Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ETAP I”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ETAP I”"— Zapis prezentacji:

1 „KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ETAP I”
Sp. z o.o. „KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ETAP I”

2 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. WNIOSKODAWCA PROJEKTU Związek Gmin Karkonoskich odpowiedzialny za: koordynację projektu na etapie przygotowywania i składania wniosku. BENEFICJENT „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. odpowiedzialny za: - realizację projektu, - prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin uczestniczących w projekcie.

3 85% kosztów kwalifikowanych
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12.XII.2005 Nr projektu: 2005/PL/16/CPE/013 Poziom wsparcia wynosi: 85% kosztów kwalifikowanych

4 Termin realizacji projektu 2006 - 2010
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Termin realizacji projektu Wartość projektu ,3 tys. zł

5 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. POWIAT JELENIOGÓRSKI

6 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTU poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin ZGK do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

7 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. ZAKRES RZECZOWY – SYSTEM WODOCIĄGOWY Gmina Modernizacja sieci wodociąg. [km] Budowa sieci wodociąg. Przepom-pownie wody [szt.] Ujęcie SUW /SDW Zbiornik zapasowo-wyrównawczy Dokument. techniczna dla II etapu Kowary  1,57 2,47 1 Mysłakowice 6,84 Podgórzyn Szklarska Poręba 7,59  9,81 2 6 ZGK RAZEM 9,16 19,12 4

8 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ZAKRES RZECZOWY – SYSTEM KANALIZACYJNY Gmina Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej [km] Budowa Pompownie ścieków [szt.] Kanalizacja deszczowa Oczyszczalnia Dokument. techniczna dla II etapu Kowary 1,39 36,79 2 1,27 Mysłakowice 104,25 61 1 Podgórzyn 36,92 6 Szklarska Poręba 17,99 31,87 7 RAZEM 19,38 209,83 76

9 LOKALIZACJA I ETAPU INWESTYCJI

10 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. KORZYŚCI SPOŁECZNE Projekt przyczynia się do generowania dużej skali korzyści społecznych odnoszących się głównie do: wzrostu ilości i jakości ścieków oczyszczonych (ok m3/dobę), rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej (28 km) i kanalizacyjnej (230 km), poprawa standardu życia mieszkańców i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprawy walorów turystycznych i przyrodniczych regionu

11 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
KORZYŚCI SPOŁECZNO - GOSPODARCZE Tworzenie bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia: 10 osób w Jednostce Realizacji Projektu (JRP), 2 osoby w Biurze Zarządu Spółki, 10 osób przy eksploatacji systemu wodno-ściekowego, 220 osób zatrudnionych bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych. Generowanie popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego, wzrost popytu na usługi m.in. sektora budowlanego.

12 SCHEMAT ORGANIZACJI PROJEKTU
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. BENEFICJENT ŚRODKI WŁASNE BENEFICJENTA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA ŚRODKI BUDŻETOWE ŚRODKI POMOCOWE Fundusz spójności ZWIĄZEK GMIN KARKONOSKICH UDZIAŁY OBJĘTE ZA PIENIĄDZ W PIERWSZYM ETAPIE TWORZENIA SPÓŁKI oraz UDZIAŁY OBJĘTE W ZAMIAN ZA APORT W WYSOKOŚCI RÓWNEJ WARTOŚCI WNIESIONEGO MAJĄTKU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW ORAZ APORT W POSTACI MAJĄTKU WOD-KAN. 4 GMINY: Kowary Mysłakowice Podgórzyn Szklarska Poręba UDZIAŁY OBJĘTE W ZAMIAN ZA APORT W WYSOKOŚCI RÓWNEJ WARTOŚCI WNIESIONEGO MAJĄTKU APORT W POSTACI MAJĄTKU WOD-KAN ISTNIEJĄCEGO W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH I W ZWIĄZKU UDZIAŁY OBJĘTE ZA PIENIĄDZ W PIERWSZYM ETAPIE TWORZENIA SPÓŁKI ŚRODKI PIENIĘŻNE NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW

13 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. Struktura organizacyjna KSWiK Sp. z o.o. obejmuje pełny zakres działalności Spółki, w tym: zarządzanie infrastrukturą wodociągowa i kanalizacyjną w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej gmin, w których będzie realizowany projekt, prowadzenie działalności inwestycyjnej, przede wszystkim poprzez utworzenie w strukturze Spółki komórki organizacyjnej pn. Jednostka Realizująca Projekt, której funkcja polega na prowadzeniu inwestycji i zarządzaniu projektem FS pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji”.

14 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
SCHEMAT ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZACJI PROJEKTU Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Prezes Zarządu Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Kierownik JRP Biuro JRP Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowo – ekonomicznych Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Główny Księgowy Komórka finansowo – księgowa Komórka techniczna Komórka ds. przetargów i umów Komórka monitoringu i sprawozdawczości

15 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. Jednostka Realizacji Projektu dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi dla funkcjonowania, posiada odpowiednie wyposażenie biurowe i sprzętowe, a siedziba Spółki znajduje się w Jeleniej Górze przy ul. M. Konopnickiej 21.

16 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Całkowity koszt inwestycji (w EUR) Opłaty związane z planowaniem/projektowaniem Zakup gruntu 1 687 Przygotowanie terenu Roboty budowlano montażowe Pomoc techniczna Promocja RAZEM

17 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. MONTAŻ FINANSOWY INWESTYCJI (EUR) Środki własne 1 488 824 NFOŚiGW 5 109 739 2 118 987 Dotacja z Funduszu Spójności 49 399 450 Wydatki niekwalifikowane RAZEM 58 

18 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. W dniach miała miejsce kontrola przedrealizacyjna Projektu w zakresie: realności zakończenia robót i wydatkowania środków Funduszu Spójności w zakresach i terminach określonych w Decyzji KE, przygotowania KSWiK do realizacji projektu. Kontrolujący ocenili, że przygotowanie podmiotu odpowiedzialnego za realizację (POZR) do realizacji projektu jest zadowalające. Stwierdzono bardzo duży postęp w działaniach organizacyjnych i ustalono, iż nie występują obecnie żadne istotne ryzyka, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację kontraktów w ramach Projektu.

19 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. Zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I” w ramach Funduszu Spójności z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 31 marca 2006 roku po akceptacji załączników do umowy w formie Wykazu Przetargów, Harmonogramu Procedur Przetargowych, Planu Płatności, Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wyliczenia Efektu Ekologicznego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z kontroli Beneficjent Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał możliwość wypłaty środków z Funduszu Spójności.

20 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. Gminy: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn oraz Szklarska Poręba – na terenie których będą realizowane zadania objęte Projektem, dokonały przeniesienia prawa własności posiadanej infrastruktury (obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) na rzecz Spółki Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeniesienia prawa własności dokonał również piąty wspólnik w spółce tj. Związek Gmin Karkonoskich.

21 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest na etapie realizacji procedur przetargowych, których przedmiotem są trzy przetargi na usługi oraz jeden na roboty budowlane.

22 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. KONTRAKTY Z ROZPOCZĘTĄ PROCEDURĄ PRZETARGOWĄ: Pomoc techniczna w I fazie projektu (dokumenty przetargowe)

23 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. KONTRAKTY, W KTÓRYCH DOKUMENTACJA PRZETARGOWA JEST W FAZIE OPINIOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ: Inżynier Kontraktu Promocja podczas realizacji projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepomownią dla miejscowości Miłków i Ścięgny w gminie Podgórzyn i kolektora tranzytowego na terenie Mysłakowic (przewidywany termin rozpoczęcia )

24 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. KONTRAKTY DLA KTÓRYCH DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZOSTANIE PRZYGOTOWANA W RAMACH KONTRAKTU: Pomoc techniczna w I fazie projektu Dokumentacja techniczna dla zadań II etapu budowy i modernizacji (przewidywany termin rozpoczęcia ) Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i stacją wodociągową oraz budowa modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w gminie Kowary (przewidywany termin rozpoczęcia ) Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowicy Mysłakowicach na os.”Tęcza” i ul.Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w miejscowościach Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice, Łomnica, Wojanów – Bobrów, Dąbrowica (przewidywany termin rozpoczęcia ) Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Poręba (przewidywany termin rozpoczęcia ) Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana w gminie Szklarska Poręba (przewidywany termin rozpoczęcia )

25 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. KONTRAKTY, W KTÓRYCH DOKUMENTACJA PRZETARGOWA JEST PRZYGOTOWYWANA PRZEZ JRP: Pomoc techniczna podczas realizacji projektu

26 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap II Przedsięwzięcie, którego zakres będzie realizowany w projekcie pn. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap II, jest kontynuacją projektu o tożsamej nazwie z wyróżnikiem „etap I”, dla którego w czerwcu 2005 r. sporządzono studium wykonalności. W opracowaniu tym zidentyfikowano problemy związane z gospodarka ściekową we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego zrzeszonych w Związku Gmin Karkonoskich. Przedsięwzięcie wygenerowane dla etapu II obejmuje szereg zadań, które będą realizowane na obszarze gmin: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba oraz jednostki deklarującej wolę wspólnej realizacji projektu tj. gminy miejskiej Piechowice. Obszar gmin uczestniczących w Projekcie obejmuje swym zasięgiem Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Doliny Bobru, tereny szczególnie cenne ze względu na walory przyrodnicze.

27 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sp. z o.o. Aby zapewnić prawidłową gospodarkę wodno-ściekowa należy: -zmodernizować oraz wyposażyć w nową sieć kanalizacji sanitarnej gminę Piechowice, miejscowości Staniszów, Głębock, Zachełmie i Borowice położone w gminie Podgórzyn, miejscowości Karpniki, Krogulec, Gruszków, Strugnicę i Czerwony dworek położone w gminie Mysłakowice – łącznie ok. 80 km. Sieci kanalizacji sanitarnej. - wybudować jedna kontenerowa oczyszczalnię ścieków, - zmodernizować oraz wybudować ok. 50 km. Sieci wodociągowej, - zmodernizować 12 istniejących ujęć wody, -wybudować 2 nowe ujęcia oraz 7 zbiorników zapasowo-wyrównawczych. Przewidywany czas trwania Projektu to czerwiec październik 2012


Pobierz ppt "„KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ETAP I”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google