Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pieniądze dla organizacji pozarządowych w 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pieniądze dla organizacji pozarządowych w 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Pieniądze dla organizacji pozarządowych w 2014 r.
Słubice, r.

2 Konkursy Zarządu Województwa Lubuskiego
Konkurs na realizację zadań w 2014 w obszarach: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 1. pomocy społecznej - działania wynikające z ,,Programu wspierania działań pomocy wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego", obejmujące w szczególności ( zł): a) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, w tym poprzez organizację działań wypoczynkowo-terapeutycznych, b) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, c) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją d) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych, e) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, f) szkolenie liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

3 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - działania wynikające z ,,Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata ", obejmujące w szczególności ( zł): a) podniesienie społecznej świadomości o znaczącej roli rodziny, b) rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej. 3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata , obejmujące w szczególności ( zł): a) profilaktykę uniwersalną dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, b) profilaktykę selektywną i wskazującą w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt z narkotykami oraz dla osób z grup ryzyka: ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, c) leczenie, rehabilitację oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegrację społeczną d) organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii.

4 Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 6 lutego 2014 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze”.

5 II Konkurs na realizację zadań w 2014 w obszarach: kultury, edukacji oraz turystyki regionalnej.
1. kultura - rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa ( zł): - organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, ich krajowa i zagraniczna promocja oraz fundowanie nagród, - wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych, opracowań informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury - w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku, - wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów, - działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych, - udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, - działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, - organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic.

6 2. edukacja - wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych (18 000 zł):
- kształtowanie postaw prospołecznych mieszkańców województwa lubuskiego, - organizowanie konkursów i olimpiad, - opracowywanie i wydawanie publikacji wykorzystywanych do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych, - szkolenie nieetatowej kadry trzeciego sektora, pełniącej funkcje wychowawcze, - organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji związanych z różnymi formami edukacji, edukacja ekologiczna. 3. turystyka regionalna - działania w zakresie promowania turystyki i krajoznawstwa lubuskim ( zł): wypoczynek dzieci i młodzieży: b) turystyka i krajoznawstwo:

7 Fundacja NUTRICIA. Operatorem konkursu Federacja Polskich Banków Żywności
Cel konkursu: Edukacja i upowszechnianie pozytywnych nawyków żywieniowych dotyczących dzieci do lat trzech (zgodnie z zaleceniami ekspertów) oraz zmiana negatywnych trendów w żywieniu dzieci do lat trzech. Edukacja wśród rodziców oraz opiekunów – 6 złotych zasad żywienia dzieci: Prawidłowe żywienie podczas ciąży, wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia, zbilansowana dieta dziecka, odpowiednia ilość witaminy D przez cały rok, ograniczenie soli i cukru w diecie, pięć regularnych posiłków w ciągu dnia. 20 grantów na 5000 zł brutto każdy Do 18 lutego 2014 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie

8 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2014 Tematy wymiany: „I wojna światowa. Śladami naszych przodków”; „Dawne wierzenia ludowe w baśniach, legendach oraz współczesnej literaturze Polski i Rosji”; „Jedność Europy dla Polaków i Rosjan. 25 lat po zakończeniu zimnej wojny”; „Obraz sąsiada w kulturze. Polacy – Rosjanie: wzajemna percepcja”; „Propaganda w architekturze na przykładach Polski i Rosji”; „Przyroda Polski i Rosji oraz metody jej ochrony”. Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.

9 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY 2014 Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum. Wniosek składany w formie pliku „pdf” na adres poczty elektronicznej Centrum: podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”. Zaleca się ograniczenie wielkości pliku do objętości 1,5 MB.

10 Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Aplikować mogą m.in. NGO i JST prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Nabór - wnioski wysyłamy do WPS naszego Urządu Wojewódzkiego - trwa do 27 lutego 2014 r. 3 mln zł, dotację od 30 do 100 tys. zł.

11 Fundacja "Dbam o Zdrowie"
uświadomienie problemu społecznego, jaki są bariery w dostępie do leków, wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, wspieranie działań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych środków medycznych, dotarcie z pomocą w zakupie leków oraz innych środków medycznych do określonej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przewlekle lub ciężko chorych, starszych, bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. W szczególności wspierać będziemy projekty skierowane go grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: przewlekle lub ciężko chorych, samotnych, dzieci lub osób starszych (powyżej 60 roku życia), bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

12 Fundacja "Dbam o Zdrowie"
Łącznie pula wynosi 1 000 000 zł. Dotacja maksymalnie do 100 000 zł (50% wkładu własnego, w tym 5% wkładu rzeczowego) Zgłoszenia do 14 lutego 2014 (decyduje data wpływu do biura Fundacji).

13 Fundusz Inicjatyw Pozarządowych (FIO)
administrator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej cel: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne Dla kogo? Dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych do realizowania zadań z obszaru działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Roczny budżet: 60 mln zł

14 Fundusz Inicjatyw Pozarządowych (FIO)
Rodzaje zadań PO FIO : I. Małe inicjatywy; II. Aktywne społeczeństwo; III. Aktywni obywatele; IV. Silne organizacje pozarządowe;

15 I Małe inicjatywy Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. Kierunki działania: 1. Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych – działania nakierowane m.in. na: · inicjatywy realizowane przez grupy nieformalne, ruchy społeczne, społeczności internetowe czy inicjatywy społecznościowe, · system wsparcia dla inicjatyw nieformalnych, · aktywne formy zagospodarowania czasu wolnego. 2. Animowanie działań samopomocowych – działania nakierowane m.in. na: · inspirowanie zawiązywania grup czy klubów samopomocowych, · wsparcie innowacyjnych projektów i mechanizmów samopomocowych w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy). 3. Wspieranie młodych organizacji pozarządowych – działania nakierowane m.in. na: ·umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych, ·wyrównywanie szans oraz rozwój organizacji lokalnych, małych i młodych, ·rozwijanie trwałej sieci wsparcia inicjatyw oddolnych.

16 II Aktywne społeczeństwo
1. Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych – działania nakierowane m.in. na: · angażowanie obywateli i społeczności dla dobra wspólnego, · członkostwo w organizacjach obywatelskich, · edukację ekologiczną oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, - samoorganizację społeczną, ratownictwo publiczne, edukację i promocję z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia, - inicjatywę lokalną, - rozwój ruchu konsumenckiego w środowiskach lokalnych, w tym prowadzenia niezależnych testów konsumenckich, - pielęgnowanie tożsamości narodowej, lokalnej, kulturowej, kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzimej tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, regionalnej i narodowej kultury, - mniejszości narodowe, etniczne i językowe, - sport w środowisku lokalnym, - kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach kibiców.

17 II Aktywne społeczeństwo
2. Rozwijanie wolontariatu – działania nakierowane m.in. na: ·wolontariat w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej, ·pozytywny wizerunek wolontariatu i wolontariusza, ·rolę wolontariatu w rozwiązywaniu problemów społecznych, ·kompetencje organizatorów wolontariatu, ·wolontariat długoterminowy, ·wolontariat pracowniczy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ·społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. 3. Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów – działania nakierowane m.in. na: ·zakorzenianie organizacji w społecznościach lokalnych, ·edukację w zakresie wykorzystywania mechanizmów finansowania aktywności obywatelskiej, ·rozwój kompetencji zarządzania zasobami w organizacjach.

18 II Aktywne społeczeństwo
4. Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych: ·integrację ze środowiskiem lokalnym, ·animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym, ·wykorzystywanie przestrzeni publicznych dla aktywności obywatelskiej. 5. Wspieranie aktywnych form integracji społecznej: ·zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania na rzecz aktywnej integracji, w tym współpracę służb społecznych oraz sektora publicznego i obywatelskiego w zakresie integracji społecznej, ·rozwiązania innowacyjne w obszarze integracji społecznej, ·rozwój dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, rozwój poprzez aktywność fizyczną i sport, turystyka społeczna i kulturowa oraz krajoznawstwo, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, ·rozwiązania innowacyjne w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą dzieci, która jest zagrożona marginalizacją, ·pomoc osobom niepełnosprawnym przez ograniczanie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych,

19 II Aktywne społeczeństwo
·wspieranie osób starszych, podmiotowość społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrację i solidarność międzypokoleniową, ·zapewnianie równych szans dla osób i grup dyskryminowanych lub poszkodowanych, w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną, ·wspieranie różnorodnych form integracji społecznej, kulturowej i obywatelskiej imigrantów z polskim społeczeństwem oraz aktywne przeciwdziałanie ich alienacji społecznej i kulturowej. 6. Rozwój przedsiębiorczości społecznej: ·edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym edukację dzieci i młodzieży, przez organizację warsztatów związanych z „ginącymi zawodami”, praktyczne przygotowanie do przedsiębiorczości oraz rozwój i wspieranie spółdzielni uczniowskich i spółdzielni młodzieży akademickiej, ·promowanie wartości, tradycji oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej, ·rozwój reintegracji zawodowej i społecznej, działalności oświatowo-kulturalnej oraz w sferze pożytku publicznego spółdzielni socjalnych, ·szkolenia i doradztwo w zakresie pożytku publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej, ·tworzenie i rozwój partnerstw lokalnych z udziałem podmiotów ES

20 III Aktywni obywatele Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. 1. Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne 2. Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych 3. Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych 4. Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych

21 IV Silne organizacje pozarządowe
1. Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich : ·podnoszenie wiedzy i umiejętności osób działających w organizacjach obywatelskich, ·rozwój zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między organizacjami, ·wspieranie sieciowania organizacji obywatelskich. 2. Wspieranie działań o charakterze systemowym : ·rozwiązywanie podstawowych problemów III sektora, ·poszukiwanie, identyfikację i upowszechnienie istniejących rozwiązań zmierzających do wzmocnienia potencjału III sektora, ·badania i analizy stanu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, działalności organizacji pozarządowych, współpracy NGO, administracji i przedsiębiorstw, ·wspieranie tworzenia instrumentów finansowych o znaczeniu infrastrukturalnym (np. finansowanie procesu powołania „funduszu lokalnego”, kampanii fundraisingowych), ·wdrażanie partnerskich zadań opartych o standardy zawarte w „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

22 IV Silne organizacje pozarządowe
Wysokosc srodków przeznaczonych na realizacje Programu FIO i ich podzial miedzy poszczególne priorytety Priorytet Priorytet Priorytet Priorytet Priorytet OGÓLEM Program FIO Regulamin FIO 2014: Program FIO :

23 administrator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych administrator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej cel: wzmocnienie inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora pozarządowego Dla kogo? Dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych do realizowania zadań z obszaru działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Roczny budżet: 40 mln zł

24 Priorytet I. Edukacja osób starszych
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych Rodzaje zadań ASOS : Priorytet I. Edukacja osób starszych Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).

25 ASOS: Priorytet I. Edukacja osób starszych
1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, edukacja, wizyty studyjne, języki obce, umiejętności interpersonalne, nowe technologie), programy edukacyjne i warsztaty o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu. 2. Zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich. 3. Kształcenie opiekunów. 4. Promowanie wolontariatu kompetencji. 5. Promocja oferty edukacyjnej wśród osób starszych.

26 1. Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych.
ASOS: Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 1. Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych. 2. Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność turystyczno-rekreacyjna osób starszych. 3. Zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące różne pokolenia. 4. Budowanie sieci społecznych, w tym wolontariat wewnątrz- i międzypokoleniowy. 5. Przeciwdziałanie e-wykluczeniu.

27 ASOS: Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
1. Formy aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych (rozwój społeczeństwa obywatelskiego). 2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym. 3. Sieć pomocowo-informacyjna (budowanie pozytywnego wizerunku starości, pomoc obywatelska). 4. Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz organizacji pożytku publicznego.

28 ASOS: Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).
1. Szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym). 2. Wspieranie różnych form samopomocy. 3. Wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług opartych o działalność wolontariuszy. 4. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczodoradczych, sportowych i turystycznych.

29 ASOS Wartość dotacji wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.
Wkład własny: co najmniej 10% wartości całości projektu (zadania). Wkład własny finansowy lub osobowy. Priorytet I. Edukacja osób starszych – 30% Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową– 40% Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 15% Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 15% Termin: do 19 lutego

30 Fundacja Wspomagania Wsi
wspiera inicjatywy gospodarcze, społeczne mieszkańców wsi i małych miast (do 6 tys. mieszkańców). Przyznaje dotacje na realizacje inicjatyw prowadzonych na wsiach w konkursach pt. „Pożyteczne ferie” i „Pożyteczne wakacje”. O dotację mogą się ubiegać nie tylko organizacje pozarządowe, ale także ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne, prowadzące działalność na wsiach. Ma ruchome terminy składania wniosków do konkursów grantowych. Kwoty dotacji wahają się w poszczególnych latach i poszczególnych konkursach – (zazwyczaj do 10 tys. zł). Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, spędzenia części wakacji w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych. Więcej lub Dodatkowo fundacja prowadzi programy pożyczkowe i edukacyjne

31 Fundacja Wspomagania Wsi – Razem 89
Fundacja Wspomagania Wsi dofinansuje w konkursie najciekawsze inicjatywy nawiązujące do 25. rocznicy przemian demokratycznych 1989 roku. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji i grup nieformalnych działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Dotacje na działania planowane od 1 kwietnia do 30 września W wysokości od 300 do 1000 zł. Przyjmowanie wniosków od 20 stycznia do 15 czerwca 2014. Rozpatrywanie: raz w miesiącu

32 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
przyznaje dotacje na inicjatywy organizowane i realizowane przez dzieci i młodzież, a także programy wyrównujące szanse edukacyjne młodego pokolenia, zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys.). Najbardziej znany program Fundacji to "Równać szanse”. Wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży: umiejętności właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, analizowanie swoich mocnych i słabych stron, umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego. Regionalny Konkurs Grantowy - do 7 tys. zł. Ogłaszany w sierpniu. Minimum 6 miesięcy. Młodzież w wieku lat. Nabór trwa do 10 października 2013 r. Ogólnopolski Konkurs Grantowy - do 40 tys. zł. Ogłaszany w styczniu, 15 miesięcy. Grupa minimum 25 osób w wieku lat. Więcej na

33 "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014"
Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do  zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca  2014 roku o godzinie

34 Obywatele dla demokracji
Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Program przywiązuje dużą wagę do takich kwestii jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami. Więcej:

35 Obywatele dla demokracji

36 Obywatele dla demokracji
1 Partycypacja publiczna – działania mające na celu angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, w procesy kształtowania polityk publicznych i w procesy podejmowanie decyzji dotyczących dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju. 2 Kontrola obywatelska – działania mające na celu sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia. 3 Zwalczanie dyskryminacji – działania mające na celu ochronę praw człowieka/praw kobiet, zapobieganie i zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne, płeć lub orientację seksualną. 4 Przeciwdziałanie wykluczeniu – działania mające na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy. 5 Dzieci i młodzież – działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw obywatelskich w życiu codziennym, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

37 Obywatele dla demokracji
Projekty tematyczne – wnioski wstępne: I edycja: 1 września-15 października 2013 II edycja: 1 marca-15 kwietnia 2014 III edycja: 1 września-15 października 2014 Projekty tematyczne – wnioski pełne: I edycja: 2-30 grudnia 2013 II edycja: 2-30 czerwca 2014 III edycja: 2-30 grudnia 2014 WKŁAD WŁASNY Min. 10% wartości kosztów całkowitych, z czego nie mniej niż połowa (min. 50%) musi być wkładem finansowym, a nie więcej niż połowę (max. 50%) może stanowić wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej. Więcej:

38 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży II. ROZWÓJ LOKALNY Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości

39 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Najbliższe terminy składania wniosków są następujące: - od 7 stycznia do 4 lutego decyzja 17 marca 2014 - od 18 marca do 15 kwietnia decyzja 26 maja 2014 - od 27 maja do 24 czerwca decyzja 2 września 2014 od 2 do 30 września decyzja 18 listopada 2014 Więcej

40 Fundacja Banku Zachodniego WBK
Bank Ambitnej Młodzieży Wspiera inicjatywy, w które zaangażowana jest młodzież: 1. Rozwój i edukacja. 2. Aktywność gospodarcza, obywatelska i społeczna. 3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe. Młodzież między 13 a 26 rokiem życia. Maksymalnie 15 tys. zł. Do 12 miesięcy. Nabór: do 10 lutego 2014 r.

41 Fundacja Banku Zachodniego WBK
Bank Dziecięcych Uśmiechów projekty służące pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Organizacje składające wniosek powinny położyć nacisk nie tylko na wiedzę dzieci, ale także na ich wychowanie, pracę nad sobą, zaszczepianie wartości, kształtowanie wrażliwości na otaczający świat, kulturę i drugiego człowieka. Oprócz walorów edukacyjnych wszystkie działania powinny być dopasowane do konkretnej grupy beneficjentów Pomocą mogą być objęte osoby do 18 roku życia. Maksymalnie 5 tys. zł. Do 12 miesięcy. Nabór: ?

42 Działaj Lokalnie „Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie" jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Granty w wysokości do 6 tys. zł przyznawane są przez Ośrodki Działaj Lokalnie. W całej Polsce jest ich ponad 50. Najbliższy: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach

43 Gdzie szukać informacji o dotacjach?
Portal NGO.pl – zakładka termin ucieka Baza Europdesk.pl Blog:

44 Platformy crowdfundingowe
Crowdfunding - czyli finansowanie przez społeczności Polakpotrafi.pl Wspieram.to

45 E-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org
Dziękuję za uwagę! Adam Szulczewski Słubice, ul. Kościuszki 1 Tel


Pobierz ppt "Pieniądze dla organizacji pozarządowych w 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google