Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Sesja 142 Rok szkolny 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Sesja 142 Rok szkolny 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Sesja 142 Rok szkolny 2013/2014

2 Terminarz egzaminu 23 kwietnia 2014 (środa) część humanistyczna - 9.00 egzamin z zakresu historii i wos-u (60 minut / 80 minut) - 11.00 egzamin z zakresu języka polskiego (90 minut / 135 minut) 24 kwietnia 2014 (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza - 9.00 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (60 minut / 80 minut) - 11.00 – egzamin z zakresu matematyki (90 minut / 135 minut) 25 kwietnia 2014 (piątek) język obcy - 9.00 – egzamin na poziomie podstawowym (60 minut / 80 minut) - 11.00 – egzamin na poziomie rozszerzonym (60 minut / 90 minut)

3 Najpóźniej we wtorek (15.04.2014r.) przewodniczący odbiera listy uczniów oraz listy z kodami i numerami PESEL Dzień przed każdą częścią egzaminu przewodniczący wraz z członkami zespołu nadzorującego przygotowują salę egzaminacyjną.

4 Zadania zespołu nadzorującego egzamin Przygotowując salę należy zapewnić: osobny stolik dla każdego ucznia (stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy) właściwą liczbę krzeseł właściwe nagłośnienie (egzamin z języka obcego) zegar widoczny dla wszystkich zdających tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia (słuchacza) i jego numerem PESEL (przymocowane do ławki) zapasowe przybory do pisania i rysowania miejsce, gdzie uczniowie pozostawią swoje torby.

5 Egzamin pisany na komputerze  Należy zapewnić komputer połączony z drukarką i z papierem do drukarki, bez dostępu do Internetu i bez automatycznego sprawdzania pisowni, z edytorem równań w programie Word oraz zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym układ klawiatury dla języka niemieckiego  trzeba zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii (drugi komputer, wymienny dysk, nagrywarka CD)  Zestaw egzaminacyjny kodowany jest zgodnie z wymogami: naklejka z kodem, trzyznakowy kod ucznia, numer PESEL, na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację: Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym, lub Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym

6 Egzamin pisany na komputerze  odpowiedź musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z arkuszem;  w przypadku zadań zamkniętych wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1A, 2B lub 1.1A, 2.1A;  jeśli konieczne będzie wykonanie rysunków, zdający wykonuje je ręcznie w odpowiednim miejscu w arkuszu – nie techniką komputerową! W pliku komputerowym zdający zapisuje numer zadania z adnotacją: „odpowiedź w arkuszu”;  zdający przekazuje swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem. Wydruk powinien mieć standardowy wymiar marginesów: 2,5 cm z każdej strony.

7 Egzamin pisany na komputerze  na górze każdej kartki wydruku z odpowiedziami należy napisać odręcznie kod szkoły, trzyznakowy kod ucznia, numer PESEL;  zestaw i wydruk pakujemy do jednej koperty opisanej adnotacją: praca pisana na komputerze  pliki zdającego należy usunąć z twardego dysku i z kosza

8 Dzień egzaminu (kolejnych części) Wszyscy członkowie zespołów nadzorujących przychodzą 1 godz. przed daną częścią egzaminu (na 8.00). W godz. 8.15 - 8.30 przewodniczący zgłaszają kompletność zespołów nadzorujących. W dzień egzaminu o godz. 8.30 wszyscy przewodniczący zespołów nadzorujących wraz z przedstawicielami uczniów stawiają się w pokoju pedagogów, gdzie nastąpi otwarcie pakietów z materiałami. Przewodniczący zespołów odbierają: - odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych, - płytę CD (w przypadku języka obcego), - listę zdających w danej sali, - koperty z naklejkami z kodem kreskowym, - zwrotną kopertę do spakowania prac egzaminacyjnych, - druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali.

9 Przewodniczący przenosi materiały do odpowiedniej sali. Nie wcześniej niż o godz. 8.50 – ZN wpuszcza do sali zdających pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. W razie potrzeby tożsamość może potwierdzić inny nauczyciel. Zdający odkładają w przygotowanym miejscu torbę, na salę wnoszą jedynie pióro lub długopis czarnopiszące, ołówek – przeznaczony tylko do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Zdający zajmują wyznaczone miejsca.

10 Po wejściu wszystkich zdających przewodniczący przypomina: - zakazie wnoszenia telefonów komórkowych (zakaz dotyczy zarówno uczniów jak i nauczycieli) - o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu; - o sposobie kodowania; - uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, korzystający z zestawów dostosowanych, niepełnosprawni ruchowo korzystają z pomocy nauczyciela podczas kodowania; - o konieczności zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie zanim uczniowie przystąpią do pracy.

11 Uczniowie sprawdzają kompletność zestawu, czytają instrukcję, kodują arkusze. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielić odpowiedzi na pytania związane wyłącznie z kodowaniem i rozumieniem instrukcji. Przewodniczący pokazuje uczniom, gdzie należy nakleić naklejki z kodem – Miejsce na naklejkę, uczniowie naklejają naklejki samodzielnie. Nie wcześniej niż o 9.00 przewodniczący zapisuje na tablicy godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem. Uczniowie rozpoczynają pracę. W przypadku egzaminu z języka obcego (na obu poziomach) przewodniczący odtwarza płytę CD. PZN dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym

12

13 PZN odpowiada za to, aby podczas egzaminu w sali znajdowali się wyłącznie zdający przydzieleni do danej sali, członkowie zespołu nadzorującego oraz – ewentualnie – obserwatorzy nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu

14 Zadania zespołu nadzorującego egzamin PZN odpowiada za to, by członkowie zespołu nadzorującego w czasie trwania egzaminu : zachowali ciszę, nie chodzili po sali bez wyraźnego powodu, nie zaglądali do prac zdających, w inny sposób nie zakłócali ich pracy.

15 Zadania zespołu nadzorującego egzamin W uzasadnionej sytuacji PZN zezwala zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej). Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem – przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń (słuchacz) zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

16 W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu pracy z zestawem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia powiadamia przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który podejmuje decyzję o przerwaniu danemu uczniowi pracy z zestawem egzaminacyjnym i unieważnieniu mu odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu

17 Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący informuje uczniów o zakończeniu pracy, poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich miejscach. Zespół odbiera arkusze w obecności uczniów, sprawdza kompletność, sposób kodowania, czy odpowiedzi zostały przeniesione do kart odpowiedzi. Przewodniczący zezwala zdającym na opuszczenie sali. Należy pamiętać, aby dwoje zdających pozostało do czasu zapakowania zestawów egzaminacyjnych i zaklejenia „bezpiecznej koperty”.

18 Członkowie zespołu nadzorującego: w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce – zaznaczają występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pola na arkuszu i karcie odpowiedzi; odnotowują oddanie zestawów na listach obecności; podpisują wypełnioną listę obecności oraz protokół.

19 Przerwa W czasie przerwy jeden członek każdego zespołu nadzorującego pełni dyżur na korytarzu, sprawiając opiekę nad uczniami. Uczniowie, którzy ukończyli pracę z zestawem przed upływem czasu kierowani są na łącznik.

20 Po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym członkowie zespołu nadzorującego: 1) w obecności uczniów przeliczają, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne - wypełnione arkusze w „bezpieczne koperty”, niewykorzystanych arkuszy w stanie nienaruszonym nie pakuje się do koperty; 2) zaklejają koperty; 3) podpisują zweryfikowane listy obecności; 4) sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali. Tak przygotowane materiały należy dostarczyć zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego. Zastępca przewodniczącego sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności odpowiedniego przewodniczącego zespołu nadzorującego. Następnie sporządza zbiorczy protokół i poszczególni przewodniczący zespołów nadzorujących podpisują go.

21 Nadruk na kopertach bezpiecznych

22 GH-P2-142 GH – część humanistyczna P – język polski 2 – zestaw dla ucznia z autyzmem lub zespołem Aspergera 142 – sesja 2 (kwiecień 2014)

23 GH-H8-142 GH – część humanistyczna H – historia i wos 8 – arkusz dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim 142 – sesja 2 (kwiecień 2014)

24 II zakres Każdego dnia PZN wraz z przedstawicielami uczniów przychodzą do punktu dystrybucji arkuszy 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu (ok. 10.40). Uczniowie zajmują miejsca, należy powtórzyć całą procedurę. Arkusze można rozdać najwcześniej o 11.00.

25 Usterka płyty CD T eksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki: Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. arkusz na poziomie podstawowym Ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1 Ścieżka 2 – zadanie 2. Ścieżka 3. – zadanie 3. arkusz na poziomie rozszerzonym Ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1 Ścieżka 2 – zadanie 2.

26 Usterka płyty CD Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., PZN: zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD, wymienia płytę CD na rezerwową, zapisuje na tablicy czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio, przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD i odtwarza nagranie.

27 Uwagi 1. Nie ma w tym roku e-oceniania. 2. Brudnopis nie jest oceniany. 3. Autystycy zaznaczają odpowiedzi otoczając kółkiem prawidłową. Pomyłkowe zaznaczenie skreślają. Wszystko zapisane jest w instrukcji. 4. Uczniowie z upośledzeniem w kółko biorą pomyłkowo zaznaczoną odpowiedź – czyli odwrotnie do A2.

28 Procedury Zadania zespołu nadzorującego egzamin str.14 (przewodniczącego str.14 pkt 6.1, członkowie str.15 pkt 6.2) Organizacja i przebieg egzaminu str.17 Instrukcja przeprowadzania egzaminu dla zdających korzystających z komputera str.26 Postępowanie w sytuacjach szczególnych str.29


Pobierz ppt "Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego Sesja 142 Rok szkolny 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google