Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne ERASMUS studia 2014/2015 praktyki 2013/2014 14.11.2013 r., Wrocław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne ERASMUS studia 2014/2015 praktyki 2013/2014 14.11.2013 r., Wrocław."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne ERASMUS studia 2014/2015 praktyki 2013/2014 14.11.2013 r., Wrocław

2 Spotkanie informacyjne ERASMUS 14.11.2013 r., Wrocław  ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENT Ó W na studia do partnerskich uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus (jeden do dw ó ch semestr ó w)  ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA NABORU STUDENT Ó W na praktyki w ramach programu Erasmus (3 miesi ą ce) PODOBNE ZASADY, INNY TERMINARZ Termin składania dokument ó w: Studia - do 15 marca Praktyki – do 30 listopada

3  STUDIA: jeden do dw ó ch semestr ó w miejsce – uniwersytet, kt ó ry ma podpisan ą umow ę z UMW na wyjazd na dany kierunek  PRAKTYKI: 3 miesi ą ce miejsce – instytucja, z kt ó r ą UMW ma podpisan ą umow ę na odbycie praktyk zawodowych lub miejsce znalezione samodzielnie UWAGA! Student nie mo ż e prosi ć o dodatkowe miejsce w instytucji, kt ó ra ma z nasz ą uczelni ą podpisan ą umow ę na praktyki. Nie jest to samodzielnie znalezione miejsce. Spotkanie informacyjne ERASMUS 14.11.2013 r., Wrocław

4  Warunki uczestnictwa w programie s ą nast ę puj ą ce: zaliczenie pierwszego roku studi ó w, minimalna ś rednia ocen z całego okresu studi ó w: 3,0, znajomo ść j ę zyka uczelni /instytucji przyjmuj ą cej (lub biegła znajomo ść j ę zyka angielskiego), w programie mog ą uczestniczy ć studenci ostatniego roku studi ó w po uzyskaniu zgody dziekana wła ś ciwego wydziału, na praktyki i studia w ramach programu Erasmus mo ż na wyjecha ć tylko jeden raz (niezale ż nie od tego, czy na okres praktyk za granic ą zostało przyznane stypendium, czy wyjazd nast ą pił na koszt własny studenta), po zakwalifikowaniu na studia zagraniczne wyjazd mo ż e by ć realizowany pod warunkiem zaliczenia roku akademickiego poprzedzaj ą cego wyjazd.

5 Spotkanie informacyjne ERASMUS 14.11.2013 r., Wrocław  Student zgłaszaj ą cy swoj ą kandydatur ę na wyjazd na praktyk ę powinien zło ż y ć nast ę puj ą ce dokumenty:  podanie o zakwalifikowanie na studia/praktyki, skierowane do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus,  za ś wiadczenie z dziekanatu o ś redniej ocen uzyskanych z całego okresu studi ó w (do drugiego miejsca po przecinku),  stosowne po ś wiadczenia i dokumenty dotycz ą ce dodatkowych kryteri ó w rekrutacji.  Termin składania dokument ó w do Sekcji Wsp ó łpracy z Zagranic ą : Studia - do 15 marca Praktyki – do 30 listopada

6 Spotkanie informacyjne ERASMUS 14.11.2013 r., Wrocław  Podstaw ą kwalifikacji studenta jest suma punkt ó w otrzymanych za:  ś redni ą ocen uzyskanych za okres studi ó w poprzedzaj ą cy wyjazd,  egzamin z j ę zyka (przeprowadzony przez Studium J ę zyk ó w Obcych),  udokumentowane kryteria rekrutacji.  Na podstawie zło ż onych dokument ó w zostaje sporz ą dzona lista kandydat ó w na studia i praktyki według sumy uzyskanych punkt ó w.  W przypadku uzyskania jednakowej liczby punkt ó w o kolejno ś ci na li ś cie kandydat ó w decyduje ś rednia ocen uzyskanych za cały okres studi ó w.

7 Spotkanie informacyjne ERASMUS 14.11.2013 r., Wrocław  Dla obliczenia sumy punkt ó w stosuje si ę nast ę puj ą ce zasady punktacji:  ś rednia ocen uzyskanych za cały okres studi ó w Ś rednia ocena Przyznane punkty 3,00 – 3,506 3,51 – 3,757 3,76 – 4,008 4,01 – 4,259 4,26 – 4,5010 4,51 – 4,75 11 4,76 – 5,0012 5,01 – 5,25 13 5,26 i powy ż ej14

8 Spotkanie informacyjne ERASMUS 14.11.2013 r., Wrocław  punkty za ocen ę uzyskan ą z egzaminu z j ę zyka Egzamin z j ę zyka – ocenaLiczba przyznanych punkt ó w bardzo dobry (5)4 ponad dobry (4,5)3 dobry (4)2 do ść dobry (3,5)1 UWAGA: Ocena z j ę zyka wykładowego (francuski, niemiecki) w przypadku wyjazdu na studia nie mo ż e by ć ni ż sza ni ż 3.5.

9 Spotkanie informacyjne ERASMUS 14.11.2013 r., Wrocław  dodatkowe kryteria selekcji:  aktywna działalno ść w Studenckich Kołach Naukowych – minimum 1 rok (niezale ż nie od ilo ś ci k ó ł naukowych) – 1 punkt,  prace wygłoszone na konferencjach SKN lub opublikowane w materiałach tych konferencji (niezale ż nie od ilo ś ci prac) – 1 punkt,  prace wygłoszone lub publikowane na zjazdach lub w czasopismach naukowych (niezale ż nie od ilo ś ci) – 1 punkt,  nagrody otrzymane w trakcie studi ó w – nagrody ministerialne, rektorskie oraz odznaczenia i wyr óż nienia Uczelni (niezale ż nie od ilo ś ci) – 1 punkt,  zagraniczne praktyki wakacyjne, zagraniczne kursy i szkolenia zawodowe (niezale ż nie od ilo ś ci) – 1 punkt,  praca na rzecz ruchu studenckiego (potwierdzona przez organizacj ę i władze uczelni) – 1 punkt,  praca na rzecz programu Erasmus w uczelni macierzystej – 1 punkt.

10 Spotkanie informacyjne ERASMUS 14.11.2013 r., Wrocław  Finansowanie studenta w czasie pobytu za granic ą obejmuje:  utrzymanie wypłat stypendium (naukowego i/lub socjalnego) z uczelni macierzystej przez cały okres pobytu na studiach,  stypendium z programu Erasmus w wysoko ś ci ustalanej corocznie w oparciu o fundusze przyznane przez Krajow ą Agencj ę programu.  Wysoko ść grant ó w: Studia 2014/2015 – brak informacji Praktyki 2013/2014 – informacje na stronie: http://www.umed.wroc.pl/erasmus-program

11 Spotkanie informacyjne ERASMUS 14.11.2013 r., Wrocław TERMINARZ REKRUTACJI  STUDIA 1) składanie poda ń i wymaganych dokument ó w - do 15 marca 2) egzaminy z j ę zyka obcego - do 30 marca 3) rozmowy kwalifikacyjne z wła ś ciwym Zespołem ds. Kwalifikacji – do 15 kwietnia 4) ogłoszenie wynik ó w post ę powania kwalifikacyjnego – do 20 kwietnia 5) spotkanie organizacyjne ze studentami zakwalifikowanymi na studia zagraniczne – do 25 kwietnia 6) składanie dokument ó w niezb ę dnych do realizacji studi ó w za granic ą – do 10 maja  PRAKTYKI 1) składanie poda ń i wymaganych dokument ó w – do 30 listopada 2) egzaminy z j ę zyka obcego – do 15 grudnia 3) rozmowy kwalifikacyjne z Zespołem ds. Rekrutacji – do 15 stycznia 4) ogłoszenie wynik ó w post ę powania kwalifikacyjnego – do 20 stycznia 5) spotkanie organizacyjnego ze studentami zakwalifikowanymi na praktyki – do 25 stycznia 6) składanie dokument ó w niezb ę dnych do realizacji praktyk w ramach Programu Erasmus – do 10 lutego

12 Spotkanie informacyjne ERASMUS 14.11.2013 r., Wrocław Dorota Turkiewicz dorota.turkiewicz@umed.wroc.pldorota.turkiewicz@umed.wroc.pl Sława Ksenycz slawa.ksenycz@umed.wroc.plslawa.ksenycz@umed.wroc.pl Uniwersytet Medyczny im. Piast ó w Ś l ą skich we Wrocławiu Dział Nauki i Wsp ó łpracy z Zagranic ą ul. Chałubi ń skiego 6a 50-368 Wrocław tel: +48 71 784 16 85 fax: +48 71 784 16 86 http://www.umed.wroc.pl/erasmus http://www.umed.wroc.pl/erasmus-koordynatorzy


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne ERASMUS studia 2014/2015 praktyki 2013/2014 14.11.2013 r., Wrocław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google