Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ETAP I” www.kswik.eu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ETAP I” www.kswik.eu."— Zapis prezentacji:

1 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ETAP I”

2 WNIOSKODAWCA PROJEKTU Związek Gmin Karkonoskich odpowiedzialny za: - koordynację projektu na etapie przygotowywania i składania wniosku. BENEFICJENT „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. odpowiedzialny za: - realizację projektu, - prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin uczestniczących w projekcie. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

3 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12.XII.2005 Nr projektu: 2005/PL/16/CPE/013 Poziom wsparcia wynosi: 85% kosztów kwalifikowanych Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4 Termin realizacji projektu Wartość projektu ,3 tys. zł Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

5 POWIAT JELENIOGÓRSKI Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

6 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTU  poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin ZGK do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

7 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ZAKRES RZECZOWY – SYSTEM WODOCIĄGOWY Gmina Modernizacja sieci wodociąg. [km] Budowa sieci wodociąg. [km] Przepom- pownie wody [szt.] Ujęcie wody [szt.] SUW /SDW [szt.] Zbiornik zapasowo- wyrównawczy [szt.] Dokument. techniczna dla II etapu [szt.] Kowary 1,572, Mysłakowice 6,84 1 Podgórzyn 1 Szklarska Poręba 7,59 9, ZGK 1 RAZEM 9,1619, Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

8 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ZAKRES RZECZOWY – SYSTEM KANALIZACYJNY Gmina Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej [km] Budowa sieci kanalizacji sanitarnej [km] Pompownie ścieków [szt.] Kanalizacja deszczowa [km] Oczyszczalnia ścieków [szt.] Dokument. techniczna dla II etapu [szt.] Kowary 1,3936,7921,27 Mysłakowice 104, Podgórzyn 36,926 1 Szklarska Poręba 17,9931,877 1 RAZEM 19,38209,83761,271 2 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

9 LOKALIZACJA I ETAPU INWESTYCJI

10 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. KORZYŚCI SPOŁECZNE Projekt przyczynia się do generowania dużej skali korzyści społecznych odnoszących się głównie do:  wzrostu ilości i jakości ścieków oczyszczonych (ok m3/dobę),  rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej (28 km) i kanalizacyjnej (230 km),  poprawa standardu życia mieszkańców i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  poprawy walorów turystycznych i przyrodniczych regionu Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

11 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. KORZYŚCI SPOŁECZNO - GOSPODARCZE Tworzenie bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia:  10 osób w Jednostce Realizacji Projektu (JRP),  2 osoby w Biurze Zarządu Spółki,  10 osób przy eksploatacji systemu wodno-ściekowego,  220 osób zatrudnionych bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych. Generowanie popytu konsumpcyjnego oraz inwestycyjnego, wzrost popytu na usługi m.in. sektora budowlanego. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

12 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. BENEFICJENT ŚRODKI WŁASNE BENEFICJENTA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA ŚRODKI BUDŻETOWE ŚRODKI POMOCOWE Fundusz spójności ZWIĄZEK GMIN KARKONOSKICH UDZIAŁY OBJĘTE ZA PIENIĄDZ W PIERWSZYM ETAPIE TWORZENIA SPÓŁKI oraz UDZIAŁY OBJĘTE W ZAMIAN ZA APORT W WYSOKOŚCI RÓWNEJ WARTOŚCI WNIESIONEGO MAJĄTKU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW ORAZ APORT W POSTACI MAJĄTKU WOD-KAN. 4 GMINY: Kowary Mysłakowice Podgórzyn Szklarska Poręba UDZIAŁY OBJĘTE W ZAMIAN ZA APORT W WYSOKOŚCI RÓWNEJ WARTOŚCI WNIESIONEGO MAJĄTKU APORT W POSTACI MAJĄTKU WOD-KAN ISTNIEJĄCEGO W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH I W ZWIĄZKU UDZIAŁY OBJĘTE ZA PIENIĄDZ W PIERWSZYM ETAPIE TWORZENIA SPÓŁKI ŚRODKI PIENIĘŻNE NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW SCHEMAT ORGANIZACJI PROJEKTU

13 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Struktura organizacyjna KSWiK Sp. z o.o. obejmuje pełny zakres działalności Spółki, w tym:  zarządzanie infrastrukturą wodociągowa i kanalizacyjną w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej gmin, w których będzie realizowany projekt,  prowadzenie działalności inwestycyjnej, przede wszystkim poprzez utworzenie w strukturze Spółki komórki organizacyjnej pn. Jednostka Realizująca Projekt, której funkcja polega na prowadzeniu inwestycji i zarządzaniu projektem FS pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji”. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

14 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. SCHEMAT ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZACJI PROJEKTU Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Prezes Zarządu Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowo – ekonomicznych Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Główny Księgowy Kierownik JRP Biuro JRP Komórka finansowo – księgowa Komórka techniczna Komórka ds. przetargów i umów Komórka monitoringu i sprawozdawczości Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

15 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jednostka Realizacji Projektu dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi dla funkcjonowania, posiada odpowiednie wyposażenie biurowe i sprzętowe, a siedziba Spółki znajduje się w Jeleniej Górze przy ul. M. Konopnickiej 21. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

16 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Całkowity koszt inwestycji (w EUR) Opłaty związane z planowaniem/projektowaniem Zakup gruntu1 687 Przygotowanie terenu Roboty budowlano montażowe Pomoc techniczna Promocja RAZEM Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

17 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MONTAŻ FINANSOWY INWESTYCJI (EUR) Środki własne NFOŚiGW NFOŚiGW Dotacja z Funduszu Spójności Wydatki niekwalifikowane RAZEM Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

18 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W dniach miała miejsce kontrola przedrealizacyjna Projektu w zakresie:  realności zakończenia robót i wydatkowania środków Funduszu Spójności w zakresach i terminach określonych w Decyzji KE,  przygotowania KSWiK do realizacji projektu. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kontrolujący ocenili, że przygotowanie podmiotu odpowiedzialnego za realizację (POZR) do realizacji projektu jest zadowalające. Stwierdzono bardzo duży postęp w działaniach organizacyjnych i ustalono, iż nie występują obecnie żadne istotne ryzyka, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację kontraktów w ramach Projektu.

19 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu pn. „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap I” w ramach Funduszu Spójności z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 31 marca 2006 roku po akceptacji załączników do umowy w formie Wykazu Przetargów, Harmonogramu Procedur Przetargowych, Planu Płatności, Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, Wyliczenia Efektu Ekologicznego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z kontroli Beneficjent Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymał możliwość wypłaty środków z Funduszu Spójności.

20 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gminy: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn oraz Szklarska Poręba – na terenie których będą realizowane zadania objęte Projektem, dokonały przeniesienia prawa własności posiadanej infrastruktury (obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) na rzecz Spółki Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przeniesienia prawa własności dokonał również piąty wspólnik w spółce tj. Związek Gmin Karkonoskich. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

21 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest na etapie realizacji procedur przetargowych, których przedmiotem są trzy przetargi na usługi oraz jeden na roboty budowlane. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

22 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. KONTRAKTY Z ROZPOCZĘTĄ PROCEDURĄ PRZETARGOWĄ:  Pomoc techniczna w I fazie projektu (dokumenty przetargowe)

23 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. KONTRAKTY, W KTÓRYCH DOKUMENTACJA PRZETARGOWA JEST W FAZIE OPINIOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ:  Inżynier Kontraktu  Promocja podczas realizacji projektu  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepomownią dla miejscowości Miłków i Ścięgny w gminie Podgórzyn i kolektora tranzytowego na terenie Mysłakowic (przewidywany termin rozpoczęcia )

24 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. KONTRAKTY DLA KTÓRYCH DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZOSTANIE PRZYGOTOWANA W RAMACH KONTRAKTU: Pomoc techniczna w I fazie projektu  Dokumentacja techniczna dla zadań II etapu budowy i modernizacji (przewidywany termin rozpoczęcia )  Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i stacją wodociągową oraz budowa modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w gminie Kowary (przewidywany termin rozpoczęcia )  Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowicy Mysłakowicach na os.”Tęcza” i ul.Stawowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w miejscowościach Kostrzyca, Bukowiec, Mysłakowice, Łomnica, Wojanów – Bobrów, Dąbrowica (przewidywany termin rozpoczęcia )  Budowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Szklarska Poręba ( przewidywany termin rozpoczęcia )  Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana w gminie Szklarska Poręba (przewidywany termin rozpoczęcia )

25 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. KONTRAKTY, W KTÓRYCH DOKUMENTACJA PRZETARGOWA JEST PRZYGOTOWYWANA PRZEZ JRP:  Pomoc techniczna podczas realizacji projektu

26 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap II Przedsięwzięcie, którego zakres będzie realizowany w projekcie pn. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap II, jest kontynuacją projektu o tożsamej nazwie z wyróżnikiem „etap I”, dla którego w czerwcu 2005 r. sporządzono studium wykonalności. W opracowaniu tym zidentyfikowano problemy związane z gospodarka ściekową we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego zrzeszonych w Związku Gmin Karkonoskich. Przedsięwzięcie wygenerowane dla etapu II obejmuje szereg zadań, które będą realizowane na obszarze gmin: Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba oraz jednostki deklarującej wolę wspólnej realizacji projektu tj. gminy miejskiej Piechowice. Obszar gmin uczestniczących w Projekcie obejmuje swym zasięgiem Karkonoski Park Narodowy, Rudawski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Doliny Bobru, tereny szczególnie cenne ze względu na walory przyrodnicze.

27 Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Aby zapewnić prawidłową gospodarkę wodno-ściekowa należy: -zmodernizować oraz wyposażyć w nową sieć kanalizacji sanitarnej gminę Piechowice, miejscowości Staniszów, Głębock, Zachełmie i Borowice położone w gminie Podgórzyn, miejscowości Karpniki, Krogulec, Gruszków, Strugnicę i Czerwony dworek położone w gminie Mysłakowice – łącznie ok. 80 km. Sieci kanalizacji sanitarnej. - wybudować jedna kontenerowa oczyszczalnię ścieków, - zmodernizować oraz wybudować ok. 50 km. Sieci wodociągowej, - zmodernizować 12 istniejących ujęć wody, -wybudować 2 nowe ujęcia oraz 7 zbiorników zapasowo-wyrównawczych. Przewidywany czas trwania Projektu to czerwiec październik 2012


Pobierz ppt "Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, ETAP I” www.kswik.eu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google