Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów medycznych – bezpiecznie, ekologicznie i bez obciążeń dla budżetu Państwa BEZ DIOKSYN Stowarzyszenie na rzecz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów medycznych – bezpiecznie, ekologicznie i bez obciążeń dla budżetu Państwa BEZ DIOKSYN Stowarzyszenie na rzecz."— Zapis prezentacji:

1 Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów medycznych – bezpiecznie, ekologicznie i bez obciążeń dla budżetu Państwa BEZ DIOKSYN Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i stosowania bezdioksynowych technologii unieszkodliwiania odpadów medycznych 30-002 Kraków Ul. Zbożowa 2

2 Ustawa o odpadach - definicja Wszystkie grupy i rodzaje odpadów wytwarzane przez służbę zdrowia są ujęte w jednej kategorii (Art. 3, ust. 3, pkt 5): Wszystkie grupy i rodzaje odpadów wytwarzane przez służbę zdrowia są ujęte w jednej kategorii (Art. 3, ust. 3, pkt 5): –odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny Rzeczywiste właściwości odpadów należy określić na podstawie załączników do ustawy – np.: Rzeczywiste właściwości odpadów należy określić na podstawie załączników do ustawy – np.: –Zał. nr 2, lista A, pkt 1 i Zał. nr 4, H9 – zakaźne –Zał. nr 2, lista A, pkt 2 i Zał. nr 4, H11 – cytostatyki

3 Porównanie sytuacji na rynku odpadów medycznych przed i po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o Odpadach w 2005 r. Sytuacja przed nowelizacją - możliwość unieszkodliwiania odpadów metodą D9 (bezemisyjne, neutralne dla środowiska, - możliwość unieszkodliwiania odpadów metodą D9 (bezemisyjne, neutralne dla środowiska, - metody bezemisyjne, neutralne dla środowiska - niskie koszty unieszkodliwiania odpadów Sytuacja po nowelizacji - unieszkodliwianie tylko metodą D10 - monopol spalarni - - wzrost kosztów funkcjonowania publicznej służby zdrowia - brak uczciwej konkurencji (zamówienia publiczne – fikcja)

4 Unieszkodliwianie odpadów medycznych Instalacje nie oparte na spalaniu: Instalacje nie oparte na spalaniu: –3 autoklawy typu Ecodas T300 –6 innych autoklawów: Stericomat, ZDA-M3 –2 urządzenia mikrofalowe typu Meteka Medister 60 –12 urządzeń typu Newster Spalarnie: Spalarnie: –do 2004 roku funkcjonowało 180 instalacji, z czego 22 wybudowano w latach 90-tych. 95% nie spełnia standardów emisyjnych. –4 spalarnie wybudowane w ciągu ostatnich 6 lat –13 nowych proponuje sfinansować Ekofundusz

5 Zmiany w nowelizacji Art. 9 ust. 3 Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalne osady ściekowe powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia. Art. 9 ust. 4 Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalne osady ściekowe mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze województwa innego niż wymienione w ust. 3, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub miejsca przeznaczonego do tego samego odzysku jest mniejsza niż odległość do instalacji lub miejsca położonego na obszarze tego samego województwa. Art.. 9 ust. 5 Art.. 9 ust. 5 Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, zwanych dalej „zakaźnymi odpadami medycznymi”, oraz do unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych, zwanych dalej „zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi”

6 Art. 42 Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w inny sposób niż spalanie w spalarniach odpadów. Art. 69 a 1 Kto poddaje odzyskowi lub unieszkodliwianiu niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub komunalne osady ściekowe poza obszarem województw, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 podlega karze grzywny. Art. 69 a 2 Tej samej karze podlega ten, kto unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne poza obszarem województw, o których mowa w ust. 1. Art. 77 a Kto unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne w inny sposób niż spalanie w spalarni odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

7 Unormowania prawne dotyczące dopuszczalności sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych na świecie Austria: dopuszcza się cztery metody postępowania z odpadami medycznymi, a) przetwarzanie biologiczne, b) przetwarzanie fizyko – chemiczne, c) przetwarzanie termiczne, d) składowanie Czechy: Ustawa nr 337/1997 wprowadza podział odpadów medycznych na infekcyjne i nieinfekcyjne. Obecnie ok. 70% odpadów z pierwszej grupy (infekcyjnych) jest przetwarzanych w dwóch komercyjnych autoklawach. Pozostałe odpady infekcyjne są spalane. Francja: Rozporządzenie nr 97-1048 wprowadza podział odpadów na dwie kategorie: infekcyjne i nieinfekcyjne. Odpady z pierwszej grupy mogą być poddawane spalaniu, sterylizacji parowej lub mikrofalowej, z grupy drugiej sterylizacji, odzyskowi, recyklingowi, składowaniu. Hiszpania: W 1995 r. rząd regionu Aragonia nakazał unieszkodliwianie odpadów medycznych w autoklawach, co doprowadziło do wyeliminowania spalarni. Niemcy: zgodnie z wytycznymi Bundessgesundheitsamt (BGA) oraz Instytutu Roberta Kocha, jak również niemiecką normą DIN 58 949 odpady, które stanowią zagrożenie epidemiologiczne wewnątrz i poza szpitalem mogą być poddane : a) sterylizacji parowej, b) dezynfekcji chemicznej, c) sterylizacji mikrofalowej, d) spalaniu. Portugalia: Odpady infekcyjne mogą być poddawane spalaniu, sterylizacji parowej mikrofalowej lub dezynfekcji chemicznej. „

8 Emisje PCDD/F ze spalarni odpadów medycznych

9 Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia Reasumując, spalanie w małej skali uznać należy za przejściowy sposób unieszkodliwiania odpadów medycznych. Przeprowadzona w raporcie analiza wykazuje istotne problemy związane z lokalizacją, funkcjonowaniem, konserwacją oraz zarządzaniem spalarniami. Jest wiele niewiadomych, a emitowane przez spalarnie trwałe związki organiczne mogą narazić ludzi na ekspozycję w stopniu, który prowadzić może do szkodliwego wpływu na zdrowie. Spalanie odpadów medycznych stoi w sprzeczności z Konwencją Sztokholmską, której celem jest eliminacja trwałych związków takich jak dioksyny. Dostępność i wsparcie dla spalania odpadów może mieć negatywny efekt dla rozwoju i zastosowania bezpieczniejszych rozwiązań. “ ”, WHO, 21 January 2004. Stuart Batterman “Assessment of Small-Scale Incinerators for Health Care Waste”, WHO, 21 January 2004.

10 Długoterminowa strategia WHO Efektywna, zwiększona promocja nie opartych na spalaniu technologii służących ostatecznemu unieszkodliwianiu odpadów medycznych w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez: (a) niewłaściwą gospodarkę odpadami medycznymi; i (b) ekspozycję na dioksyny i furany Efektywna, zwiększona promocja nie opartych na spalaniu technologii służących ostatecznemu unieszkodliwianiu odpadów medycznych w celu zapobiegania chorobom wywoływanym przez: (a) niewłaściwą gospodarkę odpadami medycznymi; i (b) ekspozycję na dioksyny i furany [...] Promocję zasad pro-środowiskowej gospodarki odpadami medycznymi ustanowionych przez Konwencję Bazylejską [...] Promocję zasad pro-środowiskowej gospodarki odpadami medycznymi ustanowionych przez Konwencję Bazylejską Policy Paper: Safe health-care waste management, WHO, 2004

11 Koszty inwestycyjne w Polsce [PLN/tonę] Wydajność 300 Mg/rok

12 Przykładowa różnica kosztów przy zastosowaniu metod D9 i D10 dla szpitala wytwarzającego 20 000 kg odpadów miesięcznie OSZCZĘDNOŚCI 672 000 !!! TYLKO JEDEN SZPITAL !!!


Pobierz ppt "Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów medycznych – bezpiecznie, ekologicznie i bez obciążeń dla budżetu Państwa BEZ DIOKSYN Stowarzyszenie na rzecz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google