Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady zdrowego żywienia. Na zdrowie maj ą wpływ Na zdrowie maj ą wpływ: styl ż ycia – 50% ś rodowisko – 20% czynniki genetyczne – 20% opieka zdrowotna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady zdrowego żywienia. Na zdrowie maj ą wpływ Na zdrowie maj ą wpływ: styl ż ycia – 50% ś rodowisko – 20% czynniki genetyczne – 20% opieka zdrowotna."— Zapis prezentacji:

1 Zasady zdrowego żywienia

2 Na zdrowie maj ą wpływ Na zdrowie maj ą wpływ: styl ż ycia – 50% ś rodowisko – 20% czynniki genetyczne – 20% opieka zdrowotna - 10%

3 Co się składa na zdrowy styl życia? Właściwe odżywianie się Systematyczna aktywność fizyczna Ograniczanie skutków stresu Wyeliminowanie uzależnień

4 Piramida żywności

5 Właściwe odżywianie regularne spo ż ywanie takich produktów które dostarczaj ą optymalnych ilo ś ci energii i zalecanych składników od ż ywczych we wła ś ciwych proporcjach i z odpowiedni ą cz ę stotliwo ś ci ą zapewnia pokrycie wszystkich potrzeb ż ywieniowych organizmu, warunkuje normalne jego funkcjonowanie oraz utrzymanie nale ż ytej masy ciała

6 Mleko i produkty mleczne Mleko i przetwory mleczne s ą nie tylko głównym ź ródłem wapnia w diecie, ale dostarczaj ą równie ż białka o wysokiej warto ś ci biologicznej oraz witamin z grupy B, a tak ż e A i D. Produkty te s ą równie ż ź ródłem składników mineralnych takich jak magnez, potas i cynk.

7 Mięso zażywane z umiarem Mi ę so jest dobrym ź ródłem pełnowarto ś ciowego białka, a tak ż e witamin z grupy B, szczególnie B1, B12, PP oraz łatwo przyswajalnego ż elaza. 1 g białka = 4 kcal Nale ż y wybiera ć chude gatunki mi ę s, a tak ż e zast ę powa ć je ro ś linami str ą czkowymi i rybami (zaleca si ę spo ż ywanie 2-3 porcji po 150g tygodniowo).

8 Ryby Ryby słodkowodne: karp, szczupak, sandacz, pło ć, lin, pstr ą g, łoso ś i w ę gorz Ryby morskie: ś led ź, dorsz, makrela, morszczuk, halibut, tu ń czyk, fl ą dra Mi ę czaki Skorupiaki

9 Zażywanie ryb Ryby w porównaniu z mi ę sem zawieraj ą wi ę cej składników mineralnych. S ą dobrym ź ródłem jodu oraz fluoru. Polecane s ą zwłaszcza ryby morskie ze wzgl ę du na wysok ą zawarto ść wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3.

10 Jaja Jaja których spo ż ywanie ł ą czono z podwy ż szaniem poziomu cholesterolu we krwi, dzi ś doceniane s ą za istotny dla naszego zdrowia enzym zwany cystatyn ą (zapobiega i hamuje rozwój paradontozy, chorób skóry oraz komórek nowotworowych). Jaja s ą bogatym ź ródłem ż elaza.

11 Źródła tłuszczów jadalnych Zawarto ść tłuszczów w 100 g masło smalec słonina 85-99 g oleje margaryna Zawartość tłuszczów w 100g mięso - 10-35 g wędliny - 9-53 g drób - 1,5-10 g ryby - 0,3-15 g mleko - 0,5-3,5 g sery twarogowe półtłuste 4,7 g sery fermentowane 23-35 g

12 Rola tłuszczów w życiu człowieka Skoncentrowane ź ródło energii dla komórek i tkanek 1g tłuszczu = 9 kcal Zapasowy materiał energetyczny Chroni ą przed nadmiern ą utrat ą ciepła Utrzymuj ą we wła ś ciwym poło ż eniu narz ą dy wewn ę trzne Ułatwiaj ą przełykanie pokarmu i odczuwanie smaku Dostarczaj ą NNKT Dostarczaj ą witamin A, D, E i K ułatwiaj ą ich wchłanianie Wpływaj ą na sprawno ść układu kr ąż enia

13 Warzywa Warzywa dostarczaj ą głównie składników mineralnych i witamin, a jedynie niektóre znacz ą ce ilo ś ci białka (groszek zielony, bób, słodka kukurydza, brukselka, jarmu ż ) lub skrobi ( bób, korze ń pietruszki, seler, zielony groszek) Dostarczaj ą błonnika pokarmowego, którego warto ść zale ż y od stopnia dojrzało ś ci ro ś liny (waha si ę w warzywach od 0,5 do 6 %) Warzywa li ś ciaste charakteryzuj ą si ę du żą zawarto ś ci ą ż elaza natomiast w kapustnych wyst ę puje du ż a ilo ść wapnia S ą dobrym ź ródłem magnezu (słodka kukurydza, zielony groszek, fasola szparagowa, brukselka, jarmu ż, seler, szpinak) Warzywa s ą ź ródłem witaminy C oraz β – karotenu Wi ę kszo ść warzyw dostarcza witaminy K oraz witamin z grupy B – głownie kwasu foliowego i niacyny

14 Owoce dostarczaj ą znacz ą cych ilo ś ci witaminy C i karotenoidów, a w mniejszym stopniu witamin z grupy B najwi ę ksz ą zawarto ś ci ą witaminy C charakteryzuj ą si ę owoce jagodowe ( porzeczki, truskawki) i owoce cytrusowe w owocach znajduj ą si ę znacz ą ce ilo ś ci s ą błonnika pokarmowego, którego najlepszym ź ródłem s ą owoce jagodowe podstawowym składnikiem owoców s ą w ę glowodany w dojrzałych wyst ę puj ą głównie glukoza, fruktoza, sacharoza w ilo ś ci 5-20% Owoce s ą ubogie w tłuszcz i białko, z wyj ą tkiem awokado i orzechów, w których zawarto ść tłuszczu mo ż e si ę ga ć 30% składniki mineralne wyst ę puj ą w owocach w mniejszej ilo ś ci ni ż w warzywach

15 Cukier i słodycze Cukier i wyroby cukiernicze to produkty o niskiej warto ś ci od ż ywczej charakteryzuj ą ce si ę du ż ym udziałem sacharozy, której zawarto ść w cukrze i twardych cukierkach wynosi do 99%. Wyroby czekoladowe i niektóre rodzaje pieczywa cukierniczego zwłaszcza wyroby ciastkarskie) nale żą do produktów wysokotłuszczowych (ponad 30 %), warto ść kaloryczna ich jest wysoka i si ę ga 300 – 600 kcal/g

16 Sól Zmniejszenie spo ż ycia soli do 5-6 g dziennie

17 Otyłość Utrzymanie nale ż nej masy ciała BMI 20-25 BMI>25- nadwaga, BMI>30 otyło ść

18 Dieta zbilansowana ZESTAW RÓŻNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH: zapewniający dostarczenie ustrojowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych w ilościach i proporcjach odpowiednich do wieku, stanu fizjologicznego, rodzaju pracy, itp. właściwie przyrządzony pod względem smakowym spożywany regularnie o określonych porach dnia

19 Błędy popełniane przez nas Nadmierne pobranie energii  otyłość Zbyt wysoki udział energii z tłuszczów (w tym z kwasów tłuszczowych nasyconych) Zbyt wysokie spożycie cholesterolu Niskie spożycie witamin i błonnika

20 Ruch to zdrowie Aktywno ść fizyczna, minimum 30 minut dziennie, oraz kontrola wagi to dwa elementy które maj ą du ż y wpływ na utrzymanie zdrowia.


Pobierz ppt "Zasady zdrowego żywienia. Na zdrowie maj ą wpływ Na zdrowie maj ą wpływ: styl ż ycia – 50% ś rodowisko – 20% czynniki genetyczne – 20% opieka zdrowotna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google