Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„JESTEŚ ŚWIADOMY, JESTEŚ BEZPIECZNY” Przygotowa ł Adrian Plebanek kl. 2 G”c” PG nr 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„JESTEŚ ŚWIADOMY, JESTEŚ BEZPIECZNY” Przygotowa ł Adrian Plebanek kl. 2 G”c” PG nr 2."— Zapis prezentacji:

1 „JESTEŚ ŚWIADOMY, JESTEŚ BEZPIECZNY” Przygotowa ł Adrian Plebanek kl. 2 G”c” PG nr 2

2 UZALEŻNIENIE EKSPERYMENTOWANIE Osoby s ą ciekawe dzia ł ania u ż ywek, my ś l ą, ż e wezm ą je kilkakrotnie i przestan ą ZA Ż YWANIE OKAZJONALNE Za ż ywaj ą u ż ywki, aby mile sp ę dzi ć czas z przyjació ł mi, my ś l ą, ż e s ą akceptowani przez innych dzi ę ki temu ZA Ż YWANIE REGULARNE Korzystaj ą z przyjemnych aspektów brania, na ł óg jest cz ęś ci ą ich ż ycia UZALE Ż NIENIE Osoby s ą uzale ż nione fizycznie jak i psychicznie, brak nast ę pnej dawki wywo ł uje sza ł

3 PAPIEROSY I E-PAPIEROSY

4 WPŁYW PALENIA NA ORGANIZM Do ko ń ca XX w. uwa ż ano, ż e czysta nikotyna nie prowadzi do rozwoju nowotworów. W pierwszej dekadzie XXI w. pojawi ł y si ę jednak prace podwa ż aj ą ce ten pogl ą d, wywo ł uj ą c debat ę w ś ród naukowców na temat jej w ł a ś ciwo ś ci rakotwórczych. W niskich dawkach (1–3 mg) wykazuje dzia ł anie stymuluj ą ce, co jest g ł ównym powodem, dla którego palenie tytoniu sprawia przyjemno ść. Nikotyna dzia ł a na organizm cz ł owieka na wiele ró ż nych sposobów, gdy ż wi ąż e si ę trwale i blokuje dzia ł anie kilkudziesi ę ciu ró ż nego rodzaju enzymów. W ma ł ych dawkach dzia ł a ona stymuluj ą co, powoduj ą c wzmo ż one wydzielanie adrenaliny, co powoduje wszystkie zwi ą zane z tym objawy (zanik bólu i g ł odu, przyspieszone bicie serca, rozszerzone ź renice itp). W wi ę kszych dawkach powoduje trwa ł e zablokowanie dzia ł ania uk ł adu nerwowego, gdy ż wi ąż e si ę ona trwale z receptorami nikotynowymi w komórkach nerwowych zaburzaj ą c ich metabolizm. Pojawia si ę uczucie lekko ś ci, nast ę pnie zmiana percepcji, zmiana postrzegania otoczenia, ś wiat ł owstr ę t, zm ę czenie, brak energii, uczucie oderwania od rzeczywisto ś ci, my ś lotok, wymioty, biegunka. W jeszcze wi ę kszych dawkach wyst ę puje zamroczenie pola widzenia i pojawi ć si ę mog ą halucynacje – zazwyczaj czarno-bia ł e "wizjonerskie" obrazy. W ekstremalnie wysokich dawkach nast ę puje utrata przytomno ś ci, drgawki i zgon. Sk ł ad papierosa (4000 chemikaliów,50 z nich jest rakotwórcze) 1.nikotyna 2. naftalen 3.kwas pruski 4.metanol 5.aceton 6.polon 210 7.kadm 8.benzopiren 9 butan 10.fenol 11.arsen 12.amoniak 13.cyjanowodór 14.benzen -rozpuszczalnik benzyny 15.formaldehyd –konserwacja zw ł ok … … i wiele innych PAMI Ę TAJ! Ka ż dy papieros skraca ż ycie palacza o 7 minut. Co czwarta pal ą ca osoba nie do ż ywa wieku emerytalnego.

5 CO SIĘ DZIEJE GDY RZUCIMY PALENIE ? Po 20 minutach Bicie serca i ci ś nienie krwi normalizuj ą si ę Po 5 dniach Organizm zneutralizowa ł ju ż wi ę kszo ść nikotyny, a po up ł ywie tygodnia poprawia si ę zmys ł smaku Po 1 do 9 tygodni Delikatne w ł oski na ś luzówce p ł uc s ą oczyszczone, kaszel palacza powoli zanika Po 10 latach O po ł ow ę maleje ryzyko zachorowania na raka p ł uc i nowotworów trzustki Po 12 godzinach Zawarto ść tlenku w ę gla we krwi wraca do normy Po 2 tygodniach Polepsza si ę cyrkulacja krwi i powietrza w p ł ucach Po roku O po ł ow ę zmniejsza si ę ryzyko chorób naczy ń wie ń cowych Po 15 latach Byli palacze s ą tak samo nara ż eni na zawa ł serca jak osoby niepal ą ce

6 ALKOHOL

7 ALKOHOL, A MŁODZIEŻ Alkohol w ma ł ych ilo ś ciach wywo ł uje uczucie odpr ęż enia, natomiast wi ę ksze ilo ś ci be ł kotliw ą mow ę, oszo ł omienie, zaburzenia równowagi i podwójne widzenie, a w niektórych przypadkach zamroczenie, utrat ę przytomno ś ci lub zgon.. Jego d ł ugotrwa ł e picie powoduje marsko ść w ą troby, choroby serca-arytmi ę, choroby nerek i przewodu pokarmowego.

8 Alkohol spowalnia aktywno ść o ś rodkowego uk ł adu nerwowego, przez co za ż ywaj ą cy go ludzie odczuwaj ą odpr ęż enie, podwy ż szon ą pewno ść siebie, mimo ż e ich mowa oraz koordynacja ruchów zostaj ą zaburzone. Spo ż ywaniu alkoholu towarzyszy z ł udne uczucie ciep ł a. Bierze si ę to st ą d, ż e alkohol przyspiesza kr ąż enie i powoduje rozszerzenie naczy ń krwiono ś nych. Na mrozie jednak nast ą pi krótkotrwa ł e uczucie ciep ł a, nast ę pnie przyspieszenie wych ł odzenia cia ł a, co mo ż e doprowadzi ć do hipotermii, a nast ę pnie ś mierci. Alkohol zwi ę ksza ś mia ł o ść i lekkomy ś lno ść, co prowadzi podczas imprez m ł odzie ż owych do zdecydowania si ę na seks z inn ą osob ą.

9 NARKOTYKI

10 NARKOMANIA Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzaj ą cych dzia ł aj ą cych na o ś rodkowy uk ł ad nerwowy. Ze wzgl ę du na pogl ą dy spo ł eczne, ró ż nice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji s ł owa narkotyk. Narkotykami nazywa si ę : -substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzale ż nienia fizycznego, m.in. opiaty i opioidy (np. morfina, heroina), fentanyl, niektóre benzodiazepiny, -wszystkie substancje psychotropowe, które aktualnie s ą nielegalne Wed ł ug leksykonu Ś wiatowej Organizacji Zdrowia narkotykami mo ż na okre ś li ć wszystkie substancje maj ą ce wp ł yw na ś wiadomo ść, w tym poza powy ż szymi tak ż e kofein ę, nikotyn ę oraz alkohol etylowy[3]. W polskim prawodawstwie ś rodkiem odurzaj ą cym nazywamy substancj ę pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dzia ł aj ą c ą na o ś rodkowy uk ł ad nerwowy, okre ś lon ą w wykazie stanowi ą cym za łą cznik nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia ł aniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z pó ź n.zm.). Substancje psychotropowe okre ś la za łą cznik nr 2 ustawy.

11 SKUTKI ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW Marihuana dzia ł anie: uspokajaj ą ce lub rozdra ż niaj ą ce, euforyzuj ą ce, przeciwbólowe, pobudzaj ą ce apetyt, rozkurczaj ą ce mi ęś nie, zmniejszaj ą ce ci ś nienie ś ródga ł kowe i rozszerzaj ą ce oskrzela. Amfetamina -zaburzenia wzroku i s ł uchu -arytmia serca, mog ą ca w skrajnych przypadkach prowadzi ć do niewydolno ś ci kr ąż enia zako ń czonego zgonem -wycie ń czenie organizmu -psychoza amfetaminowa Kokaina - silny skurcz naczy ń krwiono ś nych i wzrost ci ś nienia t ę tniczego -rozszerzenie ź renic -rozkurcz mi ęś niówki oskrzeli -zahamowanie perystaltyki przewodu pokarmowego -zahamowanie wydzielania ś liny przez gruczo ł y ś linowe. – pobudzenie psychoruchowe, uczucie euforii, omamy – depresja o ś rodka oddechowego w pniu mózgu. Metaamfetamina -starzenie si ę

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„JESTEŚ ŚWIADOMY, JESTEŚ BEZPIECZNY” Przygotowa ł Adrian Plebanek kl. 2 G”c” PG nr 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google