Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim."— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM Rezultaty i efekty realizacji PO KL

2  Zakres prezentacji: MJWPU: instytucja wdrażająca środki unijne na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: statystyka Rezultaty i efekty realizacji RPO WM : ile i na co? RPO WM- Wskaźniki produktów i rezultatów: w podziale na priorytety Powiat Kozienicki w RPO WM Program Operacyjny Kapitał Ludzki : statystyka Rezultaty i efekty realizacji PO KL : ile i na co? PO KL : Wskaźniki produktów i rezultatów: w podziale na priorytety Powiat Kozienicki w PO KL Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 2

3 Zadania: IOK ocena wniosków polityka informacyjna i szkoleniowa zawieranie umów o dofinansowanie wypłata środków kontrola projektów Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 3 RPO WM: umów/ projektów mld zł wartość dofinansowania mld zł przekazanych środków RPO WM: umów/ projektów mld zł wartość dofinansowania mld zł przekazanych środków PO KL: umów/ projektów mld zł wartość umów mld zł przekazanych środków PO KL: umów/ projektów mld zł wartość umów mld zł przekazanych środków Siedziba główna: Warszawa, Jagiellońska 74 Oddziały: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce Adres strony : MJWPU: Instytucja Wdrażająca na lata

4 MJWPU: Instytucja Wdrażająca środki unijne na lata Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 4. MJWPU 236 naborów 32 tys. ocenionych wniosków zawarte umowy Czynności konsultacji osobistych 143 tys. konsultacji telef.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych umów mld zł wartość dofinansowania 95,58% wykorzystania alokacji mld zł przekazanych środków

6 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 6 Rezultaty i efekty realizacji RPO WM Na co? - przygotowanie terenów inwestycyjnych; - promocję gospodarczą; - rozwój przedsiębiorstw; - wprowadzenie e-usług, - budowę nowych i modernizacja i dróg; - inwestycje w instalacje wod-kanaliz. - inwestycje w transport miejski, - inwestycje w termomodernizacje; - ochronę powietrza, energię odnawialną; - rozwój kultury i turystyki; - poprawę warunków kształcenia; - modernizację placówek medycznych; - inwestycje w infrastrukturę społeczną.

7 Rezultaty i efekty realizacji RPO WM Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 7 Przedsiębiorczość, B+R, współpraca nauka- gospodarka: 1230 projektów – wsparcie 2 mld zł (1 139 projektów MŚP na 1,06 mld zł, 45 JST na 430 mln zł) Informatyzacja, e-usługi, Internet szerokopasmowy: 276projektów – wsparcie 814 mln zł (151 projektów MŚP na 40 mln zł, 72 JST na 60,5 mln zł, 40 projektów to ZOZ-y na 113,4 mln zł) Infrastruktura drogowa, transport publiczny: 222 projekty – wsparcie 2, 3 mld zł (163,3 mln zł dla Lotniska Modlin, 109,6 mln zł dla WKD Sp. z o.o., 79 mln zł dla KM) Środowisko, energetyka: 152 projekty – wsparcie 738 mln zł (57 projektów OZE + TERMO na 169 mln zł, 44 WDK na 424 mln zł) Transport miejski: 10 projektów – wsparcie 64,3 mln zł Kultura, rewitalizacja, turystyka: 199 projektów – wsparcie 837 mln zł (93 dla JST na 346 mln zł, 60 dla firm, stowarzyszeń, fundacji na 120 mln zł) Inwestycje w ZOZ-y, DPS-y: 56 projektów – wsparcie 345 mln zł (39 to ZOZ-y na 275 mln zł, 17 to DPS-y na 70 mln zł) Infrastruktura edukacyjna 60 projektów – wsparcie 325 mln zł

8 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 453,5 mln € wartość dodatkowych inwestycji wykreowanych dzięki wsparciu w MŚP 118 mln € wzrost nakładów na działalność B+RT w dofinansowanych przedsiębiorstwach 353 projekty z zakresu B+RT 210 bezpośrednio utworzonych nowych etatów badawczych 44 projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 8

9 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 385 projektów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP ha wspartych terenów inwestycyjnych 160 nowych inwestycji na przygotowanych terenach 293 przedsiębiorstwa objętych wsparciem w zakresie innowacji nowych lub udoskonalonych produktów/usług innowacji wprowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwa 163 przedsiębiorstwa wsparte w zakresie eksportu podpisanych kontraktów handlowych Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 9

10 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego 525 uruchomionych PIAP 135 jednostek publicznych uzyskało możliwość dostępu do Internetu i e-usług 59 szkół uzyskało możliwość dostępu do Internetu 200 firm uzyskało możliwość dostępu do Internetu i e-usług Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 10

11 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytet Priorytet III - Regionalny system transportowy 96,14 km nowych dróg km zmodernizowanych dróg 211 sztuk zakupionego/zmodernizowanego taboru kolejowego nowopowstałych miejsc postojowych typu „Park&Ride” 95 mln euro/rok oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych mln osób rocznie korzysta z regionalnego transportu publicznego mln osób rocznie korzysta z infrastruktury lotniczej Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 11

12 Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 422 tys. osób objętych selektywną zbiórką odpadów 25,5 tys. osób przyłączonych do sieci wodociągowej 51,4 tys. osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 33 projekty z zakresu energii odnawialnej 36 projektów w zakresie elektroenergetyki Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 12 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

13 Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5,2 mln osób korzystających z taboru miejskiego 20 ha poddanych rewitalizacji Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 13 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

14 Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 88 nowoutworzonych lub zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa 502 bezpośrednio utworzone nowe etaty Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 14 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

15 Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 14 zmodernizowanych szpitali, przychodni 29 szt. specjalistycznego medycznego sprzętu 631 tys. specjalistycznych badań medycznych rocznie przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 137 placówek edukacyjnych objętych wsparciem Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 15 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety

16 POWIAT KOZIENICKI W RPO WM: Łącznie 20 umów na dofinansowanie w kwocie 19,4 mln zł Całkowita wartość inwestycji objętych wsparciem 41,3 mln zł Zawarto umowy w 7 Działaniach RPO WM Wnioskodawcy: 8 - JST 12 - MŚP Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 16

17 POWIAT KOZIENICKI W RPO WM: Beneficjenci: Powiat Kozienicki Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. GMINA GŁOWACZÓW Gmina Garbatka-Letnisko Gmina Magnuszew Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych "ELGIS-GARBATKA" Sp. z o.o. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Ślusarstwo Produkcyjne i Usługowe Sławek Moczulski PHU MAREL WIECZOREK ARKADIUSZ RAJMUND SZEWCZYK „FABRYKA DOMÓW BOGUCIN” Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „DARMET” ENAP S.A. WOJTPOL T. Wojtysiak Z. Krześniak Sp. J. "ARMAT" Prylowski Arleta Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 17

18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych umów mld zł wartość umów 97,38% wykorzystania alokacji mld zł przekazanych środków

19 Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 19 Rezultaty i efekty realizacji PO KL Na co? - wsparcie nowych i istniejących punktów przedszkolnych - kursy zawodowe, inwestycje w kadry -pomoc i integrację społeczną -wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia - podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej -rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego - oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

20 Rezultaty i efekty realizacji PO KL Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 20 Wsparcie osób, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy 254 umowy – wsparcie 495,2 mln zł Ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej umów - wsparcie 1,2 mld zł Wspieranie przedsiębiorców woj. mazowieckiego w procesach przemian gospodarczych związanych z restrukturyzacją oraz naturalnymi zmianami profilu działalności 754 umowy - wsparcie 1,7 mld zł Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie umów - wsparcie 1,9 mld

21 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji 113 osób skorzystało z instrumentów zwrotnych liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 21

22 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VII– Promocja integracji społecznej klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi przeszkolonych pracowników instytucji integracji społecznych podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie z EFS Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 22

23 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych z czego: Mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) – 65% Małe przedsiębiorstwa – 21% Średnie przedsiębiorstwa – 11% Duże przedsiębiorstwa – 3% 738 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej osób pracujących ukończy udział w szkoleniach osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 23

24 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 616 ośrodkom wychowania przedszkolnego udzielono wsparcia w ramach projektów, w których uczestniczyło dzieci w wieku 3-5 lat szkół zrealizowało projekty rozwojowe w ramach Priorytetu 554 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe nauczycieli ukończyło projekty prowadzące doskonalenia zawodowe w krótkich formach. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 24

25 Poddziałanie Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Całkowita kwota na realizację 7 edycji wynosi ,00 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, wykazujących ponadprzeciętne zdolności poprzez objęcie wsparciem finansowym szczególnie uzdolnionych uczniów, przede wszystkim w zakresie nauk matematyczno– przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Dotychczas przyznano stypendiów dla zdolnej młodzieży, planuje się przyznanie kolejnych 498 stypendiów w roku szkolnym 2014/2015. W sumie przyznanych zostanie stypendia w latach 2008 – Do tej pory przyznawano stypendia na okres 12 msc. w wysokości 4 560,00 zł (380,00 zł miesięcznie), które uczeń mógł przeznaczyć wyłącznie na celu edukacyjne (np.: na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia – komputer, drukarka, luneta, odczynniki chemiczne, opłata za Internet, zakup literatury fachowej, czy pokrycie kosztów udziału w konferencjach, seminariach i obozach naukowych, itp.). W 7edycji w roku szkolnym 2014/2015, stypendium wyniesie 4 000,00 zł (400,00 zł przez 10 miesięcy). Stypendyści w trakcie realizacji projektu byli objęci opieką dydaktyczną sprawowaną przez nauczycieli – opiekunów stypendystów. Opieka ta dotyczyła wsparcia w realizacji przez stypendystę projektu edukacyjnego, motywowania stypendysty do poszukiwania źródeł wiedzy niezbędnej w trakcie pracy nad projektem edukacyjnym oraz w zakresie monitoringu podejmowanych działań i sposobu wykorzystania stypendium przez stypendystę. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 25

26 POWIAT KOZIENICKI W PO KL: Łącznie 60 umów na dofinansowanie w kwocie 19,1 mln zł Całkowita wartość projektów objętych wsparciem 20,5 mln zł Zawarto umowy w 12 Działaniach/ Poddziałaniach PO KL Główni wnioskodawcy: 43 - JST 4 - Fundacje, stowarzyszenia 11 - Firma 2 - Inne Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 26

27 POWIAT KOZIENICKI W PO KL: Beneficjenci: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka„ Gmina Grabów n/Pilicą/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Głowaczów /GOPS Głowaczów Gmina Kozienice/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach Gmina Magnuszew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie Powiat kozienicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach Gmina Gniewoszów /Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie Gmina Głowaczów / Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Meritum" A. Ilnicka, E. Kondracka Gmina Głowaczów/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Miejskiej Dąbrowie Stowarzyszenie "Porozumienie dla rozwoju" Gmina Garbatka-Letnisko/ Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko Gmina Głowaczów /ZESPÓŁ SZKÓŁ OÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRZÓZIE Powiat Kozienicki/Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach Gmina Sieciechów Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi - Nasze Dzieci Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 27

28 WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 28 Obszary wiejskie mld zł dofinansowania do projektów PO KL 555 mln zł RPO WM: 749 projektów RPO WM: 2,5 mld zł PO KL inicjatyw

29 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich


Pobierz ppt "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google