Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R OZWÓJ S POŁECZEŃSTWA I NFORMACYJNEGO. S POŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE „Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R OZWÓJ S POŁECZEŃSTWA I NFORMACYJNEGO. S POŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE „Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów."— Zapis prezentacji:

1 R OZWÓJ S POŁECZEŃSTWA I NFORMACYJNEGO

2 S POŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE „Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji" (I Kongres Informatyki Polskiej, 1994).

3 G ŁÓWNE SIŁY KSZTAŁTUJĄCE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Społeczeństwo informacyjne Postęp techniczny i technologiczny branży IT Grupy interesantów: - producenci IT i operatorzy IT - społeczności wirtualne - społeczności realne Przemiany struktur gospodarczych i biznesowych Polityka państw i struktur ponadnarodowych

4 W ARSTWOWY MODEL POJĘCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

5 F UNKCJE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO EdukacyjnaKomunikacyjnaSocjalizacyjna i aktywizującaPartycypacyjnaOrganizatorskaOchronna i kontrolna

6 R OZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

7 E- STRATEGIA

8 Miasto Zintegrowane cyfrowy dom e-zdrowiee-edukacjae-integracjae-kulturae-turystykae-gospodarkae-praca e- administracja

9 S TRATEGIA IT „e-Zabrze Program budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze” Zarządzanie procesem wdrożeń Zespół na poziomie strategicznym Zespół na poziomie organizacyjnym

10 UMZ e-Strategia myśl, idea nowe pomysły myśl, idea nowe pomysły MZDiII Twarda infrastruktur a Gminy UM IT Techniczne UM Zespół ds. systemów ewidencyjnych Zespół ds. systemów finansowych Inne Geodezja/ Kartografia Oświata Zarządzanie Kryzysowe Sprawy Obywatelskie, Komunikacja Miejskie jednostki organizacyjne

11 R OLA POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI W PROCESIE WDROŻEŃ 1 Funkcja koordynacji 2 Funkcja komunikowania 3 Funkcja szkoleniowa 4 Funkcja motywowania 5 Funkcja kontroli 6 Funkcja oceny

12 P ROCES REALIZACJI PROJEKTU INFORMATYCZNEGO Analiza potrzeb. Powołanie interdyscyplinarnego zespołu. Zakomunikowanie odpowiedzialności. Wstępne założenia projektu. Harmonogram wdrożenia. Dokumentacja techniczna i studium wykonalności Realizacja zgodnie z harmonogramem. Zakup produktu. Wdrożenie produktu. Sprawozdawczość. Rozliczenie projektu. Utrzymanie projektu.

13 I NTEROPERACYJNOŚĆ

14 R OZPORZĄDZENIE

15 Interoperacyjność oznacza zdolność systemów ICT i procesów biznesowych przez nie wspieranych do wymiany danych i wspierania udostępniania informacji i wiedzy. Ramy interoperacyjności ( interoperability framework ) można zdefiniować jako zestaw standardów i wytycznych opisujących sposób, w który organizacje zgodziły się - lub zgodzą się - współdziałać ze sobą.

16 R OZPORZĄDZENIE OKREŚLA Krajowe Ramy Interoperacyjności Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych

17 M INIMALNE WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Specyfikacja formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji Standardy techniczne zapewniające wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgenicznej Sposoby zapewnienia dostępu do informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych

18 K RAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI OKREŚLAJĄ SPOSOBY POSTĘPOWANIA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZADANIA PUBLICZNE : w zakresie doboru środków, metod i standardów wykorzystywanych do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i udoskonalania systemu teleinformatycznego oraz procedur; w zakresie przejrzystego wyboru norm, standardów i rekomendacji w zakresie interoperacyjności semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, z zapewnieniem zasady neutralności technologicznej.

19 C ELE INTEROPERACYJNOŚCI Interoperacyjność Współpraca Wielokrotne użycie Poprawa usług Wymiana informacji Zmniejszenie kosztów

20 Z AŁOŻENIA INTEROPERACYJNOŚCI Nastawienie na użytkownika Integracja i dostępność Bezpieczeństwo i prywatność Uproszczenie procedur Przejrzystość Zabezpieczenie informacji

21 I NTEROPERACYJNOŚĆ OSIĄGA SIĘ PRZEZ : UJEDNOLICENIE (zastosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur) WYMIENNOŚĆ (możliwość zastąpienia produktu, procesu lub usługi bez zakłócenia wymiany informacji) ZGODNOŚĆ (przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania)

22 I NTEROPERACYJNOŚĆ : organizacyjna semantyczna technologiczna

23 I NTEROPERACYJNOŚĆ ORGANIZACYJNA umożliwia efektywne współdziałanie podmiotów publicznych, obywatela i biznesu; określa w jaki sposób organizacje takie jak ministerstwa, biura i rządy definiują swoje cele, modelują procesy biznesowe i w inny sposób współdziałają na polu wymiany informacji w celu zrealizowania określonych zadań; zapewnia: współpracę wszystkich instytucji które będą dokonywać wymiany informacji; stosowanie ustaleń wielostronnych; określenie granic swobody dla poszczególnych organizacji; określenie jakości informacji przekazywanych przez poszczególne organizacje.

24 I NTEROPERACYJNOŚĆ SEMANTYCZNA oznacza zdolność dwóch lub więcej systemów komputerowych do wymiany informacji oraz precyzyjnego i automatycznego określania znaczenia tych informacji – zarówno przez nadawcę jak i odbiorcę; umożliwia efektywną wymianę informacji pomiędzy, podmiotami publicznymi, obywatelem i biznesem; zapewnia: usunięcie konfliktów na poziomie danych (różna interpretacja podobnych danych – semantyka), usunięcie konfliktów na poziomie struktury danych (logika, niespójność metadanych – synktatyka); umożliwia zarządzanie konfliktami semantycznymi w sposób automatyczny.

25 I NTEROPERACYJNOŚĆ TECHNOLOGICZNA zapewnia technologię wymiany danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi administracji publicznej, obywatelem i biznesem; zapewnia wspólnie funkcjonowanie pod względem technicznym systemów informatycznych współpracujących organizacji.

26 C ZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE INTEROPERACYJNOŚCI dostępność informacji/usług, wielojęzyczność i urządzenia wieloplatformowe, bezpieczeństwo, ochrona prywatności, wolne oprogramowanie i otwarte standardy, subsydiarność, wspólne definicje, upowszechnianie wspólnych definicji, zaufanie, wiarygodność co do wspólnych definicji, utrzymanie i rozwój wspólnych definicji, zarządzanie interoperacyjnością.

27 Z ARZĄDZANIE INTEROPERACYJNOŚCIĄ koordynacja i uzgadnianie procesów administracyjnych i architektury informacji; identyfikacja i likwidacja wszelkich możliwych barier (prawnych, kulturowych, innych) w celu agregacji usług i wymiany informacji; dostosowanie przepisów prawnych.

28 Systemy ICT administracji Klienci: - Firmy - Obywatel Trzeci sektor Urzędy Sfera polityczna e-usługi e-partycypacja informatyzacja e-zarządzanie

29 O BECNA ROLA SYSTEMÓW ICT ADMINISTRACJI : 1 Służą usprawnieniu wewnętrznego funkcjonowania urzędów. To najstarsza i (teoretycznie) najmniej skomplikowana forma wsparcia administracji IT obejmująca np. systemu obiegu dokumentów, wewnętrzne systemy informacyjne (intranety) itp. 2 Służą realizacji usług funkcji elektronicznej administracji (eGovernment), czyli umożliwiają obywatelom i firmom załatwianie spraw urzędowych przez Internet. 3 Dostarczają sferze politycznej informacji umożliwiających sprawne i skuteczne rządzenie Państwem (ang. Governance) obejmuje to w szczególności hurtownie danych i systemy klasy Bussiness Intelligence. 4 Służą zapewnieniu przejrzystości funkcjonowania administracji. To najnowsza, ale dynamicznie rozwijająca się funkcja. We wszystkich wariantach kluczowa jest wymiana informacji pomiędzy systemami.

30 Z MIANA ROLI SYSTEMÓW IT W ADMINISTRACJI E WOLUCJA MODELU DOJRZAŁOŚCI E G OVERMNENT Poziom 5 Personalizacja W administracji (NIE w jednym urzędzie) funkcjonują mechanizmy bezpośredniej interakcji i współpracy z klientem przy załatwianiu jego spraw Poziom 4 Transformacja Sprawa może być załatwiona całkowicie via Internet, w komunikacji dwukierunkowej pomiędzy urzędem a klientem Poziom 3 Transakcja Sprawa może być już całkowicie załatwiona poprzez złożenie wniosku poprzez Sieć na podstawie danych które już ma Urząd Poziom 2 Interakcja Strona WW Urzędu zawiera informacje niezbędne do załatwiania konkretnych spraw np. linki do formularzy elektronicznych Poziom 1 Informacja Komunikacja jednokierunkowa. Strona WWW obejmuje informacje ogólne (np. kontaktowe)

31 I NTEGRACJA SYSTEMÓW

32 EOD WYDATKI PLANOWA- NIE KADRY CENTRALNY REJESTR UMÓW SPRAWO- ZDANIA TYPU RB DOCHODY S YSTEM ZATWIERDZEŃ DOKUMENTÓW

33 J EDNA BAZA KONTRAHENTÓW KOS EOD UMEOD JM Ewidencyjne systemy dziedzinowe Finansowe systemy dziedzinowe

34 E LEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

35 O BIEG DOKUMENTU WPŁYWAJĄCEGO POPRZEZ P LATFORMĘ Rejestracja na podstawie otrzymanych danych z wniosku Podsystem dziedzinowy Wprowadzenie wniosku PLATFORMA Rejestracja pisma/ sprawy na podstawie wniosku EZD Przekazanie do podsystemu dziedzinowego EZD Rejestracja pisma wychodzącego EZD Otrzymanie odpowiedzi PLATFORMA

36 Przykłady obiegu dokumentów wewnętrznych 1.Obiegi dokumentów finansowych: 2.Obiegi dokumentów kadrowych : Podsystem dziedzinowy - WYDATKI Rejestracja na podstawie otrzymanych danych/ uzupełnienie danych finansowych Ścieżka zatwierdzeń EOD Wprowadzenie faktury EOD Wprowadzenie wniosku urlopowego HR Akceptacja wniosku EOD Brak akceptacji Wynik Akceptacja Rejestracja wniosku KADRY

37 O BIEG WNIOSKÓW URLOPOWYCH Wprowadzenie wniosku ZZL Akceptacja wniosku KSOD Brak akceptacji Wynik akceptacji Akceptacja Rejestracja wniosku KADRY

38 PRZETWARZANIE W CHMURZE Zarządzanie nieruchomościami Powiatowy Urząd Pracy Infrastruktura Straż Miejska Zdrowie i polityka społeczna Kultura i sport Oświata

39 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "R OZWÓJ S POŁECZEŃSTWA I NFORMACYJNEGO. S POŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE „Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google