Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka spójności instrumentem wsparcia rozwoju regionów w perspektywie finansowej 2014-2020 Nałęczów, 11 września 2014 Marceli Niezgoda Podsekretarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka spójności instrumentem wsparcia rozwoju regionów w perspektywie finansowej 2014-2020 Nałęczów, 11 września 2014 Marceli Niezgoda Podsekretarz."— Zapis prezentacji:

1 Polityka spójności instrumentem wsparcia rozwoju regionów w perspektywie finansowej 2014-2020 Nałęczów, 11 września 2014 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu MIiR

2 Dotychczasowy wpływ polityki spójności na rozwój regionów – wzrost Wpływ polityki spójności na wszystkie regiony w okresie 2004-2013 jednoznacznie pozytywny; Około 20% średniorocznego wzrostu gospodarczego było efektem realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych; Zmniejszenie dystansu pomiędzy Polską a UE o 19 p.p., z czego ok. ¼ było efektem polityki spójności; Wykorzystanie funduszy unijnych pomogło wszystkim polskim regionom zbliżyć się do przeciętnego poziomu rozwoju UE-27; Polityka spójności jako przeciwwaga dla procesu pogłębiania międzyregionalnych rozpiętości w poziomie rozwoju – środki dostępne w ramach polityki spójności pozwalają częściowo powstrzymać proces różnicowania regionów. 2

3 Wpływ polityki spójności na wzrost PKB 3

4 Wpływ polityki spójności na konwergencję 4

5 Dotychczasowy wpływ polityki spójności na rozwój regionów – rynek pracy Wykorzystanie funduszy unijnych wpłynęło pozytywnie na wskaźnik zatrudnienia w przypadku wszystkich województw; Pozytywny efekt europejskiej polityki spójności widoczny jest w tworzeniu nowych miejsc pracy, poprawie kwalifikacji pracowników i ich lepszej adaptacji do zmieniających się warunków na rynku pracy; Ilość miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji inwestycji współfinansowanych z budżetu UE szacuje się na ponad 800 tys.; Implementacja środków w ramach polityki spójności spowodowała, że w latach 2010-2013 stopa bezrobocia w grupie osób w wieku 20- 64 była o ponad 3 p.p. niższa niż gdyby nie realizowano inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych; co oznacza spadek liczby bezrobotnych o co najmniej pół miliona. 5

6 Wpływ polityki spójności na zatrudnienie 6

7 Podsumowanie dotychczasowych efektów 7 Zwiększenie potencjału rozwojowego Polski oraz odporności gospodarki na zjawiska kryzysowe w gospodarce światowej i europejskiej; Znaczący wzrost poziomu rozwoju kraju i poszczególnych regionów; Istotny wzrost zdolności instytucjonalnej państwa, w szczególności w zakresie zarządzania rozwojem; Poprawa sytuacji na rynku pracy; Podniesienie poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki; Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej; Budowa i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, ochrony środowiska i energetycznej; Zmiany cywilizacyjne wynikające z poprawy warunków komunikowania się i szeroko definiowanego sieciowania.

8 8 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

9 Środki unijne dla Polski w ramach perspektywy 2014-2020 9

10 10 Obszary wsparcia środkami unijnymi

11 11 Regionalne Programy Operacyjne

12 12 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ZIT

13 13 Główne obszary priorytetowe (1) Konkurencyjna gospodarka Główny cel – wzrost konkurencyjności, stanowiącej klucz do rozwoju kraju; Określenie tzw. inteligentnych specjalizacji, stanowiących bazę, na podstawie której podejmowana będzie większość decyzji inwestycyjnych, zarówno w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji kadr występujących na rynku pracy, jak i inwestycji twardych; Wspieranie szerszego wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych; Stabilne i przejrzyste otoczenie biznesu jako warunek niezbędny dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

14 14 Główne obszary priorytetowe (2) Nowoczesna infrastruktura Dalszy rozwój połączeń kolejowych i drogowych – dokończenie budowy nowoczesnej i kompletnej sieci transportowej – zwłaszcza dróg sieci TEN-T (poziom krajowy) oraz budowa dróg dołączających do niej inne obszary, takie jak miasta subregionalne i obszary o najniższej dostępności transportowej (poziom regionalny); Inwestycje z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej; Inwestycje związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną oraz gospodarką odpadami.

15 15 Główne obszary priorytetowe (3) Poprawa jakości życia Poprawa dostępności do lokalnych rynków pracy; Działania związane z szeroko rozumianą rewitalizacją obejmującą sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową oraz infrastrukturalną; Działania zwiększające możliwość nabywania nowych kompetencji, ułatwiające znalezienie zatrudnienia bądź rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; Podnoszenie jakości edukacji, szkolnictwa wyższego oraz systemu kształcenia zawodowego; Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem.

16 16 Zakres wsparcia realizacji celów rozwojowych kraju funduszami unijnymi (szczególnie ważnych dla regionów) wsparcie dla badań naukowych, rozwoju innowacji i nowych technologii (projekty dotyczące specjalizacji regionalnych opisanych w RSI), w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, projekty dotyczące cyfrowego rozwoju administracji samorządowej m.in. kompetencji cyfrowych, w przypadku gospodarki niskoemisyjnej projekty o charakterze regionalnym i lokalnym związane m.in. z efektywnością energetyczną, transportem publicznym, w zakresie zmian klimatu przedsięwzięcia związane np. z małą retencją oraz systemami ostrzegania i ratownictwa, w zakresie ochrony środowiska ważną rolę odgrywać będą inwestycje infrastrukturalne rozwiązujące problemy lokalne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej czy odpadów, ważnym elementem będą również działania dot. przeciwdziałanie degradacji środowiska, w tym działań na rzecz różnorodności biologicznej, w przypadku zrównoważonego transportu wspierane będą inwestycje dotyczące połączeń z siecią TEN, tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu, w zakresie wsparcia zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, priorytetem będą przedsięwzięcia, które nie będą nosiły znamion działań systemowych, a ich odbiorcami pomocy będą osoby fizyczne.

17 17 Wyzwania dla regionów w perspektywie 2014-2020 – finansowanie inwestycji Spowolnienie gospodarcze oraz ograniczone zasoby finansowe samorządów; Współfinansowanie projektów UE przez JST; Projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

18 18 Przewidywany rozwój regionów i wpływ polityki spójności po 2014 r. (1) Zakładamy dalszy dynamiczny rozwój kraju w horyzoncie roku 2020; W 2012 roku PKB per capita w PPS wyniósł ok. 67% średniej unijnej, w roku 2020 przekroczy on granicę 80%; W horyzoncie 2020 roku próg 75% średniej UE przekroczy 6 województw: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie i pomorskie, natomiast relatywnie niewiele zabraknie do przekroczenia progu województwu małopolskiemu; W okresie 2014-2020 wpływ polityki spójności na rozwój kraju i regionów pozostanie pozytywny, jednak jego skala będzie znacznie mniejsza, co wynika głównie ze spadku skali interwencji w relacji do PKB; W dłuższym horyzoncie czasowym spodziewamy się, że interwencja finansowana ze źródeł wspólnotowych przełoży się najsilniej na rozwój Polski Wschodniej.

19 19 Przewidywany rozwój regionów i wpływ polityki spójności po 2014 r. (2) Wyniki ewaluacji ex ante perspektywy finansowej 2014-2020 wskazują, że zaproponowana logika interwencji czyli zakres i sposób wydatkowania unijnych funduszy przełożą się na widoczne efekty społeczno-ekonomiczne; Dotyczy to zarówno interwencji ukierunkowanych na wzrost innowacyjności gospodarki i rozwój kapitału ludzkiego jak i przedsięwzięć infrastrukturalnych, mających istotne znaczenie makroekonomiczne i wpływ na przyspieszenie konwergencji Polski do średniej UE; Z pomocą funduszy unijnych osiągniemy m.in. 71% poziom zatrudnienia w 2020 r.; Alokację środków na poszczególne cele tematyczne oceniono jako adekwatną z punktu widzenia zdiagnozowanych potrzeb oraz oczekiwanych rezultatów interwencji; Należy pamiętać, że polityka spójności jest tylko jednym z elementów, które powinny pomóc wyzwolić endogeniczne potencjały regionów i dzięki temu umożliwić intensyfikację procesów rozwojowych.

20 Dziękuję za uwagę www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Polityka spójności instrumentem wsparcia rozwoju regionów w perspektywie finansowej 2014-2020 Nałęczów, 11 września 2014 Marceli Niezgoda Podsekretarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google