Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania rynku biomasy Październik 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania rynku biomasy Październik 2014."— Zapis prezentacji:

1 Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania rynku biomasy Październik 2014

2 Rynki biomasy na Platformie InfoEngine OTC Na Platformie InfoEngine OTC funkcjonują 2 rynki biomasy: Rynek Lokalny Biomasy dla potrzeb uzyskiwania ciepła, Rynek Biomasy na Cele Energetyczne z możliwością korzystania z systemu wsparcia OZE.

3 Rynek Lokalny Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Na Rynku Lokalnym Biomasy towarem jest biomasa dla celów spalania i uzyskiwania ciepła, dalszej jej przeróbki lub biomasa dla celów eksportu. Podmiotami rynku są: Po stronie sprzedaży Wytwórcy biomasy Importerzy biomasy Podmioty przetwarzające biomasę Po stronie kupna Hurtownicy, Odbiorcy biomasy Eksporterzy biomasy

4 Rynek Lokalny Biomasy dla potrzeb uzyskiwania ciepła na Platformie InfoEngine OTC Wartościami dodanymi na Rynku Lokalnym Biomasy są: a.transparentność obrotu b.brak barier wejścia, c.system zabezpieczeń i rozliczeń, wprowadzający bezpieczeństwo finansowe realizacji zawartych transakcji i dostaw biomasy. Bezpieczeństwo finansowe transakcji daje szanse i podstawy do rozwoju działalności agregatorów i hurtowników, którzy stanowić powinni stronę podażową na rynku biomasy na cele energetyczne.

5 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne na Platformie InfoEngine OTC Zakładamy, że Rynek Biomasy na Cele Energetyczne będzie częścią Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy (KSUB), wdrażanego przez Urząd Regulacji Energetyki. Towarem na Rynku Biomasy na Cele Energetyczne jest biomasa posiadająca dokumentację, pozwalającą na uzyskanie przez Kupującego prawa do skorzystania z systemu wsparcia OZE.

6 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Podmioty Certyfikujące Zakładamy, że certyfikacji uczestników obrotu biomasą będzie dokonywać wyspecjalizowana, posiadająca właściwe akredytacje instytucja, która opracuje i wdroży procedury i wymagania procesu certyfikacji, zapewniające zgodność z wymaganiami prawa oraz wytycznymi URE co do właściwego dokumentowania pochodzenia biomasy, stosowanych procedur i nadzoru nad procesem produkcji, zakupu, przeróbki i sprzedaży biomasy. Certyfikujące Podmioty pod groźbą wykluczenia ich z możliwości współpracy z systemem, niezwłocznie korygować będą procedury i procesy certyfikacji, zgodnie z zapisami zmieniającego się prawa i wymaganiami URE.

7 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Certyfikowane Podmioty Certyfikowane Podmioty, zgodnie z założeniami, odpowiedzialne będą za prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurami i wymaganiami niezbędnymi dla uzyskania certyfikatu, oraz za posiadanie i przekazanie Kupującemu właściwej dokumentacji sprzedawanej biomasy, niezbędnej dla uzyskania przez Kupujących możliwości skorzystania z systemu wsparcia OZE. Aktualna Lista Certyfikowanych Podmiotów, wraz z możliwością dostępu do certyfikatów, dostępna będzie na publicznej stronie internetowej. Certyfikowane Podmioty, na ich wniosek, będą mogły być dopuszczone do udziału w Rynku Biomasy na Cele Energetyczne na Platformie InfoEngine OTC

8 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Konfiguracja Uczestników Obrotu Dla podniesienia wiarygodności uczestników rynku, każdy Sprzedawca dopuszczany do obrotu będzie posiadał swoją charakterystykę zawierającą między innymi posiadane referencje, krótki opis biznesowy, listę posiadanych certyfikatów, opis doświadczeń na rynku biomasy itp. Wszystkie związane z tym dokumenty będą dostępne innym uczestnikom rynku w plikach pdf. Każdy uczestnik Platformy InfoEngine OTC będzie mógł skonfigurować listę podmiotów z którymi chce zawierać transakcje i listę podmiotów z którymi nie chce zawierać na tym rynku transakcji. Brak wzajemnego skonfigurowania podmiotów strony popytowej i podażowej uniemożliwia zawarcie transakcji pomiędzy tymi podmiotami.

9 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Dokumentacja dla Kupujących Kupujący otrzymywać będą z InfoEngine potwierdzenia, że zakup biomasy na Platformie InfoEngine OTC dokonany został od uwierzytelnionego przez właściwy Podmiot Certyfikujący Sprzedawcy a w przypadku zakupu uwierzytelnionej biomasy, że zakupiona partia biomasy została przez właściwy Podmiot Certyfikujący uwierzytelniona. Potwierdzenia wskazywać będą co najmniej rodzaj i wielkość partii biomasy, dane Uwierzytelnionego Sprzedawcy, nazwę Podmiotu Certyfikującego oraz datę zawarcia transakcji. Zakładamy, że potwierdzenia oraz faktury związane z potwierdzeniem, będą ważnymi dokumentami dla URE dla uznania prawa Kupującego do skorzystania z systemu wsparcia OZE

10 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Model nie narusza praw i zakresu działań URE Zakładamy, że URE może uznać biomasę za spełniającą warunki skorzystania z systemu wsparcia OZE na podstawie otrzymanego przez Kupującego Potwierdzenia. URE posiada jednak prawo kontroli wszystkich źródłowych dokumentów niezbędnych dla pełnej kontroli biomasy, jej pochodzenia itp. W przypadku gdy postępowanie kontrolne URE zakończy się brakiem uznania prawa Kupującego do uzyskania możliwości skorzystania z systemu wsparcia OZE, URE nie uzna Kupującemu danej partii biomasy za biomasę objętą systemem wsparcia OZE.

11 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne Konsekwencje braku uznania przez URE biomasy za spełniającą warunki dla skorzystania z systemu wsparcia OZE Konsekwencjami braku uznania przez URE danej partii biomasy za biomasę spełniającą warunki dla skorzystania przez Kupującego z systemu wsparcia OZE będą: Dla Kupującego brak uzyskania możliwości skorzystania z systemu wsparcia OZE dla danej partii biomasy. Dla Sprzedającego Konsekwencje zdefiniowane w Warunkach Dodatkowych będących załącznikiem do Umowy Ramowej sprzedaży biomasy. W uzasadnionych przypadkach – czasowe lub całkowite wykluczenie Sprzedającego z systemu rynku Biomasy dla Celów Energetycznych. Potrzebne jest jasne stanowisko URE, że w przypadku braku możliwości uznania biomasy, zakupionej w dobrej wierze od Uwierzytelnionego Sprzedawcy, za spełniającą warunki do skorzystania z systemu wsparcia OZE, jedyną konsekwencją dla Kupującego ze strony URE będzie brak możliwości skorzystania z systemu wsparcia OZE.

12 Rynek Biomasy na Cele Energetyczne System zabezpieczeń i rozliczeń Dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu, realizacji dostaw oraz terminowej i właściwej zapłaty opracowano i wdrożono System Zabezpieczeń i Rozliczeń Finansowych oparty na bankowym rachunku powierniczym. System zabezpieczeń zabezpiecza wiarygodność składanych ofert oraz tworzy zabezpieczenia pełnej realizacji transakcji. System rozliczeń zabezpiecza środki za dany okres dostaw i dokonuje płatności zgodnej z umową i rzeczywistą wielkością dostaw, o ile spełnione zostały warunki dokonania takich płatności.

13 System transakcyjny powinien: Umożliwiać realizację wymagań uczestników rynku w szczególności związanych ze specyfiką i z technicznymi wymaganiami kotłów. Umożliwiać realizację dodatkowych wymagań i oczekiwań użytkowników rynku. Być prosty i przyjazny i intuicyjny w użytkowaniu. Wprowadzać wartości dodane do obrotu. Zapewniać bezpieczeństwo i wiarygodność obrotu. Wymagania dla systemu transakcyjnego

14 Realizacja poprzez: Możliwość zdefiniowania dla poszczególnych MD dopuszczalnych rodzajów biomasy. Możliwość zdefiniowania dla poszczególnych MD wymagań co do poszczególnych parametrów fizyko-chemicznych. Możliwość zdefiniowania dla każdego MD parametrów biomasy, warunków braku realizacji odbioru i realizacji transakcji, kar umownych wynikających z niedotrzymania wymaganych parametrów fizyko-chemicznych biomasy itp. Wszystkie konfiguracje związane z MD dokonywane są wg życzeń i potrzeb „właściciela” danego MD. Realizacja technicznych wymogów kotłów

15 Realizacja następuje poprzez: Możliwość zdefiniowania dla każdego MD dodatkowych zapisów umownych, stanowiących uzupełnienie zawieranej w chwili zawierania transakcji umowy ramowej, Możliwość wprowadzenia dla każdego MD dodatkowych wymagań związanych z rodzajem transportu biomasy, grafikami dostaw, odpowiedzialnością za niedotrzymanie terminów dostaw, itp. Możliwość zdefiniowania dla każdego MD zasad zabezpieczeń i rozliczeń, tabeli upustów za niedotrzymanie parametrów fizyko-chemicznych dostarczanej biomasy. Możliwość wprowadzenia dla każdego MD innych wymagań charakterystycznych dla danego MD. Realizacja dodatkowych wymagań uczestników rynku

16 System transakcyjny umożliwia między innymi: Ograniczanie widoku rynku do poszczególnych MD i poszczególnych rodzajów biomasy Możliwość otwierania dowolnej ilości okien związanych z dowolnymi MD i dowolnymi rodzajami biomasy Ograniczenie widoku tabel transakcyjnych do niezbędnego minimum z zachowaniem łatwego podglądu innych ważnych parametrów ofert. System transakcyjny prosty i przyjazny

17 Wartościami dodanymi na Platformie InfoEngine OTC są między innymi: System zabezpieczeń i rozliczeń prowadzony we współpracy z bankiem – uwiarygodnienie finansowe uczestników obrotu. Transparentności prowadzonego obrotu biomasą - poprzez anonimowość ofert uniemożliwienie wpływu Stron transakcji na proces jej zawierania. Generowanie wskaźników cenowych biomasy w poszczególnych MD. Generowanie dokumentów dla URE potwierdzających zawarcie transakcji pomiędzy uwierzytelnionymi podmiotami i/lub na uwierzytelnione partie biomasy. Budowanie i rozwój rynku uwierzytelnionej biomasy. Najważniejsze wartości dodane na Platformie InfoEngine OTC

18 Dla zwiększenia wiarygodności obrotu na rynku wprowadzono: Możliwość zdefiniowania dla poszczególnych MD dostępu jedynie podmiotów uwierzytelnionych przez wybrane instytucje. Możliwość zdefiniowania dla poszczególnych MD składania ofert jedynie na uwierzytelnione partie biomasy. Dla każdego MD możliwość konfiguracji wzajemnych uczestników obrotu, pozwalających na zawieranie transakcji jedynie pomiędzy wiarygodnymi partnerami. Dla każdego MD możliwość zmian konfiguracji wzajemnej podmiotów, umożliwiającej eliminację z rynku nieuczciwych lub niewiarygodnych partnerów handlowych. Bezpieczeństwo i wiarygodność obrotu (1)

19 Każdy Sprzedawca dopuszczany do obrotu będzie posiadał „Metryczkę Sprzedawcy” zawierającą najważniejsze informacje o spółce Wszystkie związane z „Metryczką Sprzedawcy” dokumenty, będą dostępne innym uczestnikom rynku w plikach pdf. Bezpieczeństwo i wiarygodność obrotu (2)

20 1.Dane rejestrowe spółki. 2.Historia spółki i obszary działalności. 3.Oświadczenie Zarządu o: a.Niekaralności członków Zarządu b.Braku zaległości w płatnościach na rzecz ZUS i US c.Braku postępowań likwidacyjnych i upadłościowych spółki 4.Doświadczenia spółki na rynku biomasy. 5.Posiadane certyfikaty w tym w szczególności certyfikaty SNS 6.Referencje – w szczególności z działania na rynku biomasy oraz współpracy w zakresie tworzenia dokumentacji biomasy pozwalającej na korzystanie przez kupującego z systemu wsparcia OZE 7.Strona www spółki. Bezpieczeństwo i wiarygodność obrotu „Metryczka Sprzedawcy” zawierać będzie

21 Dziękuję za uwagę. Szymon Kosiński Dyrektor Generalny WSEInfoEngine S.A. tel. +48 665 440 256 e-mail: szymon.kosinski@infoengine.pl


Pobierz ppt "Rynek Biomasy na Platformie InfoEngine OTC Model funkcjonowania rynku biomasy Październik 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google