Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY HRUBIESZÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY HRUBIESZÓW"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY HRUBIESZÓW

2 - Ochotnicze Straże Pożarne- 15 - Stowarzyszenia- 20
Obecnie na terenie Gminy Hrubieszów zarejestrowanych jest 76 organizacji pozarządowych w tym : - Kółka Rolnicze- 13 - Ochotnicze Straże Pożarne- 15 - Stowarzyszenia- 20 - Koła Gospodyń Wiejskich- 28 oraz grupa nieformalna Klub Seniora „Srebrne Świerki” Kułakowice Trzecie

3 Rozmieszczenie organizacji pozarządowych na terenie Gminy Hrubieszów
Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną Organizacje pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej Rozmieszczenie organizacji pozarządowych na terenie Gminy Hrubieszów

4 NAJSTARSZE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
KÓŁKA ROLNICZE KR w Szpikołosach r. (działalność obecnie zawieszona) KR w Moniatyczach r. (działalność obecnie zawieszona) KR w Teptiukowie r. (działalność obecnie zawieszona) KR w Nowosiółkach r. KR w Moroczynie r. KR w Husynnem r.

5 NAJSTARSZE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH KGW Ślipcze- 1951r. KGW Kozodawy- 1957r. KGW Kosmów- 1958r.

6 NAJSTARSZE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE OSP w Nowosiółkach r. OSP w Dziekanowie – 1924 r. OSP w Stefankowicach – 1924 r.

7 NAJSTARSZE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
NAJSTARSZE STOWARZYSZENIA - Stowarzyszenie „Nieobojętni” r. - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Kosmów r. - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Obrowiec r.

8 NAJMŁODSZE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania i Rozwoju „Herkules” Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Hrubieszów Stowarzyszenia te powstały w 2012r.

9 Charakterystyka organizacji
W Polsce w 2012 roku zarejestrowanych było 80 tys. ngo z czego 11 tys. to fundacje i 71 tys. stowarzyszeń/nie licząc OSP/ - dane stow. KLON/JAWOR/ W Gminie Hrubieszów nie mają siedzib fundacje, a jedynie ich oddziały, a działające stowarzyszenia głównie działają w sferze rozwoju i promocji, z których część prowadzi szkoły podstawowe. W grupie tej są również stowarzyszenia działające jako ochotnicze straże pożarne. Na 14 zarejestrowanych kółek rolniczych tylko 4 prowadzą widoczną działalność. 28 kół gospodyń wiejskich ma ograniczone pole w pozyskiwaniu dotacji z uwagi na brak osobowości prawnej. Koła nie przejawiają chęci zmiany swojego statusu prawnego. Brak jest ngo działających typowo w dziedzinie ochrony zdrowia, usług socjalnych czy hobbystycznych, bądź religijnych.

10 Charakterystyka organizacji
Tylko jedna organizacja zajmuje się sportem. Tylko jedna organizacja kobieca posiada osobowość prawną. Organizacje działające na terenie gminy mają siedziby w świetlicach wiejskich, choć 3 organizacje ma siedziby na terenie miasta Hrubieszowa. Tylko stowarzyszenia prowadzące szkoły zatrudniają pracowników pozostałe pracują na zasadzie wolontariatu wewnętrznego. 4 organizacje korzystają z pomocy Urzędu Gminy przy prowadzeniu księgowości. Główne źródła finansowania naszych organizacji to: składki członkowskie, fundusze samorządowe, dotacje różne oraz znikomy procent darowizn. Organizacje działające na terenie gminy głównie nie mają majątku własnego w postaci budynków, budowli czy gruntów. Dzięki dotacjom pozyskały inny majątek, którego z roku na rok przybywa. Praca organizacji skupiona jest na działaniach na rzecz otoczenia.

11 UZYSKANE DOTACJE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ROK LICZBA ORGANIZACJI (które otrzymały dofinansowanie) KWOTA DOFINANSOWANIA 2006 8 97.010,00 2007 7 58.404,00 2008 ,00 2009 67.200,00 2010 13 ,61 2011 10 ,37 2012 ,37 Ogółem ,35

12 Sołectwa w których działające organizacje zdobyły najwyższe dotacje od 2006r.
Sołectwo Moroczyn ,52 zł Sołectwo Stefankowice-Kolonia ,80 zł Sołectwo Husynne ,10 zł Sołectwo Nowosiółki ,92 zł Sołectwo Dziekanów ,52 zł Sołectwo Teptiuków ,96 zł

13 OSIĄGNIĘCIA „Przystanek Dąbrowa” miejsce wypoczynkowo–rekreacyjne dla mieszkańców i gości miejscowości Dąbrowa Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy utworzony w Obrowcu Powstanie wiosek tematycznych, organizacja warsztatów w zakresie wykonywania pamiątek oraz wykonanie strojów dla aktorów obsługujących turystów- dotacja uzyskana przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów- POLSKIE KWIATY „Cudze chwalicie, swego nie znacie” powstanie miejsca rekreacji i wypoczynku oraz założenie zespołu folklorystyczno-obrzędowego w Nowosiółkach

14 OSIĄGNIĘCIA „Husynne – wieś sielska anielska” utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw dla dzieci oraz zakup komputerów do świetlicy w Husynnem „Zakątek przyjazny dziecku” utworzenie placu zabaw w Dziekanowie „Bajkolandia”- powstanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego oraz remont i modernizacja świetlicy w Moroczynie

15 OSIĄGNIĘCIA Zielony zakątek „Nad Gąską”- miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w Teptiukowie Wydanie dwujęzycznej publikacji pt.: „The gothic pride of Masłomecza/Gocka duma Masłomęcza” Rekonstrukcja bitwy pod Stefankowicami i utworzenie grupy rekonstrukcyjnej polska piechota 1920

16 PROBLEMY Brak dobrze wyposażonych siedzib
Brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami do pozyskiwania dotacji. Mała aktywność zarządów. Postrzeganie dotacji jako proces zbyt skomplikowany, długi i odpowiedzialny.

17 PROBLEMY Brak odpowiedniej wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania organizacji i brak ludzi chętnych do przyuczenia w formie warsztatów szkoleniowych. Brak wiary we własne możliwości. Brak motywacji do społecznej działalności spowodowanej niepewnością jutra i pogarszającą się sytuacją materialną mieszkańców wsi.

18 Zielony zakątek „Nad Gąską” Teptiuków
projekt zrealizowany w osi IV Leadera w ramach działania „małe projekty” w roku 2012

19 Wyposażenie świetlicy w Brodzicy projekt zrealizowany w osi IV Leadera
w ramach działania „małe projekty” w roku 2012

20 Rekonstrukcja bitwy pod Stefankowicami
projekt zrealizowany w osi IV Leadera w ramach działania „małe projekty” w 2012 r.

21 „Mądrzejsi idziemy w świat z komputerem”
wyposażenie świetlicy w Husynnem projekt zrealizowany w osi IV Leadera w ramach działania „małe projekty” w 2012 r.

22 Modernizacja świetlicy w Moroczynie
projekt zrealizowany w osi IV Leadera w ramach działania „małe projekty” w 2012 r.

23 Wydanie dwujęzycznej publikacji pt.: „The gothic pride of Masłomęcza/
Gocka duma Masłomęcza” publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader

24 Stroje pozyskane przez Stowarzyszenie 
 Stroje pozyskane dzięki dotacji otrzymanej w 2011, w ramach „małych projektów” Leader przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów-Polskie Kwiaty dla Wioski Tematycznej w Ubrodowicach. Stroje pozyskane przez Stowarzyszenie  Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty w 2011 r. Na zdjęciu stroje z Wioski Strachów z Moroczyna i Królestwa żab z Wolicy.

25  A to „Żabki” z Wolicy uczestniczące
w projekcie „Wioski tematyczne…..”, które realizowało Stowarzyszenie Kobiet w 2011 r. Na zdjęciu stroje  z Wioski Tematycznej Dziki Zachód z Kułakowic Pierwszych

26 Stroje Wioski Tematycznej Wesołe Skalisko w Cichobórzu
Stroje Wioski Gotów  W Masłomęczu

27 Stroje z Wioski Tematycznej Einstein na Łące w Stefankowicach Kolonii
Stroje Wioski Tematycznej  Cudowny Świat Krasnali w Szpikołosach

28 „Przystanek Dąbrowa” urządzony dzięki dotacji pozyskanej przez
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Dąbrowa w 2011 roku

29 Plac zabaw koło świetlicy w Moroczynie
urządzony dzięki dotacji pozyskanej przez Kółko Rolnicze w Moroczynie w 2011 roku

30  Dzięki realizowanym projektom naszym organizacjom przybywa majątku.
Na fotografii wóz, którym podróżują turyści w Moroczynie /projekt z FWW zrealizowany w 2009 i 2010 roku/ Stroje dla Zespołu „Czerwona Jarzębina”  pozyskane z dotacji w 2010 roku w ramach projektu „Z taborami rusza w świat piosenka cygańska”

31  Te stroje zostały również zakupione z dotacji
otrzymanej przez KGW Moroczyn podczas realizacji projektu „Raj dla motyli” w roku. Reprezentantki członkiń Kół  Gospodyń Wiejskich na V Hrubieszowskiej Biesiadzie Błotnej zdobyły prezentowane stroje tylko dzięki swojej aktywności

32 Zdjęcia prezentują członkinie KGW
w Kozodawach w czasie różnych form aktywności m.in. udział w spotkaniu integracyjnym oraz w Dniu Samorządowca w Czumowie w 2012 r., organizacja uroczystości pt.: „Aktywne Pokolenie” w 2013 r.

33 Na zdjęciu członkowie Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Dabrowa
(zdjęcie wykonane w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego)

34 Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czumów
„KRESY”

35 Zdjęcia prezentują członkinie
KGW w Ślipczu w czasie różnych uroczystości

36 Koło Gospodyń Wiejskich w Kułakowicach Trzecich chętnie
uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy Hrubieszów

37 Na zdjęciach członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Mienianach w czasie prezentacji skeczu podczas uroczystości „Dnia Seniora”

38 Zdjęcia prezentują członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Koble podczas
II spotkania integracyjnego Kozodawy 2012 r.

39 Formy wsparcia organizacji pozarządowych przez Gminę Hrubieszów:
Pomoc w pozyskiwaniu dotacji główne w zakresie kompletowania potrzebnych załączników. Udzielanie pożyczek na realizację „małych projektów” . Zabezpieczenie wkładu własnego /finansowego/ wymaganego od ngo. Pomoc w prowadzeniu księgowości. Pomoc w rozliczaniu dotacji. Użyczanie konta organizacjom nie posiadającym osobowości prawnej na potrzeby rozliczania otrzymanej dotacji. Bezpłatne użyczanie budynków i gruntów na potrzeby realizacji projektu.

40 Formy wsparcia organizacji pozarządowych przez Gminę Hrubieszów:
Badanie potrzeb organizacji przed uchwaleniem planu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Informowanie ngo o organizowanych konkursach. Organizacja szkoleń. Zabezpieczenie części potrzeb transportowych podczas realizacji projektów. Zawieranie umów o partnerstwie w realizacji projektów. Użyczanie bezpłatne lokali na warsztaty, szkolenia, spotkania. Promocja organizacji. Organizacja wizyt studyjnych każdego roku

41  WIZYTA STUDYJNA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 roku do
Jedną z form wsparcia organizacji pozarządowych jest organizacja wizyt studyjnych celem poznania dobrych praktyk na innym terenie, co obrazują poniższe fotografie:  WIZYTA STUDYJNA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w roku do wioski tematycznej „Pacowa chata” w Krypnie k/Białegostoku Dwudniowy pobyt seniorów z terenu gminy HRUBIESZÓW w Warszawie, został zorganizowany dzięki dotacji FIO, w konkursie „Aktywni seniorzy w akcji”, uzyskanej przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsze Jutro” w 2012 r.

42 Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich
zwiedziły Bochnię i Tarnów w 2011 roku również dzięki dotacji uzyskanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Moroczynie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Pamiątka z parku w Tarnowie gdzie członkinie KGW odpoczywały w drodze do muzeum , a możliwe to było dzięki dużemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej/Foto 2011 r./

43 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY HRUBIESZÓW,
KTÓRE POZYSKAŁY DOTACJE W 2012 L.p. Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł własny zadania Wartość projektu Kwota dofinansowania z UG Kwota dotacji Kwota przyznanej nagrody 1. Kółko Rolnicze w Moroczynie Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Moroczyn z przeznaczeniem na cele turystyczno-kulturalne Fundacja PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 33.534,28 10.060,28 23.473,99 16.000,00 700 zł RAZEM: ,99 2. Stowarzyszenie „Sosenka” „Rekonstrukcja bitwy pod Stefankowicami” „Grupa rekonstrukcyjna polska piechota 1920” „Pożyteczne ferie 2012” Fundacja Wspomagania Wsi 17.000,00 34.521,20 5.100,00 10.356,40 11.900,00 24.164,80  2.000,00  RAZEM: 38.064,80 3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Teptiuków Zielony zakątek „Nad Gąską” 34.942,80 10.482,84 24.459,96 600 zł

44 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY HRUBIESZÓW, KTÓRE POZYSKAŁY DOTACJE W 2012
4. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Dziekanów „Zakątek przyjazny dziecku” 34.426,47 10.327,94 24,098,52 600 zł 5. „Masłomęckie Stowarzyszenie -Wioska Gotów” Wydanie dwujęzycznej publikacji Pt: „The gothic pride of Masłomęcza/ Gocka duma Masłomęcza 31.242,00 9.373,00 21.869,00 600 z ł 6. Kółko Rolnicze w Husynnem „Mądrzejsi idziemy w przyszłość z komputerem” 20.453,00 6.135,90 14.317,10 400 zł 7. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy „Wyposażenie świetlicy w Brodzicy” 19.997,64 5.999,64 13.998,00

45 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY HRUBIESZÓW, KTÓRE POZYSKAŁY DOTACJE W 2012
8. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasz Dom” Moniatycze Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasz Dom” Moniatycze „Pożyteczne wakacje 2012” Fundacja Wspomagania Wsi „Pożyteczne ferie 2012” Fundacja Wspomagania Wsi 3.000,00 1.715,00 RAZEM: 4.715,00 150 zł 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowie (dotacja przyznana dla Świetlicy Wiejskiej) Pożyteczne wakacje 2012” Fundacja Wspomagania Wsi 10. Koło Gospodyń Wiejskich w Moroczynie (dotacja przyznana dla Sołectwa)

46 OPRACOWANIE URZĄD GMINY HRUBIESZÓW
Materiał tekstowy - Irena Czerwińska- koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.  Materiał graficzny i umieszczenie fotorelacji- Ewelina Dąbrowska - koordynator do spraw współpracy z organizacjami   pozarządowymi od 2013 roku. Data r. W opracowaniu wykorzystano fotografie dostarczone przez organizacje pozarządowe.

47 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Irena Czerwińska Ewelina Dąbrowska


Pobierz ppt "PREZENTACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY HRUBIESZÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google