Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy"— Zapis prezentacji:

1 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
ul. Słowackiego Oleśnica

2 I Liceum Ogólnokształcące im.Juliusza Słowackiego
ul. J. Słowackiego Oleśnica tel/fax: (71)

3 Organizacja pracy I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy
Dyrektor mgr Marzena Helińska dyżur kierowniczy: Poniedziałek 9:00 – 12:00 Środa  12:00 – 15:30 Piątek 9:00 – 12:00

4 Wicedyrektor mgr Katarzyna Niesobska-Łacny
dyżur kierowniczy: poniedziałek wtorek – 11.25  i środa czwartek  9.45 – i piątek   Pedagog szkolny mgr Katarzyna Wyżyn godziny pracy: poniedziałek 8:30 – 13:30 wtorek :30 – 13:30 środa :00 – 15:30 czwartek :30 – 13:30 piątek :30 – 12:00

5 Biblioteka szkolna – mgr Marta Fajga
Sekretariat tel wew. 11 Renata Kozłowska Samodzielny referent ds. uczniowskich Justyna Wiśniewska Sekretarz szkoły Biblioteka szkolna – mgr Marta Fajga poniedziałek :45 – 13:45 wtorek :45 – 15:45 Środa 7:45 – 13:45 czwartek 7:45 – 13:45 piątek 7:45 – 11:45

6 Nauczyciele Język polski: Język łaciński:
mgr Małgorzata Dąbrówka-Poszwa mgr Bożena Dziedzic mgr Justyna Krupka mgr Aleksander Radzyniak Historia: mgr Marzena Helińska mgr Krzysztof Szymański Język angielski: mgr Magdalena Czarkowska WOS: dr Anetta Grzesik-Robak mgr Robert Czarkowski mgr Katarzyna Śliwińska mgr Karina Przybyła WOK: mgr Bożena Dziedzic mgr Katarzyna Skorna Język niemiecki: Pedagog mgr Katarzyna Niesobska-Łacny mgr Katarzyna Wyżyn mgr Ewa Lubońska mgr Agnieszka Tekień Biblioteka mgr Katarzyna Lasota mgr Marta Fajga

7 Matematyka: mgr Joanna Siedlecka mgr Tomasz Lorek mgr Ewa Bieniek
Informatyka: mgr Jacek Kuśmierek Wychowanie fizyczne: mgr Anetta Adamczuk mgr Bartosz Czarkowski mgr Marta Imiela mgr Ewa Świerczyńska Fizyka: mgr Jadwiga Parka mgr Jacek Kuśmierek Biologia: mgr Urszula Rafalska Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Izabela Przyłęcka Chemia: mgr Magdalena Ciura Religia: ks. Paweł Kotkowski ks. Łukasz Piłat Geografia: mgr Izabela Przyłęcka Podstawy przedsiębiorczości: mgr Wioletta Leśniowska

8 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015
1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 17 września Spotkanie wychowawców z Rodzicami 19 września Sprzątanie Świata 26 września Wybory do Samorządu Uczniowskiego 10 października Święto Komisji Edukacji Narodowej, Ślubowanie uczniów klas I 22 października Konsultacje dla Rodziców 7 listopada Święto Odzyskania Niepodległości 26 listopada Spotkanie wychowawców z Rodzicami 17 grudnia Wystawianie planowanych ocen w kl.I, II, III 18 grudnia Informacja o planowanych ocenach 19 grudnia Wigilia szkolna 22-31 grudnia 2014 Zimowa przerwa świąteczna 12 stycznia 2015 Wystawianie ocen śródrocznych w kl. I, II, III

9 14 stycznia 2015. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna,
14 stycznia 2015 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna, Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów 19 stycznia-1 lutego Ferie zimowe 25 lutego Konsultacje dla Rodziców kl.I, II, III 18 marca Spotkanie wychowawców z Rodzicami 26 marca Wystawianie planowanych ocen w kl.III 27 marca Informacja o planowanych ocenach w kl.III 2-7 kwietnia 2015 Wiosenna przerwa świąteczna 17 kwietnia 2015 Wystawianie ocen w kl.III 21 kwietnia Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna kl.III 22 kwietnia 2015 Spotkanie wychowawców z Rodzicami kl.I i II 24 kwietnia 2015 Uroczyste zakończenie roku dla kl.III 27 maja Konsultacje dla Rodziców kl.I i II 2 czerwca Wystawianie planowanych ocen w kl.I i II 3 czerwca Informacja o planowanych ocenach w kl.I i II 9 czerwca Gala Laureatów I Liceum Ogólnokształcącego 19 czerwca Wystawianie ocen w kl. I i II 22 czerwca Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 26 czerwca Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

10 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych :
10 listopada 2014r. 2 stycznia 2015 r. 5 stycznia 2015 r. 4 maja 2015r. 5 maja 2015r. 6 maja 2015r 5 czerwca 2015r.

11 Wybory Oddziałowej Rady Klasowej
1.Wychowawca powołuje Komisję skrutacyjną. 2.Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie kandydatów do Rady Klasowej. 3. Głosowanie winno odbywać się w sposób tajny – na specjalnie przygotowanych do tego kartach. 4. Rada Klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. 5. Komisja skrutacyjna liczy oddane głosy i ogłasza wynik głosowania. 6. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły. Spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem Liceum 18 września 2014, godz. 16:30, sala konferencyjna –parter

12 Ubezpieczenie młodzieży na rok szkolny 2014/2015
W porozumieniu z Radą Rodziców uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są w firmie Generali. Młodzież ubezpieczona jest przez całą dobę – również na wycieczkach szkolnych. Poszkodowani uczniowie zgłaszają się do sekretariatu po druk wniosku – zgłoszenia. Prosimy o zebranie pieniędzy przez skarbników klasowych i wpłacanie w sekretariacie szkoły do dnia r. Składka roczna – 45 zł Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwolnienie z płacenia składki ubezpieczeniowej (informacji udziela pani pedagog)

13 Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku 8 000 zł
Rodzaje świadczeń Suma ubezpieczenia Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku 8 000 zł w razie śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku Zwrot kosztów wypożyczenie lub zakupu protez, aparatów ortopedycznych i środków pomocniczych NW 5 000zł Złamania kości będące następstwem NW 2 500zł Oparzenia i odmrożenia II i III ST. będące następstwem NW 1 500zł Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem NW 20zł Dzienne świadczenie związane z leczeniem zatrucia pokarmowego Jednorazowy zasiłek z tytułu niezdolności do nauki 150zł Urazy narządów ruchu i narządów wewnętrznych będące następstwem NW (skręcenia, zwichnięcia, stłuczenia) 1300zł Wstrząśnienie mózgu będące następstwem NW 800zł Dzienne świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej w wyniku NW Świadczenie na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w wyniku NW 4000zł składka roczna 45zł

14 Pomoc materialna i stypendia
1. Stypendium szkolne Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 złotych netto. Termin składania wniosków: do 15 września 2. Zasiłek szkolny Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w przypadku: 1) śmierci rodzica lub opiekuna prawnego, 2) długotrwałej choroby ucznia lub najbliższego członka rodziny, 3) szkód wyrządzonych uczniowi oraz jego rodzinie nagłym wypadkiem lub klęską żywiołową, 4) innych, szczególnych okoliczności Termin składania wniosków: w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku.

15 3. Zwolnienie z odpłatności składki ubezpieczeniowej
Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może być zwolniony z odpłatności składki ubezpieczeniowej. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie -do 500 złotych. W uzasadnionych przypadkach kwota ta może być przekroczona. Termin składania wniosków: 20 września 4.Stypendium Starosty Powiatu Oleśnickiego Funkcjonują cztery kategorie, w których przyznawane jest stypendium: - stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, - stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, - stypendium za szczególne osiągnięcia w działalności artystycznej lub interdyscyplinarnej, - stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie

16 I. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce Kryteria, które łącznie musi spełniać uczeń: • średnia ocen nie mniejszą niż 5,5 • wzorowa ocena zachowania II. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce • uzyskanie tytułu laureata wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub tytuł finalisty ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.) • uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania, •uzyskanie ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej ocen nie mniejszej niż 4,5

17 III. Stypendium za szczególne osiągnięcia w działalności artystycznej lub interdyscyplinarnej
Kryteria, które łącznie musi spełniać uczeń: • uzyskanie tytułu laureata wojewódzkich konkursów artystycznych lub interdyscyplinarnych, tytuł finalisty ogólnopolskich konkursów artystycznych lub interdyscyplinarnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.) • uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania • uzyskanie ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej ocen nie mniejszej niż 4,0 IV. Stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie • zdobycie medalu w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II, III) lub wygranie eliminacje wojewódzkich w tych zawodach, lub zdobycie medalu (miejsce I, II, III) w finale strefy wrocławskiej w ramach zawodów organizowanych przez szkolne związki sportowe • uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania • uzyskanie ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen nie mniejszej niż 3,5.

18 Terminy składania wniosków:
1) dla absolwentów nie później niż na siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, 2) dla uczniów pozostałych klas do dnia 30 czerwca każdego roku Szczegółowych informacji dotyczących stypendiów udziela pedagog szkolny pani Katarzyna Wyżyn godziny pracy: poniedziałek 8:30 – 13:30 wtorek :30 – 13:30 środa :00 – 15:30 czwartek :30 – 13:30 piątek :30 – 12:00

19 Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Prosimy o dostarczenie wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, orzeczeń o niepełnosprawności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub zaświadczeń lekarskich, w przypadku występowania choroby przewlekłej u ucznia.

20 Dokumenty wewnątrzszkolne
Statut I Liceum Ogólnokształcącego Zasady Wewnętrznego Oceniania Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki Plan poprawy frekwencji Regulamin wycieczek

21 Kryteria oceny zachowania ucznia
Ocena wzorowa Uczeń sumiennie wykonuje swoje obowiązki Ucznia charakteryzuje wzorowa frekwencja – do 2 godzin nieusprawiedliwionych Uczeń często reprezentuje szkołę w różnych formach aktywności: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach, wolontariacie Uczeń przejawia inicjatywę w pracy na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska lokalnego Uczeń wyróżnia się kulturalnym zachowaniem w szkole i poza nią Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, odpowiedzialny, opanowany Uczeń z szacunkiem odnosi się do innych osób Uczeń dba o kulturę języka Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych osób

22 Ocena bardzo dobra Uczeń rzetelnie wykonuje swoje obowiązki
Uczeń bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 5 godzin lekcyjnych. Uczeń w miarę posiadanych zdolności i predyspozycji, reprezentuje szkołę w różnych formach aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach, wolontariacie Uczeń angażuje się w pracę na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska lokalnego Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, opanowany Uczeń z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do osób starszych Uczeń dba o kulturę języka Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych osób

23 Ocena dobra Uczeń wykonuje swoje obowiązki
Uczeń bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 7 godzin lekcyjnych Uczeń w miarę posiadanych zdolności i predyspozycji angażuje się w różne formy aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach, wolontariacie Uczynny, koleżeński, pomagający innym Uczciwy, kulturalny, życzliwy, tolerancyjny Uczeń dba o kulturę języka Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa W przypadku zdarzających się pojedynczych uchybień, zwrócenie uwagi uczniowi prowadzi do trwałej poprawy zachowania

24 Ocena poprawna W zachowaniu ucznia zdarzają się uchybienia. Uwagi i upomnienia ze strony pracowników szkoły najczęściej przynoszą oczekiwaną poprawę Uczeń wykonuje jedynie część szkolnych obowiązków Uczeń bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych Uczeń często przeszkadza w prowadzeniu lekcji Uczeń nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania Uczeń sporadycznie uczestniczy w życiu społeczności klasowej i szkolnej Nie dba o bezpieczeństwo własne i innych

25 Ocena nieodpowiednia Uczeń świadomie i lekceważąco odnosi się do swoich obowiązków albo do uwag dotyczących własnego zachowania. Uwagi i upomnienia ze strony pracowników szkoły nie przynoszą oczekiwanej poprawy Uczeń opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 15 godzin lekcyjnych, często spóźnia się na lekcje Uczeń stale przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie reaguje na upomnienia i uwagi nauczyciela Uczeń lekceważąco odnosi się do innych osób Uczeń ulega nałogom. Uczeń zaniedbuje kulturę języka Uczeń stanowi zagrożenie dla siebie i innych Uczeń odmawia współpracy w zespole Każdy z wyżej wymienionych kryteriów może wpłynąć na wystawienie oceny nieodpowiedniej.

26 Ocena naganna Uczeń nie wywiązuje się ze swoich szkolnych obowiązków
Uczeń nagminnie narusza regulaminowe normy zachowania Uczeń w sposób rażący narusza normy życia społecznego Uczeń opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 20 godzin lekcyjnych, często spóźnia się na lekcje  Uczeń utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych Uczeń jest arogancki wobec innych osób Uczeń zachowuje się agresywnie wobec innych osób Uczeń ulega nałogom. Uczeń zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów Uczeń dopuszcza się czynów niezgodnym z prawem Uczeń stanowi zagrożenie dla uczniów i pracowników szkoły

27 Plan poprawy frekwencji
I. Cele ogólne 1. Poprawa frekwencji w szkole. 2. Opracowanie strategii postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia. 3. Kształtowanie umiejętności nauczycieli w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z dyscyplinowania i motywowania uczniów. II. Cele szczegółowe 1.Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów. 2.Poznanie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów. 3.Stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności i zwolnień z zajęć. 4.Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z zajęć.

28 III. Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów
1. Każdy nauczyciel starannie odnotowuje w dzienniku lekcyjnym nieobecności ucznia na zajęciach, tuż po rozpoczęciu lekcji 2. Wychowawca nadzoruje realizację obowiązku nauki; do 10 kolejnego miesiąca oblicza frekwencję. W przypadku, gdy nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia przekracza 50 % zajęć, wychowawca jest obowiązany poinformować dyrektora szkoły o nierealizowaniu przez niego obowiązku nauki. 3. Wychowawca wzywa listem poleconym rodziców ucznia, u którego absencja przekroczyła 50% godzin nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w czasie jednego miesiąca. W liście wychowawca podaje termin spotkania – nie później niż 14 dni od daty nadania listu poleconego. 4. Rodzic zobowiązany jest w wyznaczonym terminie zgłosić się na spotkanie z wychowawcą. 5. Jeżeli rodzic nie ma możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie w liceum, informuje o tym fakcie w sposób pisemny sekretariat liceum.

29 6. Wychowawca w czasie rozmowy z rodzicami ponownie informuje o nieobecnościach ucznia w liceum, ustala przyczyny nieobecności ucznia w liceum. Wychowawca zobowiązuje rodzica do zaniechania opuszczania obowiązkowych zajęć lekcyjnych przez ucznia oraz do szczegółowego nadzoru nad dzieckiem. 7. Wizyta rodzica w liceum jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym, rodzic potwierdza podpisem odbycie rozmowy z wychowawcą. 8. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, a uczeń nadal opuszcza zajęcia lekcyjne, dyrektor liceum pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania należy do kompetencji tych instytucji. 9. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 10. Wicedyrektor monitoruje terminowość i systematyczność usprawiedliwiania i wystawiania cząstkowych ocen zachowania w zakresie frekwencji.

30 IV. Poznanie czynników wpływających na niską frekwencję uczniów
1. Wychowawca kontaktuje się bezpośrednio, pisemnie (przez e-dziennik) lub telefonicznie z rodzicami w przypadku dłuższej absencji ucznia w szkole (3 dni) lub często powtarzających się krótkotrwałych (1-2-dniowych) nieobecności, 2. Wychowawca poznaje przyczyny nieobecności ucznia na zajęciach, podejmuje współpracę z pedagogiem i rodzicami oraz wdraża działania w zakresie pomocy, 3. Dyrekcja szkoły analizuje systematyczność rozliczania nieobecności uczniów na zajęciach przez wychowawcę klasy. 4. Dyrekcja wspomaga nauczyciela-wychowawcę w kontaktach z rodzicami. W razie powtarzających się nieobecności uczestniczy w rozmowach wychowawcy z rodzicami.

31 V. Stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności uczniów i zwolnień z zajęć
Jedyną akceptowaną formą usprawiedliwiania nieobecności uczniów lub zwalniania ucznia z lekcji będzie wpis rodziców na karcie frekwencji w dzienniczku Informowanie o dłuższej nieobecności może odbywać się również drogą elektroniczną ( przez e-dziennik) oraz ustnie – bezpośrednio przez rodzica (telefonicznie lub w czasie konsultacji, zebrania , przy czym w obu tych przypadkach rodzic obowiązany jest do dokonania wpisu w dzienniczku)

32 VI. Zasady usprawiedliwiania nieobecności:
Tryb usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania ucznia z lekcji 1.Uczeń zobowiązany jest niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność , najpóźniej w dniu stawienia się na zajęcia z wychowawcą klasy. 2. Uczniów obowiązują dzienniczki - karty frekwencji, które zakładane są do 15 września danego roku szkolnego. 2.1 Karta frekwencji zawiera: termin i powód nieobecności / zwolnienia ucznia z lekcji/ wpisany przez rodzica (prawnego opiekuna) opatrzone podpisem rodzica (prawnego opiekuna) oraz datę dokonania wpisu przez rodzica ( prawnego opiekuna ).

33 2.2 Wychowawca odnotowuje na karcie frekwencji datę wpłynięcia usprawiedliwienia oraz liczbę opuszczonych godzin. 2.3 Na pierwszej stronie dzienniczka rodzice (prawni opiekunowie) oraz wychowawca zamieszczają wzory swoich podpisów. Rodzice (prawni opiekunowie) zamieszczają wzory swoich podpisów w obecności wychowawcy klasy. 2.4 Strony w dzienniczku są ponumerowane, pierwsza strona opatrzona jest pieczęcią liceum. 2.5. Wychowawca honoruje samodzielne usprawiedliwianie nieobecności przez uczniów pełnoletnich po otrzymaniu pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów)  3.W przypadku zwolnienia od pielęgniarki szkolnej pisemna informacja o zwolnieniu z lekcji przechowywana jest w teczce wychowawcy.. 4.W dzienniku lekcyjnym nieobecności usprawiedliwia wyłącznie wychowawca.

34 Ilość godzin nieusprawiedliwionych
Frekwencję analizuje się co miesiąc wystawiając cząstkowe oceny z zachowania za ilość godzin nieusprawiedliwionych Spóźnienia: 3 spóźnienia traktowane są jako 1 nieobecność nieusprawiedliwiona Wychowawca nie usprawiedliwia opuszczonych godzin lekcyjnych, gdy uczeń: • nie dotrzymuje wyznaczonych terminów. • opuścił pojedyncze godziny lekcyjne bez uprzedniego zwolnienia się u wychowawcy Ocena cząstkowa Ilość godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu wzorowa bardzo dobra 1 dobra 2 poprawna 3 nieodpowiednia 4 naganna 5

35 Zasady zwolnień z zajęć.
Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych na pisemną prośbę rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli zwolnienie z zajęć nie jest związane z nagłą sytuacją losową, uczeń powinien przedstawić je w dniu poprzedzającym. W razie złego samopoczucia w szkole, uczeń może zostać zwolniony z zajęć przez pielęgniarkę szkolną. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy klasy pisemne potwierdzenie zwolnienia z lekcji przez pielęgniarkę. Wychowawca  lub  nauczyciel,  który  w  chwili  złego samopoczucia ucznia miał  lekcję,   zobowiązani  są  do  telefonicznego  kontaktu  z  rodzicem (opiekunem) w   domu  lub  miejscu  pracy  z  prośbą  o  odebranie  dziecka  z  liceum. W razie nie odebrania ucznia przez rodzica (prawnego opiekuna), pozostaje on w szkole do zakończenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie dojeżdżający (którzy mają problem z dojazdem do miejsca zamieszkania ze względu na brak połączeń),mogą skorzystać z możliwości wcześniejszego zwolnienia się z ostatnich minut lekcji, na pisemną prośbę rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/prawny opiekun składa oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie powrotu do domu oraz przyjmuje do wiadomości fakt obowiązkowego uzupełnienia materiału (notatka z lekcji, zadanie domowe, zakres materiału do opanowania) przez ucznia na następną lekcję. Wychowawca honoruje samodzielne zwalnianie się uczniów pełnoletnich po otrzymaniu pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) 

36 Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego
Jeżeli uczeń posiada zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego, to w przypadku gdy zaczyna lub kończy lekcje tymi zajęciami może odpowiednio-przyjść później do szkoły lub wyjść wcześniej z liceum, jeżeli rodzic (prawny opiekun) wyrazi na to pisemną zgodę. Jeżeli zajęcia wf wypadają w środku lekcji, uczeń zobowiązany jest przebywać w szkole pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia z religii Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii zobowiązani są do przebywania w bibliotece szkolnej w czasie trwania tych zajęć. W przypadku gdy uczeń zaczyna lub kończy lekcje tymi zajęciami

37 Warunki korzystania z telefonów komórkowych:
W czasie lekcji obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, które w trakcie trwania godziny lekcyjnej powinny być wyłączone i przechowywane w torbie szkolnej lub plecaku ucznia, przy czym nauczyciel ma prawo zobowiązać uczniów do wyłączenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji . W sytuacjach nagłych informacje są przekazywane za pośrednictwem sekretariatu szkoły . Uczniom nie wolno rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez zgody i wiedzy zainteresowanych.

38 E-dziennik W roku szkolnym 2014/2015 korzystamy z dziennika elektronicznego Mobireg. Uczniowie i Rodzice otrzymują osobne loginy i hasła. Należy wejść na stronę: https://mobireg.pl/lo-ole/ lub wybrać opcję e-dziennik na stronie internetowej naszej szkoły w oknie logowania należy podać login i hasło

39

40 I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

41 Misja W I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego uczeń zdobywa nie tylko wszechstronną wiedzę, ale także znajduje zrozumienie i wsparcie dla swoich indywidualnych zainteresowań, pasji i dążeń. W tym celu Dyrektor Szkoły dba o właściwy dobór kadry pedagogów, stawiając na ludzi kreatywnych, nie bojących się trudnych wyzwań i nowych zadań, lubiących pracę z młodzieżą i posiadających doskonały warsztat pracy. W szkole uczniowie pogłębiają swoją znajomość historii i kultury polskiej oraz europejskiej, a jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest tworzenie klimatu otwarcia na innych i odpowiedzialności za swoje postępowanie.

42 Wizja I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego stwarza uczniom warunki harmonijnego rozwoju oraz przygotowuje ich do sprostania wymogom współczesnej rzeczywistości. Szkoła oferuje uczniom: wspomaganie w osiąganiu indywidualnych celów dydaktycznych i spełnianiu aspiracji życiowych, zdobycie wykształcenia na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych, opanowanie dwóch języków obcych, dostęp do światowych zasobów informacji, dzięki możliwości korzystania z Internetu.

43 Model absolwenta Absolwent szkoły to człowiek:
wszechstronnie wykształcony i radzący sobie w trudnych sytuacjach, przygotowany do świadomego wyboru zawodu i współdziałający w zespole, rozwiązujący problemy metodami akceptowanymi społecznie, aktywny i pomocny, twórczy, asertywny, odpowiedzialny i przedsiębiorczy.

44 Dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju
Uczeń jest zobowiązany do: -dbania o swój wygląd zewnętrzny, nieeksponowania przynależności do subkultur młodzieżowych; W dni powszednie obowiązuje ucznia ubiór schludny, estetyczny, nieprowokujący. -noszenia stroju uroczystego (w kolorach: biało-czarnym, biało-granatowym lub biało-szarym) w dniach, w których odbywają się uroczystości szkolne, oraz w czasie reprezentowania liceum na zewnątrz (udział w promocji liceum, w delegacji, w konkursach, olimpiadach itp.).

45 Współpraca z uczelniami wyższymi
Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Ekonomii i Administracji, Wydział Biologii, Wydział Chemii Wydział Biotechnologii Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu uczniowie będą mogli poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli we współpracy z pracownikami naukowymi wyższych uczelni na terenie Liceum oraz na terenie uczelni wyższych (Liceum pokryje koszty przejazdów i opłaty za realizację zajęć ) treści wykraczające poza program podstawowy realizowane będą w oparciu o programy autorskie w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie przygotują się do udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach zdobyta wiedza umożliwi lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego.

46 Tworzenie klas objętych patronatem uczelni wyższej w roku szkolnym 2014/2015
Klasa biologiczno- chemiczna IB (2014–2017) pod patronatem Wydziału Nauk Biologicznych współpraca z Wydziałem Chemii oraz Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego rozszerzone programy nauczania: biologia, chemia, język angielski przedmioty uzupełniające w klasie drugiej : laboratorium biologiczne, historia i społeczeństwo

47 Tworzenie klas objętych patronatem uczelni wyższej w roku szkolnym 2014/2015
Klasa humanistyczno-psychologiczna I C pod patronatem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu rozszerzone programy nauczania: język polski, historia, biologia przedmioty uzupełniające w klasie drugiej : podstawy psychologii, podstawy medioznawstwa

48 Oferta zajęć pozalekcyjnych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych uczniów przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: Przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym przedmiot Nauczyciele realizujący j.polski p.J.Krupka j.angielski p.K.Przybyła, p.M.Czarkowska, p.Robert Czarkowski, p.K.Skorna j.niemiecki p.A.Tekień, p.E.Lubońska j.łaciński p.B.Dziedzic wos p.A.Grzesik-Robak Historia p.K.Szymański Matematyka p.e.Bieniek, p.T.Lorek, p.J.Siedlecka Chemia p.M.Ciura Informatyka p.J.Kuśmierek Biologia p.U.Rafalska Fizyka p.J.Parka Geografia p.I.Przyłęcka

49 2. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
Rodzaj zajęć Nauczyciel realizujący Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) p.K.Wyżyn –pedagog szkolny Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z przyswojeniem sobie wiadomości z historii p.K.Szymański Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem mającym trudności w nauce biologii. p.U.Rafalska Praca z uczniami mającymi trudności w nauce fizyki p.J.Parka Praca z uczniem słabym – pomoc przy utrwalaniu, powtarzaniu bieżących zagadnień z matematyki dla uczniów klas I i II p.T.Lorek Praca z uczniem mającym problemy w nauce j. niemieckiego p.K.Lasota Praca z uczniem mającym trudności w nauce j.łacińskiego Ratunku! Gramatyka! p.B.Dziedzic p.M.Dąbrówka

50 Nauczyciele realizujący
3.Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do olimpiad, konkursów, doskonalenie warsztatu Rodzaj zajęć Nauczyciele realizujący Przygotowanie do konkursów z fizyki p.J.Parka Praca z uczniem zdolnym- Przygotowanie uczniów do olimpiady języka łacińskiego i olimpiady artystycznej p.B.Dziedzic Praca z uczniem zdolnym na lekcjach WOS p.A.Grzesik-Robak Praca z uczniem zdolnym na lekcji polskiego p.J.Krupka, p.A.Radzyniak Praca z uczniem zdolnym na lekcji informatyki p.J.Kuśmierek Przygotowanie do olimpiady z geografii– przygotowanie prac badawczych p.I.Przyłęcka Zajęcia dla klas III -doskonalenie analizy i interpretacji tekstów literackich w powiązaniu z innymi tekstami kultury p.A.Radzyniak Praca z uczniem zdolnym na lekcji biologii – przygotowanie do konkursów i olimpiad. p.U.Rafalska Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do konkursów i olimpiad z j.angielskiego p.K.Śliwińska Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie do konkursów z matematyki p.J.Siedlecka

51 4.Koła zainteresowań, zajęcia sportowe
Rodzaj zajęć Nauczyciele realizujący Szkolne koło przedsiębiorczości p.W.Leśniowska Koło filmowe p.A.Tekień, A.Radzyniak Koło biologiczne dla klas I p.U.Rafalska Wolontariat p.M.Faiga Piłka siatkowa chłopców p.A.Adamczuk Piłka koszykowa dziewcząt p.B.Czarkowski p.M.Imiela Pływanie p.E.Świerczyńska

52 Systemowo i skutecznie wspieramy uczniów zdolnych w obszarach przedmiotowych, artystycznych, społecznych oraz sportowych. Nasza szkoła stwarza uczniom mnóstwo okazji do aktywności i twórczego działania poprzez pracę w samorządzie, udział w konkursach, olimpiadach, udział w projektach, wymianach międzynarodowych, wycieczkach edukacyjnych, imprezach szkolnych itp.. Organizujemy również zajęcia dla uczniów z zakresu technik uczenia się i radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym

53 Wolontariat Kształtując postawy prospołeczne i empatyczne wśród naszych wychowanków, chętnie włączamy się w akcje charytatywne: -Akademia Przyszłości -Szlachetna Paczka -Mogiłę Pradziada Ocalić od Zapomnienia -„ Góra grosza”, WOŚP -PCK, - i wiele innych

54 Diagnozy Klasa pierwsza
diagnoza wstępna we wrześniu z wszystkich przedmiotów edukacyjnych diagnoza w maju z wszystkich przedmiotów edukacyjnych Klasa druga diagnoza we wrześniu z języka polskiego, matematyki, języka obcego przedmiotów rozszerzonych w danej klasie diagnoza w maju z języka polskiego, matematyki, języka obcego przedmiotów rozszerzonych w danej klasie Klasa trzecia Matura próbna realizowana z OKE Z wyjątkiem diagnozy wstępnej w klasie pierwszej za wszystkie diagnozy uczniowie otrzymają oceny. Udział w diagnozach jest obowiązkowy. Rodzice i uczniowie zostaną zapoznani z raportami z przeprowadzonych diagnoz z szczególnym uwzględnieniem wniosków do dalszej pracy.

55 Tematyka godzin wychowawczych
W oparciu o założenia Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki , Zespół Wychowawczy przygotował propozycję tematów do zrealizowania w ramach godzin wychowawczych dla poszczególnych poziomów klas. Ponadto, wychowawcy klas opracowując własny Plan Pracy Wychowawczej uwzględnią tematykę zajęć przygotowanych przez szkolnego pedagoga oraz ofertę Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (warsztaty psychologiczne). Rodziców prosimy o zaopiniowanie tematyki (załącznik).


Pobierz ppt "I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google