Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Dominika Górecka (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Dominika Górecka (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych)"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Dominika Górecka (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych)
Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012 – 2016, przyjętego Uchwałą nr XXXVI/914/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r. Opracowane na podstawie danych dot. działań ogólnomiejskich i z 18 Dzielnic m.st. Warszawy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, maj 2014r. Opracowanie: Dominika Górecka (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych)

2 Ogólnomiejskie umowy dotacyjne
Na realizację zadań w 2013 roku m.st. Warszawa zawarło z organizacjami pozarządowymi 23 umowy dotacyjne (w tym 7 wieloletnich) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na łączną kwotę 2 393 628zł. Liczba odbiorców pomocy bezpośredniej ok osób. W ramach powyższych umów podejmowane były m.in. działania: informacyjno-edukacyjne; interwencyjne i wspierające w formie indywidualnej i grupowej, w tym w szczególności w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej poprzez udzielanie porad i konsultacji; organizowanie i prowadzenie m.in. warsztatów umiejętności społecznych, warsztatów umiejętności rodzicielskich, grup psychoedukacjnych i zajęć korekcyjnych dla dzieci.

3 Schronienie dla ofiar przemocy
Schronienia dla ofiar przemocy udzielały: 2 Ośrodki Interwencji Kryzysowej; Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy prowadzony przez Fundację Centrum Praw Kobiet; Ośrodek „DOM” prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej; Powyższe placówki, w sytuacjach związanych z problemem przemocy w rodzinie, objęły interwencją kryzysową 354 rodziny, a innymi formami pomocy – 161 rodzin.

4 Programy korekcyjno-edukacyjne
Działania kierowane do osób doznających przemocy w rodzinie wspierały programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2013 r. na terenie m.st. Warszawy realizowano 6 programów (9 edycji), w których wzięło udział łącznie 209 osób.

5 Warszawska Sieć Na terenie Warszawy od kilku lat realizowany jest Program Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie. W 2013 r. placówki zrzeszone w ramach Sieci (łącznie 21 placówek, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki prowadzone przez trzy organizacje pozarządowe) świadczyły następującą pomoc: Diagnoza i interwencja w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego dziecka; pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystywanym seksualnie; wsparcie rodzin, w których doszło do wykorzystania seksualnego; wsparcie profesjonalistów pracujących z dziećmi w sytuacjach podejrzenia wykorzystania seksualnego.

6 Dane z realizacji procedury Niebieskiej Karty za rok 2013 w 18 Dzielnicach m.st. Warszawy

7 Dane z realizacji procedury Niebieskiej Karty za 2013 rok

8 Dane z realizacji procedury Niebieskiej Karty

9 Działanie dzielnicowych zespołów interdyscyplinarnych

10 Dane z realizacji procedury Niebieskiej Karty

11 Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012 – w 18 Dzielnicach m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

12 Kampanie społeczne Realizację działania pod nazwą kampanie społeczne zadeklarowało 8 dzielnic w tym poszczególne dzielnice: Ochota – 1, Praga-Południe – 15, Rembertów – 1, Śródmieście – 1, Targówek – 3, Wilanów – 3, Włochy – 2, Wola – 1 (w sumie 27 kampanii). Suma odbiorców, do których zostały skierowane kampanie wynosi , dodatkowo dzielnice Ochota i Wola wykazały łącznie sztuk materiałów informacyjnych dostarczonych beneficjentom w formie ulotek i plakatów. Z podanych przez dzielnice informacji wynika, że w działaniach wzięło udział 23 realizatorów. Kampanie realizowane były poprzez: dystrybucję materiałów informacyjnych takich jak plakaty i ulotki, organizację festynów i pikników rodzinnych, a także spotkania informacyjno–edukacyjne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic.

13 Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dorosłych
Powyższe działania były realizowane przez 17 dzielnic m.st. Warszawy. W sumie wykazano realizację 130 działań informacyjno-edukacyjnych, 13 działań łączonych z programami innego rodzaju – w sumie 143, w tym w poszczególnych dzielnicach: Bemowo – 4, Białołęka – 13 i 1 działanie łączone, Bielany – 4, Mokotów – 22, Ochota – 15, Praga-Południe – 6, Praga-Północ – 3, Rembertów – 3, Śródmieście – 3, Targówek – 17 i 12 działań łączonych, Ursus – 3, Ursynów – 3, Wawer – 1, Wilanów – 12, Włochy – 5, Wola – 7, Żoliborz – 5. Działania zostały skierowane do osób i odbiorców działań łączonych, w sumie , dodatkowo: Dzielnica Ochota w ramach działań informacyjno–edukacyjnych, w lokalnej prasie zamieściła 1 artykuł z zakresu przeciwdziałania przemocy; rozdała ulotek i prenumerowała dwutygodnik „Niebieska Linia” dla 29 podmiotów. W Rembertowie rozdano materiały: ulotek, plakatów i broszur. W sumie działania realizowane były przez 78 podmiotów.

14 Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dorosłych – liczba odbiorców oraz liczba niebieskich kart za 2013 r.

15 Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży były realizowane przez 13 dzielnic m.st. Warszawy. Wymienione poniżej dzielnice zrealizowały 57 programy i 16 programy łączone z programami innego rodzaju, w sumie 73, w tym: Białołęka – 1, Mokotów – 8, Ochota – 8, Praga-Południe – 8, Praga-Północ – 4, Rembertów – 7, Śródmieście – 1, Targówek – 4 i 2 działanie łączone, Ursus – 14 programów łączonych, Ursynów – 3, Wilanów – 1, Wola – 9, Żoliborz – 3. W sumie programy edukacyjne były skierowane do osób i 547 odbiorców działań łączonych, w sumie Działania były realizowane przez 39 podmiotów.

16 Programy profilaktyczne dot
Programy profilaktyczne dot. zwiększenia kompetencji rodziców – promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych Programy profilaktyczne dla dorosłych były realizowane przez wszystkie Dzielnice m.st. Warszawy. W sumie zrealizowano 144 programów, 13 programów łączonych z programami innego rodzaju, w sumie 157, w tym: Bemowo – 7, Białołęka – 6 i 1 działanie łączone, Bielany – 6, Mokotów – 8, Ochota – 13 i 2 działania łączone, Praga-Południe – 11, Praga-Północ – 13 i 5 program łączonych, Rembertów – 7, Śródmieście – 4, Targówek – 13 i 5 działania łączone, Ursus – 2, Ursynów – 12, Wawer – 3, Wesoła – 3, Wilanów – 2, Włochy - 2 Wola – 27, Żoliborz – 5. Łącznie w programach wzięło udział osób i 677 odbiorców działań łączonych, w sumie Rozdano 250 sztuk ulotek (Wawer). Programy profilaktyczne były realizowane przez 74 podmioty.

17 Programy profilaktyczne dot
Programy profilaktyczne dot. zwiększenia kompetencji rodziców – promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych – liczba odbiorców W ramach programów profilaktycznych organizowano spotkania mające na celu m.in.: szkolenie rodziców w zakresie kontroli emocji w kontaktach z dziećmi; konsultacje i pogadanki ze specjalistami; warsztaty umiejętności wychowawczych czy zwiększenie wiedzy z zakresu budowania relacji i pozytywnego spędzania czasu z dzieckiem.

18 Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - działania
W ramach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży organizowano spotkania mające na celu m.in.: edukację dzieci w zakresie kontaktów z dorosłymi (ochrona dzieci przed doświadczeniem przemocy, w tym przemocy seksualnej); zajęcia dla dzieci, wzmacniające poczucie własnej wartości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i budowanie pozytywnych kontaktów koleżeńskich.

19 Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
Działanie realizowane było przez 16 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice wykazały realizację 99 programów, 31 programów łączonych z programami innego rodzaju, w sumie 130 w tym: Białołęka – 6, Bielany – 3, Mokotów – 2, Ochota – 10, Praga-Południe – 18, Praga-Północ – 20, Rembertów – 7 działań łączonych, Śródmieście – 4, Targówek – 5 i 5 działanie łączone, Ursus – 14 działań łączonych, Ursynów – 5 , Wawer – 5, Wesoła – 5, Wilanów – 2 i 2 działania łączone, Włochy – 5, Wola – 8, Żoliborz – 1 i 3 działanie łączone. W sumie w programach wzięły udział osoby i odbiorców działań łączonych, w sumie Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży były realizowane przez 44 realizatorów.

20 Ewaluacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
Ewaluację programów skierowanych do dzieci i młodzieży przeprowadziło w sumie 14 dzielnic, w tym poszczególne dzielnice: Białołęka – 2, Bielany – 3, Mokotów – 11, Ochota – 15, Praga-Południe – 18, Praga-Północ – 17, Rembertów – 7, Targówek – 10, Ursus – 14, Ursynów – 8, Wesoła – 5, Włochy – 5, Wola – 11, Żoliborz – 4. Wewnętrznej ewaluacji podlegało 119 programów, natomiast zewnętrznej ewaluacji poddano 13 programów.

21 Ewaluacja programów profilaktycznych skierowanych do osób dorosłych
Ewaluację programów profilaktycznych skierowanych do osób dorosłych przeprowadziło w sumie 13 dzielnic, w tym poszczególne dzielnice: Bemowo – 7, Białołęka – 2, Bielany – 6, Mokotów – 8, Ochota – 14, Praga-Południe – 11, Rembertów – 7, Targówek – 9, Ursynów – 12, Wawer – 1, Wesoła – 3, Wola – 17, Żoliborz – 9. Wewnętrznej ewaluacji podlegało 99 programów, natomiast zewnętrznej ewaluacji poddano 15 programów.

22 Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych a ilość przeprowadzonych ewaluacji w Dzielnicach m.st. Warszawy Wszystkie dzielnice m.st. Warszawy zrealizowały w sumie 474 programy profilaktyczne, w tym poszczególne dzielnice: Bemowo – 11, Białołęka – 26, Bielany – 13, Mokotów – 40, Ochota – 47, Praga-Południe – 58, Praga-Północ – 48, Rembertów – 14, Śródmieście – 13, Targówek – 47, Ursus – 17, Ursynów – 23, Wawer – 9, Wesoła – 8, Wilanów – 20, Włochy – 14, Wola – 52, Żoliborz – 14. Dla porównania wszystkie dzielnice w sumie przeprowadziły 236 ewaluacje programów profilaktycznych (w tym 130 w przypadku programów skierowanych do dzieci i młodzieży i 106 -do osób dorosłych).

23 Działania na rzecz aktywizacji zawodowej ofiar przemocy w rodzinie
Realizację działań na rzecz aktywizacji zawodowej ofiar przemocy w rodzinie zadeklarowało 12 dzielnic m.st. Warszawy. W sumie zrealizowano 15 programów mających pomóc w uzyskaniu zatrudnienia w tym: Bemowo – 1, Bielany – 1, Mokotów – 2, Ochota – 1, Praga-Południe – 1, Rembertów – 1, Śródmieście – 1, Targówek – 2, Ursynów – 1, Wawer – 1, Wesoła – 1, Wilanów – 1, Żoliborz – 1. Łącznie w działaniach wzięło udział 409 osób. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej były realizowane przez 15 podmiotów.

24 Działania na rzecz aktywizacji zawodowej ofiar przemocy w rodzinie
W ramach aktywizacji zawodowej ofiar przemocy w rodzinie organizowano działania mające na celu m.in.: wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia i odnalezieniu się na rynku pracy w postaci poradnictwa i konsultacji; ukończenie kursów zawodowych; spotkania z doradcą zawodowym czy przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy (np.: tworzenia i redagowania dokumentów aplikacyjnych).

25 Prowadzenie interwencji kryzysowych
Interwencje kryzysowe były realizowane przez wszystkie dzielnice m.st. Warszawy. W sumie zrealizowano 26 programów w tym: Bemowo – 1, Białołęka – 1, Bielany – 1, Mokotów – 2, Ochota – 1, Praga-Południe – 1, Praga-Północ – 2, Rembertów – 1, Śródmieście – 1, Targówek – 1, Ursus – 1, Ursynów – 4, Wawer – 1, Wesoła – 1, Wilanów – 2, Włochy – 1, Wola – 3, Żoliborz - 1. W sumie w programach wzięło udział osób. Działania były realizowane przez 29 podmiotów.

26 Udzielanie pomocy psychologicznej
Realizację działań z zakresu pomocy psychologicznej zadeklarowało 17 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 49 programów, 3 programów łączonych z programami innego rodzaju, w sumie 52 w tym: Bemowo – 3, Białołęka – 4, Bielany – 1, Mokotów – 4, Ochota – 10, Praga-Południe – 1, Praga-Północ – 3, Rembertów – 1, Śródmieście – 2, Targówek – 2 i 3 działanie łączone, Ursus – 2, Ursynów – 1, Wawer – 3, Wilanów – 1, Włochy – 2, Wola – 6, Żoliborz – 3. W programach łącznie wzięło udział osób i odbiorców działań łączonych, w sumie Działania były realizowane przez 59 podmiotów.

27 Pomoc prawna Realizację programu pomocy prawnej zadeklarowały wszystkie dzielnice m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zrealizowały 32 programów, 1 programy łączone z programami innego rodzaju, w sumie 33, w tym: Bemowo – 1, Białołęka – 3, Bielany – 1, Mokotów – 2, Ochota – 4, Praga-Południe – 1, Praga-Północ – 2, Rembertów – 1, Śródmieście – 2, Targówek – 1 i 1 działanie łączone, Ursus – 2, Ursynów – 1, Wawer – 2, Wesoła – 1, Wilanów – 1, Włochy – 2, Wola – 3, Żoliborz - 2. W sumie z pomocy prawnej skorzystało osób i 247 odbiorców działań łączonych, w sumie Działania były realizowane przez 40 podmiotów.

28 Pomoc socjalna - pozafinansowa
Pozafinansowa pomoc socjalna była realizowana przez wszystkie dzielnice m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 23 programów, w tym: Bemowo – 1, Białołęka – 1, Bielany – 1, Mokotów – 2, Ochota – 2, Praga-Południe – 1, Praga-Północ – 1, Rembertów – 1, Śródmieście – 2, Targówek – 2, Ursus – 1, Ursynów – 1, Wawer – 1, Wesoła – 1, Wilanów – 1, Włochy – 2, Wola – 1, Żoliborz – 1. W sumie z pozafinansowej pomocy socjalnej skorzystało osób. Działania były realizowane przez 19 podmiotów.

29 Pomoc socjalna - finansowa
Pozafinansowa pomoc socjalna była realizowana przez 17 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 20 programów, w tym: Białołęka – 1, Bielany – 1, Mokotów – 1, Ochota – 1, Praga -Południe – 1, Praga Północ – 1, Rembertów – 1, Śródmieście – 1, Targówek – 4, Ursynów – 1, Wawer – 1, Wesoła – 1, Wilanów – 1, Włochy – 1, Wola – 1, Żoliborz – 1. W sumie z pomocy socjalnej skorzystało osób. Działania były realizowane przez 17 podmiotów.

30 Pomoc terapeutyczna Pomoc terapeutyczna była realizowana w 10 dzielnicach m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 15 programów, 1 program łączony z programami innego rodzaju, w sumie 16 w tym: Bemowo - 1, Bielany – 1, Mokotów – 3, Ochota – 1, Praga-Południe – 1, Targówek – 1, Wawer – 1, Włochy – 2, Wola – 4, Żoliborz – 1 działanie łączone. W sumie z pomocy terapeutycznej skorzystało 564 osób i 14 odbiorców działań łączonych, w sumie 578. Działania były realizowane przez 13 podmiotów.

31 Pomoc w uzyskaniu mieszkania – zakończona otrzymaniem mieszkania z zasobów m.st. Warszawy
Pomoc w uzyskaniu mieszkania zadeklarowało 8 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 8 programów w tym: Bielany – 1, Mokotów – 1, Ochota – 1, Praga-Południe – 1, Śródmieście – 1, Targówek – 1, Wawer – 1, Żoliborz – 1. W sumie z pomocy terapeutycznej skorzystało 44 osób. Działania były realizowane przez 9 podmiotów.

32 Pomoc w uzyskaniu mieszkania – inne działania
Pomoc w uzyskaniu mieszkania w innych działaniach zadeklarowało 11 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 16 programów w tym: Białołęka – 1, Bielany – 1, Mokotów – 6, Ochota – 1, Praga-Południe – 1, Praga-Północ – 1, Rembertów – 1, Wawer – 1, Włochy – 1, Wola – 1, Żoliborz – 1. W sumie z pomocy terapeutycznej skorzystało 65 osób. Działania były realizowane przez 13 podmiotów.

33 Grupy wsparcia Prowadzenie działań pod nazwą grupy wsparcia było realizowane przez 11 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 19 programów, 3 programy łączone z programami innego rodzaju, w sumie 22 w tym: Bemowo – 2, Białołęka – 2, Bielany – 2 działania łączone, Ochota – 1 działanie łączone, Praga-Północ – 1, Śródmieście – 4, Targówek – 4, Ursus – 1, Ursynów – 1,Włochy - 1, Wola – 3. W sumie z pomocy w ramach grup wsparcia skorzystało 581 osób i 95 odbiorców działań łączonych, w sumie 676. Działania były realizowane przez 17 podmiotów.

34 Grupy samopomocowe Grupa samopomocowa prowadzona była wyłącznie w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Działania były prowadzone w ramach jednego programu, w którym wzięło udział 6 osób. Program był realizowany przez 1 podmiot.

35 Grupy terapeutyczne Działania były prowadzone przez 2 dzielnice m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 4 programy, 1 program łączony z programami innego rodzaju, w sumie 3, w tym: Bielany – 1 działanie łączone, Wola – 3, Targówek – 1. W sumie w grupach terapeutycznych wzięło udział 72 osoby i 8 odbiorców działań łączonych, w sumie 80. (Bielany – 8, 52 – Wola i 20 – Targówek). Działania były realizowane przez 5 podmiotów.

36 Grupy psychoedukacyjne
Grupy psychoedukacyjne były prowadzone na terenie 7 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 6 programów, 3 programy łączone z programami innego rodzaju, w sumie 9, w tym: Mokotów – 1, Ochota – 1 działanie łączone, Praga-Południe – 2 i 1 działanie łączone, Śródmieście – 1, Ursus – 1, Wola – 1, Żoliborz – 1 działanie łączone. W sumie z pomocy w ramach grup psychoedukacyjnych skorzystało 99 osób i 60 odbiorców działań łączonych, w sumie 159. Działania były realizowane przez 5 podmiotów.

37 Inne działania Działania były prowadzone na terenie 6 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 20 programów, 1 program łączony z programami innego rodzaju, w sumie 21, w tym: Bemowo – 3, Mokotów – 4, Praga-Południe – 4 i 1 działanie łączone, Praga-Północ – 1, Ursynów – 4, Wola – 4. W programach wzięło udział 1090 osób i 56 odbiorców działań łączonych, w sumie Program był realizowany przez 20 podmiotów.

38 Inne działania W ramach innych działań pomocowych dla dorosłych ofiar przemocy w rodzinie Dzielnice wyszczególniły takie aktywności jak: spotkania o charakterze intergracyjno-edukacyjnym i konsultacyjnym; mediacje rodzinne; warsztaty asertywności; projekt w zakresie samoobrony dla kobiet zagrożonych przemocą domową; asystent osoby starszej doświadczającej przemocy.

39 Programy psychologiczne i terapeutyczne dla dzieci – ofiar i świadków przemocy w rodzinie
Działania były realizowane na terenie 14 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 24 programów, 2 programy łączone z programami innego rodzaju, w sumie 26, w tym: Bemowo – 1, Białołęka – 1 działanie łączone, Mokotów – 2, Ochota – 2, Praga-Południe – 1, Praga-Północ – 7, Rembertów – 1, Śródmieście – 1, Targówek – 3 i 1 działanie łączone, Ursus – 1, Ursynów – 1, Wilanów – 1, Włochy – 2, Wola – 1. W sumie z działań skorzystały 595 osoby i 443 odbiorców działań łączonych, w sumie 1038. Programy były realizowane przez 18 podmiotów.

40 Programy psychoedukacyjne dla dzieci – ofiar i świadków przemocy w rodzinie
Programy były realizowane na terenie 5 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 13 programów i 1 program łączony z programem innego rodzaju, w sumie 14 w tym: Białołęka – 1, Ochota – 1 i 1 program łączony, Praga-Południe – 1, Praga-Północ – 7 programów łączonych, Ursynów – 1, Wola – 2. W sumie z działań skorzystało 295 osób i 159 odbiorców działań łączonych, w sumie 454. Programy były realizowane przez 8 podmiotów.

41 Programy socjoterapeutyczne dla dzieci – ofiar i świadków przemocy w rodzinie
Realizację programów socjoterapeutycznych dla dzieci wykazało 7 dzielnic m.st. Warszawy. Łącznie dzielnice zadeklarowały realizację 5 programów, 8 programów łączonych z programami innego rodzaju, w sumie 13, w tym: Białołęka – 1działanie łączone, Ochota – 1 i 1 działanie łączone, Praga-Południe – 1, Praga-Północ – 7 działań łączonych, Targówek – 1, Ursynów – 1, Wola – 1. W sumie z działań skorzystało osób i 139 odbiorców działań łączonych, w sumie Programy były realizowane przez 8 podmiotów.

42 Programy adresowane do rodziców/opiekunów stosujących przemoc wobec dzieci
Realizację działań adresowanych do osób stosujących przemoc wobec dzieci zadeklarowały 6 dzielnic, które w sumie zrealizowały 4 programy, 11 programów łączonych z programami innego rodzaju, w sumie 15, w tym: Białołęka – 4 działanie łączone, Mokotów – 1, Praga-Południe – 1, Praga Północ – 7 działań łączonych, Śródmieście – 1, Targówek – 1. W sumie w programach wzięło udział 143 osoby i 117 odbiorców działań łączonych, w sumie 260. Dzielnice zadeklarowały realizację działań przez 6 podmiotów.

43 Działania wymienione przez Dzielnice m. st
Działania wymienione przez Dzielnice m.st. Warszawy jako łączone z programami innego rodzaju. 10 Dzielnic m.st. Warszawy wśród swoich programów zadeklarowało programy łączone z programami innego rodzaju (zawierające się w innych punktach sprawozdania) aby nie powielać liczby odbiorców i programów. Razem wykazano 108 działań łączonych. Najczęściej łączono: działania informacyjno – edukacyjne z programami edukacyjnymi i profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży; programy profilaktyczne łączono z programami psychologiczno – terapeutycznymi; pomoc psychologiczną łączono z grupami wsparcia; pozafinansową pomoc socjalną łączono z grupami psychoedukacyjnymi i warsztatami rozwojowymi.

44 Realizatorzy działań określeni w Programie
Realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012 – 2016 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. powierzono 565 podmiotom w tym: 374 podmiotom publicznym i 191 niepublicznym. Z analizy danych wynika, że zadania najczęściej były zlecane organizacjom pozarządowym – 99, firmom – 30, osobom fizycznym – 37. Równie często w realizacji programu brały udział przedszkola – 75, szkoły podstawowe – 60, szkoły ponadgimnazjalne i gimnazjalne – 32. Działania były realizowane przez: Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia/Lokalowych/Świadczeń Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Punkty Informacyjno – Konsultacyjne, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

45 Realizatorzy działań określeni w Programie Cd.
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Dzielnicowe Zespoły Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Centrum Edukacji i Profilaktyki, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń , policję, straż miejską, sądy, kuratorów, podmioty lecznicze w tym poradnie uzależnień, poradnie psychologiczno pedagogiczne, specjalistyczne poradnie rodzinne, psychologiczne itp., żłobki, zespół żłobków, ogniska pracy pozaszkolnej, ognisko wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, domy kultury, Akademia Rozwoju i Zabawy, Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, Ośrodek Dziecięco Młodzieżowy „Oratorium św. Jana Bosko”, placówki wsparcia dziennego, rady osiedla, agencje reklamowe, wydawnictwa, parafie.

46 Organizacja szkoleń przez Dzielnice m. st
Organizacja szkoleń przez Dzielnice m.st. Warszawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 dzielnic z terenu m.st. Warszawy zorganizowało szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w liczbie 47 szkoleń w tym: Bemowo – 2, Białołęka – 2, Mokotów – 8, Ochota – 4, Praga-Południe – 7, Praga-Północ – 3, Śródmieście – 4, Targówek – 5, Ursus – 1, Ursynów – 1, Wawer – 1, Wesoła – 1, Wilanów – 1, Włochy – 3, Wola – 3, Żoliborz – 1. W sumie w szkoleniach wzięło udział osób. Odbiorcami działań byli: członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkoły, przedszkola,, żłobki, świetlice, i domy dziecka, przedstawiciele służby zdrowia, poradni rodzinnych i psychologiczno -pedagogicznych, organizacji pozarządowych, DZRPPiRPA, policji, straży miejskiej i prokuratury, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, asystenci rodziny.

47 Organizacja szkoleń przez Dzielnice m. st
Organizacja szkoleń przez Dzielnice m.st. Warszawy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

48 Uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach organizowanych przez podmioty spoza Dzielnic m.st. Warszawy Uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach organizowanych przez podmioty spoza dzielnic m.st. Warszawy zadeklarowało 15 dzielnic w liczbie 41 szkoleń w tym: Bemowo – 1, Białołęka – 3, Bielany – 2, Ochota – 1, Praga-Południe – 4, Praga-Północ – 1,Rembertów – 2, Targówek – 9, Ursus – 5, Ursynów – 1, Wawer – 1, Wilanów – 7, Włochy – 1, Wola – 2, Żoliborz – 1. W sumie w szkoleniach wzięło udział 414 odbiorców. Odbiorcami działań byli: Członkowie ZI i osoby pracujące w grupach roboczych (zwłaszcza pracownicy socjalni), przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy , Specjaliści pracujący z rodzinami doświadczającymi problemu przemocy w rodzinie, Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownicy OPS, nauczyciele, pedagodzy szkolni, psychologowie, policjanci.

49 Uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach organizowanych przez podmioty spoza Dzielnic m.st. Warszawy

50 Diagnoza zjawiska przemocy
Diagnozę zjawiska przemocy posiadają następujące Dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka – 2010 rok, Bielany – 2006 rok, Mokotów – 2008 rok, Ochota rok, Rembertów – 2010 rok Wilanów – 2013 rok, Włochy – 2011 rok, Wola – 2007 rok, Żoliborz – 2009 rok.


Pobierz ppt "Opracowanie: Dominika Górecka (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google