Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ks. Stanis ł aw Sudo ł urodzi ł si ę 16 marca 1895r. we wsi Zembrza w powiecie kolbuszowskim, w ówczesnym zaborze austriackim. By ł siódmym z kolei dzieckiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ks. Stanis ł aw Sudo ł urodzi ł si ę 16 marca 1895r. we wsi Zembrza w powiecie kolbuszowskim, w ówczesnym zaborze austriackim. By ł siódmym z kolei dzieckiem."— Zapis prezentacji:

1

2 Ks. Stanis ł aw Sudo ł urodzi ł si ę 16 marca 1895r. we wsi Zembrza w powiecie kolbuszowskim, w ówczesnym zaborze austriackim. By ł siódmym z kolei dzieckiem z o ś miorga dzieci Wiktorii Miszek i Marcina Sudo ł a. M ł ody Stanis ł aw wychowa ł si ę w atmosferze domu rodzinnego, w którym przywi ą zanie do wiary, poszanowanie rodziców i oddawanie si ę pracy rolnej by ł o czym ś oczywistym i naturalnym. Stanis ł aw przejawia ł równie ż zapa ł i ch ęć do nauki. Dostrzeg ł to miejscowy rani ż owski pleban ks. Wincenty D ą browski oraz nauczyciel j. niemieckiego rani ż owskiej szko ł y ludowej Bidula. Przysz ł y pra ł at zacz ął zaledwie dwuletni ą edukacj ę w rzeszowskim gimnazjum w 1907 r. Wybuch wojny przeszkodzi ł galicyjskim gimnazjalistom w przyst ą pieniu do egzaminu dojrza ł o ś ci. Z miasta cierpi ą cego niedostatek Stanis ł aw, podobnie jak wi ę kszo ść ucz ą cej si ę tam m ł odzie ż y, zd ąż y ł si ę ewakuowa ć przed jego obl ęż eniem.

3

4 Ś wiadectwo maturalne uzyska ł 12 wrze ś nia 1915 r. w Przemy ś lu. W tym samym roku Stanis ł aw razem z dwunastoma innymi m ł odymi lud ź mi, wst ą pi ł w mury Przemyskiego Seminarium Duchownego. 23 grudnia tego roku kleryk Sudo ł mia ł swoje ob ł óczyny.

5 Po maturze Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1919 r. Pierwszą placówkę swej kapłańskiej pracy, wikariat w Rakszawie, objął 16 sierpnia 1919 r. Od 1 kwietnia 1922 do 1944 roku terminował w Wiązowicy. Ś wi ę cenia kap ł a ń skie przyj ął 1 czerwca 1919 r. Pierwsz ą placówk ę swej kap ł a ń skiej pracy, wikariat w Rakszawie, obj ął 16 sierpnia 1919 r. Od 1 kwietnia 1922 do 1944 roku terminowa ł w Wi ą zownicy.

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Konferencja Episkopatu Polski wyrazi ł a zgod ę na rozpocz ę cie procesu beatyfikacyjnego ksi ę dza Stanis ł awa Sudo ł a. W komunikacie Konferencji Episkopatu ksi ą dz pra ł at zosta ł nazwany Ś wi ę tym z Dzikowca. Ostateczn ą decyzj ę w sprawie beatyfikacji podejmie Stolica Apostolska.

15

16

17 Kościół w Wiązownicy

18 Budowa kościoła w Manasterzu 1937 r.

19 W latach 1926-1932 ks. Stanisław faktycznie kierował sprawami i życiem religijnym parafii, funkcję proboszcza Wiązownicy pełnił od 2 września 1932 r. Wybuch wojny przerwał jego pracę. 20 lipca 1944 r. ks. Sudoł po 22 latach pracy duszpasterskiej w Wiązownicy, a w 25 roku swojego kapłaństwa, został zmuszony do opuszczenia swej placówki. Po kilku miesiącach został posłany na administratora parafii Dzikowiec w dekanacie raniżowskim, do której przybył w Święto Epifanii 1945 r. Przebywał z nami aż do swojej śmierci 19 marca 1981r.

20

21

22

23

24

25 Pomnik ks. Prałata Stanisława Sudoła

26


Pobierz ppt "Ks. Stanis ł aw Sudo ł urodzi ł si ę 16 marca 1895r. we wsi Zembrza w powiecie kolbuszowskim, w ówczesnym zaborze austriackim. By ł siódmym z kolei dzieckiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google