lekarzem, pielęgniarką, stomatologiem w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu planu terapeutycznego, którego celem jest uzyskanie określonych efektów terapeutycznych u tego pacjenta.

10 W 1998 roku Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna wprowadziła do definicji uzupełnienie w postaci celu  uzyskanie określonych efektów poprawiających lub utrzymujących jakość życia pacjenta jest realne w odniesieniu zwłaszcza do chorych przewlekle na: cukrzycę astmę nadciśnienie niewydolność krążenia oraz osób starszych z niewydolnością nerek, wątroby oddechową.

11 W 2007 roku Naczelne Rada Aptekarska przyjmuje strategię opieki farmaceutycznej w Polsce. Zostaje ona umieszczona w systemie kształcenia podyplomowego w postaci propozycji szkoleń dla farmaceutów.

12 W styczniu 2008 roku definicja opieki farmaceutycznej pojawia się w polskim ustawodawstwie i od roku 2008/2009 na wszystkich wydziałach farmaceutycznych w Polsce pojawiają się zajęcia z opieki farmaceutycznej.

13 Opieka farmaceutyczna:
wskazuje sposób, w jaki pacjenci powinni otrzymywać i stosować leki wskazuje w jak sposób pacjenci powinni być informowani o prawidłowym stosowaniu leków dotyczy ona odpowiedzialności, nadzoru nad farmakoterapią, doradzania i efektów leczenia

14

15 Czego można oczekiwać od opieki farmaceutcznej?
W zakresie choroby: poprawy stanu zdrowia pacjenta poprawy wartości mierzonych parametrów (poziom glukozy, ciśnienie krwi) uniknięcia lub osłabienia powikłań W odniesieniu do pacjenta: lepszej wiedzy o chorobie i jej leczeniu poprawy jakości życia zadowolenia z opieki

16 W zakresie ekonomicznym:
uniknięcia niepotrzebnego stosowania leków zredukowania przypadków niewłaściwego stosowania leków uniknięcia zdrowotnych i ekonomicznych skutków niewłaściwego stosowania leków

17 Przykładami pacjentów wymagających opieki farmaceutycznej są również:
pacjenci otrzymujący wiele leków, narażeni są na zwiększone ryzyko wystąpienia złożonych interakcji lek-lek, lek-choroba, lek-pożywienie pacjenci wymagający stosowania szczególnie toksycznych leków – np. przeciwnowotworowe środki chemioterapeutyczne, leki zmniejszające krzepliwość krwi, narkotyki parenteralne

18 pacjenci, których ostra faza choroby może być niebezpieczna dla życia, jeżeli przepisany lek będzie nieskuteczny lub stosowany niewłaściwie – np. niektóre zakażenia, ciężkie biegunki.

19 Zadania opieki farmaceutycznej
rozpoznawanie rzeczywistych i potencjalnych problemów związanych ze stosowaniem leków rozwiązywanie aktualnych problemów lekowych zapobieganie potencjalnym problemom lekowym

20 Co to jest problem lekowy?
Problemem lekowym jest każde niepożądane zdarzenie doświadczane przez pacjenta związane ze stosowaniem leku lub mogące się z jego stosowaniem wiązać, wpływające lub mogące wpłynąć na efekt leczenia tego pacjenta.

21 Warunki problemu lekowego:
Występuje lub może wystąpić u pacjenta  forma skargi, objawu, rozpoznania procesu chorobowego, niewydolności Musi istnieć (lub być podejrzewany) związek przyczynowy danego zdarzenia z farmakoterapią. Może to być albo skutek farmakoterapii albo dane zdarzenie może wymagać zastosowania leku dla zapobieżenia mu lub wyeliminowania go.

22 Problem medyczny a problem lekowy
Rzeczywiste i potencjalne problemy lekowe

23 Rodzaje problemów lekowych
Przyczyna: Potrzeba zastosowania leku Stan nie leczony Leczenie synergistyczne Profilaktyka i prewencja

24 Rodzaje problemów lekowych
Przyczyna: Zbędna farmakoterapia Brak wskazań Stosowanie leków uzależniających i rekreacyjnych Możliwość leczenia niefarmakologicznego Zdublowanie leków o tych samych właściwościach farmakologicznych Leczenie możliwych do uniknięcia działań niepożądanych

25 Rodzaje problemów lekowych
Przyczyna: Niewłaściwy lek Niewłaściwa postać farmaceutyczna Obecne przeciwwskazania Stan oporny na lek Lek nie jest wskazany w danym stanie Dostępny jest lek skuteczniejszych

26 Rodzaje problemów lekowych
Przyczyna: Za mało właściwego leku Złe dawkowanie Niewłaściwa częstość przyjmowania Niewłaściwy czas leczenia Niewłaściwe przechowywanie Interakcje lekowe Wpływ stanu chorobowego Genetycznie uwarunkowany szybki metabolizm Za dużo właściwego leku

27 Rodzaje problemów lekowych
Przyczyna: Za dużo właściwego leku Złe dawkowanie Niewłaściwa częstość przyjmowania Niewłaściwy czas leczenia Interakcja lekowa Wpływ stanu chorobowego Genetycznie uwarunkowany wolny metabolizm

28 Rodzaje problemów lekowych
Przyczyna: Działania niepożądane Reakcja uczuleniowa Niewłaściwe podawanie Interakcje lekowe Dawka zwiększana lub zmniejszana zbyt szybko Niepożądany efekt Niewłaściwe dawkowanie

29 Rodzaje problemów lekowych
Przyczyna: Niezdyscyplinowanie pacjenta Lek niedostępny Trudności w połykaniu lub przyjmowaniu leku w inny sposób Niezrozumienie instrukcji Pacjent nie chce stosować leku Pacjent nie umie sobie radzić z lekiem


Pobierz ppt "Opieka farmaceutyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google