Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentami potwierdzającymi tożsamość (z numerem PESEL)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentami potwierdzającymi tożsamość (z numerem PESEL)"— Zapis prezentacji:

1

2 zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentami potwierdzającymi tożsamość (z numerem PESEL) zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedłożyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazującą na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb Złożenie deklaracji do Dyrektora Szkoły nie później niż do dnia 20 grudnia 2014 roku.

3  pisemną wolę (chęć) przystąpienia do egzaminu zawodowego w konkretnej sesji, w konkretnym roku szkolnym, w konkretnym zawodzie i w konkretnym etapie lub etapach egzaminu.  dane osobowe (imiona, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, imiona rodziców)  nazwą i adres ukończonej szkoły. Wszystkie krateczki i rubryki, znajdujące się na druku deklaracji muszą być przez ucznia wypełnione dokładnie i czytelnie.

4 Etap pisemny - test pisemny Etap praktyczny - test praktyczny

5 Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania 180 lub 240 minut Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY

6 Dla zdających z dysfunkcjami czas trwania egzaminu może być przedłużony przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, zgodnie ze szczegółową informacją o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb absolwentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Dyrektor CKE umieszcza tę informację na stronie internetowej, nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin zawodowy.

7 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone miejsca, przy wejściu do sali każdy zdający okazuje dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem (najlepiej dowód osobisty), do sali nie wolno wnosić żadnych środków łączności, każdy zdający przynosi ze sobą długopis z czarnym tuszem, egzamin rozpoczyna się punktualnie, po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi spóźnieni nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej

8  każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny, który zawiera: - instrukcję zamieszczoną na pierwszej stronie, - dwuczęściowy test,  zdający sprawdza kompletność otrzymanych dokumentów (tzn. czy mają wszystkie strony i czy są wyraźnie wydrukowane), jeśli nie zgłasza ten fakt przewodniczącemu, wymienia dokumenty i potwierdza to podpisem w protokole przebiegu egzaminu.

9 zdający zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza, następnie wpisuje na karcie odpowiedzi:  swój numer ewidencyjny PESEL i koduje go,  datę urodzenia,  symbol cyfrowy zawodu oraz wersję arkusza, czas na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych,  Przewodniczący zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

10 w czasie egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, w szczególności:  nie opuszcza sali egzaminacyjnej,  nie opuszcza wyznaczonego miejsca w Sali,  w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi,  nie wypowiada uwag i komentarzy,  nie zdaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, w przypadku naruszenia powyższych zakazów zdający opuszcza salę, jego praca zaś zostaje unieważniona, zdający, który ukończył pracę przed upływem wyznaczonego czasu zgłasza to przez podniesienie ręki i po otrzymaniu pozwolenia opuszcza salę

11 po upływie wyznaczonego czasu zdający kończy pracę:  sprawdza czy poprawnie zakodował na karcie odpowiedzi wszystkie wymagane informacje,  zamyka i odkłada arkusz na brzeg stolika zadrukowaną stroną do blatu,  członkowie zespołu nadzorującego w obecności zdającego sprawdzają kompletność i poprawność kodowania numeru PESEL, daty urodzenia, symbolu cyfrowego i wersji arkusza,  opuszcza salę po uzyskaniu zgody przez przewodniczącego

12  opracowaniu projektu realizacji określonych prac (w przypadku zawodów: technik organizacji usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej).  opracowaniu projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym (technik cyfrowych procesów graficznych, technik ekonomista)

13 zdający zgłasza się na egzamin na 30 minut przed rozpoczęciem, każdy zdający przynosi ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, przy wejściu do sali każdy zdający okazuje dokument potwierdzający tożsamość z aktualnym zdjęciem (najlepiej dowód osobisty), w przypadku wykonywania zdania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym – odzież roboczą oraz określone w zawiadomieniu o egzaminie dokumenty i przybory związane ze specyfiką zawodu

14 o ustalonej godzinie zdający zajmuje wylosowane/wyznaczone miejsce, zdający sprawdza kompletność otrzymanych dokumentów (tzn. czy mają wszystkie strony i czy są wyraźnie wydrukowane), jeśli nie zgłasza ten fakt przewodniczącemu, wymienia dokumenty i potwierdza to podpisem w protokole przebiegu egzaminu, zdający, którzy wykonują zadania praktyczne przy stanowisku egzaminacyjnym uczestniczą przed rozpoczęciem egzaminu w instruktażu stanowiskowym

15  Zdający, którzy wykonują zadania bądź określone prace na stanowiskach egzaminacyjnych mają 20 minut na zapoznanie się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym i przygotowanie się do wykonania zadania praktycznego (czasu tego nie wlicza się do czasu trwania etapu praktycznego),

16 w czasie egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, w szczególności:  nie opuszcza sali egzaminacyjnej,  nie opuszcza wyznaczonego miejsca/stanowiska,  w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,  nie wypowiada uwag i komentarzy,  nie zdaje pytań dotyczących zadania egzaminacyjnego,  niezwłocznie zgłasza awarie urządzeń,

17 w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia spowodowanego naruszeniem przez zdającego przepisów bhp przewodniczący przerywa egzamin zdającego i nakazuje opuszczenie pomieszczenia, zdający, który podejmuje decyzję o rezygnacji z wykonywania zadania zgłasza to przewodniczącemu i składa stosowne pisemne oświadczenie razem z arkuszem egzaminacyjnym, zdający, który ukończył pracę przed upływem wyznaczonego czasu zgłasza to przez podniesienie ręki, na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia przewodniczący przypomina zdającym ile pozostało czasu do końca egzaminu

18  Przewodniczący odbiera arkusz egzaminacyjny od zdających, sprawdza ich kompletność, potwierdza odbiór w protokole i pozwala na opuszczenie pomieszczenia,  w przypadku zdających wykonujących projekt realizacji prac Przewodniczący odbiera od nich arkusz egzaminacyjny i pracę egzaminacyjną razem z brudnopisem, sprawdza kompletność, potwierdza odbiór pracy i wykonanie określonych prac następnie pozwala na opuszczenie pomieszczenia

19 PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KWALIFIKACJI W ZAWODZIE, UJĘTE W TEMATACH ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Absolwent powinien umieć: 1. Planować 1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania 2. Organizować 2. Organizować stanowisko pracy 3. Wykonać zadanie egzaminacyjne 3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach zadań egzaminacyjnych 4. Prezentować 4. Prezentować efekt wykonanego zadania Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych obejmuje :

20 Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 Etap praktyczny od 16 do 19 czerwca 2015 r.

21  Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzany w innym miejscu, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.  Etap praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona: - szkoła - placówka kształcenia praktycznego - placówka kształcenia ustawicznego - lub upoważniony pracodawca.

22 1. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. 2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może ◦ unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających w szkole/placówce/ośrodku egzaminacyjnym albo ◦ zdających w jednej sali ◦ lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

23 ZDAJĄCY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdającego 1.Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej): opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy i nie wcześniej niż na 2 lata przed tym terminem. 2.Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania: orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia. 3.Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony.

24 Wynik egzaminu zawodowego INFORMACJA O STOPNIU SPEŁNIENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z każdej części tego etapu. Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty obserwacji albo karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

25 Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY

26 Przekazanie przez OKE dyplomów do szkół – 28 sierpnia 2015 r.

27 Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. Europass -Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje

28  Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.  Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.  Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie

29  Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego.  Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku tj.100% Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż w czerwcu roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

30 30 1.Informatory o egzaminie dostępne są na stronie internetowej szkoły zakładka egzamin. ( Zawierają m.in.: Wszystkie informacje o przebiegu egzaminu, przykładowe testy i zadania egzaminacyjne) 2.Strony internetowe:  http://www.ekonomik.miasto.zgierz.pl  www.komisja.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi,  www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna


Pobierz ppt "zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentami potwierdzającymi tożsamość (z numerem PESEL)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google