Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obecnie na terenie Gminy Hrubieszów zarejestrowanych jest 76 organizacji pozarz ą dowych w tym : - Kó ł ka Rolnicze- 13 - Ochotnicze Stra ż e Po ż arne-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obecnie na terenie Gminy Hrubieszów zarejestrowanych jest 76 organizacji pozarz ą dowych w tym : - Kó ł ka Rolnicze- 13 - Ochotnicze Stra ż e Po ż arne-"— Zapis prezentacji:

1

2 Obecnie na terenie Gminy Hrubieszów zarejestrowanych jest 76 organizacji pozarz ą dowych w tym : - Kó ł ka Rolnicze Ochotnicze Stra ż e Po ż arne Stowarzyszenia Ko ł a Gospody ń Wiejskich- 28 oraz grupa nieformalna Klub Seniora „Srebrne Ś wierki” Ku ł akowice Trzecie

3 Rozmieszczenie organizacji pozarządowych na terenie Gminy Hrubieszów Organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną Organizacje pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej

4 KÓŁKA ROLNICZE KR w Szpikołosach r. ( działalność obecnie zawieszona) KR w Moniatyczach r. (działalność obecnie zawieszona) KR w Teptiukowie r. (działalność obecnie zawieszona) KR w Nowosiółkach r. KR w Moroczynie r. KR w Husynnem r.

5 KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH KGW Ślipcze- 1951r. KGW Kozodawy- 1957r. KGW Kosmów- 1958r.

6 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE OSP w Nowosiółkach r. OSP w Dziekanowie – 1924 r. OSP w Stefankowicach – 1924 r.

7 NAJSTARSZE STOWARZYSZENIA - Stowarzyszenie „Nieoboj ę tni ” r. - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Kosmów r. - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Obrowiec r.

8 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania i Rozwoju „Herkules” Stowarzyszenie So ł tysów Gminy Hrubieszów Stowarzyszenia te powstały w 2012r.

9 W Polsce w 2012 roku zarejestrowanych było 80 tys. ngo z czego 11 tys. to fundacje i 71 tys. stowarzyszeń/nie licząc OSP/ - dane stow. KLON/JAWOR/ W Gminie Hrubieszów nie mają siedzib fundacje, a jedynie ich oddziały, a działające stowarzyszenia głównie działają w sferze rozwoju i promocji, z których część prowadzi szkoły podstawowe. W grupie tej są również stowarzyszenia działające jako ochotnicze straże pożarne. Na 14 zarejestrowanych kółek rolniczych tylko 4 prowadzą widoczną działalność. 28 kół gospodyń wiejskich ma ograniczone pole w pozyskiwaniu dotacji z uwagi na brak osobowości prawnej. Koła nie przejawiają chęci zmiany swojego statusu prawnego. Brak jest ngo działających typowo w dziedzinie ochrony zdrowia, usług socjalnych czy hobbystycznych, bądź religijnych.

10 Tylko jedna organizacja zajmuje się sportem. Tylko jedna organizacja kobieca posiada osobowość prawną. Organizacje działające na terenie gminy mają siedziby w świetlicach wiejskich, choć 3 organizacje ma siedziby na terenie miasta Hrubieszowa. Tylko stowarzyszenia prowadzące szkoły zatrudniają pracowników pozostałe pracują na zasadzie wolontariatu wewnętrznego. 4 organizacje korzystają z pomocy Urzędu Gminy przy prowadzeniu księgowości. Główne źródła finansowania naszych organizacji to: składki członkowskie, fundusze samorządowe, dotacje różne oraz znikomy procent darowizn. Organizacje działające na terenie gminy głównie nie mają majątku własnego w postaci budynków, budowli czy gruntów. Dzięki dotacjom pozyskały inny majątek, którego z roku na rok przybywa. Praca organizacji skupiona jest na działaniach na rzecz otoczenia.

11 ROK LICZBA ORGANIZACJI (które otrzyma ł y dofinansowanie) KWOTA DOFINANSOWANIA , , , , , , ,37 Ogółem ,35

12 So ł ectwo Moroczyn ,52 zł So ł ectwo Stefankowice-Kolonia ,80 zł So ł ectwo Husynne ,10 zł So ł ectwo Nowosió ł ki ,92 zł So ł ectwo Dziekanów ,52 zł So ł ectwo Teptiuków ,96 zł

13 „Przystanek Dąbrowa” miejsce wypoczynkowo– rekreacyjne dla mieszkańców i gości miejscowości Dąbrowa Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy utworzony w Obrowcu Powstanie wiosek tematycznych, organizacja warsztatów w zakresie wykonywania pamiątek oraz wykonanie strojów dla aktorów obsługujących turystów- dotacja uzyskana przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów- POLSKIE KWIATY „Cudze chwalicie, swego nie znacie” powstanie miejsca rekreacji i wypoczynku oraz założenie zespołu folklorystyczno-obrzędowego w Nowosiółkach

14 „Husynne – wieś sielska anielska” utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku z placem zabaw dla dzieci oraz zakup komputerów do świetlicy w Husynnem „Zakątek przyjazny dziecku” utworzenie placu zabaw w Dziekanowie „Bajkolandia”- powstanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego oraz remont i modernizacja świetlicy w Moroczynie

15 Zielony zakątek „Nad Gąską”- miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w Teptiukowie Wydanie dwujęzycznej publikacji pt.: „The gothic pride of Masłomecza/Gocka duma Masłomęcza” Rekonstrukcja bitwy pod Stefankowicami i utworzenie grupy rekonstrukcyjnej polska piechota 1920

16 Brak dobrze wyposażonych siedzib Brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami do pozyskiwania dotacji. Mała aktywność zarządów. Postrzeganie dotacji jako proces zbyt skomplikowany, długi i odpowiedzialny.

17 Brak odpowiedniej wiedzy na temat prawidłowego funkcjonowania organizacji i brak ludzi chętnych do przyuczenia w formie warsztatów szkoleniowych. Brak wiary we własne możliwości. Brak motywacji do społecznej działalności spowodowanej niepewnością jutra i pogarszającą się sytuacją materialną mieszkańców wsi.

18 Zielony zakątek „Nad Gąską” Teptiuków projekt zrealizowany w osi IV Leadera w ramach działania „małe projekty” w roku 2012

19 Wyposażenie świetlicy w Brodzicy projekt zrealizowany w osi IV Leadera w ramach działania „małe projekty” w roku 2012

20 Rekonstrukcja bitwy pod Stefankowicami projekt zrealizowany w osi IV Leadera w ramach działania „małe projekty” w 2012 r.

21 „Mądrzejsi idziemy w świat z komputerem” wyposażenie świetlicy w Husynnem projekt zrealizowany w osi IV Leadera w ramach działania „małe projekty” w 2012 r.

22 Modernizacja świetlicy w Moroczynie projekt zrealizowany w osi IV Leadera w ramach działania „małe projekty” w 2012 r.

23 Wydanie dwujęzycznej publikacji pt.: „The gothic pride of Masłomęcza/ Gocka duma Masłomęcza” publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader

24  Stroje pozyskane dzięki dotacji otrzymanej w 2011, w ramach „małych projektów” Leader przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów-Polskie Kwiaty dla Wioski Tematycznej w Ubrodowicach. Stroje pozyskane przez Stowarzyszenie  Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty w 2011 r. Na zdjęciu stroje z Wioski Strachów z Moroczyna i Królestwa żab z Wolicy.

25  A to „Żabki” z Wolicy uczestniczące w projekcie „Wioski tematyczne…..”, które realizowało Stowarzyszenie Kobiet w 2011 r. Na zdjęciu stroje  z Wioski Tematycznej Dziki Zachód z Kułakowic Pierwszych

26  Stroje Wioski Tematycznej Wesołe Skalisko w Cichobórzu Stroje Wioski Gotów  W Masłomęczu

27  Stroje z Wioski Tematycznej Einstein na Łące w Stefankowicach Kolonii Stroje Wioski Tematycznej  Cudowny Świat Krasnali w Szpikołosach

28 „Przystanek Dąbrowa” urządzony dzięki dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Dąbrowa w 2011 roku

29 Plac zabaw koło świetlicy w Moroczynie urządzony dzięki dotacji pozyskanej przez Kółko Rolnicze w Moroczynie w 2011 roku

30  Dzięki realizowanym projektom naszym organizacjom przybywa majątku. Na fotografii wóz, którym podróżują turyści w Moroczynie /projekt z FWW zrealizowany w 2009 i 2010 roku/ Stroje dla Zespołu „Czerwona Jarzębina”  pozyskane z dotacji w 2010 roku w ramach projektu „Z taborami rusza w świat piosenka cygańska”

31  Te stroje zostały również zakupione z dotacji otrzymanej przez KGW Moroczyn podczas realizacji projektu „Raj dla motyli” w 2010 roku. Reprezentantki członkiń Kół  Gospodyń Wiejskich na V Hrubieszowskiej Biesiadzie Błotnej zdobyły prezentowane stroje tylko dzięki swojej aktywności

32 Zdjęcia prezentują członkinie KGW w Kozodawach w czasie różnych form aktywności m.in. udział w spotkaniu integracyjnym oraz w Dniu Samorządowca w Czumowie w 2012 r., organizacja uroczystości pt.: „Aktywne Pokolenie” w 2013 r.

33 Na zdjęciu członkowie Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Dabrowa (zdjęcie wykonane w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego)

34 Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czumów „KRESY”

35 Zdjęcia prezentują członkinie KGW w Ślipczu w czasie różnych uroczystości

36 Koło Gospodyń Wiejskich w Kułakowicach Trzecich chętnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy Hrubieszów

37 Na zdjęciach członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Mienianach w czasie prezentacji skeczu podczas uroczystości „Dnia Seniora”

38 Zdjęcia prezentują członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Koble podczas II spotkania integracyjnego Kozodawy 2012 r.

39 Pomoc w pozyskiwaniu dotacji główne w zakresie kompletowania potrzebnych załączników. Udzielanie pożyczek na realizację „małych projektów”. Zabezpieczenie wkładu własnego /finansowego/ wymaganego od ngo. Pomoc w prowadzeniu księgowości. Pomoc w rozliczaniu dotacji. Użyczanie konta organizacjom nie posiadającym osobowości prawnej na potrzeby rozliczania otrzymanej dotacji. Bezpłatne użyczanie budynków i gruntów na potrzeby realizacji projektu.

40 Badanie potrzeb organizacji przed uchwaleniem planu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Informowanie ngo o organizowanych konkursach. Organizacja szkoleń. Zabezpieczenie części potrzeb transportowych podczas realizacji projektów. Zawieranie umów o partnerstwie w realizacji projektów. Użyczanie bezpłatne lokali na warsztaty, szkolenia, spotkania. Promocja organizacji. Organizacja wizyt studyjnych każdego roku

41 Jedną z form wsparcia organizacji pozarządowych jest organizacja wizyt studyjnych celem poznania dobrych praktyk na innym terenie, co obrazują poniższe fotografie:  WIZYTA STUDYJNA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2011 roku do wioski tematycznej „Pacowa chata” w Krypnie k/Białegostoku Dwudniowy pobyt seniorów z terenu  gminy HRUBIESZÓW w Warszawie, został zorganizowany dzięki dotacji FIO, w konkursie „Aktywni seniorzy w akcji”, uzyskanej przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsze Jutro” w 2012 r.

42 Pamiątka z parku w Tarnowie gdzie członkinie KGW odpoczywały w drodze do muzeum, a możliwe to było dzięki dużemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej/Foto 2011 r./ Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich zwiedziły Bochnię i Tarnów w 2011 roku również dzięki dotacji uzyskanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Moroczynie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

43 L.p. Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł własny zadania Wartość projektu Kwota dofinansowania z UG Kwota dotacji Kwota przyznanej nagrody 1. Kółko Rolnicze w Moroczynie Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Moroczyn z przeznaczeniem na cele turystyczno-kulturalne Fundacja PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży , , , , zł RAZEM: ,99 2. Stowarzyszenie „Sosenka” „Rekonstrukcja bitwy pod Stefankowicami” „Grupa rekonstrukcyjna polska piechota 1920” „Pożyteczne ferie 2012” Fundacja Wspomagania Wsi , , , , , , , zł RAZEM: ,80 3.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Teptiuków Zielony zakątek „Nad Gąską” , , ,96600 zł WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY HRUBIESZÓW, KTÓRE POZYSKAŁY DOTACJE W 2012

44 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY HRUBIESZÓW, KTÓRE POZYSKAŁY DOTACJE W Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Dziekanów „Zakątek przyjazny dziecku” , ,9424,098,52600 zł 5. „Masłomęckie Stowarzyszenie - Wioska Gotów” Wydanie dwujęzycznej publikacji Pt: „The gothic pride of Masłomęcza/ Gocka duma Masłomęcza , , ,00600 z ł 6. Kółko Rolnicze w Husynnem „Mądrzejsi idziemy w przyszłość z komputerem” , , ,10400 zł 7.Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brodzicy „Wyposażenie świetlicy w Brodzicy” , , ,00400 zł

45 WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY HRUBIESZÓW, KTÓRE POZYSKAŁY DOTACJE W Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasz Dom” Moniatycze Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasz Dom” Moniatycze „Pożyteczne wakacje 2012” Fundacja Wspomagania Wsi „Pożyteczne ferie 2012” Fundacja Wspomagania Wsi 3.000, ,00 RAZEM: 4.715, zł 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowie (dotacja przyznana dla Świetlicy Wiejskiej) Pożyteczne wakacje 2012” Fundacja Wspomagania Wsi 3.000,00150 zł 10. Koło Gospodyń Wiejskich w Moroczynie (dotacja przyznana dla Sołectwa) Pożyteczne wakacje 2012” Fundacja Wspomagania Wsi 3.000,00150 zł

46 OPRACOWANIE URZĄD GMINY HRUBIESZÓW Materiał tekstowy - Irena Czerwińska- koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku. Materiał graficzny i umieszczenie fotorelacji- Ewelina Dąbrowska - koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi od 2013 roku. Data r. W opracowaniu wykorzystano fotografie dostarczone przez organizacje pozarządowe.

47 DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę Irena Czerwińska Ewelina Dąbrowska


Pobierz ppt "Obecnie na terenie Gminy Hrubieszów zarejestrowanych jest 76 organizacji pozarz ą dowych w tym : - Kó ł ka Rolnicze- 13 - Ochotnicze Stra ż e Po ż arne-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google