Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/14.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/14."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/14

2 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw) obowiązek corocznego składania swoim radom informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Ust. 4 art.5a ww. ustawy: "Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 lit. b – f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”.

3 ZADANIA OŚWIATOWE MIASTA OPOLA Opole jako miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. Realizuje więc zarówno zadania gminne jak i powiatowe, określone w ustawie o systemie oświaty. Opole jako gmina zakłada i prowadzi publiczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja. Jako powiat zakłada i prowadzi publiczne szkoły podstawowe i gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze.

4 SZKOŁY I PLACÓWKI SZKOŁY I PLACÓWKI W roku szkolnym 2013/14 w Opolu funkcjonowało 105 publicznych przedszkoli, szkół różnego typu oraz placówek oświatowych, prowadzonych przez miasto Opole, w tym: 32 przedszkola, 19 szkół podstawowych, 10 gimnazjów,

5 SZKOŁY I PLACÓWKI SZKOŁY I PLACÓWKI 37 szkół ponadgimnazjalnych: – 27 szkół dla młodzieży, tj. 6 liceów ogólnokształcących, 2 licea profilowane, 7 techników, 1 liceum plastyczne, 1 ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, 6 zasadniczych szkół zawodowych, 1 zasadnicza szkoła specjalna, 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 2 szkoły policealne; – 10 szkół dla dorosłych, tj.: 5 liceów ogólnokształcących, 1 zaoczne liceum ogólnokształcące, 1 uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych, 2 szkoły policealne.

6 SZKOŁY I PLACÓWKI SZKOŁY I PLACÓWKI 7 placówek oświatowych: – 2 placówki wychowania pozaszkolnego, – 1 poradnia psychologiczno – pedagogiczna, – 1 centrum kształcenia praktycznego, – 1 bursa, – 1 schronisko młodzieżowe, – 1 ośrodek doskonalenia nauczycieli.

7 UCZNIOWIE W SZKOŁACH UCZNIOWIE W SZKOŁACH W roku szkolnym 2013/14 do publicznych przedszkoli i szkół uczęszczało 19.550 dzieci i młodzieży: – 3.441 - w przedszkolach, – 5.484 – w szkołach podstawowych, – 2.735 – w gimnazjach, – 7.890 – w szkołach ponadgimnazjalnych. W poprzednim roku - 19.793 dzieci i młodzieży.

8 ODDZIAŁY W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH ODDZIAŁY W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W roku szkolnym 2013/14 w przedszkolach i szkołach było 810 oddziałów: – 147 - w przedszkolach, – 255 – w szkołach podstawowych, – 110 – w gimnazjach, – 298 – w szkołach ponadgimnazjalnych. W poprzednim roku – 817 oddziałów.

9 LICZEBNOŚĆ W ODDZIAŁACH Przedszkole - średnia: 24, minimalna: 20*, maksymalna: 25, Szkoła podstawowa – śr.: 22,41, min.: 13, maks.: 30, Gimnazjum – śr.: 26,58, min.: 12, maks.: 31, Szkoła ponadgimnazjalna: – ogólnokształcąca – śr.: 30, min.: 15, maks.: 37, – zawodowa – śr.: 27, min.: 15, maks.: 35. * bez specjalnych (w PPS-53 i w PPI-51), gdzie minimalna liczebność wynosiła 4.

10 PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PRZEDSZKOLA I SZKOŁY Przedszkola prowadziły oddziały: ogólnodostępne, integracyjne, specjalne. Szkoły na wszystkich poziomach prowadziły oddziały: ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, dwujęzyczne, sportowe lub z rozszerzonym programem wychowania fizycznego.

11 PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA 1.Zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci. 2.Różnorodne programy i projekty edukacyjne. 3.Zajęcia dodatkowe: – umuzykalniające, – plastyczne, teatralne, – językowe, matematyczno-logiczne, – sportowe, taneczne, – korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne – inne o charakterze terapeutycznym.

12 SZKOŁY PODSTAWOWE – Świetlice szkolne, – dożywianie i dowożenie dzieci, – zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe SKS), – projekty edukacyjne, poszerzające ofertę edukacyjną. – pomoc psychologiczno – pedagogiczna: pedagodzy szkolni, psycholodzy i logopedzi, – nauczyciele wspomagający w oddziałach integracyjnych, – opieka pielęgniarska z zakresu medycyny szkolnej, – opieka stomatologiczna.

13 GIMNAZJA Zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe SKS), projekty edukacyjne, poszerzające ofertę edukacyjną, wymiana zagraniczna młodzieży, pedagodzy szkolni, psycholodzy i doradcy zawodowi, świetlice szkolne, biblioteki szkolne, opieka pielęgniarska z zakresu medycyny szkolnej, opieka stomatologiczna, dożywianie i dowożenie uczniów.

14 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe SKS), zajęcia dla uzdolnionych uczniów – ITN, projekty edukacyjne, poszerzające ofertę edukacyjną, wymiana zagraniczna młodzieży, w tym zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów, pedagodzy szkolni, psycholodzy i doradcy zawodowi, biblioteki szkolne, bufety lub stołówki umożliwiające spożywanie posiłków, opieka pielęgniarska i stomatologiczna.

15 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Realizacja obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych – 33.216 godzin tygodniowo. Dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej – 1833 uczniów w szesnastu przedszkolach i szkołach. Język polski dla cudzoziemców - 11 uczniów w siedmiu szkołach. Szkolenie sportowe - rozszerzony program WF - 381 uczniów w siedmiu szkołach. Klasy sportowe – 316 uczniów w sześciu szkołach. Program nauki pływania dla klas III - 905 uczniów z psp. Godziny miejskie - 852 tygodniowo we wszystkich szkołach. Zajęcia ITN – 97 godzin dla 305 uczniów. Realizacja przez nauczycieli godzin z KN - ok. 2.116 godzin tygodniowo we wszystkich szkołach.

16 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Kształcenie zawodowe prowadzone w 18 szkołach zawodowych funkcjonujących w 9 różnych zespołach szkół. W szkołach zawodowych kształciło się łącznie 4.605 uczniów i słuchaczy, w tym 3.623 uczniów w technikach, 837 uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych i 145 słuchaczy zawodowych kursów kwalifikacyjnych. Przygotowanie praktyczne uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe realizowało Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP). Zajęcia praktycznej nauki zawodu w CKP prowadzono dla 940 uczniów.

17 KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu – 60 Liczba młodocianych, którzy ukończyli przyuczenie do wykonywania określonej pracy - 13 Najwięcej wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych dotyczyło zawodów: – Fryzjer – 17 – Kucharz małej gastronomii – 16 – Mechanik pojazdów samochodowych – 18 Liczba wydanych decyzji – 85 Kwota wydana na kształcenie młodocianych w okresie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. – 501.696,90 zł.

18 KSZTAŁCENIE SPECJALNE Kształcenie specjalne organizowano dla 467 dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – pp – 74 dzieci, psp – 221 uczniów, pg – 111 uczniów, png – 61 uczniów. Nauczanie indywidualne zorganizowano dla 145 dzieci oraz uczniów w przedszkolach i szkołach – 1771 godzin tygodniowo. Zajęcia rewalidacyjne zorganizowano dla 438 uczniów niepełnosprawnych – 635 godzin tygodniowo. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla 13 uczniów – 130 godzin tygodniowo. Wczesne wspomaganie rozwoju zorganizowano dla 133 dzieci – 257 godzin tygodniowo.

19 KSZTAŁCENIE SPECJALNE Kształcenie specjalne w przedszkolach i szkołach realizowano w oddziałach integracyjnych i specjalnych, w tym: – Przedszkola: 10 oddziałów integracyjnych, 4 oddziały specjalne, 1 grupa rewalidacyjno – wychowawcza. – Szkoły podstawowe: 15 oddziałów integracyjnych, 15 oddziałów specjalnych. – Gimnazja: 7 oddziałów integracyjnych, 8 oddziałów specjalnych. – Szkoły ponadgimnazjalne: 5 oddziałów integracyjnych, 7 oddziałów specjalnych. Przedszkola i szkoły realizowały także kształcenie specjalne w oddziałach ogólnodostępnych.

20 POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Na organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i szkołach przeznaczono 92,085 etaty pedagogiczne: – pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach – 40,08 etatów, – psycholodzy zatrudnieni w przedszkolach i szkołach – 19,46 etatów, – doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach – 11,29 etatów, – logopedzi zatrudnieni w przedszkolach i szkołach – 16,725 etatów, – terapeuci zatrudnieni w przedszkolach i szkołach podstawowych – 4,53 etaty.

21 OPIEKA – Stypendia i zasiłki szkolne (socjalne) – 745 uczniów – na kwotę 1.187.242,40 zł. – Stypendia motywacyjne za osiągnięcia edukacyjne i sportowe - 974 uczniów – na kwotę 100.710 zł. – Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” - 860 uczniów – na kwotę 208.591,65 zł. – Program dożywiania - 394 dzieci i młodzieży. – Opieka świetlicowa – 2580 uczniów. – Dowóz uczniów do szkół ze względu na odległość - 348 uczniów. – Dowóz uczniów do szkół ze względu na niepełnosprawność - 126 uczniów (62 – zwrot kosztów dowozu). – Wypoczynek zimowy w mieście – 4.917 uczniów. – Wypoczynek letni (wyjazdowy i w mieście) – 1.732 uczniów. – Obniżona opłata za przedszkola – 292 dzieci.

22 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY PODSTAWOWE Średnie wyniki sprawdzianu w 2014 r.:  miasto Opole – 28,4 pkt.  woj. opolskie – 25,2 pkt.  kraj – 25,82 pkt.

23 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – GIMNAZJA Część humanistyczna:  miasto Opole 70,4% -p. 63,7% -h-w.  woj. opolskie 65,8% -p. 57,8% -h-w.  kraj68,0% -p.59,0% -h-w. Część matematyczno – przyrodnicza:  miasto Opole53,6% -m. 57,3% -pp.  woj. opolskie 45,8% -m. 51,1% -pp.  kraj 47,0% -m. 52,0% -pp.

24 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014:  ogółem w mieście - 87,2%  miasto Opole (wyłącznie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole) – 81,24%  woj. opolskie – 82,3%  kraj – 71%

25 WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014: do egzaminu przystąpiło łącznie 879 absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (w 33 zawodach), w tym: – 782 absolwentów techników (23 zawody), zdało 611 osób -78,1%, – 378 absolwentów techników – zdało 254 osoby – 67,2% - dotyczy nowego egzaminu, – 31 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (6 zawodów), zdały 23 osoby – 74,1%.

26 KADRA PEDAGOGICZNA Zatrudnienie nauczycieli – 2.321,34 etatów. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – 96,79% etatów nauczycielskich. Nauczyciele dyplomowani - 60,53%. Nauczyciele mianowani - 21,25%. Nauczyciele - stażyści i kontraktowi - 18,18%. Najwięcej nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych – 42,50%. 71 dyrektorów jednostek oświatowych, w tym 2 dyrektorów niebędących nauczycielami. 68 dyrektorów to nauczyciele dyplomowani a 1 dyrektor to nauczyciel mianowany.

27 DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – W 2013 r. z kwoty 462.713 zł przyznanej na doskonalenie nauczycieli wykorzystano 455.332,88 zł – 98,4%. – W okresie styczeń – czerwiec 2014 r. z zaplanowanej kwoty 358.840 zł, wykorzystano 180.046,76 zł - 50%. – W roku 2013 r. z dofinansowania różnych form dokształcania, doskonalenia i doradztwa zawodowego skorzystało 2897 nauczycieli.

28 BUDŻET OŚWIATY Budżet oświaty na 2013 r. wynosił 226.055.488,70 zł, w tym: – subwencja – 63,6%, – budżet – 34,1%, – środki pozabudżetowe - 2,3%. W tej kwocie największa pozycja to fundusz płac – 165.122.269,10 zł. – Wynagrodzenia – 73,05% – Dotacje dla niepublicznych placówek – 8,38 % – Inwestycje – 2,24% – Remonty –0,14% – Pozostałe wydatki bieżące – 16,19%

29 REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH ZE ŚRODKÓW UE Projekty edukacyjne dla szkół ponadgimnazjalnych realizowane przez Miasto Opole w ramach środków UE: 1.„Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola” – wartość projektu - 312.900,00 zł (wkład własny w postaci niepieniężnej 46.935,00 zł) - 640 uczniów; 2.„Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” – wartość projektu - 774.396,60 zł (wkład własny w postaci niepieniężnej 116.159,49 zł) – 1226 uczniów; 3.„Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola” – wartość projektu - 301 891,81 zł (wkład własny w postaci niepieniężnej 45 283, 78 zł) – 100 uczniów;

30 INWESTYCJE I REMONTY Budowa boisk wielofunkcyjnych - PSP Nr 20, PG Nr 5, boiska do badmintona – PSP Nr 7, remont boiska – PSP Nr 26; Termomodernizacja obiektów oświatowych – PG Nr 8; Adaptacja pomieszczeń dla przedszkola w budynku PSP Nr 16; Remont dachów – PP Nr 23, 33 i ZPO; Remont nawierzchni – PSP Nr 29, PG Nr 4; Remont schodów – PSP Nr 7; Wymiana okien – ZSP Nr 2, ZPO; Zakup i montaż systemu monitoringu – ZSB, ZSTiO, PG Nr 8; Zakup laptopów i projektorów dla 32 przedszkoli, Zakup komputerów i wizualizerów – 13 szkół ponadgimnazjalnych i MPPP; Zakup wyposażenia do pracowni w ramach projektu rozszerzenia bazy w CKP – 6 pracowni samochodowych oraz pracownie mechatroniki, instalacji elektrycznych, odnawialnych źródeł energii, hotelarska; Zakup wyposażenia w ramach projektów: szkoły zawodowe, szkoły podstawowe.

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/14."

Podobne prezentacje


Reklamy Google