Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Rad Osiedli i organizacji pozarządowych szansą na realizację projektów unijnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Rad Osiedli i organizacji pozarządowych szansą na realizację projektów unijnych."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Rad Osiedli i organizacji pozarządowych szansą na realizację projektów unijnych

2 Korzyści ze współpracy Rad Osiedli z organizacjami pozarządowymi   doświadczenia organizacji pozarządowych w aplikowaniu o fundusze unijne oraz realizacji projektów unijnych   uzyskanie zwielokrotnionych korzyści wynikających ze wspólnej realizacji działań – efekt synergii

3 Słowniczek pojęć   Wnioskodawca - podmiot ubiegający się o wsparcie w ramach określonego programu   Beneficjent - wnioskodawca, z którym instytucja wdrażająca podpisała umowę o dofinansowanie   Beneficjent ostateczny - osoba, instytucja lub grupa społeczna bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy   Projekt - zorganizowany zestaw współzależnych działań o charakterze innowacyjnym prowadzący do osiągnięcia celu w określonym czasie   Partner projektu - podmiot realizujący część działań w projekcie

4 Realizacja projektów unijnych   JST, NGO mogą być inicjatorami projektów realizowanych na wybranych obszarach Miasta   Rady Osiedli mogą ubiegać się o dofinansowanie w partnestwie z NGO (Miasto aplikuje w imieniu Rady Osiedla) i realizować projekt, lub też mogą być włączone w określone działania w projekcie

5 Dobre praktyki Projekt „Lokalne Centra Partnerstw –Organizowanie społeczności lokalnej z Radami Osiedli”, Projekt „Lokalne Centra Partnerstw –Organizowanie społeczności lokalnej z Radami Osiedli”, zainicjowany na poziomie miejskim przez Centrum Innowacji Społecznej SIC! w Poznaniu (działa w ramach Fundacji SIC!) cel : rozwój partnerstwa publiczno – społecznego w osiedlach objętych projektem projekt zakłada m.in.: 1) 1)powstanie w 12 Radach Osiedli Lokalnych Centrów Partnerstwa oferujących społeczności lokalnej programy wolontariackie i inne działania aktywizujące 2) 2)szkolenia z zakresu budowania lokalnych koalicji- powstanie grup liderów społecznych 3) 3)opracowanie lokalnych strategii rozwoju społecznego projekt ma szansę na dofinansowanie ze środków PO KL (7.2.1)

6 Dobre praktyki c.d Partnerstwo dla Zawidawia, Projekt „Zakrzów. Peryferie lokomotywą dla Wrocławia”   Cel : stworzenie modelu partnerskiego podejścia do problemów osiedli poprzemysłowych, wsparcie społeczności lokalnej   działania : aktywizacja zawodowa- szkolenia, doradztwo, projekty edukacyjne, powołanie Centrum Zakrzów   partnerzy: 1) 1)Fundacja Dolnośląski Projekt Społeczny-lider 2) 2)Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej-opracowanie diagnozy społecznej Osiedla Zawidawie 3) 3)NSZZ Solidarność-przygotowanie programu szkoleń dla BO z zakresu przepisów prawa pracy i standardów pracy 4) 4)Miasto Wrocław - promocja programu 5) 5)Firma Point -koordynator części szkoleniowej projektu   źródła dofinansowania projektu : IW EQUAL   czas realizacji:

7 Dobre praktyki c.d Step by Step – Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży   cel : przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku lat   na obszarze trzech dzielnic Wrocławia: Stare Miasto, Krzyki, Fabryczna, ośrodk i integracyjne o charakterze informacyjno- edukacyjnym oferujące młodzieży szkolenia, warsztaty i poradnictwo zawodowe.   projekt jest realizowany przez Gminę Wrocław w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nowa Rodzina”   źródło dofinansowania : Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.2.1

8 Przykładowe źródła dofinansowania Projekty skierowane do społeczności lokalnej mogą być współfinansowane ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in.w ramach :   Poddziałania w zakresie szeroko pojętej integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, czy też partnerstwa publiczno- społecznego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym   Poddziałania w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej   Działania 6.2 w zakresie wsparcia i promocji przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia   Poddziałania w zakresie tworzenia przedszkoli oraz wsparcia już istniejących przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego   Poddziałania w zakresie integracji społ.-zaw. Romów

9 Więcej informacji

10 Kontakt Urząd Miejski Wrocławia Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi ul. Zapolskiej 2/ Wrocław Joanna Szałkiewicz (tel )

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Współpraca Rad Osiedli i organizacji pozarządowych szansą na realizację projektów unijnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google