Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr inż. Tomasz Płowens Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie mgr inż. Tomasz Płowens Dyrektor Zachodniopomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr inż. Tomasz Płowens Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie mgr inż. Tomasz Płowens Dyrektor Zachodniopomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Tomasz Płowens Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie mgr inż. Tomasz Płowens Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

2 PRAWO WODNE: art. 81. Ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie województwa; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym; Ustawa z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym; Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. – o stanie klęski żywiołowej; Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. – o administracji rządowej w województwie;

3 1.USYTUOWANIE: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest samorządową jednostką budżetową finansowaną przez Samorząd Województwa i nadzorowaną przez Zarząd Województwa; Działanie ZZMiUW warunkuje, poza wymienionymi ustawami, uchwała nr XXII/247/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmiany statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie;

4 2. ZADANIA GŁÓWNE: Utrzymywanie w sprawności technicznej Wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz lodów; Urządzeń melioracji wodnych podstawowych (kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne); Utrzymywanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego; Udział w strukturach organizacyjnych zespołów reagowania kryzysowego;

5 Typy powodzi w Województwie zachodniopomorskim: Powodzie opadowe; Powodzie roztopowe; Powodzie zatorowe; Powodzie sztormowe; Ujściowy odcinek rzek: Odry, Iny, Regi, Parsęty, Radwi, Wieprzy, Jeziora Jamno i Dzierżęcinki gdzie zagrożeniami powodziowymi objęte są skupiska ludzkie w takich miejscowościach jak: Stargard Szczeciński, Goleniów, Trzebiatów, Białogard, Karlino, Koszalin, Kołobrzeg, Gryfino, Darłowo, Szczecin i Świnoujście.

6 OBSZAR UTRZYMANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH OBSZAR INWESTYCJI WODNO – MELIORACYJNYCH P ODSTAWOWE ZADANIA ZZM I UW

7 Wody administrowane przez Marszałka Województwa ZZMiUW na tym obszarze odpowiada za utrzymanie: 135 stacji pomp które oddziaływują na obszar 83.055 ha, i łącznej wydajności 94.200,00 l/s; 135 stacji pomp które oddziaływują na obszar 83.055 ha, i łącznej wydajności 94.200,00 l/s; 4,7 tys. km rzek; 4,7 tys. km rzek; 1,7 tys. km kanałów; 1,7 tys. km kanałów; 9 zbiorników wodnych; 9 zbiorników wodnych; ZZMiUW na tym obszarze odpowiada za utrzymanie: 135 stacji pomp które oddziaływują na obszar 83.055 ha, i łącznej wydajności 94.200,00 l/s; 135 stacji pomp które oddziaływują na obszar 83.055 ha, i łącznej wydajności 94.200,00 l/s; 4,7 tys. km rzek; 4,7 tys. km rzek; 1,7 tys. km kanałów; 1,7 tys. km kanałów; 9 zbiorników wodnych; 9 zbiorników wodnych;

8 Wody administrowane przez Marszałka Województwa ZZMiUW na tym obszarze odpowiada za utrzymanie: 550 km wałów przeciwpowodziowych, które chronią przed powodzią obszar 50,471 ha; 550 km wałów przeciwpowodziowych, które chronią przed powodzią obszar 50,471 ha; ZZMiUW na tym obszarze odpowiada za utrzymanie: 550 km wałów przeciwpowodziowych, które chronią przed powodzią obszar 50,471 ha; 550 km wałów przeciwpowodziowych, które chronią przed powodzią obszar 50,471 ha;

9 Wody administrowane przez Marszałka Województwa ZZMiUW na tym obszarze odpowiada za utrzymanie: 1 141 budowli 1 141 budowli hydrotechnicznych; hydrotechnicznych; 2 Wojewódzkich 2 Wojewódzkich Magazynów Magazynów Przeciwpowodziowych; Przeciwpowodziowych; 9 Terenowych 9 Terenowych Punktów Składowych; Punktów Składowych; ZZMiUW na tym obszarze odpowiada za utrzymanie: 1 141 budowli 1 141 budowli hydrotechnicznych; hydrotechnicznych; 2 Wojewódzkich 2 Wojewódzkich Magazynów Magazynów Przeciwpowodziowych; Przeciwpowodziowych; 9 Terenowych 9 Terenowych Punktów Składowych; Punktów Składowych;

10 14 mln PLN Na ten cel na bieżąco wykorzystywane są otrzymywane środki finansowe z budżetu państwa na wykonanie zadań związanych z konserwacją i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Począwszy od roku 2008 przyznawana Zarządowi wielkość środków finansowych to kwota około 14 mln PLN. 36 mln PLN rocznie 64 mln PLN Kwota ta jest wykorzystywana w 100% i pokrywa zaledwie część zapotrzebowania jakie ZZMiUW definiuje w oparciu o przeprowadzane corocznie przeglądy techniczne urządzeń hydrotechnicznych, z których wynika, że szacowana minimalna kwota na rok 2011 to ca 36 mln PLN rocznie, przy maksymalnej 64 mln PLN.

11 35.196 tys. zł W 2011 roku uzyskane zostały środki finansowe na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych w wysokości 35.196 tys. zł, które są największymi od 50 lat przyznanymi dla Zarządu Melioracji.

12

13 minimalne

14 Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jako samorządowa jednostka budżetowa i jednocześnie beneficjent środków finansowych z Unii Europejskiej pozyskiwała, pozyskuje lub pozyskiwać będzie środki finansowe na realizację inwestycji z następujących źródeł finansowania. Europejskiego Banku Inwestycyjnego Programu dla Odry Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedakcesyjnych funduszy europejskich partycypacji w kosztach realizacji inwestycji przez inne zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego Programu dla Odry - 2006 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej partycypacji w kosztach realizacji inwestycji przez inne zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Instrument Finansowania LIFE+

15 ubieganie się o wymienione środki finansowe umożliwione zostało w 2008 roku poprzez opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego obejmującego lata 2008 – 2015 (obecnie zaktualizowany i zamykający się w ramach czasowych 2008-2030). zdefiniowane zostały w nim również potrzeby wykonania inwestycji w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa zachodniopomorskiego. opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pozwoliło spełnić wymagania stawianie przez Unię Europejską dla umożliwienia pozyskiwania środków z programów pomocowych.

16 konstrukcja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego umożliwiła wykorzystanie przez ZZMiUW wszystkich przyznanych ZZMiUW środków unijnych na gospodarkę wodną na terenach wiejskich praktycznie w połowie okresu programowania. stworzona w WPI lista zadań wyznaczyła oczywiste kierunki działania, dzięki czemu już po dwóch latach od rozpoczęcia procesu wdrażania Zarząd kończy realizację 50 zadań inwestycyjnych. zapisy WPI stały się uzasadnieniem dla pozyskania środków finansowych na opracowanie 115 dokumentacji technicznych, które w kosztorysach inwestorskich podają wartość planowanych do realizacji i realizowanych obecnie zadań inwestycyjnych na kwotę około 500 mln PLN co stanowi 50% wartości zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach WPI w całym 22 letnim okresie.

17 1.2 mld PLN szacowana wartość zadań wymienionych w WPI to kwota 1.2 mld PLN, w ramach której już dziś po dwóch latach wdrażania, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zakontraktował zadania na kwotę ponad 280 mln PLN.

18 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, pozyskano już środki w wysokości ca 60 mln zł na realizację dwóch zadań: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów” Realizacja tego zadania zapewni ochronę przed powodzią około 11.200 osób zamieszkujących obszar 7.123 ha (odbudowane zostanie kolejnych 8,9 km wałów przeciwpowodziowych oraz 10,32 km koryta rzeki Regi). Wartość: 27 630 448,00 PLN

19 „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu” Realizacja tej inwestycji zapewni ochronę przed powodzią dla około 7,1 tys. ha terenów zamieszkałych przez około 80.200 osób (odbudowane zostanie 10,9 km wałów przeciwpowodziowych, 6,3 km koryta rzeki Parsęty oraz wybudowany zostanie zbiornik przeciwpowodziowy w miejscowości Osówko). Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość: 29 728 738,00 PLN

20 W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgłoszono na listę projektów kluczowych dwa zadania następne a trzecie po uzyskaniu decyzji realizacyjnych będzie możliwe do zgłoszenia w przypadku wystąpienia rezerw finansowych w w/w programie. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego (wartość: 62 474 564 zł); Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki – zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zabudowanych m. Koszalin (wartość: 57 199 905 zł); Poprawa warunków przepływu wód w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym (wartość: 42 000 000 zł);

21 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnym Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnym, gdzie dla Województwa Zachodniopomorskiego zaalokowano środki w wysokości 130 mln zł. 70 % tej kwoty przeznaczono na odbudowę urządzeń związanych z bezpieczeństwem powodziowym na obszarach wiejskich. Łącznie w ramach tego Programu zrealizowanych zostanie około 100 inwestycji. W 2011 roku przyznana została kwota 30,24 mln zł skierowana w dużej mierze na odbudowę wałów i budowli regulujących przepływy.

22 W styczniu 2010 Komisja Europejska zatwierdziła wprowadzone zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (wg. rozporządzenia Rady zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozporządzenie 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej), które wskazują na niezbędną potrzebę wsparcia finansowego projektów realizowanych w zakresie małej retencji wodnej. W związku powyższym, ZZMiUW podjął działania mające na celu przyznanie dodatkowych środków w wysokości około 40 mln PLN dla województwa zachodniopomorskiego co umożliwi realizację kolejnych zadań. Ich realizacja z całą pewnością wpłynie na znaczną poprawę gospodarowania wodą na potrzeby rolnictwa i przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu oraz bezpieczeństwa powodziowego.

23 Programu dla Odry - 2006 Zadania sfinansowane w ramach Programu dla Odry - 2006 to przede wszystkim modernizacja wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Odry od granic województwa zachodniopomorskiego z lubuskim do Szczecina. Sztandarowym zadaniem zrealizowanym w ramach tego Programu jest inwestycja pn.: „ Bielinek-Osinów Dolny. Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 0+000 do km 9+800” Po raz pierwszy zastosowano tu uszczelnienie wału metodą CDMM (ciągłego wgłębnego mieszania gruntu), która sprawdziła się w czasie powodzi z wiosny 2010 roku i pokazała jak skutecznie i trwale można zmodernizować konstrukcję wału przeciwpowodziowego pozostając w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska. Dzięki realizacji tego zadania zabezpieczony został strategiczny dla ochrony przeciwpowodziowej na rzece Odrze Polder Cedyński oraz tereny Cedyni. W roku 2011 zaplanowano kwotę 6,155 mln zł, za którą zrealizowane zostanie I etap zadania polegającego na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Gryfina.

24

25 „Zabezpieczenie powodziowe terenów przyległych do rzeki Odry na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na zadania związane z ochroną przeciwpowodziową ZZMiUW pozyskuje również środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionym roku pozyskano środki finansowe oraz zrealizowano zadanie pn.: W ramach tej inwestycji uszczelniono i odbudowano 7,6 km wałów przeciwpowodziowych chroniących przed corocznymi zalaniami i podtopieniami, a także powodziami miejscowości: Krajnik Dolny, Zatoń Dolna, Osinów i Marwice. Wartość: 10,6 mln PLN

26 "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Działanie 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej (PO-RYBY). ZZMiUW rozpoczął w 2010 roku jako jedyny w kraju realizację zadań z dofinansowaniem unii europejskiej w ramach: "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Działanie 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej (PO-RYBY). „Budowa 6 przepławek dla ryb w miejscowościach Grąd, Rzesznikowo, Doble, Żarnowo, Pomiłowo i Gwiazdowo” W efekcie realizacji przedmiotowego zadania umożliwiona zostanie swobodna migracja ryb dwuśrodowiskowych na całej długości rzeki Mołstowej, natomiast przepławki na rzekach Parsęta i Wieprza umożliwią migrację ryb na tarło do miejsc naturalnie określonych. Wartość: 9,332 mln PLN

27 Instrument Finansowy LIFE+ „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów.” jest utworzenie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny zlewni rzeki Iny jak również jej ważniejszych dopływów: Wiśniówki, Małki, Małej Iny, Krąpieli, Krępej, Pęzinki, Reczycy, Stobnicy, Wardynki. Wybudowanych zostanie 28 przepławek dla ryb i jedno tarlisko. Dzięki zrealizowaniu wszystkich obiektów, z całą pewnością można będzie powiedzieć, że Ina będzie pierwszą w Polsce rzeką spełniającą wszystkie wymagania środowiskowe stawiane przez Unię Europejską. Wartość: 16 mln PLN

28 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wymienione wcześniej inwestycje nie zostałyby zrealizowane gdyby nie dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rocznie ZZMiUW pozyskuje na przygotowanie zadań kwotę nie mniejszą niż 2 mln, na rok 2011 uzgodniono kwotę z WFOŚiGW w wysokości 3,0 mln zł, za którą realizowane będzie przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na terenie Gryfina.

29 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowywał w minionych latach zakup sprzętu dla wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego. W tym w szczególności: Urządzenie do ładowania piasku Trzebiatów marzec 2010 Przenośny system zapór przeciwpowodziowych Trzebiatów ul. Strumykowa marzec 2010

30 wykonane zadania inwestycyjne, po uwzględnieniu współczynnika amortyzacyjnego (określającego pojawienie się w ciągu najbliższych dwudziestu lat ewentualnych uszkodzeń urządzeń melioracji wodnych) doprowadzą do sytuacji sprawnie działającej infrastruktury hydrotechnicznej na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego. DOBREGO STANU WÓD realizacja wspomnianych działań doprowadzi do określonego w Ramowej Dyrektywie Wodnej DOBREGO STANU WÓD, przy zapewnieniu dostatecznej jej ilości i jakości zarówno dla spełnienia potrzeb człowieka, jak i środowiska przyrodniczego. Realizacja zadań przez ZZMiUW jest zgodna z wymaganiami RDW, poprzedzona analizą ekonomiczną uwzględniającą koszty realizacji i eksploatacji obiektu oraz koszty środowiskowe i zasobowe związane z nimi oraz korzyści ekonomiczne i środowiskowe, przysporzone dzięki nim.

31 Wieloletni Program Inwestycyjny zaktualizowany Wieloletni Program Inwestycyjny Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wyznacza kierunki działania Zarządu w zakresie realizacji inwestycji do roku 2030. Data ta jest datą programowania zgodną z unijną zasadą n+1 (wymagane jest prognozowanie na n+1 okres programowania) także dla wdrażania programów Unii Europejskiej w perspektywie 2021-2027. środki finansowe potrzebne na regulację stosunków wodnych w naszym województwie do roku 2027 to środki w wysokości blisko 900 mln PLN, w stosunku do sformułowanego przez ZZMiUW zapotrzebowania na środki finansowe na poziomie 1.200 mln PLN.

32 1 200 000

33 Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykazał, że możliwa jest poprawa jakości i efektywności gospodarowania wodami na terenie Województwa Zachodniopomorskiego czego potwierdzeniem są zrealizowane już inwestycje i prowadzone prace konserwacyjno - utrzymaniowe, podpisane kontrakty i pozyskane środki finansowe. W ramach przewidzianych do realizacji projektów i zadań znajdują się projekty oddziaływujące na wszystkie obszary życia mieszkańców naszego Województwa, poprawiające ich bezpieczeństwo, jakość życia, a także zwiększające atrakcyjność inwestycyjną regionu.

34 Wielkość efektów rzeczowych i finansowych uzyskana przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie uzależniona jest także od bardzo dobrej współpracy między Zarządem Melioracji a wszystkimi instytucjami, w szczególności: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Urzędem Wojewódzkim, Samorządem Województwa Współpraca ta zaowocowała uzyskaniem przez ZZMiUW w możliwie jak najkrótszym czasie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji niezbędnych dla rozpoczęcia realizacji opisanych zadań inwestycyjnych.

35 mgr inż. Tomasz Płowens Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.


Pobierz ppt "Mgr inż. Tomasz Płowens Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie mgr inż. Tomasz Płowens Dyrektor Zachodniopomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google