Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płock, październik 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płock, październik 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 Płock, październik 2014 roku
Awans zawodowy nauczyciela Płock, październik 2014 roku

2 Zasady awansu zawodowego nauczycieli określają przede wszystkim:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, poz. 1198) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

3 Poszczególne stopnie awansu odzwierciedlają etapy rozwoju zawodowego nauczycieli:
etap pierwszy to etap adaptacji w zawodzie, podczas którego nauczyciel sprawdza w praktyce wiedzę wyniesioną ze studiów, wchodzi w życie szkoły - podczas stażu na stopień nauczyciela kontraktowego; etap drugi, obejmujący staż na stopień nauczyciela mianowanego, to okres stabilizacji zawodowej, podczas którego nauczyciel doskonali umiejętności zawodowe; etap trzeci, staż na stopień nauczyciela dyplomowanego to okres, w którym nauczyciel ma osiągnąć mistrzostwo w zawodzie.

4 Za prawidłowy i właściwy przebieg awansu zawodowego odpowiadają:
przede wszystkim nauczyciel ale również dyrektor szkoły, który jest moderatorem całego procesu awansowego nauczyciela

5 Szczegółowe obowiązki dyrektora względem nauczyciela odbywającego staż określają przepisy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

6 „§ 4.1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole; udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły; korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.”

7 Zadania dyrektora szkoły dotyczące nauczyciela odbywającego staż w trakcie awansu zawodowego:
przydziela nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu (nauczyciel mianowany lub dyplomowany) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela i ma wpływ (pieczę) na jego realizację

8 Zadania dyrektora szkoły dotyczące nauczyciela stażysty:
dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego przewodniczy komisji kwalifikacyjnej, która przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, dotyczącą wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

9 Zadania dyrektora szkoły dotyczące nauczyciela kontraktowego:
dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

10 Zadania dyrektora szkoły dotyczące nauczyciela mianowanego:
zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela i ma wpływ (pieczę) na jego realizację dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

11 Dyrektor powinien w szczególności sprawdzić, czy przedłożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego: jest zgodny z potrzebami szkoły oraz środowiska lokalnego uwzględnia obowiązki i wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego zapisane przez nauczyciela przedsięwzięcia są pożyteczne dla szkoły realizacja przedsięwzięć jest realna

12 Poza tym dyrektor: może zwrócić nauczycielowi plan rozwoju do poprawy i zobowiązać go do naniesienia niezbędnych zmian w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego uwzględnia w wewnątrzszkolnym planie doskonalenia zawodowego nauczycieli formy doskonalenia przydatne w realizacji działań i zadań zawartych w ich planach rozwoju zawodowego

13 Poza tym dyrektor: zgodnie z art. 9c ust. 6 KN dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez niego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ocena musi być sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania

14 Uwagi dotyczące oceny dorobku zawodowego:
dyrektor powinien w szczególności odnieść się do stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela uzasadnienie pozytywnej oceny powinno zawierać informacje o efektach realizacji planu rozwoju zawodowego uzasadnienie pozytywnej oceny powinno zawierać informacje o korzyściach odniesionych przez szkołę

15 Terminy, o których należy pamiętać:
nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego

16 Terminy, o których należy pamiętać:
nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć – dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu plan rozwoju zawodowego

17 Terminy, o których należy pamiętać:
w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

18 Terminy, o których należy pamiętać:
nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel mianowany w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

19 Terminy, o których należy pamiętać:
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego lub odmowy nadania, nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia

20 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)
niewłaściwe dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne (dokumentami potwierdzającymi przygotowanie pedagogiczne są: dyplom ukończenia studiów z adnotacją „specjalność nauczycielska”, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, suplement z uczelni, zaświadczenie z uczelni, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego) brak dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska, posiadanie dwóch imion

21 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)
brak uzasadnienia do aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego załączanie kserokopii dokumentów niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem (pieczątka szkoły + zgodność z oryginałem + pieczątka i podpis dyrektora) brak wszystkich zaświadczeń dyrektora w przypadku nauczyciela zatrudnionego w czasie stażu w kilku szkołach brak osobistych podpisów nauczyciela pod poszczególnymi wymaganiami

22 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)
załączanie do wniosku: planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu (powinien być przedstawiony tylko dyrektorowi!), zaświadczeń i potwierdzeń dotyczących szczególnych osiągnięć w okresie stażu (obecnie wystarczy, że nauczyciel o tym napisze i potwierdzi własnym podpisem) uwzględnianie tego samego zadania przy wykazywaniu spełniania kilku wymagań

23 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)
trudności z przedstawieniem spełnienia wymagań w formie opisu i analizy [wyjaśnienie: opis - prosta relacja z tego, na czym polegała realizacja określonego zadania (co? gdzie? kiedy? jak?), zaś analiza - dokładnie omawia, dlaczego dane zadanie zostało wykonane, w czym tkwił jego sens, na czym opierała się jego istota, na czym polegała jego specyfika i wyjątkowość oraz jaka jest jego charakterystyka]

24 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)
wypisywanie na siłę efektów i segregowanie ich w trzech grupach: efekty dla ucznia, dla szkoły i dla nauczyciela (jest to zupełnie nic nieznacząca beletrystka, najczęściej skopiowana z Internetu) często opisywane efekty są lakoniczne i nic niemówiące, np. „Dzięki tym działaniom wzrosła jakość pracy szkoły” i od razu nasuwają się pytania: Gdzie wzrosła? O ile wzrosła? Jak zmieniły się wskaźniki?

25 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)
przywoływanie form doskonalenia zawodowego bez wykazywania praktycznego wykorzystania zdobytych podczas szkoleń umiejętności i uzyskanych efektów zamieszczanie wszystkich działań nauczyciela realizowanych w szkole a nie tych, które potwierdzają jego pomysłowość, kompetencje, kreatywność i nowatorskie rozwiązania

26 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony dyrektora):
nieprecyzyjne wskazywanie w zaświadczeniu informacji o nauczanym przez nauczyciela przedmiocie, co utrudnia ustalenie zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami brak wskazania typu szkoły, w której nauczyciel pracuje (w przypadku zespołu szkół) nieprawidłowe przedłużanie stażu np. o okres urlopu wypoczynkowego lub uzupełniającego przyjmowanie sprawozdania za okres stażu - w dniu 31 maja, tj. jeszcze w okresie trwania stażu

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Płock, październik 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google