Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja 2013/2014 "Wpływ umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem na wyniki sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w SP 46 w Częstochowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja 2013/2014 "Wpływ umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem na wyniki sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w SP 46 w Częstochowie."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja 2013/2014 "Wpływ umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem na wyniki sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w SP 46 w Częstochowie.

2 „e-valesco” – móc, zdołać, wzmocnić się, nabrać siły, spotężnieć, być zdolnym, potrafić
znaczy wzmocnić”

3 Czym jest EWALUACJA ? Ewaluacja w szkole to systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących dokumentów, działań i osób. Ewaluację przeprowadzamy według ustalonych kryteriów w celu podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań.

4 Należy pamiętać o tym, że celem ewaluacji wewnętrznej szkoły nie może być tylko kontrola efektów końcowych. Ewaluacja ta służy głównie optymalizacji i ciągłemu rozwojowi pracy pedagogicznej. Początkiem tej drogi musi być refleksja i podsumowanie własnej pracy, co w rezultacie pozwala na dokonanie zmian i zaplanowanie dalszych działań.

5 Ewaluacja wewnętrzna w aspekcie prawnym jest jednym z zadań postawionych przed dyrektorem i zespołem nauczycielskim. Przeprowadza ją dyrektor i powinien wykorzystać jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. Przeprowadzana jest w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

6 Ponad to: Ewaluacja może dostarczyć pracujących w szkole ludziom wiedzy, jak działać, aby się rozwijać- zarówno indywidualnie, jak i w zespole Ewaluacja może pomagać w zapobieganiu sytuacjom problemowym bądź zapewniać szybkie i trwałe rozwiązywanie problemów, które już się pojawiły

7 Badania ankietowa - odpowiedzi na pytania,
Wywiad - Rodzaj uporządkowanej rozmowy, Obserwacja - obserwacja zastanej sytuacji, Analiza dokumentacji - przegląd istniejących dokumentów i danych

8 Dlaczego temat takiej ewaluacji?
Wpływ umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem na wyniki sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w SP 46

9 Podstawowym warunkiem skuteczności procesu dydaktyczno-wychowawczego jest określony poziom umiejętności czytania ze zrozumieniem. Sprawne opanowanie tej umiejętności ułatwia pokonywanie trudności w procesach przyswajania, pogłębiania i utrwalania wiedzy, gdyż umożliwia samodzielne zdobywanie wszelkich informacji. Czytanie ze zrozumieniem jest furtką, która otwiera ogromne możliwości kształcenia się, rozwijania własnej osobowości, nadążania za narastającą wiedzą. Nauczyć dziecko czytać - to otworzyć przed nim drogę rozwoju umysłowego.

10 Wszyscy nauczyciele w szkole są nauczycielami czytania!
Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem jest procesem długotrwałym i występuje na lekcjach wszystkich przedmiotów nauczania, na różnych szczeblach nauki szkolne Współczesny człowiek musi być przygotowany do wieloaspektowego funkcjonowania w świecie i dlatego najważniejszym zadaniem szkoły staje się wdrożenie ucznia do odczytywania wielości przekazów komunikacyjnych, a co za tym idzie, szkoła musi wyposażyć go w umiejętność czytania ze zrozumieniem. Ważna jest kontrola postępów uczniów w czytaniu ze zrozumieniem. Ma być ona bieżąca i okresowa Czytanie jest czynnością osobistą, zależną jedynie od indywidualnych potrzeb, zainteresowań i woli człowieka.

11 Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji
Rozpoznanie przyczyn w trudności czytania tekstów Jak umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem wpływa na pracę uczniów na poszczególnych przedmiotach i etapach edukacyjnych? Umiejętność korzystania ze źródeł informacji Posiadanie umiejętności samodzielnego czytania

12 Określenie odbiorców ewaluacji
Wszyscy uczniowie klas I-VI Rodzice Wychowawcy Wszyscy nauczyciele

13 Osoba przeprowadzająca ewaluację gromadzi informację o wartości działań poddanych ewaluacji
Nie jest sędzią , złośliwą koleżanką, kolegą oceniającym czy jest dobrze czy jest źle – jest w takiej samej sytuacji , a nawet trudniejszej Nie doradza co zrobić aby było dobrze – może jak wszyscy w zespole proponować rozwiązania do dyskusji

14 Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)
Jaki udział biorą rodzice, od pierwszych lat życia dziecka w procesie nauki czytania ze zrozumieniem? Czy rodzice są świadomi jak ważny jest to proces w życiu dziecka? Czy uczniowie chętnie biorą udział w działaniach biblioteki szkolnej? Czy biblioteka stwarza przyjazny klimat dla ucznia i zaspokaja jego potrzeby?

15 Dobór metod badawczych
Szeroka pedagogizacja rodziców przez nauczycieli, pedagoga, nauczyciela biblioteki oraz osoby z zewnątrz Prezentacje multimedialne, gazetki, ulotki, ankiety, analizy wpisów do dziennika, sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych obserwacje poczynań w w/w zakresie przez dyrektora i członków zespołu Multimedia typu kasety z muzyką, książki na nośnikach CD

16 ( oceny w zeszycie za czytanie tekstu)
Określenie ram czasowych ewaluacji Cały czas monitorowanie czytania uczniów przez nauczyciela języka polskiego i nauczyciela biblioteki ( oceny w zeszycie za czytanie tekstu) Wrzesień – opracowanie koncepcji ewaluacji Październik – analiza dokumentacji szkolnej, rozmowa z pedagogiem, nauczycielami nad problemem, wstępna ankieta wśród uczniów, wywiad z uczniami Listopad – zapoznanie członków rady z tematem ewaluacji, założeniami, jej przebiegiem, opiniami zainteresowanych -ankieta wśród rodziców - włączenie czynne rodziców w pracę z dziećmi -Spotkanie z pracownikiem poradni ukierunkowujące rodziców Grudzień – proces ewaluacji w toku Styczeń – Pierwsze wnioski z przebiegu ewaluacji - co nam się udało, a co należy poprawić? - ankieta wśród uczniów i test czytania ze zrozumieniem oraz przedstawienie wyników rodzicom Luty, marzec, kwiecień - proces ewaluacji w toku, dalsza pedagogizacja rodziców i podczas konsultacji, nadzór pedagogiczny Maj – ponowna ankieta wśród rodziców i uczniów Czerwiec – podsumowanie ewaluacji, wprowadzenie zmian podyktowanych wynikami badań i raportem Zalecenia na następny rok szkolny i dalsze monitorowanie problemu przez dyrektora i nauczyciela polskiego i biblioteki

17 W jaki sposób następuje rozpoznawanie trudności w tym zakresie?
Fragment wywiadu z pedagogiem szkoły W jaki sposób następuje rozpoznawanie trudności w tym zakresie? Trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności rozpoznają nauczyciele uczący danego przedmiotu oraz pedagog. Doprecyzowaniu tych trudności, ich przyczyn służą diagnozy P.P.-P., z których wychowawcy, nauczyciele korzystają, jeżeli rodzice wyrażą zgodę na pomoc Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Pytanie 4. Czy Pani zdaniem oferta zajęć mających na celu rozwiązanie chociaż po części problemu jest w szkole wystarczająca? Powiem tak, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów kl. 0-III, prowadzę ja w ramach godzin pedagoga i KN dla uczniów z opiniami z P.P-P, na większości z tych opinii są ujęte wskazania do pracy ucznia również w domu bez współpracy z domem rodzinnym efektów nie ma. Są również zajęcia wyrównawcze dla uczniów starszych, ale w tym temacie mogą wypowiedzieć się nauczyciele prowadzący te zajęcia. Z mojego doświadczenia wynika, że terapia pedagogiczna przynosi najlepsze efekty w kl.0- III, a w późniejszym etapie nauczania lepsze efekty dają zajęcia wyrównawcze.

18 Opinii z PPP mamy 13 ,każda wskazuje na usprawnianie funkcji poznawczych, a co za tym idzie nad czytaniem. Ale pamiętajmy mamy jeszcze dzieci niezdiagnozowane w PPP, ale są zdiagnozowane przez nas i tu też należy i trzeba pracować.

19 Z analizy dzienników zajęć wyrównawczych , dodatkowych oraz z dotychczasowych obserwacji
Zespół matematyczno-przyrodniczy –zajęcia wyrównawcze z przyrody- nauka rozumienia czytanych tekstów, obliczenia ze skalą, odczytywanie tabel, kierunków , inne formy pracy-9 uczniów systematycznie, zajęcia w świetlicy szkolnej- również często praca z tekstem, czytaniem oraz czytaniem ze zrozumieniem - „ Radzę sobie coraz lepiej” założenia zgodne z programem naprawczym (5 ucz. z V na zmianę z 8 ucz. IV na bieżąco) Kl . VI systematycznie cała klasa czytanie ze zrozumieniem testy od 2003 – 2013 czytamy i robimy wspólnie co czwartek z wykorzystaniem multimediów. Na lekcjach wdrażam głośne czytanie zadań, wierszy i ciekawostek matematycznych. Na informatyce wszystkie wiadomości z nettu muszą być przez ucznia przeczytane a dopiero potem Kopiuj/wklej Na wychowaniu fizycznym nauczyciel poprawia samopoczucie i siłę walki naszych dzieci, tłumacząc dzieciom zasady gier zespołowych zmusza do podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Wprowadza zestaw ćwiczeń wspomagających rozwój nie tylko fizyczny, ale również ma to wpływ na pracę całego organizmu

20 Zespół nauczania zintegrowaqnego
W miesiącu październiku przeprowadzono analizę dokumentów szkolnych dzienników lekcyjnych klas I-III oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych związanych z czytaniem. W klasach młodszych czytanie, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu, odsłuchiwanie płyt z nagraniami lektur i innych tekstów, odpowiadanie na pytania do wysłuchanego lub przeczytanego tekstu występuje codziennie i na bieżąco. W edukacji matematycznej dominują zadania z treścią, które zmuszają do czytania i zrozumienia przeczytanego tekstu. Uczniowie również na bieżąco są oceniani za czytanie. -Zajęcia„Małego czytelnika”. Na zajęcia uczęszcza 10 uczniów, czyli cała klasa II. Głównym celem zajęć jest zapoznanie małych czytelników literaturą dziecięcą. Uczniowie ćwiczą opowiadanie tekstów, układają historyjki, prezentują swoje ulubione książki oraz w ramach zajęć odbywają się próby do przedstawień. Od bieżącego tygodnia uczestnicy „Małego czytelnika” będą odwiedzać oddział przedszkolny i prezentować utwory literackie. Zajęcia te będą odbywały się cyklicznie.

21 Drugie zajęcia to „Orzełki” prowadzone przez wychowawcę klasy trzeciej.
Na zajęcia zapisanych jest 4 uczniów, jednak co tydzień przychodzą chętni uczniowie, którzy w nich uczestniczą. Zajęcia mają za zadanie wyrównać szanse słabszym uczniom w osiągnięciu sukcesu szkolnego i zminimalizować stres związany z uzyskiwaniem słabszych ocen. Na zajęciach ćwiczymy między innymi: pamięć, poprawiamy jakość czytania, uczymy korzystania z informacji, opowiadanie oraz czytanie ze zrozumieniem. W ramach tych zajęć w II semestrze uczniowie będą się przygotowywać do sprawdzianu OBUT.

22 propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, pracowników i rodziców
Duża rola nauczyciela biblioteki szkolnej, jej działalność statutowa to między innymi § 29. W szkole istnieje biblioteka służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 29.3. Do głównych zadań nauczyciela bibliotekarza należy: w ramach obowiązkowych godzin pracy – 15 godz. w wymiarze tygodniowym – prowadzenie przysposobienia czytelniczo-medialnego, dla klasy pierwszej 1 godz., dla pozostałych klas po 2 godz. w wymiarze rocznym, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, pracowników i rodziców

23 organizowanie różnorodnych konkursów oraz opieka nad tablicą tematyczną,
Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

24 Przykładowe pytania z ankiety klas IV,V,VI
Jaką formę czytania preferujesz? Najchętniej czytasz

25 Czytasz? Jak oceniasz swoje czytanie?

26 JAK CZĘSTO MASZ ZADAWANĄ NAUKĘ
CZYTANIA DO DOMU? CZY JESTEŚ NA BIEŻĄCO OCENIANY ZA CZYTANIE ?

27 Czy czytanie ze zrozumieniem w dalszym życiu według ciebie jest :

28 Wnioski z ewaluacji . Przeprowadzone badania wykazały, iż umiejętności uczniów w zakresie pracy z tekstem pozostawiają wiele do życzenia. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.

29 Do czynników zewnętrznych zaliczono:
- brak nawyków czytania wyniesionych z domu. - nadmierne zaufanie do elektronicznych środków przekazu - negatywny wpływ gier komputerowych na percepcję uczniów. - przekonanie o anachronicznym charakterze książki, jako źródła informacji. - traktowanie obrazu jako głównego nośnika informacji

30 Do czynników wewnętrznych zaliczono:
- atrakcyjność listy lektur szkolnych. - formę zajęć dydaktycznych na każdym etapie kształcenia. - ofertę zajęć pozalekcyjnych. - atrakcyjność konkursów związanych z czytelnictwem. - ofertę biblioteki szkolnej.

31 W nadchodzącym roku szkolnym 2014/2015
należy zwiększyć działania zmierzające do podniesienia kultury pracy z tekstem, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności rozumienia treści.

32 Propozycja wdrożenia następujących działań w roku szkolnym 2014/2015:
- uświadamianie Rodzicom konieczności kształcenia nawyków czytelniczych wśród dzieci. weryfikację listy lektur szkolnych. uatrakcyjnienie propozycji biblioteki szkolnej. pełne wykorzystanie biblioteki multimedialnej organizację konkursów literackich i recytatorskich wskazywanie na pozyskiwanie informacji dot. wszystkich przedmiotów. doskonalenie metod korzystania z elektronicznych źródeł informacji.

33 Świat należy do entuzjastów, którzy potrafią zachować zimną krew
Julian Tuwim Życzymy Nam entuzjazmu, optymizmu by nie myśleć o działaniu, które się nie udało zrealizować, zamiast tego czerpać radość z naszych małych osiągnięć. Zespół dziękuje za cierpliwość !!!


Pobierz ppt "Ewaluacja 2013/2014 "Wpływ umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem na wyniki sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w SP 46 w Częstochowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google