Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka."— Zapis prezentacji:

1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Zasady komercyjnego wykorzystania infrastruktury zbudowanej w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Warszawa, 13 maja 2014 r.

2

3 Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej zbudowanej przez uczelnie i jednostki naukowe w ramach II osi PO IG Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kładzie nacisk na rozwój współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami oraz maksymalizację wykorzystania infrastruktury laboratoryjnej wybudowanej ze środków publicznych. Świadczenie przez beneficjentów II osi priorytetowej PO IG usług typowo komercyjnych dla podmiotów zewnętrznych jest zgodne z zasadami PO IG i zalecane przez NCBR. Komercyjne wykorzystanie infrastruktury oznacza wynajem laboratoriów/aparatury badawczej lub świadczenie specjalistycznych usług badawczych.

4 Komercyjne wykorzystywanie infrastruktury
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 luty 2014 r. 4

5 Komercyjne wykorzystywanie infrastruktury
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 marca 2014 r. 5 5 5

6 Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej zbudowanej przez uczelnie i jednostki naukowe w ramach II osi PO IG Działalność komercyjna powinna prowadzona być na zasadach opisanych w dokumencie „Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną”. Właściciel infrastruktury zobowiązany jest monitorować dochód uzyskiwany w ramach projektu w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) zgodnie z zasadami opisanymi w „Procedurze wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.

7 Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
Beneficjent jest organizacją badawczą w myśl definicji przedstawionej w rozdziale 2.2, punkt d. tj.: „organizacja badawcza” - uczelnia czy instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowienia na mocy prawa publicznego lub prywatnego) ani sposobu finansowania, którego głównym celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub rozwoju eksperymentalnego oraz rozpowszechnianie jej wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer technologii; wszystkie zyski są reinwestowane w tę działalność, rozpowszechnianie jej wyników lub dydaktykę; przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taki podmiot, w roli na przykład udziałowców czy członków, nie mają preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego takiego podmiotu ani do wyników badań przezeń uzyskanych;

8 Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
Komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej powinno odbywać się na zasadach rynkowych, gwarantujących, że poprzez sfinansowanie ze środków publicznych infrastruktury nie dojdzie do przekazania nieuzasadnionych „korzyści ekonomicznych” podmiotom gospodarczym tj.: 1) Zasady dostępu do infrastruktury badawczej będą jednakowe dla wszystkich użytkowników zewnętrznych. 2) Działalność komercyjna prowadzona będzie bez jakichkolwiek form dyskryminacji lub uprzywilejowania podmiotów. 3) Usługi świadczone będą po cenach rynkowych – uwzględniających całkowite koszty i marżę rynkową.

9 Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
- koszty i finansowanie działalność o charakterze gospodarczym i niegospodarczym będą wyraźnie rozdzielone (ewidencjonowane) tj. oddzielna ewidencja księgowa. cały dochód z działalności komercyjnej zostanie reinwestowany przez organizację badawczą w jej zasadniczą działalność o charakterze niegospodarczym (tj. kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich, prowadzenie niezależnej działalności B+R mającej na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, upowszechnianie wyników badań).

10 Procedurze wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

11 dochód = suma przychodów – suma kosztów operacyjnych
Dochód generowany przez projekt zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia 1083/2006 oznacza; „różnicę pomiędzy przychodami wygenerowanym w ramach projektu, a rzeczywistymi kosztami operacyjnymi ponoszonymi w trakcie realizacji i w okresie trwałości projektu” dochód = suma przychodów – suma kosztów operacyjnych Uwaga! Przedstawione wyliczenie powinno być dokonane w skali całego projektu. Rejestrujemy wszystkie przychody w projekcie, a następnie od ich sumy odejmujemy sumę wszystkich kosztów operacyjnych projektu.

12 W trakcie trwania projektu oraz w okresie do 5 lat od jego zakończenia, beneficjenci zobowiązani są do informowania Instytucji Pośredniczącej o przychodach oraz kosztach operacyjnych związanych z funkcjonowaniem całego projektu.

13 2) wynajem laboratoriów.
Przychód w projekcie W projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej przychodem jest: 1) odpłatne prowadzenie badań i szkoleń na zakupionej aparaturze (badania zakontraktowane przez zleceniobiorcę, np. przedsiębiorstwo) 2) wynajem laboratoriów. Przychody rejestrować należy w podziale na źródła pochodzenia, dokumentując ich wartość za pomocą faktur lub równoważnych dokumentów księgowych. W kalkulacji nie bieżę się pod uwagę ewentualnych podatków pośrednich (VAT) nakładanych na odbiorcę

14 Przychód w projekcie Przychodem w projekcie nie są :
Środki otrzymywane ze źródeł publicznych przekazywane w formie dotacji lub grantu. Nie można mówić o przychodzie w sytuacji, otrzymania np. dotacji podmiotowej lub wykorzystannia infrastruktury badawczej do realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł publicznych (np. projekty Innotech, w ramach Programu Badań Stosowanych, projekty badawcze w ramach PO IG lub PO IR) Środki uzyskane przez uczelnię lub jednostkę naukową (właściciela infrastruktury) z tytułu komercjalizacji wyników badań realizowanych z wykorzystaniem tej infrastruktury.

15 Kalkulacja kosztów operacyjnych projektu
Koszty operacyjne definiowane są jako wydatki pieniężne, nie mające charakteru inwestycyjnego, przeznaczone na bieżącą działalność całego projektu np: - koszty eksploatacji i utrzymania (wynagrodzenia, materiały, usługi, media). - koszty administracyjne i ogólne. - koszty związane ze sprzedażą i dystrybucją. - nakłady odtworzeniowe podatki dochodowe i inne podatki bezpośrednie jeżeli stanowią rzeczywisty wydatek beneficjenta Wymienione elementy zawierają w zasadzie wszystkie rodzaje kosztów operacyjnych, nie stanowią jednak zamkniętego katalogu. W indywidualnych przypadkach mogą pojawić się inne rodzaje kosztów związane ze specyfiką realizowanych projektów.

16 Kalkulacja kosztów operacyjnych projektu
W kalkulacji kosztów operacyjnych nie bierze się pod uwagę: - amortyzacji - rezerw na nieprzewidziane wydatki kosztów kapitałowych (np. odsetki od kredytów) - kosztów wykazanych w we wnioskach o płatność i objętych dofinansowaniem Kalkulacja kosztów operacyjnych projektu

17 Prowadzenie kalkulacji kosztów operacyjnych projektu
Biorąc pod uwagę założenia i cele określone w zatwierdzonej umową dokumentacji aplikacyjnej, należy określić wydatki operacyjne przeznaczone na bieżącą działalność projektu. Jeżeli to możliwe koszty operacyjne należy dokumentować za pomocą faktur lub równoważnych dokumentów księgowych. W przypadku kosztów ponoszonych przez beneficjenta na rzecz całej jednostki, a związanych z projektem w niewielkim stopniu (media, koszty administracyjne) należy dokonać wyliczenia miarodajnego współczynnika rozliczania (w proporcji odpowiadającej rzeczywistemu podziałowi innej kategorii kosztowej dla której jest możliwy dokładny podział, np. kosztów płac) lub określenia wartości ryczałtowej danego rodzaju kosztów.

18 Monitorowanie dochodu w projekcie
Tak wygląda elektroniczna baza, w której beneficjenci rejestrują przychody i koszty operacyjne w ramach projektu

19 Przykład poprawnie sporządzonej tabeli – gratulujemy aktywności komercyjnej !
Drobna uwaga, jeżeli to możliwe i logicznie zasadne, wskazane jest podział kosztów na kategorie.

20 Przykład poprawnie sporządzonej tabeli – gratulujemy aktywności komercyjnej !
Drobna uwaga – w pewnych latach może pojawić się wiele faktur po stronie przychodów, nie ma obowiązku wymieniania ich wszystkich.

21 Przykład tabeli niepoprawnej.
W części tabeli przeznaczonej dla wykazywania kosztów operacyjnych ujęto również koszty inwestycyjne.

22 Przykład tabeli niepoprawnej.
W części tabeli przeznaczonej dla wykazywania kosztów operacyjnych ujęto również koszty inwestycyjne.

23 Określenie wielkości dochodu przypadającego do zwrotu.
Zwrotowi podlega wartość dochodu przyporządkowana do udziału wydatków kwalifikowanych w projekcie w wysokości odpowiadającej proporcji wkładu środków UE (85%) Zgodnie z powyższym, uzyskany dochód należy podzielić na dwie części w proporcjach odpowiadających udziałowi wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w całkowitym koszcie inwestycji. Następnie część dochodu odpowiadającą wydatkom kwalifikowanym pomnożyć należy przez wielkość środków UE w dofinansowaniu czyli 85 % (przykład nr 1).

24 Przykład nr 1 Wartość dochodu wygenerowanego w ramach projektu wyniosła zł. Całkowity koszt projektu zł – w tym 8  zł wydatki kwalifikowane, a 2  zł wydatki niekwalifikowane. Dochód przyporządkowany do wydatków kwalifikowanych wynosi : 600 000 zł * (8  / ) = 480 000 zł Wartość dochodu należnego do zwrotu : zł * 85% = zł

25 Narodowe Centrum Badan i Rozwoju
Dziękuję za uwagę Przemysław Paczos Narodowe Centrum Badan i Rozwoju Dział Finansowy tel.: mail:


Pobierz ppt "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google