Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Wnioskowanie o płatność i rozliczanie projektów w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Wnioskowanie o płatność i rozliczanie projektów w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Wnioskowanie o płatność i rozliczanie projektów w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

2 REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 (Dz.U. Nr 38, poz. 220 oraz Nr 156, poz. 974) Umowa o przyznanie pomocy ( w szczególności § 3, 4, 5, 7, 8, 9 oraz 11)

3 INFORMACJE OGÓLNE Przed wypełnieniem formularza wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku. Wniosek o płatność sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

4 SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU Wniosek może być wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony ręcznie pismem drukowanym. Dla każdego etapu realizacji należy złożyć osobny wniosek. Beneficjent wypełnia czytelnie tylko białe pola wniosku. Jeżeli dane pole nie dotyczy beneficjenta – w pole to należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić „0,00” lub kreskę.

5 SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU Gdy niezbędne informacje nie mieszczą się w przewidzianych do tego rubrykach lub tabelach, dane należy umieścić na dodatkowych kartkach. Dodatkowe kartki należy podpisać, opatrzyć datą i dołączyć przy pomocy zszywacza do wniosku. Przy wypełnianiu elektronicznym można dodawać wiersze lub zawijać tekst w polach.

6 SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU Dane finansowe we wniosku oraz w zestawieniu rzeczowo – finansowym należy wpisać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyjątek : kwotę pomocy należy wpisać w pełnych złotych tj. po odrzuceniu groszy.

7 SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że: - został podpisany przez osoby reprezentujące Beneficjenta w wyznaczonym do tego miejscu, - wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku, - nie wypełniono zaciemnionych pól wniosku, - załączono wszystkie wymagane dokumenty.

8 ZŁOŻENIE WNIOSKU Beneficjent składa wniosek o płatność: w wersji papierowej osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą beneficjenta bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Urząd Marszałkowski w terminie określonym w umowie o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami.

9 ZŁOŻENIE WNIOSKU Przebieg procesu składania wniosku o płatność: 1. przyjęcie i rejestracja wniosku o płatność przez pracownika UM 2. ostemplowanie oryginałów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej 3. potwierdzenie złożenia wniosku o płatność (kopia pierwszej strony wniosku)

10 ROZPATRZENIE WNIOSKU O terminowości złożenia wniosku o płatność decyduje data jego złożenia w UM. Urząd Marszałkowski rozpatruje wniosek w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania wniosku. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, lecz nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia.

11 ROZPATRZENIE WNIOSKU Jeżeli wniosek został wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, Urząd Marszałkowski wzywa beneficjenta, w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, nie usunął nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, Urząd Marszałkowski ponownie wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

12 ROZPATRZENIE WNIOSKU W dniu wysłania pisma do beneficjenta o potrzebie dokonania poprawy/uzupełnień/wyjaśnień wniosku o płatność, Urząd Marszałkowski poinformuje beneficjenta o wezwaniu telefonicznie albo za pomocą faksu lub poczty mailowej.

13 ROZPATRZENIE WNIOSKU Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków nie usunął ich w wyznaczonym terminie wówczas wniosek o płatność rozpatruje się w zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

14 ROZPATRZENIE WNIOSKU Uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku o płatność mogą być: przesłane przesyłką nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub złożone osobiście przez beneficjenta w Urzędzie Marszałkowskim.

15 ROZPATRZENIE WNIOSKU W przypadku przesłania uzupełnień do wniosku przesyłką nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, o terminowości ich złożenia decyduje data stempla pocztowego. W przypadku złożenia uzupełnień osobiście – o terminowości decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.

16 ROZPATRZENIE WNIOSKU W trakcie rozpatrywania wniosku Urząd Marszałkowski może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

17 ROZPATRZENIE WNIOSKU Wszystkie załączone do wniosku o płatność dokumenty, sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy podczas oceny wniosku Urząd stwierdzi, że cel operacji nie został osiągnięty lub nie zostanie osiągnięty – następuje odmowa wypłaty całości pomocy.

18 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część I Rodzaj płatności

19 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Należy zaznaczyć znakiem X jedno z dwóch możliwych pól: płatność pośrednia, jeżeli wniosek składany jest za etap, który nie jest etapem końcowym lub płatność ostateczna, w przypadku wniosków składanych w ramach operacji jednoetapowych i wniosków składanych w ramach ostatniego etapu realizacji operacji.

20 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część II Dane identyfikacyjne beneficjenta

21 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W tej części wniosku wpisuje się dokładną nazwę beneficjenta, numer identyfikacyjny, numer NIP i REGON, dane adresowe beneficjenta oraz dane pełnomocnika i osoby uprawnionej do kontaktu.

22 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W polu „Nazwa Beneficjenta” beneficjent może przystawić czytelną pieczęć nagłówkową. W polu „Numer identyfikacyjny” należy wpisać numer nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

23 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Dane adresowe beneficjenta wpisane w polu „Adres siedziby beneficjenta” powinny być zgodne z danymi zawartymi w umowie o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentem. Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Urząd Marszałkowski, jeżeli dane adresowe uległy zmianie.

24 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Pole „Dane pełnomocnika beneficjenta” należy wypełnić w sytuacji, gdy w imieniu beneficjenta występuje pełnomocnik. W polu „Dane osoby uprawnionej do kontaktu”, należy wpisać dane osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem Marszałkowskim w sprawach dotyczących realizacji i rozliczenia operacji.

25 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część III Dane z umowy przyznania pomocy

26 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Tą część wniosku beneficjent uzupełnia w oparciu o dane zawarte w umowie o przyznanie pomocy, wpisując : tytuł operacji numer umowy datę zawarcia umowy kwotę pomocy przyznanej dla całej operacji kwotę pomocy przyznanej dla danego etapu.

27 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Pola „Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji” oraz „Kwota pomocy z umowy przyznana dla danego etapu operacji” należy uzupełnić uwzględniając ewentualne zmiany kwoty pomocy, wynikające z zawartych aneksów.

28 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część IV Dane dotyczące wniosku o płatność

29 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W tej części wniosku beneficjent wpisuje ramy czasowe realizacji operacji (daty) oraz dane dotyczące kosztów całkowitych, kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, związanych z realizacją operacji. Dane dotyczące kosztów wpisuje się w oparciu o dokumentację finansową, składaną wraz z wnioskiem.

30 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W polu „Wniosek za okres” należy wpisać jako pierwszą datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy („ data od”) i jako drugą – faktyczny dzień złożenia wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim lub ostatni dzień terminu złożenia wniosku o płatność przewidzianego w umowie dla danego etapu („data do”).

31 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Pola dotyczące kosztów całkowitych, kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wnioskowaną kwotę pomocy należy wpisać bez groszy.

32 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Redukcja kwoty pomocy (pole 18) w przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta kwota pomocy będzie wyższa o więcej niż 3% od kwoty pomocy wyliczonej podczas weryfikacji WOP przez pracownika UM, zastosowana zostanie redukcja kwoty do refundacji.

33 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część V Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty

34 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W tabeli „Wykaz faktur…” dane finansowe należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. „Wykaz faktur …” uzupełnia się w oparciu o dokumenty finansowe dołączone do wniosku (faktury i dowody zapłaty). W kolumnie 7 należy podać, do której pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym odnosi się dany dokument.

35 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W kolumnie 8 należy wpisać daty dokonania płatności, za przedstawione do refundacji dokumenty, na podstawie dołączonych do wniosku dowodów zapłaty. W kolumnie 9 należy wpisać kwoty brutto z faktur. W kolumnie 10 należy wpisać kwoty wydatków kwalifikowalnych, wynikających z przedstawionych faktur.

36 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część VI Zestawienie rzeczowo-finansowe

37 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Pozycje w „Zestawieniu…”, zawierające dane finansowe należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. „Zestawienie…” uzupełnia się w oparciu o tabelę „Wykaz faktur…” a także zgodnie z danymi zawartymi w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o przyznanie pomocy. W nagłówku należy wpisać numer etapu, w ramach którego składany jest wniosek.

38 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W „Zestawieniu…” należy ująć koszty całkowite oraz koszty kwalifikowalne w podziale na koszty inwestycyjne i koszty ogólne. Zakres zrealizowanych robót w ramach danego etapu należy przypisać do tych samych pozycji zestawienia, do których zostały one przypisane w zestawieniu rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy. Pozycje zestawienia rozliczane w pozostałych etapach należy pozostawić niewypełnione.

39 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Jeżeli wartości wpisane w poszczególnych pozycjach „Zestawienia…” różnią się od wartości wpisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy, wówczas należy wyliczyć odchylenia (kolumna 12). Odchylenia podaje się w procentach.

40 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część VII Załączniki do wniosku o płatność

41 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej. 2. Dowody zapłaty. 3. Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 4. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy. 5. Pozwolenie wodnoprawne.

42 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 6. Protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń. 7. Kosztorys powykonawczy. 8. Zaświadczenie o numerze rachunku bankowego beneficjenta, na który mają być przekazane środki finansowe. 9. Umowy z dostawcami lub wykonawcami.

43 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 10. Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego. 11. Interpretacja indywidualna w zakresie prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ. 12. Sprawozdanie z realizacji operacji. 13. Operat szacunkowy zakupionego budynku. 14. Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu.

44 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 15. Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/dofinansowania z Funduszu Kościelnego lub j.s.t. lub Programu Promesa MKiDN lub ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki. 16. Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez FK lub j.s.t. lub z Programu Promesa MKiDN lub przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki.

45 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 17. Pełnomocnictwo. 18. Wydruk elektroniczny z dokumentacji księgowej lub kopia z książki ewidencji środków trwałych. 19. Umowa cesji wierzytelności. Inne załączniki: Beneficjent może załączyć inne załączniki, które mogą być niezbędne do oceny wniosku.

46 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część VIII Oświadczenia beneficjenta

47 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Po zapoznaniu się z treścią oświadczeń należy wpisać miejscowość i datę oraz złożyć w wyznaczonym miejscu pieczęć imienną i podpis osoby reprezentującej beneficjenta lub pełnomocnika.

48 SPRAWOZDANIE Zalecenia ogólne Sprawozdanie powinno zostać wypełnione czytelnie, bez skreśleń i korekt w wersji papierowej i elektronicznej. Sprawozdanie składane jest wraz z wnioskiem o płatność ostateczną. Przed wypełnieniem sprawozdania należy zapoznać się z Instrukcją.

49 SPRAWOZDANIE I. INFORMACJE OGÓLNE pkt 1 Znak sprawy – nadany przez Urząd Marszałkowski. pkt 5 Numer i tytuł operacji – należy wpisać numer umowy oraz tytuł realizowanej operacji. pkt 5a Rodzaj operacji – należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy. pkt 6 Okres realizacji operacji – należy wpisać faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji, przy czym rozpoczęcie oznacza dzień podpisania umowy o przyznanie pomocy, a zakończenie – dzień złożenia wniosku o płatność ostateczną.

50 SPRAWOZDANIE pkt 7 Nazwa beneficjenta pomocy – należy podać nazwę zgodnie z umową. pkt 8 Numer identyfikacyjny– numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy. pkt 9 Siedziba i adres Beneficjenta – należy podać zgodnie z umową o przyznanie pomocy. pkt.10 – 12 – Osoba uprawniona do kontaktu – należy podać dane osoby, która przygotowała sprawozdanie lub innej osoby upoważnionej, która jest w stanie udzielić informacji na temat sprawozdania.

51 SPRAWOZDANIE II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI OPERACJI ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO 1. Opis realizacji operacji - należy opisać w kilku zdaniach główne etapy przebiegu realizacji operacji, zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie (uwzględniając aneksy) - dane dla operacji jednoetapowych należy podać tylko w wierszu „Etap końcowy realizacji operacji” - dla operacji dwuetapowych należy dokonać rozbicia na oba etapy realizacji.

52 SPRAWOZDANIE 2. Efekty rzeczowe realizacji operacji -należy odnieść się do wszystkich efektów rzeczowych wymienionych w tabeli w kolumnie „Osiągnięta wartość”; jeżeli w ramach operacji nie realizowano inwestycji w zakresie którejkolwiek z pozycji zawartych w tabeli należy wpisać skrót „n.d.” (nie dotyczy) -w tabeli należy podać wszystkie efekty rzeczowe realizacji operacji niezależnie od tego do jakiej kategorii została zakwalifikowana operacja w pkt 5a

53 SPRAWOZDANIE -jeżeli w wyniku realizacji operacji powstaje więcej efektów rzeczowych niż ujęte wyłącznie w jednej pozycji tabeli należy do każdej z pozycji efektów rzeczowych przypisać proporcjonalną wartość kosztów całkowitych oraz wartość środków refundowanych w ramach EFRROW.

54 SPRAWOZDANIE -w kolumnie Wydatki całkowite należy wykazać wartość wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją operacji przypisaną proporcjonalnie do danego efektu rzeczowego -w kolumnie Wartość dofinansowania ze środków EFRROW należy wykazać wartość uzyskanej refundacji w części pochodzącej ze środków UE, proporcjonalnie odpowiadającej danemu efektowi rzeczowemu.

55 SPRAWOZDANIE 3. Ludność zamieszkująca obszary wiejskie korzystająca z dostępu do elementów infrastruktury będących efektem realizacji operacji -należy wypełnić tabelę w oparciu o liczbę mieszkańców (miejscowości lub gminy), którzy potencjalnie mogą korzystać z efektów operacji -dla większości operacji to wszyscy mieszkańcy obszaru -dla operacji kompleksowych (gdzie wypełniamy więcej niż 1 wiersz tabeli) liczbę ludności wprowadzamy dwukrotnie w dwóch stosownych wierszach - liczby te nie podlegają sumowaniu, w wierszu „Łącznie” wprowadzamy po raz kolejny tę samą wartość

56 SPRAWOZDANIE III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH 1. Opis najczęściej napotykanych problemów powstałych podczas realizacji operacji wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie.

57 SPRAWOZDANIE Należy opisać problemy powstałe podczas realizacji operacji (o ile się pojawiły) wraz z informacją o podjętych działaniach naprawczych. W szczególności należy uwzględnić te zmiany, które zaistniały w stosunku do oryginalnego zakresu operacji. Jeżeli zostały zawarte aneksy do umowy, to należy podać datę zawarcia i numer każdego aneksu. Należy również podać te zmiany, które nie wymagały zawarcia aneksu do umowy.

58 SPRAWOZDANIE Problemy podzielono na dwa rodzaje: problemy z przyczyn wewnętrznych (wynikające ze sposobu realizacji operacji) problemy zewnętrzne ( na które beneficjent nie miał żadnego wpływu). Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy należy wpisać: „Brak” lub „Brak problemów” lub „Brak problemów tego typu”.

59 SPRAWOZDANIE 2. Przeprowadzone kontrole Należy podać informacje o kontrolach przeprowadzonych w trakcie realizacji operacji (kontrole podejmowane przez podmiot wdrażający lub inną uprawnioną jednostkę). 3. Wnioski/obserwacje beneficjenta dotyczące funkcjonującego systemu kontroli ( uwzględniając ilość i zakres kontroli, przygotowanie instytucji kontrolujących oraz proponowane zmiany w tym zakresie. IV. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

60 Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro autoryzacji wniosku o płatność Anna Kyc tel. 091 31 29 302


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Wnioskowanie o płatność i rozliczanie projektów w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google