Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka spójności w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a obszary wiejskie Pani Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka spójności w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a obszary wiejskie Pani Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii."— Zapis prezentacji:

1 Polityka spójności w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a obszary wiejskie Pani Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii Rozwoju i Polityk Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa 17 września 2014 roku

2 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Umowa Partnerstwa została zaakceptowana przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 roku Prace nad krajowymi programami operacyjnymi są znacząco zaawansowane. Pierwszy blok negocjacji z Komisją Europejską odbył się w lipcu br. Rozpoczęcie bilateralnych spotkań negocjacyjnych dotyczących regionalnych programów operacyjnych planowane jest pod koniec września br. Zamknięcie negocjacji będzie odbywało się sukcesywnie w zależności od ich przebiegu. Negocjacje z KE mogą wpłynąć na zakres interwencji programów operacyjnych. Negocjacje programów – stan prac

3 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Gospodarka wodnościekowa: Traktat Akcesyjny przewiduje, że standardy wyznaczone przez Unię Europejską w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. Szczegółową priorytetyzację potrzeb w obszarze gospodarki wodno-ściekowej w ramach polityki spójności obejmuje KPOŚK - dla aglomeracji o wielkości powyżej 2 tys. RLM; W ramach PROW 2014-2020 który został przesłany do negocjacji z KE możliwe jest wsparcie z zakresu odprowadzania i oczyszczani ścieków komunalnych poza KPOŚK w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 5 tys mieszkańców oraz gminach miejskich z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys mieszkańców. Zasady wsparcia obszarów wiejskich z polityki spójności

4 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Drogi lokalne: Inwestycje w drogi lokalne w ramach CT7 z polityki spójności nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy. Kwota na drogi lokalne w ramach CT 7 łącznie we wszystkich RPO nie może przekroczyć 450 mln euro; W ramach PROW 2014-2020, który został przesłany do negocjacji z KE przewiduje się realizację dotyczącą budowy lub modernizacji dróg lokalnych na obszarach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 5 tys mieszkańców oraz gminach miejskich z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys mieszkańców. Środki krajowe: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych do 2015 roku przewiduje na drogi lokalne w 2014 roku kwotę 250 ml zł. Kwota na rok następny zgodnie z projektem ustawy budżetowej wynosi 1 mld zł. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem mechanizmu wsparcia dla JTS - Program finansowania dróg lokalnych, który zakłada przeznaczenie 900 mln zł na finansowane tzw. schetynówek w 2016 roku. Zasady wsparcia obszarów wiejskich z polityki spójności

5 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Szacuje się, że w ramach programów krajowych przeznaczone zostanie na wsparcie obszarów wiejskich, w tym: PO PC – ok. 800 mln – sieci szerokopasmowe, wykorzystanie TIK; PO IŚ – ok. 400 mln – energia, w tym OZE, inwestycje na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniające odporność na klęski żywiołowe; PO WER – ok. 500 mln euro - zatrudnienie młodzieży, podnoszenie jakości edukacji; PO PW ok. 160 mln euro – przedsiębiorczość, transport w obszarach funkcjonalnych. Krajowe programy operacyjne – obszary wiejskie

6 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Zgodnie z Umową Partnerstwa obszary wiejskie zostały wskazane jako obszary strategicznej interwencji państwa. Interwencja z polityki spójności na obszarach wiejskich koncentruje się na: rozwoju przedsiębiorczości i lepszym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej rolników (CT3, CT8); rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej (CT4, CT7, CT9, CT 10); infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej (na obszarach objętych KPOŚK) i przeciwpowodziowej (CT5, CT6). Daje to łączną kwotę wsparcia obszarów wiejskich środkami polityki spójności szacowaną na poziomie 5,2 mld euro Umowa Partnerstwa – obszary wiejskie

7 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Każdy regionalny program operacyjny, zgodnie z zapisami UP wskazał szacunkową kwotę (około 11%), która zostanie przeznaczona na wsparcie obszarów wiejskich; MIR, analizując regionalne programy operacyjne pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa, przed ich przesłaniem zwracało uwagę na zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla obszarów wiejskich. Brak odpowiednich zapisów mogło skutkować negatywną opinią MIR, co uniemożliwia rozpoczęcie negocjacji z KE. Analizy MIiR wykazują, iż poziom wsparcia w ramach projektów RPO może wynosić około 6,4 mld euro. To znacznie większa alokacja przewyższająca tą planowaną w Umowie Partnerstwa zgodnie z zapisami której, na obszary wiejskie szacunkowo przeznacza się w KPO 1,8 oraz RPO 3,4 co daje łączną kwotę 5,2 mld euro. Obszary wiejskie w regionalnych programach operacyjnych

8 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Obszary wiejskie w regionalnych programach operacyjnych Lp.Regionalny Program Operacyjny Szacunkowy % alokacji RPO przeznaczonej na obszary wiejskie Szacunkowa kwota o ile została zamieszczona w projekcie RPO przesłanym do KE 1. Województwa Dolnośląskiego15%337 mln euro 2. Województwa Kujawsko-Pomorskiego32%614 mln euro 3. Województwa Lubelskiegookoło 50%około 1 mld euro 4. Województwa Lubuskiegook 10%90 mln euro 5. Województwa Łódzkie11,1%250 mln euro 6. Województwa Małopolskiego26,8%770 mln euro 7. Województwa Mazowieckiegominimum 11%229 mln euro 8. Województwa Opolskiego40%377 mln euro 9. Województwa Podkarpackiego11%232 mln euro 10. Województwa Podlaskiego19%230 mln euro 11. Województwa Pomorskiego30%560 mln euro 12. Województwa Śląskiego12%423 mln euro 13. Województwa Świętokrzyskiego 1 23,7%323 mln euro 14. Województwa Warmińsko-Mazurskiego32%553 mln euro 15. Województwa Wielkopolskiego11%269 mln euro 16. Województwa Zachodniopomorskiego11%175 mln euro Ogółem6, 432 mld euro [1] [1] Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego ujął tylko Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w alokacji dedykowanej obszarom wiejskim bez wkładu na reorientację zawodową rolników w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Wsparcie w ramach RPO WiM 2014-2020 obszarów wiejskich w zakresie:  infrastrukturalnym (m.in. związanym z poprawą dostępu do usług publicznych oraz poprawą dostępności komunikacyjnej),  społecznym (m.in. związanym z rewitalizacją społeczną oraz aktywizacją zawodową (np. reorientacja zawodowa rolników i rybaków). Oczekuje się, że efektem interwencji będzie: podniesienie poziomu kapitału społecznego; rozwój organizacji pozarządowych, aktywizacji społecznej i działań w zakresie ekonomii społecznej; wzrost atrakcyjności turystycznej i efektywna promocja produktów turystycznych; lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych dla aktywizacji społeczno-gospodarczej; wzrost dostępu do usług publicznych; poprawa połączeń komunikacyjnych z lokalnymi ośrodkami wzrostu; rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; wzrost przedsiębiorczości, w tym specjalizacji w zakresie żywności wysokiej jakości bazującej na regionalnych zasobach przyrodniczych. Przykładowy zakres wsparcia w ramach RPO

10 Zasady programowania perspektywy 2014-2020 Instrument dobrowolny dla polityki spójności i polityki rybackiej, obligatoryjny dla WPR; Zastosowanie RLKS będzie zależało do decyzji IZ danym programem operacyjnym; Wykorzystane zostaną doświadczenia inicjatywy LEADER, realizowanej w ramach PROW 2007-2013; RLKS obejmie fragment działań na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich oraz zależnych od rybactwa. RLKS może być realizowany w trzech formułach:  Bezpośredniej;  Pośredniej;  Mieszanej. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

11 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Polityka spójności w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a obszary wiejskie Pani Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google