Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

2 Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz krajach kandydujących do UE. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. europass

3 Cele Europass promowanie mobilności i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji wspieranie procesu wyrównywania szans na rynku edukacji i pracy wspieranie instytucji edukacyjnych i pracodawców w lepszej ocenie kompetencji poszczególnych osób umożliwienie zaprezentowania wiedzy i umiejętności zdobytych nie tylko poprzez formalne kształcenie, ale także poprzez edukację nieformalną i pozaformalną. europass

4 Dokumenty wchodzące w skład Europass: Europass – CV Europass – Paszport Językowy Europass – Mobilność Europass – Suplement do dyplomu szkoły wyższej Europass – Suplementy do dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe europass

5 ponad 90 mln odwiedzin na stronie internetowej Europass, ponad 40 mln Europass - CV utworzonych online, blisko 35 mln pobrań formularza Europass – CV, 1,2 mln Paszportów Językowych utworzonych online, ponad 1 mln pobrań formularza Paszportu Językowego, wystawiono ponad 300 000 dokumentów EM, w 23 krajach utworzono krajowe rejestry SDPKZ.

6 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

7 europass EUROPASS - CV umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE (funkcjonuje w 26 językach i w takim samym kształcie na obszarze całej Europy), ułatwia kandydatom do pracy przejrzystą prezentację informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacja formalną, jest ogólnie dostępny, możliwy do zapisania w formatach MS Office, OpenOffice, Adobe Pdf, HTML, XML i posiada czytelną instrukcję wypełnienia z licznymi przykładami.ogólnie dostępnyczytelną instrukcję

8 europass

9 STRONY pomocne przy wypełnianiu EUROPASS – CV www.europass.org.pl http://europass.cedefop.europa.eu http://europass.cedefop.europa.eu aplikacja on-line, przykłady http://www.europassplus2.eu/ http://www.europassplus2.eu/ Narzędzie wspomagające identyfikację własnych umiejętności i kompetencji. http://disco-tools.eu/disco2_portal/index.php http://disco-tools.eu/disco2_portal/index.php Kompleksowy, wielojęzyczny TEZAURUS terminologii dotyczącej umiejętności i kompetencji.

10 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

11 europass EUROPASS - Paszport Językowy dokument w spójny sposób przedstawiający opanowane sprawności i umiejętności językowe, jest częścią Europejskiego Portfolio Językowego przygotowanego na bazie modelu opracowanego przez Radę Europy, jest wypełniany samodzielnie na podstawie samooceny własnych umiejętności.

12 europass EUROPASS - P aszport J ęzykowy struktura dane osobowe, informacje o znajomości wszystkich znanych nam języków – również ojczystego, samoocena umiejętności językowych, otrzymane dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty, informacja o nabytych doświadczeniach językowych i kulturowych.

13 europass EUROPASS - Paszport Językowy „ … posiada dwie główne funkcje: pedagogiczną i dokumentacyjną”  podniesienie motywacji osób uczących się języków  pomoc w uświadomieniu celów związanych z nauką  planowanie toku nauki  pomoc w samodzielnym uczeniu się  udokumentowanie sprawności językowej w sposób zrozumiały, wyczerpujący, przejrzysty i wiarygodny  umożliwienie przekazania informacji o poziomie zaawansowania w nauce jednego lub więcej języka obcego w sposób szczegółowy i porównywalny w skali międzynarodowej  informacja dotyczy całości wykształcenia, bez względu na to, czy zostało zdobyte w ramach formalnego kształcenia czy poza nim.

14 Europass – CV i Paszport Językowy www.europass.org.pl formularz dokumentu do pobrania szczegółowa instrukcja, przykłady europass.cedefop.europa.eu europass.cedefop.europa.eu – wypełnianie dokumentu on-line (aplikacja) – formularz do pobrania, przykłady europass

15 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

16 europass Europass – Mobilność prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po 1 stycznia 2005. dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego. wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu). dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż. dostępny w języku polskim i, opcjonalnie w języku obcym.

17 europass EUROPASS-Mobilność warunki otrzymania udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji i szkoleń (Erasmus+). bądź w innych inicjatywach edukacyjnych pod warunkiem, że: wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub szkolenia realizowanego w kraju, instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący mają podpisaną umowę (cele, czas trwania, sposoby monitorowania, etc.), nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna, w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub ETFA/EOG.

18 europass Co należy zrobić aby otrzymać potwierdzony dokument Europass – Mobilność! Zarejestrować się w aplikacji dostępnej na stronie internetowej KCE (zakładka Europass-Mobilność – wydawanie dokumentu). Wypełnić poszczególne sekcje dokumentu (instrukcje dostępne na stronie KCE). Wydrukować dokument. Potwierdzić pieczęcią lub/i podpisem przez organizację wysyłającą i przyjmującą we wszystkich wersjach językowych.

19 europass Co należy zrobić aby otrzymać potwierdzony dokument Europass – Mobilność (cd.)! Przesłać oryginały dokumentów na adres Krajowego Centrum Europass w celu potwierdzenia. Każdy uczestnik wyjazdu otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu w danej wersji językowej. Krajowe Centrum Europass potwierdza otrzymane oryginały prawidłowo wypełnionych dokumentów i odsyła je do polskich instytucji wysyłających.

20 europass

21 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

22 europass Europass - Suplement do Dyplomu Dokument załączany od 1.01.2005 roku przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza.

23 europass Europass-Suplement do Dyplomu zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie, dostarcza pełnych informacji na temat: poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych. Zawarte w suplemencie dane o przebiegu studiów stanowią obiektywny i kompletny zapis akademickich osiągnięć i nabytych kwalifikacji (bez sądów wartościujących).

24 Europass – Suplementy do dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

25 europass EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i Izby Rzemiosła wydawany bezpłatnie w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu również w wersji angielskiej.

26 europass Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 15.02.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych… przeznaczony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin zawodowy Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego Europass - Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.09.2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych wystawiany jest przez izby rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin czeladniczy i uzyskała Świadectwo Czeladnicze lub zdała egzamin mistrzowski i uzyskała Dyplom Mistrzowski Dokumenty stanowią szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadaczy stosownych dokumentów

27 europass EUROPASS - Suplementy do Dyplomów/Świadectw Zawodowych dostarcza pełnych informacji nt. umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu/świadectwa ułatwia posiadaczowi poruszanie się po europejskim rynku pracy umożliwia pracodawcy zrozumienie znaczenia dyplomu/świadectwa przedstawia zawody dostępne dla posiadacza dyplomu/świadectwa

28 Zapraszamy do kontaktu europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass www.europass.org.pl e-mail: europass@frse.org.pl


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass."

Podobne prezentacje


Reklamy Google