Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy” Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w imieniu Miasta Bydgoszczy realizuje projekt pn.,,Budowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy” Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w imieniu Miasta Bydgoszczy realizuje projekt pn.,,Budowa."— Zapis prezentacji:

1 ,,Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy” Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w imieniu Miasta Bydgoszczy realizuje projekt pn.,,Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy” w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizowany projekt przyczyni się do bezpośredniego skomunikowania terenów inwestycyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. oraz pośrednio wpłynie na poprawę warunków transportowych w odniesieniu do Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, co przełoży się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Wybudowana infrastruktura poprawi dostępność komunikacyjną dla terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 324 ha. Głównym celem przedmiotowego projektu obejmującym korzyści długoterminowe widoczne dla beneficjentów pośrednich, który zostanie osiągnięty po realizacji inwestycji, jest szeroko rozumiany rozwój społeczno – gospodarczy Miasta Bydgoszczy. Elementem bezpośrednio wpływającym na osiągnięcie przedstawionego celu jest stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez przyciąganie nowych inwestorów. Poprawa atrakcyjności lokalizacyjnej regionu wpłynie na poziom inwestycji w tym inwestycji zagranicznych. Dostosowanie terenów do potrzeb inwestorów, będzie stanowić centrum bazy ekonomicznej oraz znaczące miejsce pracy dla mieszkańców Bydgoszczy oraz całego regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 12.846.038,69 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 12.541.227,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 10.660.643,24 zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Termin realizacji projektu: 01.03.2010 – 31.08.2015 r. „Der Bau der Nowokielecka Straße in Bydgoszcz“ Die Verwaltung der Kommunalen Straßen und Öffentlichen Verkehrsmitteln in Bydgoszcz im Namen der Stadt Bydgoszcz führt das Projekt durch unter dem Titel „Der Bau der Nowokielecka Straße in Bydgoszcz“ im Rahmen der Prioritätsachse 5. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Aktion 5.6. Komplexe Ausstattung der Investitionsbereiche, des Regionalen Operationellen Programms der Kujawsko – Pomorskie Woiwodschaft für den Jahren 2007 – 2013. Das realisierte Projekt wird zur direkten Verkehrskommunikation der Investitionsbereiche der Kommunalen Wasserversorgung und Kanalisation in Bydgoszcz GmbH beitragen und es wird indirekt zur Verbesserung der Transportbedinungen in Bezug auf den Bydgoszczer Industriell – Technologischen Park beisteuern, was in einer Erhöhung der Investitionsattraktivität der Stadt reflektieren wird. Die erbaute Infrastruktur wird die Kommunikationszugänglichkeit der Investitionsbereiche mit einer Gesamtfläche von 324 ha verbessern. Das Hauptziel des obenerwähnten Projekts inbegriffen den langfristigen Nutzen bemerkbar für die indirekten Begünstigten, das nach der Investition erreicht wird, ist die weithin verstandene sozio – wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Bydgoszcz. Das Element, das direkt die Erreichung des vorgestellten Ziels beeinflusst, ist die Stimulierung des Wirtschaftwachstums durch die Gewinnung neuer Investoren. Die Verbesserung der Attraktivität der Regionslage wird auf das Niveau der Investitionen inklusive ausländischer Investitionen auswirken. Die Anpassung der Gelände an die Bedürfnisse von Investoren, wird das Zentrum der wirtschaftlichen Basis und die bedeutungsvolle Arbeitsplatz für die Bewohner von Bydgoszcz und der gesamten Region sein. Der Gesamtwert des Projekts beläuft sich auf 12.846.038,69 zł. Die förderfähigen Gesamtausgaben im Rahmen des Projekts belaufen sich auf 12.541.227,35 zł, einschließlich Geldmittel aus dem Europäischen Fond für Regionale Entwicklung in Höhe von 10.660.643,24 zł, was 85% der förderfähigen Gesamtausgaben darstellt. Der Zeitraum des Projekts: 01.03.2014 – 31.08.2015. „Construction of Nowokielecka Street in Bydgoszcz” Municipal Roads and Public Transport Authorities in Bydgoszcz on behalf of the City Bydgoszcz are implementing a project called “Construction of Nowokielecka Street in Bydgoszcz” as a part of Priority axis 5. Increase of competitiveness of companies, Action 5.6. Comprehensive equipment investment areas, the Regional Operational Programme for Kujawsko-Pomorskie Voivodeship for the years 2007 – 2013. The implemented project will contribute directly to communication infrastructure of investment areas of the Municipal Water and Sewage Service in Bydgoszcz Llc and indirectly affects the improvement of transport conditions in relation to the Bydgoszcz Industrial – Technology Park, which will transform into an increase in the investment attractiveness of the city. The built infrastructure will improve the availability of communications in investment areas of a total area of 324 ha. The main goal of the presented project, which will be achieved after investment completion, including long term benefits, visible for indirect beneficiaries, is in the broad sense socio-economic development of the City Bydgoszcz. The element, which directly affects the achievement of the mentioned goal, is to stimulate economic increase by attracting new investors. Improving the attractiveness of the location of the region will affect the level of investment including foreign investment. Adaptation of areas to needs of investors will be the centre of the economic base and significant workplace for the residents of Bydgoszcz and the entire region. The total value of the project amounts to 12,846,038.69 zł. The total eligible expenditure within the Project amounts to 12,541,227.35 zł, including financial support from the European Regional Development Fund in the amount of 10,660,643.24 zł, which represents 85% of the total eligible expenditure. The term of the project: 01.03.2010 – 31.08.2015

2 Bydgoszcz Projektowana ul. Nowokielecka/Design Street. Nowokielecka Lokalizacja ul. Nowokieleckiej/Ort ul. Nowokieleckiej/ Location ul. Nowokieleckiej Polska/Polen/Poland Kujawsko-Pomorskie/Kujawien-Pommern/ Kuyavian-Pomeranian


Pobierz ppt ",,Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy” Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w imieniu Miasta Bydgoszczy realizuje projekt pn.,,Budowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google