Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku Jan Niemczyk Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku Jan Niemczyk Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej."— Zapis prezentacji:

1 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku Jan Niemczyk Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

2 Bezrobotni wg wielkich grup zawodów w woj. podkarpackim w latach 2011-2013 kody zaw. Bezrobotni ogółem: Grupy zawodów 2011 r. 2012 r.2013 r. Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 1369 451513 Specjaliści215 125 16 33417 139 Technicy i inny średni personel321 029 21 52121 181 Pracownicy biurowi44 721 4 8874 914 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy521 903 22 91022 992 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy62 661 2 6422 591 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy735 287 37 74837 364 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń86 913 7 6727 666 Pracownicy przy pracach prostych99 170 10 07610 122 Siły zbrojne037 3431 Bez zawodu28 993 29 53229 703 Razem146 208 153 807154 216 Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrost bezrobotnych zaobserwowano w 4 grupach zawodów. Największy wzrost nastąpił w grupie Specjalistów – o 805 osób w porównaniu do 2012 roku. Spadek liczby bezrobotnych nastąpił w przypadku 5 grup zawodów.

3 Bezrobotni w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.  Z ogólnej liczby – 145 779 bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec czerwca 2013 r., 117 177 osób (80,4%) posiadało udokumentowane kwalifikacje w określonych zawodach i specjalnościach, a 28 602 nie posiadało zawodu (wyuczonego lub nabytego w trakcie wykonywania pracy).  Najliczniej reprezentowane były następujące grupy zawodów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 35 836 osób tj. 30,6 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych posiadających zawód, pracownicy usług i sprzedawcy – 21 968 osób tj. 18,7 %, technicy i inny średni personel – 19 916 osób tj. 17,0 %, specjaliści – 15 252 osób tj. 13,0 %,

4 Zmiany liczby bezrobotnych w wybranych grupach zawodów Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Kody zaw. Stan na 31.12. 2012 r. Stan na 30.06. 2013 r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Specjaliści216 33415 252- 1 082 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 212 7032 586- 117 Specjaliści do spraw zdrowia22903829- 74 Specjaliści nauczania i wychowania233 2253 044- 181 Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania245 1794 796- 383 Specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych 25362343- 19 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 263 9623 654- 308 Technicy i inny średni personel321 52119 916- 1 605 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 3110 7759 933- 842 Średni personel do spraw zdrowia323 4623 060- 402 Średni personel ds. biznesu i administracji335 4565 204- 252 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 34994960- 34 Technicy informatycy35834759- 75

5 Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Kody zaw. Stan na 31.12. 2012 r. Stan na 30.06. 2013 r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Pracownicy usług i sprzedawcy522 91021 968- 942 Pracownicy usług osobistych5110 2969 656- 640 Sprzedawcy i pokrewni5211 49811 229- 269 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni53517481- 36 Pracownicy usług ochrony545996023 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 62 6422 363- 279 Rolnicy produkcji towarowej611 9911 781- 210 Leśnicy i rybacy62520467- 53 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby63131115- 16 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 737 74835 836- 1 912 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryk ó w)719 3048 911- 393 Robotnicy obr ó bki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 7212 98412 432- 552 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni732 0061 746- 260 Elektrycy i elektronicy742 4872 453- 34 Robotnicy w przetw ó rstwie spożywczym, obr ó bce drewna, produkcji wyrob ó w tekstylnych i pokrewni 7510 96710 294- 673 Zmiany liczby bezrobotnych w wybranych grupach zawodów

6 Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Kody zaw. Stan na 31.12. 2012 r. Stan na 30.06. 2013 r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 8 7 6727 267- 405 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetw ó rczych 81 3 6053 303- 302 Monterzy82 874826- 48 Kierowcy i operatorzy pojazd ó w83 3 1933 138- 55 Pracownicy przy pracach prostych 9 10 0769 399- 677 Pomoce domowe i sprzątaczki91 2 0341 895- 139 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i ryboł ó wstwie 92 288223- 65 Robotnicy pomocniczy w g ó rnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 93 5 8595 421- 438 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki94 4834841 Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach95 13152 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 96 1 3991 361- 38 Zmiany liczby bezrobotnych w wybranych grupach zawodów

7  Na koniec I półrocza 2013 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było ogółem 72 946 bezrobotnych kobiet, co stanowiło 50,0 % ogółu zarejestrowanych. Spośród tej liczby 58 768 kobiet legitymowało się określonym zawodem, co stanowiło ok. 87 % ogółu kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na Podkarpaciu.  Najwięcej bezrobotnych kobiet zarejestrowanych było w następujących grupach zawodów: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 17 360 osób tj. 29,5 % bezrobotnych kobiet legitymujących się określonym zawodem, technicy i inny średni personel – 11 154 osoby tj. 19,0 % ogółu zarejestrowanych kobiet, specjaliści – 10 591 osób tj. 18,0 % ogółu zarejestrowanych kobiet, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 9 210 osób tj. 15,7 % ogółu zarejestrowanych kobiet. Bezrobotne kobiety w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.

8 Bezrobotni wg płci i wieku w I półroczu 2013 r. Porównując wykształcenie bezrobotnych kobiet i mężczyzn zauważymy, iż kobiety przeważają wśród osób z wykształceniem wyższym, średnim ogólnokształcącym, a także policealnym i średnim zawodowym. Mężczyźni natomiast częściej legitymowali się wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym.

9  Na koniec I półrocza 2013 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 4 733 absolwentów szkół, którym nie upłynął ustawowy 12 miesięczny okres od dnia wykazanego na świadectwie przedłożonym w powiatowym urzędzie pracy. Wśród ogólnej grupy bezrobotnych absolwentów ponad połowa (51,7 %) posiadała określony zawód. Pozostała grupa (48,3 %) to absolwenci bez określonego zawodu, kończący naukę realizując cykl kształcenia głównie na poziomie średnim w liceach ogólnokształcących.  Najwięcej bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych było w następujących grupach zawodów: specjaliści – 1 709 osób tj. 69,9 % ogółu bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki posiadających określony zawód, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy - 243 osoby tj. 9,9 % ogółu bezrobotnych absolwentów, technicy i inny średni personel – 216 osób tj. 8,8 % ogółu bezrobotnych absolwentów, Struktura zawodowa bezrobotnych absolwentów

10 Bezrobotni absolwenci specjaliści Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Kody zaw. Stan na 31.12. 2012 r. Stan na 30.06. 2013 r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu ---1235 Specjaliści22 5991 709-890 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 21595474-121 Specjaliści do spraw zdrowia22173144-29 Specjaliści nauczania i wychowania23463261-202 Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania24638441-197 Specjaliści ds. technologii informacyjno- komunikacyjnych 255540-15 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 26675349-326 W grupie bezrobotnych absolwentów legitymujących się wykształceniem wyższym, na koniec czerwca 2013 r. zaobserwowano spadek liczby rejestrujących się osób o 890, w porównaniu do końca poprzedniego roku. Największy spadek zauważalny był w grupie Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury – o 326 osób.

11 Bezrobotni absolwenci technicy, pracownicy usług i sprzedawcy W grupie Technicy i inny średni personel zaobserwowano spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów o 1201 osób. Największy spadek nastąpił w grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (o 483 osoby). W grupie pracownicy usług i sprzedawcy spadek bezrobotnych absolwentów w porównaniu do końca poprzedniego roku wyniósł 979 osób, a tego największy wśród pracowników usług osobistych ( o 708 osób). W grupie Technicy i inny średni personel zaobserwowano spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów o 1201 osób. Największy spadek nastąpił w grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (o 483 osoby). W grupie pracownicy usług i sprzedawcy spadek bezrobotnych absolwentów w porównaniu do końca poprzedniego roku wyniósł 979 osób, a tego największy wśród pracowników usług osobistych ( o 708 osób). Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Kody zaw. Stan na 31.12. 2012 r. Stan na 30.06. 2013 r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Technicy i inny średni personel31 417216-1201 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 3152138-483 Średni personel do spraw zdrowia3241673-343 Średni personel ds. biznesu i administracji 3324877-171 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 349419-75 Technicy informatycy351389-129 Pracownicy usług i sprzedawcy 51 222243-979 Pracownicy usług osobistych51810102-708 Sprzedawcy i pokrewni52383135-248 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 53174-13 Pracownicy usług ochrony54122-10

12 Bezrobotni absolwenci technicy, pracownicy usług i sprzedawcy W grupie Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wynosił 850 osób, w tym największy wśród Robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych (o 335 osób). W grupie Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń spadek bezrobotnych absolwentów wyniósł 59 osób, z tego wśród Kierowców i operatorów pojazdów – 33 osoby. W grupie Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wynosił 850 osób, w tym największy wśród Robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych (o 335 osób). W grupie Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń spadek bezrobotnych absolwentów wyniósł 59 osób, z tego wśród Kierowców i operatorów pojazdów – 33 osoby. Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Ko dy zaw. Stan na 31.12. 2012 r. Stan na 30.06. 2013 r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 7989139-850 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryk ó w) 7132034-286 Robotnicy obr ó bki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 7237843-335 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni73105-5 Elektrycy i elektronicy749912-87 Robotnicy w przetw ó rstwie spożywczym, obr ó bce drewna, produkcji wyrob ó w tekstylnych i pokrewni 7518245-137 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 87314-59 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetw ó rczych 81245-19 Monterzy82103-7 Kierowcy i operatorzy pojazd ó w 83396-33

13 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej wg poziomu wykształcenia w I półroczu 2013 r. Spośród 31 024 ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w okresie I półrocza 2013 r., najwięcej tj. 25 014 pracodawcy zgłosili dla osób posiadających wykształcenie policealne, średnie lub zasadnicze zawodowe. Najmniej ofert (2 738) zgłoszono dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

14  Oferty pracy dla osób z wykształceniem wyższym stanowiły 8,8 % wszystkich miejsc zgłoszonych w określonych klasyfikacją zawodach i specjalnościach, w tym największa ich liczba (według 6–cyfrowego kodu klasyfikacji) dotyczyła następujących zawodów : Pielęgniarka - 224 Fizjoterapeuta - 145 Specjalista do spraw marketingu i handlu - 132 Specjalista do spraw sprzedaży - 120 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych - 111 Archiwista - 105 Lektor języka angielskiego - 103 Programista aplikacji - 66 Asystent prawny - 66 Kierownik działu sprzedaży - 64 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym

15  W I półroczu 2013 r. w województwie podkarpackim na jedno wolne miejsce pracy i aktywizacji zawodowej przypadało średnio 30 bezrobotnych. W okresie I półrocza 2012 r. średnio na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej przypadało 37 osób bezrobotnych.  W omawianym okresie pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. w 16 powiatach liczba osób bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy była równa lub wyższa od średniej w województwie. W pozostałych 9 powiatach lub miastach na prawach powiatów omawiana średnia była niższa. Bezrobotni przypadający na 1 wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej

16 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w woj podkarpackim w I półroczu 2013 r.  Wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu podaży pracowników w zawodach został obliczony jako iloraz średniej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w okresie I półrocza 2013 r. i średniej liczby bezrobotnych.  Założono według opracowanej metody monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, że zawody o wskaźniku : poniżej 0,9 są nadwyżkowymi, od 0,9 do 1,1 zrównoważonymi (wykazującymi równowagę na rynku pracy), powyżej 1,1 deficytowymi. Analizując wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu zawodów według tzw. „dużych” grup zawodowych, (2–cyfrowy kod KZiS) spośród 42 grup, w ramach których zarejestrowano osoby bezrobotne : 32 grupy zawodów (76,2 %) należy zaliczyć do zawodów nadwyżkowych, 3 grupy (7,1 %) należało do zrównoważonych, 7 grup (16,7 %) zostało zaliczonych do deficytowych.

17 Wybrane zawody deficytowe w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.  Technik archiwista  Urzędnik podatkowy  Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym  Operator automatów do formowania wyrobów szklanych  Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)  Pracownik kancelaryjny  Lektor języka angielskiego  Archiwista  Tajemniczy klient (mystery shopper)  Kierowca ciągnika siodłowego  Kosztorysant budowlany  Agent ubezpieczeniowy  Opiekun osoby starszej

18 Wybrane zawody nadwyżkowe w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.  Technik żywienia i gospodarstwa domowego  Mechanik – operator pojazdów  Socjolog  Technik hotelarstwa  Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych  Technik ekonomista  Ekonomista  Filolog – filologia polska  Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych  Nauczyciel historii  Filolog – filologia obcojęzyczna  Historyk  Nauczyciel języka polskiego  Nauczyciel języka niemieckiego

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku Jan Niemczyk Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google