Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium tematyczne dla projektów innowacyjnych PO KL „Pracownik 50+ - jak skutecznie aktywizować i wykorzystywać doświadczenie zawodowe” Warszawa, 17.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium tematyczne dla projektów innowacyjnych PO KL „Pracownik 50+ - jak skutecznie aktywizować i wykorzystywać doświadczenie zawodowe” Warszawa, 17."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium tematyczne dla projektów innowacyjnych PO KL „Pracownik 50+ - jak skutecznie aktywizować i wykorzystywać doświadczenie zawodowe” Warszawa, 17. września 2014 rok „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób 50+” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 1. Informacja ogólna o projekcie Lp.WyszczególnienieOpis 1.Nazwa priorytetu:Szkolnictwo wyższe i nauka. 2.Numer i nazwa Działania:4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki wiedzy. 3.Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 4.Numer konkursu:1/POKL/4.1/innowacyjne/2011. 5.Tytuł projektu:„AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia osób w wieku 50+”. 6.Beneficjent:Akademia Pomorska w Słupsku. 7.Przyznane środki: 1 166 096,76 zł. 8.Czas realizacji:od 01.10.2012 do 31.08.2015.

3 PROBLEM GŁÓWNY: niski poziom aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku 50+ PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE 1.Najniższy w Europie wskaźnik zatrudnienia. 2.Jeden z najniższych w Polsce wskaźników aktywności edukacyjnej. 3.Duże ryzyko społecznej marginalizacji. 4.Brak edukacyjnej oferty dedykowanej dla 50+. 5.Specyficzne bariery: dyskryminacja przez pracodawców i społeczeństwo, niska samoocena, niedostosowanie do szybkiego tempa zmian, brak wiary w awans zawodowy itp. 2. Problem główny i szczegółowe

4 3. Cel główny i szczegółowe CEL GŁÓWNY: CEL GŁÓWNY: podniesienie aktywności edukacyjnej grupy 50+ poprzez wdrożenie do praktyki edukacyjnej nowego modelu kształcenia w okresie realizacji projektu CELE SZCZEGÓŁOWE: poprawa jakości systemu kształcenia ustawicznego osób 50+ wzrost efektywności kształcenia ustawicznego osób 50+ wzrost kompetencji potencjalnych użytkowników w zakresie kształcenia ustawicznego osób 50+

5 Lp.Nazwa zadaniaTermin realizacji 1. Diagnoza i analiza problemu niskiego udziału osób 50+ w kształceniu ustawicznym 01.10.2012 – 30.04.2013 2. Opracowanie wstępnej wersji akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 01.04.2013 – 31.05.2013 3. Testowanie wstępnego akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 01.08.2013 – 30.11.2014 4. Opracowanie ostatecznej wersji akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 01.12.2014 – 31.03.2015 5. Upowszechnianie i włączenie rozwiązania do głównego nurtu polityki 01.06.2015 – 30.09.2015 4. Harmonogram realizacji zadań 5 etapów 31.08.2015 01.10.2012

6 5. Grupy docelowe Odbiorcy bezpośredni Odbiorcy pośredni Użytkownicy osoby 50+ rodziny społeczność lokalna pracodawcy uczelnie wyższe placówki kształcenia ustawicznego instytucje rynku pracyADRESACI

7 6. Grupy docelowe zaangażowane w realizację projektu W realizację projektu zaangażowane są (w różnym stopniu) wszystkie grupy docelowe: odbiorcy bezpośredni: 30 osób w wieku 50+ z terenu województwa pomorskiego z różnym statusem zawodowym i poziomem wykształcenia, nie mające statusu emeryta, użytkownicy: 5 uczelni wyższych, 7 jednostek kształcenia ustawicznego, Urząd Pracy w Słupsku, odbiorcy pośredni: dwóch pracodawców z terenu Słupska oraz Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku.

8 7. Główne założenia modelu Cel główny Cel główny : wdrożenie do praktyki edukacyjnej wzorcowych rozwiązań, pozwalających na rozwój kompetencji społeczno-zawodowych osób w wieku 50+ z wykorzystaniem andragogicznego modelu kształcenia. Cechy: uniwersalny charakter elastyczność podejścia do kształcenia otwartość na zmiany ukierunkowanie działań na wsparcie środowiska uwzględnienie szerokiego spektrum uwarunkowań wielosektorowość dostosowanie do procesu bolońskiego i polityki w zakresie szkolnictwa wyższego

9 8. Innowacyjność wieloaspektowa innowacyjność Grupa docelowa Sposób rozwiązania problemu Metody i formy pracy Tematyka kształcenia Cykl pracy dydaktycznej Warunki kształcenia Struktura programu Model innowacyjny oparty na strategii kształcenia otwartego, andragogicznym modelu pracy z uczniem dorosłym i elastycznych programach kształcenia opracowanych w konwencji modułowej.

10 9. Filozofia przyjętego rozwiązania STAN ROZWOJU REFLEKSJI NAD EDUKACJĄ DOROSŁYCH - CZYNNIKI BIOLOGICZNE fizyczne psychiczne SPOŁECZNO - KULTUROWE AKTYWNOŚĆ WŁASNA środowiskowe doświadczenie wymuszona autonomiczna ROZWÓJ (AUTOKREACJA) BADANIA DIAGNOSTYCZNE KOMPETENCJE

11 10. Interaktywny i elastyczny model pracy dydaktycznej Organizacja kształcenia w kolejnym etapie Realizacja procesu kształcenia Refleksja wszystkich uczestników procesu kształcenia Sprecyzowanie potrzeb, oczekiwań, wniosków i rekomendacji Pełne założenia realizacji etapu Ramowe założenia realizacji etapu (program, plan) NauczycielUczeń informacja zwrotna diagnozaprojektowanierealizacjaewaluacja PRZYJĘTY MODEL PRACY DYDAKTYCZNEJ

12 11. Struktura dokumentacji programowej 1.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwoju kompetencji społecznych osób w wieku”. 2.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwoju kompetencji zawodowych osób w wieku 50+”. 3.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwoju kompetencji związanych z posługiwaniem się technologiami ICT osób w wieku 50+”. 4.Program kształcenia słuchaczy Akademii Wieku Średniego. „Moduł rozwijania kompetencji psychofizycznych osób w wieku 50+”. Uwaga Uwaga: do każdego programu (modułu) opracowano poradnik metodyczny Dokumentacja programowa opracowana w konwencji modułowej. Podzielona zostałana cztery moduły odpowiadające poszczególnym rodzajom kompetencji.

13 12. Testowanie wstępnej wersji produktu Przygotowawczy (rekrutacja, przygotowanie uczestników) Własciwy - realizacja kształcenia – semestr 1 i 2. Końcowy. ETAP IETAP IIETAP III VIII 2013 XI 2013 2 semestry po 10 zjazdów dla 30 słuchaczy Ewaluacja wewnętrzna Realizowana we wszystkich etapach testowania – zakończenie do 30.09.2014

14 13. Pierwsze wnioski z badań ewaluacyjnych Uczestnicy deklarują: 1)wysoki poziom zadowolenia z tematyki zaproponowanych zajęć 2)wysoki poziom zadowolenia pod względem oceny przydatności zajęć w życiu codziennym i zawodowym doskonalących kompetencje twarde (w szczególności moduł ICT), 3)wysoka ocena zaangażowania nauczycieli, 4)wysoki poziom zadowolenia w obszarze satysfakcji osobistej dotyczącej aktywnego uczestnictwa w AWŚ, Ponadto: zmiana struktury kształcenia w obrębie kompetencji językowych ewolucja programu kształcenia ICT problem braku kompetencji andragogicznych nauczycieli aktywizacja społeczna uczestników

15 14. Spodziewane efekty Rozwój kompetencji a nie wiedzy Wsparcie osób zagrożonych marginalizacją Rozwój kompetencji autokreacyjnych Rozwój kompetencji andragogicznych Zmiana roli uczelni wyższych w środowisku Nowe filozofia kształcenia ustawicznegoODBIORCY UŻYTKOWNICY

16 15. Zalety produktu Innowacyjność modelu kształceniaUniwersalność i elastyczność programówDostosowanie kształcenia do potrzeb odbiorcówRozwój kompetencji autokreacyjnych odbiorcówPrzełamywanie stereotypów społecznychRzetelne badania diagnostyczne i ewaluacyjneWytyczenie kierunku zmian kształcenia ustawicznego Zmiana wizerunku uczelni wyższej w środowisku lokalnym

17 16. Wartość dodana projektu „(…) Akademia Wieku Średniego, czyli program, jak się nie dać zmarginalizować, ale dalej być aktywnym w swoim życiu. Nawet wtedy, a może przede wszystkim, gdy państwo zapomina o swoich obywatelach, dając im bardzo łatwo kierat dłużej pracy i nic w zamian”. „(…) Mogę realizować pasje. Mogę się dzielić swoim doświadczeniem jako społecznik i wolontariusz. A może podejmę STUDIA. CZEMU NIE! Przecież mam czas i mogę poświęcić go pogłębianiu wiedzy. Tego uczy Akademia Wieku Średniego w Słupsku”. Wypowiedź z jednego z uczestników na blogu internetowym. http://ziemek52.blox.pl/2013/12/Akademia-Wieku-Sredniego-czyli-swietnego.html UTWORZENIE STOWARZYSZENIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI OSÓB 50+ PRZEZ SŁUCHACZY

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Seminarium tematyczne dla projektów innowacyjnych PO KL „Pracownik 50+ - jak skutecznie aktywizować i wykorzystywać doświadczenie zawodowe” Warszawa, 17."

Podobne prezentacje


Reklamy Google