Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kacper Rysiewicz klasa V. Polska Rzeczypospolita Ludowa to organizm państwowy o ustroju komunistycznym funkcjonujący w Polsce w latach 1952 – 1989. Poprzednio.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kacper Rysiewicz klasa V. Polska Rzeczypospolita Ludowa to organizm państwowy o ustroju komunistycznym funkcjonujący w Polsce w latach 1952 – 1989. Poprzednio."— Zapis prezentacji:

1 Kacper Rysiewicz klasa V

2 Polska Rzeczypospolita Ludowa to organizm państwowy o ustroju komunistycznym funkcjonujący w Polsce w latach 1952 – 1989. Poprzednio państwo to nosiło nazwę Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1945-1952, dlatego często rok 1945 uznaje się również za początek PRL u

3 Brak mo ż liwo ś ci wyboru w ł adzy przez spo ł ecze ń stwo (ustrój totalitarny) Cenzura na ł o ż ona na wszystkie dziedziny ż ycia np. literatura, publicystyka, muzyka Znaczne ograniczenie swobód obywatelskich ( np. zakaz organizowania wieców i manifestacji) i religijnych Nauczanie sfa ł szowanej historii w szko ł ach, represje za otwarte mówienie o krzywdach wyrz ą dzonych Polsce przez Rosj ę - na przyk ł ad o bestialskim mordzie polskich oficerów w Katyniu

4  19.01.1947 roku w Polsce odby ł y si ę pierwsze wybory po II wojnie Ś wiatowej. Wed ł ug ich wyników w ł adza mia ł a nale ż e ć do Polskiego Stronnictwa Ludowego a oficjalnie znalaz ł a si ę w r ę kach komunistycznej partii – Polskiej Partii Robotniczej.

5

6  Wed ł ug ideologii komunistycznej praca uszlachetnia ł a naród. Pracowa ć musia ł ka ż dy nie zale ż nie od ch ę ci, ani zarobków. W ł adza propagowa ł a prac ę jako dobro wspólne i pomoc dla kraju.

7

8

9  Do dnia dzisiejszego znane jest powiedzenie ‘’ kolejki jak za komuny’’. W okresie PRL ludzie musieli si ę sporo natrudzi ć, aby zdoby ć podstawowe towary spo ż ywcze. Kolejki do sklepów by ł y kilometrowe natomiast pó ł ki sklepowe ś wieci ł y pustkami...

10

11

12 Ma ł e przypomnienie...

13

14

15

16

17

18

19  Nowy okres po odsuni ę ciu komunizmu nazwano III Rzeczpospolit ą  W ci ą gu kilkunastu lat zmienia ł a si ę polska scena polityczna  Utworzono wiele nowych partii politycznych (niektóre trwa ł y jedynie kilka lat)  Mimo wszystko ka ż da partia odgrywa ł a wa ż n ą rol ę w polskiej polityce  Powoli dochodzi ł o do reform, których Polska bardzo potrzebowa ł a

20

21

22


Pobierz ppt "Kacper Rysiewicz klasa V. Polska Rzeczypospolita Ludowa to organizm państwowy o ustroju komunistycznym funkcjonujący w Polsce w latach 1952 – 1989. Poprzednio."

Podobne prezentacje


Reklamy Google