Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2008 Kraków 8 kwietnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2008 Kraków 8 kwietnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2008 Kraków 8 kwietnia 2009

2 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zatrudnienie – 655 etatów, w tym na: stanowiskach robotniczych – 287 etatów, stanowiskach nierobotniczych – 368 etatów. Liczba zatrudnionych 686 osób. Zatrudnienie w Gospodarstwie Pomocniczym – 62 etaty. Liczba zatrudnionych – 70 osób. Zatrudnienie

3 Plan – zł. Realizacja – zł. (tj.167,9 %) Dochody budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy do budżetu części zysku Gospodarstwa Pomocniczego Dochody z partycypacji w kosztach utrzymania obiektów hydrotechnicznych Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

4 Wydatki budżetowe Plan zł. Realizacja zł. (tj. 91,7 %) 1. Budowa Zbiornika Świnna Poręba na rz. Skawie Plan zł. Realizacja zł. (tj.94 %) 2. Budowa instalacji odprowadzających wodę ze studni tzw. Bariery Krakowskiej do rzeki Wisły Plan zł. Realizacja zł. 3. Zakupy inwestycyjne Plan zł. Realizacja zł. (łodzie strażnicze, silniki przyczepne do łodzi, wykaszarki spalinowe, maszyny do cięcia drewna, kosiarki, programy komputerowe,systemy ostrzegania, monitoringu i pomiarów technicznych, modernizacja sali konferencyjnej) I. Zadania inwestycyjne:

5 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Plan zł. na realizację czterech projektów: II. Zakup usług remontowych Plan zł. Realizacja zł. (remonty obiektów hydrotechnicznych, remonty budowli na rzekach i potokach, remonty budynków i sprzętu) budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa (Krempna) na Wisłoce, zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000, poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego rzeki Białej Tarnowskiej, odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych, na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły.

6 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie III. Zakup usług pozostałych Plan – zł. Realizacja – zł. (z przeznaczeniem na: eksploatację, nową zabudowę, dokumentację dot. zarządzania zasobami wodnymi) Środki pochodzące z innych źródeł w kwocie zł., z tego z: dofinansowania realizowanych zadań (UM Krosno, UM Zagórz) zł., tyt. wpłat od współużytkowników obiektów hydrotechnicznych uczestniczących w kosztach utrzymania tych obiektów zł. ze środków Gospodarstwa Pomocniczego przy RZGW w Krakowie zł. Rezerwa celowa w kwocie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na wykonanie zadań: „Remont drogi powiatowej nr Ropa – Wysowa”, „Wykonanie prac interwencyjnych – usuwanie szkód powodziowych na potoku Białka w km w miejscowości Nowa Biała, gmina Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie”, Badania kontrolne, ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę dla obiektów należących do klasy I i II ważności.

7 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Nieruchomości gruntowe w trwałym zarządzie ogółem ha. nabyto aktami notarialnymi 25,8601 ha uzyskano decyzjami administracyjnymi trwały zarząd dla 1956,7751 ha uzyskano wpis do KW dla 1 585,1503 ha wygaszono zarząd i przekazano grunty o powierzchni 3,8740 ha zawarto 110 umów użytkowania gruntów pokrytych wodami o łącznej pow. 22 ha 1897 m 2 zawarto 318 umów dzierżawy o łącznej powierzchni 355 ha 5793 m 2 Budynki i budowle wykonano prace z zakresu nowej zabudowy, remontów budynków i budowli zł. zawarto 23 umowy najmu lokali mieszkalnych zawarto 5 umów najmu lokali użytkowych Obwody rybackie (89 obwodów rybackich, pow. publicznych płynących wód powierzchniowych oddanych w rybackie użytkowanie wynosi ,19 ha) zawarto umowy z 13 użytkownikami rybackimi dla 87 obwodów rybackich opłaty za użytkowanie obwodów rybackich w roku 2008 wyniosły ,88 zł brutto.

8 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarządzanie zasobami wodnymi Plany gospodarki wodnej Uczestnictwo w opiniowaniu dokumentów: „Opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”, „Identyfikacja programów działań wraz z analiza efektywności kosztowej oraz wskazaniem i uzasadnieniem konieczności zastosowania derogacji w regionach wodnych”. Udział w pracach grup roboczych: Zespołu Monitorującego opracowywanie planów i programów działań, grupy roboczej ds. planów gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego, grupy roboczej ds. oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, grupy roboczej ds. analiz ekonomicznych korzystania z wód, grupy roboczej ds. wyznaczania silnie zmienionych części wód, grupa robocza ds. oceny stanu wód. Inne działania: analizy realizowane na potrzeby procesu planowania nadzór nad realizacją opracowań i analiz zewnętrznych rozwój katastru wodnego konsultacje społeczne dokumentów.

9 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pozwolenia wodnoprawne Liczba postępowań wodnoprawnych Liczba postępowań, w których brali udział pracownicy RZGW w Krakowie (udział w rozprawach wodnoprawnych – 470, opinie pisemne do postępowania – 969, odwołania – 19) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1. Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego liczba postępowań związanych z ustalaniem warunków zabudowy i ustalaniem lokalizacji inwestycji celu publicznego 577 liczba uzgodnień dotyczących ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (postanowienia 4, opinie 188, odwołania 5) 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) postępowania związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wnioski uzgodnienia MPZP w drodze postanowienia opinie postępowania związane z uchwalaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wnioski uzgodnienia studiów w drodze postanowienia - 32 opinie – 66 opiniowanie studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spraw opiniowanie studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpatrzono 235 spraw

10 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 3. Pozwolenia budowlane liczba postępowań związanych z pozwoleniami na budowę opinie dot. szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Liczba postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Opinie do rozwiązań projektowych Uzgadnianie projektów list przedsięwzięć priorytetowych Strefy ochronne wydano 5 rozporządzeń dot. stref ochronnych kontynuowano 6 postępowań dot. stref ochronnych ujęć wód z 2007 roku wpłynęło 5 wniosków o ustanowienie, zmianę lub likwidację strefy ochronnej Warunki korzystania z wód regionu wodnego metodyka opracowania warunków

11 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Kontrola gospodarowania wodami Przeprowadzono 70 kontroli tematycznych, w tym 65 kontroli gospodarowania wodami: kontrola korzystania z wód – 26, kontrola przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych – 4, kontrola przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków i ograniczeń – 6, kontrola gospodarstw rybackich – 1, kontrola stref i obszarów ochronnych – 4, kontrola utrzymania wód i urządzeń wodnych – 16, kontrola przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią – 6, kontrola stanu zabezpieczenia przed powodzią – 2. Wydano 14 zarządzeń pokontrolnych.

12 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Ochrona przed powodzią 1. Przeglądy obiektów czynnej i biernej ochrony przeciwpowodziowej 37 przeglądów aktualizacja baz danych 2. Studia ochrony przeciwpowodziowej 25 zapytań 3. Działania przygotowawcze dla opracowywania projektów planów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym Zawarto umowy (Norweski Mechanizm Finansowy) „Usprawnienie procesu planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu” „Rozwój narzędzi zarządzania wodami w zlewni Raby” Zawarto porozumienia (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata ) „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki” „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka” 4. Koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią postanowień w sprawie uzgodnienia dokumentów planistycznych dot. zagospodarowania przestrzennego - 79 wydano 85 decyzji dot. zwolnienia od zakazów wykonywania robót czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, wydano 9 decyzji dot. nakazu usunięcia drzew i krzewów obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią wydano 1 decyzję dot. nakazu przywrócenia stanu poprzedniego rozpatrzono 104 sprawy dot. określania zagrożenia powodziowego dla obiektów planowanych

13 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Kataster wodny w bazie danych „WISMA” zarejestrowano dokumentów Ewidencja spółek wodnych i ich związków (wydano 64 zaświadczenia o wpisie, 8 spółek zostało wykreślonych, 2 zarejestrowane) Współpraca międzynarodowa Współpraca na wodach granicznych Polsko – Słowacka Komisja ds. Wód Granicznych Polsko – Słowacka Grupa do spraw zapewnienia realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej przy Polsko – Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych (Grupa WFD) Polsko – Słowacka Grupa do spraw współpracy w dziedzinie przedsięwzięć przeciwpowodziowych, regulacji cieków granicznych, zaopatrzenia w wodę, melioracji terenów przygranicznych, planowania i hydrogeologii (Grupa R) Polsko – Słowacka Grupa do spraw współpracy w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (Grupa OPZ) Polsko – Ukraińska Grupa do spraw planowania wód granicznych (PL) Polsko – Ukraińska Grupa Robocza ds. ochrony przeciwpowodziowej, regulacji i melioracji (OP) Współpraca partnerska z organizacjami zlewniowymi współpraca z Agencją Wodną Artois Pikardie, Douai (Francja) współpraca z firmą Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Koblencja (Niemcy) nawiązanie kontaktów z Urzędem ds. Gospodarki Wodnej w Hof (Wasserwirtschsftsamt Hof) Niemcy Uczestnictwo w pracach Międzynarodowego Związku Organizacji Zlewniowych (RIOB) Międzynarodowe konferencje, seminaria, spotkania warsztaty

14 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Problemy i wnioski z działalności 1. Brak środków finansowych 3. Niedoskonałe przepisy prawa potrzeby finansowe w zakresie niezbędnych prac remontowych na obiektach - 65 mln zł. rzeczywiste potrzeby na ogólną kwotę ponad 650 mln zł. (1 200 pozycji) brak środków na prowadzenia analiz planistycznych 2. Pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich 4. Współpracę z samorządami gminnymi powiatowymi 5. Współpraca z uczelniami i instytutami naukowo – badawczymi

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2008 Kraków 8 kwietnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google