Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku Jan Niemczyk Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku Jan Niemczyk Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej."— Zapis prezentacji:

1 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku Jan Niemczyk Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

2 Bezrobotni wg wielkich grup zawodów w woj. podkarpackim w latach kody zaw. Bezrobotni ogółem: Grupy zawodów 2011 r r.2013 r. Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Bez zawodu Razem Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrost bezrobotnych zaobserwowano w 4 grupach zawodów. Największy wzrost nastąpił w grupie Specjalistów – o 805 osób w porównaniu do 2012 roku. Spadek liczby bezrobotnych nastąpił w przypadku 5 grup zawodów.

3 Bezrobotni w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.  Z ogólnej liczby – bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec czerwca 2013 r., osób (80,4%) posiadało udokumentowane kwalifikacje w określonych zawodach i specjalnościach, a nie posiadało zawodu (wyuczonego lub nabytego w trakcie wykonywania pracy).  Najliczniej reprezentowane były następujące grupy zawodów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – osób tj. 30,6 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych posiadających zawód, pracownicy usług i sprzedawcy – osób tj. 18,7 %, technicy i inny średni personel – osób tj. 17,0 %, specjaliści – osób tj. 13,0 %,

4 Zmiany liczby bezrobotnych w wybranych grupach zawodów Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Kody zaw. Stan na r. Stan na r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Specjaliści Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania Specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Technicy i inny średni personel Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel ds. biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Technicy informatycy

5 Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Kody zaw. Stan na r. Stan na r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Pracownicy usług i sprzedawcy Pracownicy usług osobistych Sprzedawcy i pokrewni Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Pracownicy usług ochrony Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Rolnicy produkcji towarowej Leśnicy i rybacy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryk ó w) Robotnicy obr ó bki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetw ó rstwie spożywczym, obr ó bce drewna, produkcji wyrob ó w tekstylnych i pokrewni Zmiany liczby bezrobotnych w wybranych grupach zawodów

6 Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Kody zaw. Stan na r. Stan na r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetw ó rczych Monterzy Kierowcy i operatorzy pojazd ó w Pracownicy przy pracach prostych Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i ryboł ó wstwie Robotnicy pomocniczy w g ó rnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Zmiany liczby bezrobotnych w wybranych grupach zawodów

7  Na koniec I półrocza 2013 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było ogółem bezrobotnych kobiet, co stanowiło 50,0 % ogółu zarejestrowanych. Spośród tej liczby kobiet legitymowało się określonym zawodem, co stanowiło ok. 87 % ogółu kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na Podkarpaciu.  Najwięcej bezrobotnych kobiet zarejestrowanych było w następujących grupach zawodów: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – osób tj. 29,5 % bezrobotnych kobiet legitymujących się określonym zawodem, technicy i inny średni personel – osoby tj. 19,0 % ogółu zarejestrowanych kobiet, specjaliści – osób tj. 18,0 % ogółu zarejestrowanych kobiet, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – osób tj. 15,7 % ogółu zarejestrowanych kobiet. Bezrobotne kobiety w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.

8 Bezrobotni wg płci i wieku w I półroczu 2013 r. Porównując wykształcenie bezrobotnych kobiet i mężczyzn zauważymy, iż kobiety przeważają wśród osób z wykształceniem wyższym, średnim ogólnokształcącym, a także policealnym i średnim zawodowym. Mężczyźni natomiast częściej legitymowali się wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym.

9  Na koniec I półrocza 2013 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było absolwentów szkół, którym nie upłynął ustawowy 12 miesięczny okres od dnia wykazanego na świadectwie przedłożonym w powiatowym urzędzie pracy. Wśród ogólnej grupy bezrobotnych absolwentów ponad połowa (51,7 %) posiadała określony zawód. Pozostała grupa (48,3 %) to absolwenci bez określonego zawodu, kończący naukę realizując cykl kształcenia głównie na poziomie średnim w liceach ogólnokształcących.  Najwięcej bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych było w następujących grupach zawodów: specjaliści – osób tj. 69,9 % ogółu bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki posiadających określony zawód, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy osoby tj. 9,9 % ogółu bezrobotnych absolwentów, technicy i inny średni personel – 216 osób tj. 8,8 % ogółu bezrobotnych absolwentów, Struktura zawodowa bezrobotnych absolwentów

10 Bezrobotni absolwenci specjaliści Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Kody zaw. Stan na r. Stan na r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Specjaliści Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania Specjaliści ds. technologii informacyjno- komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury W grupie bezrobotnych absolwentów legitymujących się wykształceniem wyższym, na koniec czerwca 2013 r. zaobserwowano spadek liczby rejestrujących się osób o 890, w porównaniu do końca poprzedniego roku. Największy spadek zauważalny był w grupie Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury – o 326 osób.

11 Bezrobotni absolwenci technicy, pracownicy usług i sprzedawcy W grupie Technicy i inny średni personel zaobserwowano spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów o 1201 osób. Największy spadek nastąpił w grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (o 483 osoby). W grupie pracownicy usług i sprzedawcy spadek bezrobotnych absolwentów w porównaniu do końca poprzedniego roku wyniósł 979 osób, a tego największy wśród pracowników usług osobistych ( o 708 osób). W grupie Technicy i inny średni personel zaobserwowano spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów o 1201 osób. Największy spadek nastąpił w grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (o 483 osoby). W grupie pracownicy usług i sprzedawcy spadek bezrobotnych absolwentów w porównaniu do końca poprzedniego roku wyniósł 979 osób, a tego największy wśród pracowników usług osobistych ( o 708 osób). Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Kody zaw. Stan na r. Stan na r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Technicy i inny średni personel Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel ds. biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Technicy informatycy Pracownicy usług i sprzedawcy Pracownicy usług osobistych Sprzedawcy i pokrewni Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Pracownicy usług ochrony

12 Bezrobotni absolwenci technicy, pracownicy usług i sprzedawcy W grupie Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wynosił 850 osób, w tym największy wśród Robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych (o 335 osób). W grupie Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń spadek bezrobotnych absolwentów wyniósł 59 osób, z tego wśród Kierowców i operatorów pojazdów – 33 osoby. W grupie Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy spadek zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wynosił 850 osób, w tym największy wśród Robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych (o 335 osób). W grupie Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń spadek bezrobotnych absolwentów wyniósł 59 osób, z tego wśród Kierowców i operatorów pojazdów – 33 osoby. Grupy zawod ó w według Klasyfikacji Zawod ó w i Specjalności Ko dy zaw. Stan na r. Stan na r. Wzrost lub spadek w p ó łroczu Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryk ó w) Robotnicy obr ó bki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetw ó rstwie spożywczym, obr ó bce drewna, produkcji wyrob ó w tekstylnych i pokrewni Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetw ó rczych Monterzy Kierowcy i operatorzy pojazd ó w

13 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej wg poziomu wykształcenia w I półroczu 2013 r. Spośród ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w okresie I półrocza 2013 r., najwięcej tj pracodawcy zgłosili dla osób posiadających wykształcenie policealne, średnie lub zasadnicze zawodowe. Najmniej ofert (2 738) zgłoszono dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

14  Oferty pracy dla osób z wykształceniem wyższym stanowiły 8,8 % wszystkich miejsc zgłoszonych w określonych klasyfikacją zawodach i specjalnościach, w tym największa ich liczba (według 6–cyfrowego kodu klasyfikacji) dotyczyła następujących zawodów : Pielęgniarka Fizjoterapeuta Specjalista do spraw marketingu i handlu Specjalista do spraw sprzedaży Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Archiwista Lektor języka angielskiego Programista aplikacji - 66 Asystent prawny - 66 Kierownik działu sprzedaży - 64 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym

15  W I półroczu 2013 r. w województwie podkarpackim na jedno wolne miejsce pracy i aktywizacji zawodowej przypadało średnio 30 bezrobotnych. W okresie I półrocza 2012 r. średnio na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej przypadało 37 osób bezrobotnych.  W omawianym okresie pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. w 16 powiatach liczba osób bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy była równa lub wyższa od średniej w województwie. W pozostałych 9 powiatach lub miastach na prawach powiatów omawiana średnia była niższa. Bezrobotni przypadający na 1 wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej

16 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w woj podkarpackim w I półroczu 2013 r.  Wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu podaży pracowników w zawodach został obliczony jako iloraz średniej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w okresie I półrocza 2013 r. i średniej liczby bezrobotnych.  Założono według opracowanej metody monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, że zawody o wskaźniku : poniżej 0,9 są nadwyżkowymi, od 0,9 do 1,1 zrównoważonymi (wykazującymi równowagę na rynku pracy), powyżej 1,1 deficytowymi. Analizując wskaźnik intensywności nadwyżki lub deficytu zawodów według tzw. „dużych” grup zawodowych, (2–cyfrowy kod KZiS) spośród 42 grup, w ramach których zarejestrowano osoby bezrobotne : 32 grupy zawodów (76,2 %) należy zaliczyć do zawodów nadwyżkowych, 3 grupy (7,1 %) należało do zrównoważonych, 7 grup (16,7 %) zostało zaliczonych do deficytowych.

17 Wybrane zawody deficytowe w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.  Technik archiwista  Urzędnik podatkowy  Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym  Operator automatów do formowania wyrobów szklanych  Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)  Pracownik kancelaryjny  Lektor języka angielskiego  Archiwista  Tajemniczy klient (mystery shopper)  Kierowca ciągnika siodłowego  Kosztorysant budowlany  Agent ubezpieczeniowy  Opiekun osoby starszej

18 Wybrane zawody nadwyżkowe w woj. podkarpackim w I półroczu 2013 r.  Technik żywienia i gospodarstwa domowego  Mechanik – operator pojazdów  Socjolog  Technik hotelarstwa  Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych  Technik ekonomista  Ekonomista  Filolog – filologia polska  Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych  Nauczyciel historii  Filolog – filologia obcojęzyczna  Historyk  Nauczyciel języka polskiego  Nauczyciel języka niemieckiego

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2013 roku Jan Niemczyk Kierownik Wydziału Informacji Statystycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google