Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Awans zawodowy nauczyciela Płock, październik 2014 roku 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Awans zawodowy nauczyciela Płock, październik 2014 roku 1."— Zapis prezentacji:

1 Awans zawodowy nauczyciela Płock, październik 2014 roku 1

2 Zasady awansu zawodowego nauczycieli określają przede wszystkim :  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, poz. 1198 )  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) 2

3 Poszczególne stopnie awansu odzwierciedlają etapy rozwoju zawodowego nauczycieli: ► etap pierwszy to etap adaptacji w zawodzie, podczas którego nauczyciel sprawdza w praktyce wiedzę wyniesioną ze studiów, wchodzi w życie szkoły - podczas stażu na stopień nauczyciela kontraktowego; ► etap drugi, obejmujący staż na stopień nauczyciela mianowanego, to okres stabilizacji zawodowej, podczas którego nauczyciel doskonali umiejętności zawodowe; ► etap trzeci, staż na stopień nauczyciela dyplomowanego to okres, w którym nauczyciel ma osiągnąć mistrzostwo w zawodzie. 3

4 Za prawidłowy i właściwy przebieg awansu zawodowego odpowiadają: ► przede wszystkim nauczyciel ► ale również dyrektor szkoły, który jest moderatorem całego procesu awansowego nauczyciela 4

5 Szczegółowe obowiązki dyrektora względem nauczyciela odbywającego staż określają przepisy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Szczegółowe obowiązki dyrektora względem nauczyciela odbywającego staż określają przepisy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) 5

6 „§ 4.1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 1)obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole; 2)udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły; 3)korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.” 6

7 Zadania dyrektora szkoły dotyczące nauczyciela odbywającego staż w trakcie awansu zawodowego:  przydziela nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu (nauczyciel mianowany lub dyplomowany)  zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela i ma wpływ (pieczę) na jego realizację 7

8 Zadania dyrektora szkoły dotyczące nauczyciela stażysty:  dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela  przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego  przewodniczy komisji kwalifikacyjnej, która przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, dotyczącą wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego 8

9 Zadania dyrektora szkoły dotyczące nauczyciela kontraktowego:  dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela  wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego 9

10 Zadania dyrektora szkoły dotyczące nauczyciela mianowanego:  zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela i ma wpływ (pieczę) na jego realizację  dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela  wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego 10

11 Dyrektor powinien w szczególności sprawdzić, czy przedłożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego: ► jest zgodny z potrzebami szkoły oraz środowiska lokalnego ► uwzględnia obowiązki i wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego ► zapisane przez nauczyciela przedsięwzięcia są pożyteczne dla szkoły ► realizacja przedsięwzięć jest realna 11

12 Poza tym dyrektor:  może zwrócić nauczycielowi plan rozwoju do poprawy i zobowiązać go do naniesienia niezbędnych zmian  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego  uwzględnia w wewnątrzszkolnym planie doskonalenia zawodowego nauczycieli formy doskonalenia przydatne w realizacji działań i zadań zawartych w ich planach rozwoju zawodowego 12

13 Poza tym dyrektor:  zgodnie z art. 9c ust. 6 KN dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez niego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego  ocena musi być sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania 13

14 Uwagi dotyczące oceny dorobku zawodowego:  dyrektor powinien w szczególności odnieść się do stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela  uzasadnienie pozytywnej oceny powinno zawierać informacje o efektach realizacji planu rozwoju zawodowego  uzasadnienie pozytywnej oceny powinno zawierać informacje o korzyściach odniesionych przez szkołę 14

15 Terminy, o których należy pamiętać:  nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć  nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego  nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego 15

16 Terminy, o których należy pamiętać:  nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego  nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć – dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu plan rozwoju zawodowego 16

17 Terminy, o których należy pamiętać:  w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego  w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu 17

18 Terminy, o których należy pamiętać:  nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego  nauczyciel mianowany w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 18

19 Terminy, o których należy pamiętać:  w terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego lub odmowy nadania, nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia 19

20 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)  niewłaściwe dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne (dokumentami potwierdzającymi przygotowanie pedagogiczne są: dyplom ukończenia studiów z adnotacją „specjalność nauczycielska”, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, suplement z uczelni, zaświadczenie z uczelni, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego)  brak dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska, posiadanie dwóch imion 20

21 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)  brak uzasadnienia do aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego  załączanie kserokopii dokumentów niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem (pieczątka szkoły + zgodność z oryginałem + pieczątka i podpis dyrektora)  brak wszystkich zaświadczeń dyrektora w przypadku nauczyciela zatrudnionego w czasie stażu w kilku szkołach  brak osobistych podpisów nauczyciela pod poszczególnymi wymaganiami 21

22 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)  załączanie do wniosku: planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu (powinien być przedstawiony tylko dyrektorowi!), zaświadczeń i potwierdzeń dotyczących szczególnych osiągnięć w okresie stażu (obecnie wystarczy, że nauczyciel o tym napisze i potwierdzi własnym podpisem)  uwzględnianie tego samego zadania przy wykazywaniu spełniania kilku wymagań 22

23 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)  trudności z przedstawieniem spełnienia wymagań w formie opisu i analizy [wyjaśnienie: opis - prosta relacja z tego, na czym polegała realizacja określonego zadania (co? gdzie? kiedy? jak?), zaś analiza - dokładnie omawia, dlaczego dane zadanie zostało wykonane, w czym tkwił jego sens, na czym opierała się jego istota, na czym polegała jego specyfika i wyjątkowość oraz jaka jest jego charakterystyka] 23

24 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)  wypisywanie na siłę efektów i segregowanie ich w trzech grupach: efekty dla ucznia, dla szkoły i dla nauczyciela (jest to zupełnie nic nieznacząca beletrystka, najczęściej skopiowana z Internetu)  często opisywane efekty są lakoniczne i nic niemówiące, np. „Dzięki tym działaniom wzrosła jakość pracy szkoły” i od razu nasuwają się pytania: Gdzie wzrosła? O ile wzrosła? Jak zmieniły się wskaźniki? 24

25 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony nauczycieli)  przywoływanie form doskonalenia zawodowego bez wykazywania praktycznego wykorzystania zdobytych podczas szkoleń umiejętności i uzyskanych efektów  zamieszczanie wszystkich działań nauczyciela realizowanych w szkole a nie tych, które potwierdzają jego pomysłowość, kompetencje, kreatywność i nowatorskie rozwiązania 25

26 Najczęściej występujące nieprawidłowości (ze strony dyrektora):  nieprecyzyjne wskazywanie w zaświadczeniu informacji o nauczanym przez nauczyciela przedmiocie, co utrudnia ustalenie zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami  brak wskazania typu szkoły, w której nauczyciel pracuje (w przypadku zespołu szkół)  nieprawidłowe przedłużanie stażu np. o okres urlopu wypoczynkowego lub uzupełniającego  przyjmowanie sprawozdania za okres stażu - w dniu 31 maja, tj. jeszcze w okresie trwania stażu 26

27 Dziękuję za uwagę 27


Pobierz ppt "Awans zawodowy nauczyciela Płock, październik 2014 roku 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google