Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanis ł aw Doma ń ski Stanis ł aw Doma ń ski przyszed ł na ś wiat przyszed ł na ś wiat 10 maja1914 roku 10 maja1914 roku we wsi Strzy ż owice we wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanis ł aw Doma ń ski Stanis ł aw Doma ń ski przyszed ł na ś wiat przyszed ł na ś wiat 10 maja1914 roku 10 maja1914 roku we wsi Strzy ż owice we wsi."— Zapis prezentacji:

1

2 Stanis ł aw Doma ń ski Stanis ł aw Doma ń ski przyszed ł na ś wiat przyszed ł na ś wiat 10 maja1914 roku 10 maja1914 roku we wsi Strzy ż owice we wsi Strzy ż owice ko ł o Opatowa. ko ł o Opatowa.

3 11 czerwca przyj ął sakrament kap ł a ń stwa z r ą k ówczesnego biskupa diecezji sandomierskiej Jana Kantego Lorka. 11 czerwca przyj ął sakrament kap ł a ń stwa z r ą k ówczesnego biskupa diecezji sandomierskiej Jana Kantego Lorka.

4 . Ordynariusz mianowa ł neoprezbitera wikariuszem parafii pod wezwaniem ś w. Zygmunta w Siennie

5 Ksi ą dz Doma ń ski od pocz ą tku swej duszpasterskiej pracy aktywnie uczestniczy ł w ż yciu religijnym, spo ł ecznym i kulturalnym Sienna. W łą czy ł si ę w dzia ł alno ść tamtejszego harcerstwa, staj ą c si ę jego cz ł onkiem i zarazem opiekunem. Ksi ą dz Doma ń ski od pocz ą tku swej duszpasterskiej pracy aktywnie uczestniczy ł w ż yciu religijnym, spo ł ecznym i kulturalnym Sienna. W łą czy ł si ę w dzia ł alno ść tamtejszego harcerstwa, staj ą c si ę jego cz ł onkiem i zarazem opiekunem. Na wspólnych spotkaniach z m ł odzie żą przekazywa ł jej warto ś ci religijne i patriotyczne. Szybko okaza ł o si ę, ż e ma dar zjednywania sobie ludzi. Dzi ę ki pogodnemu usposobieniu zyskiwa ł sympati ę i szacunek niemal u wszystkich parafian. Na wspólnych spotkaniach z m ł odzie żą przekazywa ł jej warto ś ci religijne i patriotyczne. Szybko okaza ł o si ę, ż e ma dar zjednywania sobie ludzi. Dzi ę ki pogodnemu usposobieniu zyskiwa ł sympati ę i szacunek niemal u wszystkich parafian.

6 Wybuch II wojny ś wiatowej zasta ł ks. Stanis ł awa Doma ń skiego w parafii, podobnie jak sienn i e ń skiego proboszcza ks. Teofila Ź dzieb ł owskiego oraz ks. prefekta W ł odzimierza Sedlaka.

7 7 wrze ś nia 1939 r. obserwowali oni wraz z mieszka ń cami wsi wjazd niemieckich jednostek do Sienna. Tego samego dnia wieczorem wszyscy trzej duchowni zostali uwi ę zieni jako zak ł adnicy, gdy ż Niemcy obawiali si ę sabota ż u ze strony ludno ś ci polskiej. 7 wrze ś nia 1939 r. obserwowali oni wraz z mieszka ń cami wsi wjazd niemieckich jednostek do Sienna. Tego samego dnia wieczorem wszyscy trzej duchowni zostali uwi ę zieni jako zak ł adnicy, gdy ż Niemcy obawiali si ę sabota ż u ze strony ludno ś ci polskiej.

8 Wraz z dzia ł aczami spo ł ecznymi miasta Lipsko oraz by ł ymi cz ł onkami Polskiej Organizacji Wojskowej wspó ł tworzy ł pierwsz ą komend ę Zwi ą zku Walki Zbrojnej - Powi ś le

9 Na pocz ą tku 1941 r. ks. Doma ń ski zosta ł mianowany kapelanem placówki ZWZ Sienno, nale żą cej wówczas do Okr ę gu Radomsko- Kieleckiego,,Jod ł a". Od lutego 1942 r. pe ł ni ł funkcj ę kapelana AK. Do najwa ż niejszych zada ń zlecanych mu przez dowództwo miejscowej placówki ZWZ-AK nale ż a ł o przewo ż enie prasy podziemnej, rozprowadzanie antyniemieckich ulotek i sprawdzanie nastrojów politycznych w ś ród miejscowej ludno ś ci.

10 Zajmowa ł si ę nas ł uchem radiowym, a nast ę pnie przekazywa ł miejscowemu dowództwu informacje o sytuacji militarnej w Europie. To przed nim sk ł adali przysi ę g ę konspiratorzy podobwodu Powi ś le wst ę puj ą cy w szeregi ZWZ, a nast ę pnie AK.

11 W 1943 r. w lasach starachowickich i i łż eckich, które zajmowa ł y w pierwszej po ł owie ubieg ł ego wieku olbrzymi obszar, zacz ęł y formowa ć si ę oddzia ł y partyzanckie AK. Powsta ł o m.in. zgrupowanie Antoniego Hedy "Szarego". Ksi ą dz kapelan odwiedza ł bardzo cz ę sto partyzantów "Szarego", s ł u żą c im pos ł ug ą kap ł a ń sk ą. Wyje ż d ż a ł rzekomo w Góry Ś wi ę tokrzyskie po to, by na Wykusie - miejscu, w którym stacjonowa ł oddzia ł najs ł ynniejszego partyzanta Kielecczyzny Jana Piwnika "Ponurego" - odprawia ć Msze polowe.

12 W po ł owie lipca 1944 r. komendant Obwodu "Dolina" kpt. Piotr Kulawiak "Dariusz" mianowa ł ks. "Cezarego" kapelanem wszystkich oddzia ł ów partyzanckich dzia ł aj ą cych wówczas w powiecie i łż eckim. W po ł owie lipca 1944 r. komendant Okr ę gu Radomsko-Kieleckiego p ł k Jan Zientarski "Mieczys ł aw", „Lin" zarz ą dzi ł na podleg ł ym sobie obszarze mobilizacj ę w ramach akcji "Burza".

13 Ks. Stanis ł aw Doma ń ski zosta ł odznaczony Krzy ż em Walecznych za pe ł nienie z pe ł nym po ś wi ę ceniem pos ł ugi kap ł a ń skiej. Po zdemobilizowaniu 3. pp w ko ń cu listopada wróci ł wraz z ż o ł nierzami "Judyma" do Sienna, gdzie ponownie obj ął funkcj ę wikarego. Po zdemobilizowaniu 3. pp w ko ń cu listopada wróci ł wraz z ż o ł nierzami "Judyma" do Sienna, gdzie ponownie obj ął funkcj ę wikarego.

14 Po zaj ę ciu Kielecczyzny przez Armi ę Czerwon ą, przynale ż no ść do AK lub Narodowych Si ł Zbrojnych by ł a wystarczaj ą cym powodem do aresztowania przez NKWD, UB i MO. Po zaj ę ciu Kielecczyzny przez Armi ę Czerwon ą, przynale ż no ść do AK lub Narodowych Si ł Zbrojnych by ł a wystarczaj ą cym powodem do aresztowania przez NKWD, UB i MO.

15 Ksi ą dz Doma ń ski nie chcia ł przystosowa ć si ę do nowej rzeczywisto ś ci politycznej. Swej dezaprobacie dawa ł wyraz w p ł omiennych i odwa ż nych kazaniach. Mówi ł wprost, ż e okupacja niemiecka zosta ł a zast ą piona now ą - sowiecko- komunistyczn ą, ż e nowy ustrój narzucono Polsce si łą. Wskazywa ł na zagro ż enie ateizacj ą i wynarodowieniem spo ł ecze ń stwa.

16 W maju 1945 r. powo ł a ł w Siennie powo ł a ł w Siennie Ruch Oporu Armii Krajowej i stan ął na czele organizacji. W ten sposób w łą czy ł si ę w spontaniczny proces tworzenia wiosn ą 1945 r. w ró ż nych cz ęś ciach Polski lokalnych organizacji poakowskich lokalnych organizacji poakowskich

17 Bardzo wa ż nym aspektem pracy konspiracyjnej ROAK w Siennie by ł o zwalczanie ideologii komunistycznej przez organizowanie w ł asnej propagandy. Wykorzystywano do tego celu ulotki, które powielano przy pomocy trzech maszyn do pisania. Redagowaniem tekstów zajmowali si ę ks. "Cezary" i Janusz Ź dzieb ł owski, bratanek proboszcza

18 W ko ń cu 1945 r. ks. Stanis ł aw Doma ń ski mia ł ś wiadomo ść, ż e bezpieka w powa ż nym stopniu rozpracowa ł a podleg łą mu organizacj ę. Na pocz ą tku 1946 r. niemal wszyscy cz ł onkowie organizacji konspiracyjnej z Sienna w obawie przed aresztowaniem opu ś cili swoje miejsca zamieszkania Na pocz ą tku 1946 r. niemal wszyscy cz ł onkowie organizacji konspiracyjnej z Sienna w obawie przed aresztowaniem opu ś cili swoje miejsca zamieszkania

19 9 marca 1946 r. ks. Stanis ł aw Doma ń ski, Józef Cielecki i Stanis ł aw Dmuchalski spotkali si ę w godzinach wieczornych w lokalu konspiracyjnym wykorzystywanym przez AK jeszcze podczas okupacji niemieckiej. Mie ś ci ł si ę on w domu Franciszka Stefa ń skiego w Eugeniowie (gm. Sienno). Zamierzali przeczeka ć tam jeden dzie ń, aby w poniedzia ł ek rano, tj. 11 marca, uda ć si ę pieszo do Ostrowca. Stamt ą d planowali dotrze ć poci ą giem do Krakowa. Jednak oko ł o godz. 22.00 w pobli ż u zabudowa ń Stefa ń skiego niespodziewanie pojawi ł si ę oddzia ł operacyjny Powiatowego Urz ę du Bezpiecze ń stwa Publicznego ze Starachowic, wspierany przez funkcjonariuszy tamtejszej Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej

20 10 marca starachowiccy ubecy wywie ź li konnym wozem rannych ks. Doma ń skiego oraz Cieleckiego do budynku spó ł dzielni gminnej w Siennie, gdzie by ł bity i katowany

21 Ksi ą dz Stanis ł aw Doma ń ski zmar ł rano 10 marca 1946 roku

22 …Pogrzeb ks. Stanisława Domańskiego odbył się 13 marca 1946 r. w Strzyżowicach. Choć przebieg uroczystości wnikliwie obserwowała bezpieka, ceremonia przerodziła się w demonstrację patriotyczną. Niesiono wieńce przepasane biało- czerwonymi szarfami, na których widniał napis: "Bohaterowi poległemu za Wiarę i Ojczyznę" …

23

24

25

26

27 Do wykonania prezentacji wykorzysta ł em Kadry z filmu o ksi ę dzu Stanis ł awie Doma ń skim zrealizowanego przez TVP LublinKadry z filmu o ksi ę dzu Stanis ł awie Doma ń skim zrealizowanego przez TVP Lublin Obszerne fragmenty publikacji internetowej Krzysztofa Sado ze strony www.naszdziennik.plObszerne fragmenty publikacji internetowej Krzysztofa Sado ze strony www.naszdziennik.plwww.naszdziennik.pl Zdj ę cia ze strony IPN www.ipn.gov.plZdj ę cia ze strony IPN www.ipn.gov.plwww.ipn.gov.pl The polonia portalThe polonia portal Ave Maria Cheta Atkinsa, motywy z seriali „Polskie drogi” oraz „Czas honoru”,Sonata Ksi ęż ycowa Adaigo Sostenuto-Ludwig Van Bethowen,Ave Maria Cheta Atkinsa, motywy z seriali „Polskie drogi” oraz „Czas honoru”,Sonata Ksi ęż ycowa Adaigo Sostenuto-Ludwig Van Bethowen, Zdj ę cie ze strony www.parafiasienno.ovh.orgZdj ę cie ze strony www.parafiasienno.ovh.orgwww.parafiasienno.ovh.org


Pobierz ppt "Stanis ł aw Doma ń ski Stanis ł aw Doma ń ski przyszed ł na ś wiat przyszed ł na ś wiat 10 maja1914 roku 10 maja1914 roku we wsi Strzy ż owice we wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google