Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z AGADNIENIA P RAWNE P ROJEKTU LED PACK Styczeń 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z AGADNIENIA P RAWNE P ROJEKTU LED PACK Styczeń 2014."— Zapis prezentacji:

1 Z AGADNIENIA P RAWNE P ROJEKTU LED PACK Styczeń 2014

2 LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND 2 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK Trzy wyjściowe koncepcje realizacji projektu LED PACK (dalej: Projekt), zakładającego uczestnictwo wielu gmin programie modernizacji: I. Oddanie realizacji Projektu pojedynczym gminom II. Utworzenie spółki z udziałem wszystkich gmin dla realizacji Projektu III. Dwuetapowa koncepcja zakładająca: I Etap - wyłonienie jednej gminy i powierzenie jej przez pozostałe gminy realizacji ich zadania własnego z zakresu modernizacji oświetlenia, tj. czynności przygotowawczych niezbędnych do właściwej modernizacji oświetlenia, wykonywanej w oparciu o konstrukcję partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) II Etap - właściwa modernizacja oświetlenia realizowana na terenie każdej z gmin w oparciu o umowę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (umowa PPP) zawartą przez każdą gminę z wybranym w I Etapie partnerem prywatnym, wspólnym dla wszystkich uczestników Projektu

3 3 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK Ad.I. Oddanie realizacji projektu LED PACK pojedynczym gminom Koncepcja niemożliwa do realizacji z uwagi na wymagania stawiane przez finansującego Projekt - Europejski Banki Inwestycyjny(EBI), które były następujące: - LED PACK to projekt dla wielu gmin działających wspólnie - EIB chciał mieć jednego partnera ze strony samorządu, a nie kilkudziesięciu Koncepcja kłopotliwa w praktyce z uwagi na konieczność: -przeprowadzania przez każą z gmin odrębnych postępowań w trybie zamówień publicznych na wybór wykonawców Projektu LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND

4 4 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK Ad.II. Utworzenie spółki z udziałem wszystkich gmin dla realizacji projektu Koncepcja problematyczna z uwagi na: -uczestnictwo w spółce kilkudziesięciu gmin–wspólników, a co za tym idzie praktyczne problemy w sprawnym wypracowywaniu i podejmowaniu zgodnych decyzji w organach spółki dotyczących spółki i Projektu (od terminów i miejsca zgromadzeń wspólników, siedziby spółki, składu zarządu i rady nadzorczej, do strategicznych decyzji dotyczących projektu) LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND

5 5 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK Ad.III. Dwuetapowa koncepcja zakładająca Wyłonienie jednej gminy i powierzenie jej (a następnie celowej spółce komunalnej tej gminy) w drodze porozumienia międzygminnego wspólnego wykonywania zadań własnych w postaci modernizacji oświetlenia wszystkich gmin-uczestników Projektu; powyższe w zakresie niezbędnym do przygotowania właściwej modernizacji oświetlenia realizowanej w oparciu o konstrukcję PPP – Koncepcja odpowiadająca wymaganiom EBI (jeden partner dla EBI zamiast kilkudziesięciu) – Koncepcja upraszczająca projekt - ograniczająca do minimum liczbę wykonawców i przetargów przeprowadzonych w celu ich wyłonienia – Koncepcja zaaprobowana oraz rozwijana dla realizacji Projektu LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND

6 6 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK Założenia wybranej koncepcji prawnej I. Podjęcie przez każdą z gmin uchwały wyrażającej wolę uczestnictwa w Projekcie, w szczególności wyrażającą zgodę: – na zawarcie z Gminą Namysłów porozumienia międzygminnego w celu realizacji I Etapu Projektu – na zawarcie umowy PPP z partnerem prywatnym wyłonionym w II Etapie Projektu dla realizacji właściwej modernizacji oświetlenia LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND

7 7 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK Założenia wybranej koncepcji prawnej II. Zawarcie przez każdą z gmin-uczestników Projektu z Gminą Namysłów porozumienia międzygminnego (na potrzeby Projektu nazwanego Umową Uczestnictwa - Participation Agreement), która: – opisywałaby zasady modernizacji oświetlenia w oparciu o Projekt – ustalałaby prawa i obowiązki gmin-uczestników Projektu na I i II Etapie – określałaby finansowe konsekwencje Projektu dla każdej z gmin – zawierałaby założenia umowy PPP – zawierałaby niezbędne umocowania dla Gminy Namysłów (spółki komunalnej) do realizacji I Etapu Projektu LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND

8 8 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK Założenia wybranej koncepcji prawnej III.Utworzenie przez Gminę Namysłów celowej spółki komunalnej (LED PACK Management Namysłów sp. z o.o. – dalej: Spółka Komunalna) dla realizacji czynności I Etapu w imieniu wszystkich gmin-uczestników Projektu. W celu usprawnienia działań Spółka Komunalna została już powołana do życia. Główne zadania stawiane przed Spółką będą wykonywane w I Etapie Projektu. W II Etapie aktywność Spółki Komunalnej będzie ograniczona do obowiązków sprawozdawczych wobec EBI dotyczących realizacji finansowanego przez ten bank Projektu. Z chwilą zakończenia Projektu, Spółka Komunalna zostanie zlikwidowana. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND

9 9 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK Założenia wybranej koncepcji prawnej IV.Wykonanie przez Spółkę Komunalną czynności I Etapu Projektu, tj: – zawarcie z EBI w imieniu wszystkich gmin-uczestników Projektu umowy o finansowanie I Etapu Projektu w ramach programu ELENA. – przeprowadzenie – jako wspólny zamawiający dla wszystkich gmin-uczestników Projektu – postępowań w trybie zamówień publicznych o wybór wykonawców I Etapu Projektu. – przeprowadzenie – jako wspólny zamawiający dla wszystkich gmin-uczestników Projektu – postępowania w trybie zamówień publicznych o wybór partnera prywatnego do zawarcia umowy PPP. ______________________________________________________________________ Koniec I Etapu Projektu LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND

10 10 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK Założenia wybranej koncepcji prawnej __________________________________________________________________________ Początek II Etapu Projektu V. Zawarcie przez każdą z gmin-uczestników Projektu indywidualnej umowy PPP z wybranym partnerem prywatnym. VI.Realizacja umowy PPP zakończona przekazaniem gminie przez partnera prywatnego zmodernizowanego oświetlenia. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND

11 11 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK Propozycja rozwiązania problemu modernizacji oświetlenia zewnętrznego nie będącego własnością gminy, lecz należącego do osoby trzeciej (właściciel infrastruktury): 1.Oddanie infrastruktury gminie przez jej właściciela do odpłatnego używania (najem, dzierżawa) na czas trwania Projektu (12 lat). Czynsz byłby równy opłacie eksploatacyjnej dotychczas ponoszonej przez gminę. W ten sposób gmina nie zwiększałaby swoich bieżących obciążeń, a właściciel infrastruktury nie wyzbywałby się majątku i nie uszczuplałby swoich przychodów. 2. Umowa (najmu, dzierżawy) regulowałaby rozliczenia z tytułu nakładów na infrastrukturę sfinansowane w ramach Projektu przez gminę, tj. po zakończeniu umowy PPP oraz umowy (najmu, dzierżawy) gmina zwracałaby zmodernizowaną infrastrukturę jej właścicielowi, ten zaś zobowiązany byłby zwrócić gminie wartość jej ulepszeń (modernizacji) według stanu i cen na chwilę zwrotu (wprowadzenie sposobu wyłonienia wspólnego rzeczoznawcy). LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND

12 12 ZAGADNIENIA PRAWNE PROJEKTU LED PACK 3. Po tym czasie sytuacja powracałaby do punktu wyjścia, tj. właściciel infrastruktury pobierałby opłaty eksploatacyjne, z tym że: -można by już na etapie umowy (najmu, dzierżawy) spróbować ustalić sposób wyliczania tych opłat, -właściciel infrastruktury byłby zobowiązany do utrzymywania „stanu modernizacji” oświetlenia (nie wymieniania tego oświetlenia na bardziej energochłonne), -gmina płaciłaby zmniejszone opłaty za energię, w związku z korzystaniem ze zmodernizowanego oświetlenia. LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND

13 13 Kontakt Organizacja projektu i informacje Krzysztof Kuchczyński Burmistrz Miasta i Gminy Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów Tel: +48 77 419-03-00, +48 77 419-03-04 sekretariat@namyslow.eu Arkadiusz KlizaTomasz Jaskólski Tel: +48 600 381 466Tel:+48 786 194 574 kliza@pro.onet.plkliza@pro.onet.pl ledpack@namyslow.euledpack@namyslow.eu Tomasz KorzeńDominik Dziadosz Tel: +48 77 419-03-75 Tel: +48 794 295 597 ledpack@namyslow.eu www.ledpack.eu LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND


Pobierz ppt "Z AGADNIENIA P RAWNE P ROJEKTU LED PACK Styczeń 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google