Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portfolio Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portfolio Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji"— Zapis prezentacji:

1 Portfolio Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Centrum Europass

2 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.
Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz krajach kandydujących do UE. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. europass

3 Cele Europass europass
promowanie mobilności i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji wspieranie procesu wyrównywania szans na rynku edukacji i pracy wspieranie instytucji edukacyjnych i pracodawców w lepszej ocenie kompetencji poszczególnych osób umożliwienie zaprezentowania wiedzy i umiejętności zdobytych nie tylko poprzez formalne kształcenie, ale także poprzez edukację nieformalną i pozaformalną. europass

4 Dokumenty wchodzące w skład Europass:
Europass – CV Europass – Paszport Językowy Europass – Mobilność Europass – Suplement do dyplomu szkoły wyższej Europass – Suplementy do dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe europass

5 ponad 90 mln odwiedzin na stronie internetowej Europass,
ponad 40 mln Europass - CV utworzonych online, blisko 35 mln pobrań formularza Europass – CV, 1,2 mln Paszportów Językowych utworzonych online, ponad 1 mln pobrań formularza Paszportu Językowego, wystawiono ponad 300 000 dokumentów EM, w 23 krajach utworzono krajowe rejestry SDPKZ. europass

6 Europass - CV Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Centrum Europass Europass - CV

7 EUROPASS - CV umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE (funkcjonuje w 26 językach i w takim samym kształcie na obszarze całej Europy), ułatwia kandydatom do pracy przejrzystą prezentację informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacja formalną, jest ogólnie dostępny, możliwy do zapisania w formatach MS Office, OpenOffice, Adobe Pdf, HTML, XML i posiada czytelną instrukcję wypełnienia z licznymi przykładami. europass

8 europass

9 STRONY pomocne przy wypełnianiu EUROPASS – CV www. europass. org
STRONY pomocne przy wypełnianiu EUROPASS – CV aplikacja on-line, przykłady Narzędzie wspomagające identyfikację własnych umiejętności i kompetencji. Kompleksowy, wielojęzyczny TEZAURUS terminologii dotyczącej umiejętności i kompetencji. europass

10 Europass - Paszport Językowy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass - Paszport Językowy

11 EUROPASS - Paszport Językowy
dokument w spójny sposób przedstawiający opanowane sprawności i umiejętności językowe, jest częścią Europejskiego Portfolio Językowego przygotowanego na bazie modelu opracowanego przez Radę Europy, jest wypełniany samodzielnie na podstawie samooceny własnych umiejętności. EPJ – osobisty dokument uczącego się – odzwierciedla przebieg nauki szkolnej i pozaszkolnej. Jest świadectwem rozwoju jednostki w procesie uczenia się. Jego twórcy nazywają go „współtowarzyszem drogi”, prowadzącej nas do różnojęzyczności. Trzy części Paszport językowy Biografia językowa – osobisty zapis wydarzeń związanych z nauką języka Dossier – teczka zawierająca wybór prac i dokumentów posiadacza portfolio europass 11

12 EUROPASS - Paszport Językowy
struktura dane osobowe, informacje o znajomości wszystkich znanych nam języków – również ojczystego, samoocena umiejętności językowych, otrzymane dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty, informacja o nabytych doświadczeniach językowych i kulturowych. europass 12

13 EUROPASS - Paszport Językowy
„ … posiada dwie główne funkcje: pedagogiczną i dokumentacyjną” podniesienie motywacji osób uczących się języków pomoc w uświadomieniu celów związanych z nauką planowanie toku nauki pomoc w samodzielnym uczeniu się udokumentowanie sprawności językowej w sposób zrozumiały, wyczerpujący, przejrzysty i wiarygodny umożliwienie przekazania informacji o poziomie zaawansowania w nauce jednego lub więcej języka obcego w sposób szczegółowy i porównywalny w skali międzynarodowej informacja dotyczy całości wykształcenia, bez względu na to, czy zostało zdobyte w ramach formalnego kształcenia czy poza nim. europass 13

14 Europass – CV i Paszport Językowy
formularz dokumentu do pobrania szczegółowa instrukcja, przykłady europass.cedefop.europa.eu – wypełnianie dokumentu on-line (aplikacja) – formularz do pobrania, przykłady CV – standardowy formularz życiorysu. W 25 językach i jednolitym kształcie na obszarze całej Europy. Umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy z różnych krajów. EUROPASS-PASZPORT JĘZYKOWY Dane osobowe. Do rubryki tej należy wpisać swoje nazwisko i imię/imiona oraz datę urodzenia. Język ojczysty. Jest to miejsce na wpisanie języka ojczystego posiadacza dokumentu. Jeżeli wychowywał się on w otoczeniu, w którym używano kilku języków i posługuje się każdym z nich jednakowo swobodnie, powinien podać je wszystkie jako swoje języki ojczyste. Inne języki. W tej rubryce należy wymienić języki obce, w których ma się określone umiejętności. Jeżeli posiadacz dokumentu stara się o pracę, w której konieczna jest znajomość konkretnego języka, ten język powinien umieścić jako pierwszy. W innych sytuacjach w pierwszej kolejności wymienia się języki najlepiej znane. Dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty. W tym miejscu należy wymienić uzyskane dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające naukę języka wraz z podaniem nazwy instytucji wydającej, roku ich uzyskania oraz określeniem poziomu biegłości językowej, o ile taka informacja jest podana w danym dokumencie. Doświadczenie językowe. W tej rubryce należy opisać najważniejsze doświadczenia językowe i kulturowe związane z danym językiem, czyli wyjaśnić, w jaki sposób posiadacz dokumentu osiągnął obecny poziom znajomości języka. Mogą to być kontakty rodzinne, zawodowe lub związane z nauką szkolną itd. Należy wybrać takie doświadczenia, które są najświeższe i najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. europass 14

15 Europass - Mobilność Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Centrum Europass Europass - Mobilność

16 Europass – Mobilność europass
prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po 1 stycznia 2005. dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego. wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu). dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż. dostępny w języku polskim i, opcjonalnie w języku obcym. europass

17 EUROPASS-Mobilność warunki otrzymania
udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji i szkoleń (Erasmus+). bądź w innych inicjatywach edukacyjnych pod warunkiem, że: wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub szkolenia realizowanego w kraju, instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący mają podpisaną umowę (cele, czas trwania, sposoby monitorowania, etc.), nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna, w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub ETFA/EOG. europass

18 Co należy zrobić aby otrzymać potwierdzony dokument Europass – Mobilność!
Zarejestrować się w aplikacji dostępnej na stronie internetowej KCE (zakładka Europass-Mobilność – wydawanie dokumentu). Wypełnić poszczególne sekcje dokumentu (instrukcje dostępne na stronie KCE). Wydrukować dokument. Potwierdzić pieczęcią lub/i podpisem przez organizację wysyłającą i przyjmującą we wszystkich wersjach językowych. europass

19 Co należy zrobić aby otrzymać potwierdzony dokument Europass – Mobilność (cd.)!
Przesłać oryginały dokumentów na adres Krajowego Centrum Europass w celu potwierdzenia. Każdy uczestnik wyjazdu otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu w danej wersji językowej. Krajowe Centrum Europass potwierdza otrzymane oryginały prawidłowo wypełnionych dokumentów i odsyła je do polskich instytucji wysyłających. europass

20 europass

21 Europass – Suplement do dyplomu szkoły wyższej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass – Suplement do dyplomu szkoły wyższej

22 Europass - Suplement do Dyplomu
Dokument załączany od roku przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza. europass

23 Europass-Suplement do Dyplomu
zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie, dostarcza pełnych informacji na temat: poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych. Zawarte w suplemencie dane o przebiegu studiów stanowią obiektywny i kompletny zapis akademickich osiągnięć i nabytych kwalifikacji (bez sądów wartościujących). Europass-Suplement do Dyplomu wydawany jest od 1 stycznia 2005 r. przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 lipca 2004 r.). Wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - (również w językach obcych: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim). europass

24 Suplementy do dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Europass – Suplementy do dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass inny wygląd w Polsce niż w innych krajach (naz i imię, nr dyplomu) Polska - tylko dla zawodów szkolnych, inne kraje także formy kursowe Rzemiosło 30 tys / proces legislacyjny i tłumaczenia Polska – instytucjonalnie, inne instytucjonalnie lub do ściągnięcia z www (Austria i tak i tak) rzemiosło W 2009 wydano ponad 147 tys dok, tendencja wzrostowa KCE- w czasie spotkań – chwalą dokument i pracodawcy ( zagraniczni też) i posiadacze. Pracodawcy propozycja poszerzenia struktury o info o stopniach

25 EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i Izby Rzemiosła wydawany bezpłatnie w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu również w wersji angielskiej. europass

26 Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych… przeznaczony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin zawodowy Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego Europass - Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych wystawiany jest przez izby rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin czeladniczy i uzyskała Świadectwo Czeladnicze lub zdała egzamin mistrzowski i uzyskała Dyplom Mistrzowski Dokumenty stanowią szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadaczy stosownych dokumentów europass

27 EUROPASS - Suplementy do Dyplomów/Świadectw Zawodowych
dostarcza pełnych informacji nt. umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu/świadectwa ułatwia posiadaczowi poruszanie się po europejskim rynku pracy umożliwia pracodawcy zrozumienie znaczenia dyplomu/świadectwa przedstawia zawody dostępne dla posiadacza dyplomu/świadectwa europass

28 e-mail: europass@frse.org.pl
Zapraszamy do kontaktu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass europass


Pobierz ppt "Portfolio Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google