Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEKSZTAŁCENIE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEKSZTAŁCENIE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ."— Zapis prezentacji:

1 PRZEKSZTAŁCENIE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ

2 PROCES UTWORZENIA SPÓŁKI  samorządowy zakład budżetowy Luboński ośrodek Sportu i Rekreacji zostanie zlikwidowany w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  wszystkie udziały nowo powstałej spółki obejmie Miasto Luboń  należności i zobowiązania zakładu budżetowego przejmie spółka  spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu  z dniem 31.03.2014 zlikwidowany zostanie zakład budżetowy  z dniem 01.04.2014 utworzona zostanie spółka

3 PRZYCZYNY ZMIAN I.W związku z pozytywnymi interpretacjami odnośnie możliwości odliczenia podatku od towaru i usług przez Miasto Luboń, pojawiła się konieczność zmian organizacyjnych. Niezbędne było wygaszenie decyzji trwałego zarządu. Kolejnym etapem jest konieczność stworzenia nowych rozwiązań współpracy pomiędzy Miastem Luboń a jednostką organizacyjną wykonującą zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Wykorzystywanie hali przez inną jednostkę powinno odbywać się na podstawie umowy najmu. Taką umowę Miasto może zgodnie z prawem zawrzeć ze spółką. II.Kolejnym czynnikiem determinującym powstanie spółki są wątpliwości związane z prowadzeniem kuchni przez zakład budżetowy. Działalność gastronomiczna w formie spółki jest najlepszym rozwiązaniem.

4 PORÓWNANIE FORMY ORGANIZACYJNO- PRAWNEJ Samorządowy zakład budżetowy Jednostka sektora finansów publicznych Nie ma osobowości prawnej: działa w imieniu i na rachunek podmiotu, który go utworzył, stroną czynności prawnej dokonanej przez kierownika samorządowego zakładu budżetowego jest JST, jedynie na płaszczyźnie prawa pracy (art. 3 KP) następuje przyznanie zakładowi budżetowemu zarówno zdolności sądowej, jak i pełnej możliwość bycia powodem i pozwanym w sprawach ze stosunku pracy; dyrektor zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza JST określa zasady gospodarowania mieniem wydzielonym na potrzeby zakładu, mienie pozostaje więc w bezpośrednim władztwie gminy; JST ponosi całkowitą odpowiedzialność za zobowiązania zakładu. JST przejmuje również zobowiązania zakładu w przypadku jego likwidacji; realizuje zadania własne JST; brak wymogu posiadania kapitału zakładowego; jest on uzależniony od parametrów ustalonych w uchwale budżetowej wcześniej przyjętej przez organ stanowiący JST, reżimy dokonywania wydatków są określone w ustawie o finansach publicznych; możliwość zaciągania zobowiązań jedynie pod warunkami określonymi w ustawie o finansach publicznych, zakaz finansowania działalności zakładu budżetowego środkami o charakterze zwrotnym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) Ma osobowość prawną: w sferze prawa cywilnego jest odrębnym podmiotem; ma pełną zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową; zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę; ma własny majątek. W jednoosobowych spółkach JST funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią prezydenci/burmistrze/wójtowie tych jednostek; gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy (art. 49 ust. 1 SamGminU); w sferze prowadzenia działalności statutowej nie korzysta z autonomii, realizuje cele zgodne z umową spółki; jest spółką kapitałową, a jej istotą jest wnoszony przez wspólników kapitał; znacznie większa autonomia jednostki w zakresie działalności bieżącej, wpływ na kierunki inwestowania, możliwość wygospodarowania środków na ten cel; możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału.

5 ASPEKT EKONOMICZNY  Spółka jest podmiotem gospodarczym powołanym w celu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.  Celem spółki jest osiągnięcie określonych korzyści ekonomicznych.  Konieczność samofinansowania oraz konkurencja rynkowa zmuszają Zarząd spółki do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań produkcyjnych, organizacyjnych i finansowych oraz poprawy wyników ekonomicznych.  Spółkę cechuje racjonalność ekonomiczna podejmowanych decyzji oraz systematyczny i profesjonalny charakter prowadzonej działalności.

6 ANALIZA EKONOMICZNA  Z przeprowadzonej analizy biznesowej wynika, że reorganizacja Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pozytywnie wpłynie na przebieg prowadzonej dotychczas działalności. We wszystkich obszarach działania spółka będzie rentowna. Największym obszarem rozwoju spółki jest działalność gastronomiczna.  Poprzez efektywne zarządzanie spółką, w przyszłości zmniejszą się środki finansowe wydawane z budżetu gminy na zadania własne.  Wynik EBITDA (wynik operacyjny bez uwzględnienia kosztów amortyzacji) spółki jest dodatni, co świadczy o opłacalności operacyjnej całego przedsięwzięcia (bieżące wydatki operacyjne w całości pokrywane są z przychodów ze sprzedaży).

7 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU  Prowadzona dotychczas działalność Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w formie samorządowego zakładu budżetowego, niosła za sobą pewne ograniczenia w zakresie rozwoju. Co do zasady zakład budżetowy powołuje się w celu wykonywania zadań własnych gminy. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zakres prowadzonej w tej formie działalności.  Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę pozwoli rozwijać dotychczasowe rodzaje działalności, szczególnie w zakresie działalności gastronomicznej.

8 MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  Spółka może samodzielnie pozyskiwać środki zewnętrzne,  Zewnętrzne źródła finansowania są neutralne dla budżetu miasta  Możliwość prowadzenia inwestycji miejskich finansowanych ze środków zewnętrznych ze pośrednictwem spółki, pozostaje bez wpływu na budżet miasta  Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich


Pobierz ppt "PRZEKSZTAŁCENIE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google