Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teren inwestycyjny wchodzi w skład obszaru Parku Inwestycyjnego Kolno, nieruchomość o powierzchni 3,7405 ha ma kształt prostokąta i stanowi własność Miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teren inwestycyjny wchodzi w skład obszaru Parku Inwestycyjnego Kolno, nieruchomość o powierzchni 3,7405 ha ma kształt prostokąta i stanowi własność Miasta."— Zapis prezentacji:

1

2 Teren inwestycyjny wchodzi w skład obszaru Parku Inwestycyjnego Kolno, nieruchomość o powierzchni 3,7405 ha ma kształt prostokąta i stanowi własność Miasta Kolno. Obszar posiada dostęp do sieci technicznych:  sieć wodociągowa,  sieć kanalizacyjna (ścieki odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków),  sieć teletechniczna,  kanalizacja deszczowa,  instalacja oświetleniowa,  sieć energetyczna z dużymi rezerwami mocy,  infrastruktura drogowa (trzy możliwości dojazdu, drogami: krajową, powiatową i gminną),  ścieżka rowerowa. Lokalizacjaterenu Lokalizacja terenu

3

4 Teren przeznaczony jest do realizacji usług produkcyjnych i konsumpcyjnych. Oferta inwestycyjna Parku skierowana jest do podmiotów świadczących nowoczesne usługi lub wykorzystujące do produkcji innowacyjne technologie. Innowacyjność może dotyczyć innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej lub marketingowej. Planowana, do wdrożenia w ramach przedsięwzięcia technologia powinna być:  znana i stosowana w skali regionu poniżej 1 roku,  znana i stosowana w skali kraju poniżej 3 lat,  znana i stosowana w skali międzynarodowej poniżej 5 lat. Przeznaczenieterenu Przeznaczenie terenu

5 W pobliżu przebiegają istniejące i planowane ważne trasy transportowe oraz elementy systemu transportowego:  droga krajowa Nr 61 Warszawa - Łomża – Augustów, trasa ta prowadzi do przejść granicznych z Litwą (Budzisko), Rosją (Gołdap),  droga krajowa Nr 63 Gołdap - Łomża- Sławatycze, która jest także szlakiem turystyki samochodowej, wiodącym z centrum Polski na Pojezierze Mazurskie oraz do granicy polsko- rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki), aż od granicy z Białorusią,  w odległości ok. 15 km korytarz transportowy Via Baltica - fragment drogi międzynarodowej E67– Helsinki – Warszawa (część drogi krajowej Nr 61 Warszawa - Łomża – Augustów).E67 Dostępność transportowa

6

7 Województwo podlaskie graniczy od północy z Litwą, od wschodu z Białorusią. Najbliższe towarowe przejście graniczne z Białorusią znajduje się w odległości ok. 158 km (Bobrowniki), najbliższe kolejowe - w odległości ok. 149 km (Kuźnica Białostocka), z Litwą – Budzisko – ok. 152 km. W województwie warmińsko-mazurskim zlokalizowane są przejścia graniczne z Rosją: Bezledy (ok. 164 km) i Gołdap (ok. 140 km). Droga Nr 63 przebiegająca przez Kolno kończy się w planowanym przejściu granicznym z Rosją: Perły- Kryłowo. Położenie blisko wschodniej i północnej granicy Polski

8

9 Teren inwestycyjny położony jest w pobliżu granic trzech województw Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Rynek regionalny charakteryzuje się następującymi cechami:  liczba mieszkańców trzech regionów wynosi ok. 5 mln,  liczba mieszkańców województwa podlaskiego wynosi ok. 1,2 mln,  stały wzrost nakładów inwestycyjnych,  stały wzrost miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę. Chłonność rynku regionalnego

10 Cechy regionalnych i lokalnych zasobów pracy:  stopa bezrobocia w powiecie kolneńskim - 18,8%,  stopa bezrobocia w regionie podlaskim - 13,9%,  duża grupa szukających pracy lokalnie w zawodach: krawiec, szwaczka, robotnik budowlany, technik rolnik, technik ekonomista, inżynierowie, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, tokarze, ślusarze, frezer, spawacz, specjaliści różnych branż, sprzedawcy,  duża grupa szukających pracy regionalnie w zawodach: sprzedawca, technik ekonomista, technik rolnik, ślusarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik budownictwa, technik hotelarstwa. Zasoby pracy

11 Edukacja na poziomie regionalnym Typ szkoły Absolwenci Ogółem szkoły średnie14595 Zasadnicze szkoły zawodowe1809 Licea ogólnokształcące7435 Licea profilowane461 Technika4704 Szkoły specjalne przysposabiające do pracy64 Typ szkoły Absolwenci Ogółem szkoły wyższe 15261 Uniwersytety 4474 Wyższe szkoły techniczne 3174 Wyższe szkoły rolnicze 587 Wyższe szkoły ekonomiczne 1860 Wyższe szkoły pedagogiczne 647 Akademie medyczne 1084 Wyższe szkoły artystyczne 76 Wyższe szkoły teologiczne 31 Pozostałe szkoły3328

12 Edukacja na poziomie lokalnym W powiecie kolneńskim funkcjonuje kilkanaście szkół ponadgimnazjalnych, w tym: zespoły szkół ponadgminazjalnych, liceum profilowane z wydziałem mechatronicznym i rolno- spożywczym, technikum mechaniczne, szkoły zawodowe, szkoły policealne, licea ogólnokształcące, Zakład Doskonalenia Zawodowego. Kształcenie odbywa się w zawodach: technik mechanik, technik elektryk, technik rolnik, technik ekonomista, operator obrabiarek skrawających oraz oddziały wielozawodowe (kształcące w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego). Istnieje możliwość dostosowania profili kształcenia do potrzeb inwestora.

13 Wynagrodzenia Wysokość wynagrodzeń w regionie jest dużo niższa niż w innych województwach w kraju i zbliżona do poziomu regionów Polski Wschodniej. Przeciętne wynagrodzenie w powiecie kolneńskim wynosi tylko 83,5% średniej krajowej. W regionie podlaskim wynosi ono 87,7%, a w regionie warmińsko- mazurskim sąsiadującym z powiatem kolneńskim 83,3% średniej krajowej.

14 Potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny W regionie funkcjonuje 18 uczelni wyższych, w tym trzy kluczowe jeśli chodzi o potencjał naukowy: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny i Politechnika Białostocka. Z punktu widzenia rozwoju przemysłu na terenie gminy i regionu kluczowe są:  Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej kształcący na kierunkach: elektronika i telekomunikacja, energetyka, elektrotechnika,  Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej kształcący na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, technika rolnicza i leśna,  Wydział Informatyki kształcący na kierunkach: informatyka, matematyka,  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, kształcący na kierunkach budownictwo, ochrona i inżynieria środowiska,  Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku kształcący na kierunkach: biologia, chemia, ochrona środowiska,  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku kształcący na kierunkach: informatyka, matematyka,  Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku kształcący na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna.

15 Potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny Powiat kolneński graniczy na północy z województwem warmińsko- mazurskim w którym istnieje kilkanaście uczelni państwowych i prywatnych. Największą i najważniejszą jest Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie składający się z 17 wydziałów na których jest prowadzona nauka na 60 kierunkach i ok. 190 specjalnościach. Do najważniejszych dla gospodarki i rozwoju regionalnego można zaliczyć:  Wydział Bioinżynierii Zwierząt, kierunek bioinżynieria produkcji żywności,  Wydział Biologii i Biotechnologii, kierunek biotechnologia,  Wydział Matematyki i Informatyki, kierunki fizyka techniczna, informatyka,  Wydział Nauk Technicznych, kierunki budownictwo, energetyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, inżynieria bezpieczeństwa.

16 Stan środowiska i jakość życia Na obszarze województwa znajdują się 4 parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Wigierski oraz Narwiański i trzy parki krajobrazowe: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej oraz Suwalski Park Krajobrazowy. Ochroną prawną objęte jest 32,0% powierzchni regionu. Województwo jest ostoją dzikich zwierząt i roślin, unikatowych na skalę Polski i Europy. Tu żyją wilki, żubry, łosie, dziki, rysie i inne zwierzęta. Podlasie to królestwo bocianów, orlików i innych ptaków. Powiat kolneński leży w zachodniej części województwa podlaskiego, na terenie "Zielonych Płuc Polski". Od zachodu powiat przylega do Puszczy Kurpiowskiej, zaś od północy do Puszczy Piskiej. Województwo podlaskie jest także regionem wielokulturowym i wielonarodowościowym, mieszkają tutaj: Polacy, Białorusini, Litwini, Romowie, Rosjanie, Tatarzy, Ukraińcy. Region charakteryzuje się licznymi obiektami zabytkowymi, podtrzymywane są tradycje związane z kulturą tych narodów.

17 Aktywność i przyjazność władz samorządowych Gmina Kolno jest samorządem niezwykle aktywnym, samorząd charakteryzuje:  duża skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów, zbrojenie terenów inwestycyjnych oraz na infrastrukturę techniczną i społeczną,  duża aktywność w pozyskiwaniu inwestorów,  pomoc przedsiębiorcom w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego,  wysokie standardy zawodowe i etyczne pracowników Urzędu Miejskiego,  otwarta polityka informacyjna,  inwestujący w Parku Inwestycyjnym Kolno uzyskują darmową pomoc w załatwianiu wszelkich formalności.

18 Regionalna pomoc inwestycyjna Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach na poziomie projektu wynosi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami:  70% dla mikro i małych przedsiębiorstw,  60% dla średnich przedsiębiorstw,  50% dla MSP działających w sektorze transportu. Nie istnieje ograniczenie maksymalnej wartości projektu za wyjątkiem inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym, tj. projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata - kwota wydatków kwalifikowalnych poniżej 8 mln zł. Natomiast maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 6 mln zł.

19 Najbardziej prawdopodobne sektory i przemysły Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują jako najbardziej prawdopodobne sektory, z których firmy mogłyby lokować aktualnie inwestycje na terenie Miasta Kolno:  przemysł maszynowy,  przemysł rolno-spożywczy,  przemysł meblarski,  budownictwo,  informacja i komunikacja,  działalność profesjonalna i naukowa.

20 Proponowane koncepcje biznesowe - produkcja materiałów dla przemysłu meblowego, maszynowego i motoryzacyjnego Działalność polega na produkcji elementów stalowych i mechanicznych na potrzeby przemysłu meblowego, maszynowego, motoryzacyjnego. Działalność obejmuje obróbkę skrawaniem, cięcie, gięcie (blach, rur i profili), przetłaczanie, spawanie, polerowanie, galwanizerkę. W regionie funkcjonuje znaczna ilość firm z sektora maszynowego, meblarskiego. Zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi w przemyśle motoryzacyjnym stale wzrasta. Istnieje duża szansa kooperacji na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

21 Proponowane koncepcje biznesowe - produkcja materiałów dla przemysłu meblowego, maszynowego i motoryzacyjnego Nakłady inwestycyjne: zakup terenu – 0,4 mln zł, budowa hali produkcyjnej - 4 tys. m 2 – 3,0 mln zł, budowa hali magazynowej – 4 tys. m 2 – 2,0 mln zł, budynki administracyjne 200 m 2 z zagospodarowaniem terenu – 1,0 mln zł, linie technologiczne i sprzęt– 6 mln zł. Koszty: wynagrodzenia – zatrudnienie 40 osób, średnie wynagrodzenie 3,0 tys. zł – 1,440 mln zł, zużycie materiałów - 2 mln zł, zużycie energii - 1,2 mln zł, usługi obce - 0,7 mln zł, podatki i opłaty – wg stawek podatku od nieruchomości w gminie. Przychody: przyjęto jako 130% wartości kosztów operacyjnych.

22 Proponowane koncepcje biznesowe - produkcja materiałów dla przemysłu meblowego, maszynowego i motoryzacyjnego Wyszczególnienierok trok t+1rok t+2rok t+3rok t+4rok t+5rok t+6rok t+7 Inwestycja12 400,000,00 Działalność operacyjna0,002 727,162 801,692 880,402 963,543 015,443 069,763 126,63 Dotacja6 200,000,00 Przepływy pieniężny netto-6 200,002 727,162 801,692 880,402 963,543 015,443 069,763 126,63 Zdyskontowane przepływy pieniężne-6 200,002 479,242 315,442 164,082 024,141 872,351 732,801 604,46 NPV7 992,51 tys. PLN IRR42% Stopa dyskontowa10%

23 Proponowane koncepcje biznesowe - produkcja granulatu z tworzyw sztucznych Działalność polega na produkcji granulatu z tworzyw sztucznych, jako materiału wyjściowego dla producentów dowolnych elementów i profili z tworzyw sztucznych.

24 Proponowane koncepcje biznesowe - produkcja granulatu z tworzyw sztucznych Nakłady inwestycyjne: zakup terenu – 0,15 mln zł, budowa hali produkcyjnej - 1 tys. m 2 – 0,8 mln zł, budowa hali magazynowej – 2 tys. m 2 – 1,0 mln zł, budynki administracyjne 200 m 2 z zagospodarowaniem terenu – 1,0 mln zł, linie technologiczne i sprzęt– 3 mln zł. Koszty: wynagrodzenia – zatrudnienie 30 osób, średnie wynagrodzenie 3,0 tys. zł – 1,080 mln zł, zużycie materiałów - 2 mln zł, zużycie energii – 0,5 mln zł, usługi obce - 0,2 mln zł, podatki i opłaty – wg stawek podatku od nieruchomości w gminie. Przychody: sprzedaż roczna ok. 1000 ton rocznie, w cenie ok. 6 zł/ kg – 6 mln rocznie.

25 Proponowane koncepcje biznesowe - produkcja granulatu z tworzyw sztucznych Wyszczególnienierok trok t+1rok t+2rok t+3rok t+4rok t+5rok t+6rok t+7 Inwestycja5 950,000,00 Działalność operacyjna0,00 1 524,951 655,081 792,161 935,892 177,642 431,372 696,56 Dotacja2 975,000,00 Przepływy pieniężny netto -2 975,001 524,951 655,081 792,161 935,892 177,642 431,372 696,56 Zdyskontowane przepływy pieniężne -2 975,001 386,321 367,831 346,481 322,241 352,141 372,441 383,76 NPV 6 556,21 tys. PLN IRR 56% Stopa dyskontowa10%

26 Proponowane koncepcje biznesowe - centrum informacji biznesowej Działalność polega na realizacji usług dostarczania informacji, analiz i realizacji e-badań dla biznesu w oparciu o platformę internetową i telefonię.

27 Proponowane koncepcje biznesowe - centrum informacji biznesowej Nakłady inwestycyjne: zakup terenu – 0,2 mln zł, budynki administracyjne z zagospodarowaniem terenu – 2,1 mln zł, platforma Internetowa - 0,5 mln zł, sprzęt– 0,5 mln zł. Koszty: wynagrodzenia – zatrudnienie 80 osób, średnie wynagrodzenie 2,5 tys. zł – 2,400 mln zł, zużycie materiałów - i zużycie energii – 0,2 mln zł, usługi obce - 0,28 mln zł, podatki i opłaty – wg stawek podatku od nieruchomości w gminie. Przychody: sprzedaż roczna ok. 5 mln zł.

28 Proponowane koncepcje biznesowe - centrum informacji biznesowej Wyszczególnienierok trok t+1rok t+2rok t+3rok t+4rok t+5rok t+6rok t+7 Inwestycja3 300,000,00 Działalność operacyjna0,00 1 292,031 498,661 730,541 990,492 485,713 029,943 627,97 Dotacja1 650,000,00 Przepływy pieniężny netto -1 650,001 292,031 498,661 730,541 990,492 485,713 029,943 627,97 Zdyskontowane przepływy pieniężne -1 650,001 174,581 238,561 300,181 359,531 543,431 710,321 861,72 NPV 8 538,32tys. PLN IRR 93% Stopa dyskontowa 10%


Pobierz ppt "Teren inwestycyjny wchodzi w skład obszaru Parku Inwestycyjnego Kolno, nieruchomość o powierzchni 3,7405 ha ma kształt prostokąta i stanowi własność Miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google