Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2008 Kraków 8 kwietnia 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2008 Kraków 8 kwietnia 2009."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2008 Kraków 8 kwietnia 2009

2 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zatrudnienie – 655 etatów, w tym na: stanowiskach robotniczych – 287 etatów, stanowiskach nierobotniczych – 368 etatów. Liczba zatrudnionych 686 osób. Zatrudnienie w Gospodarstwie Pomocniczym – 62 etaty. Liczba zatrudnionych – 70 osób. Zatrudnienie

3 Plan – 3 675 000 zł. Realizacja – 6 171 329 zł. (tj.167,9 %) Dochody budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy do budżetu części zysku Gospodarstwa Pomocniczego Dochody z partycypacji w kosztach utrzymania obiektów hydrotechnicznych Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

4 Wydatki budżetowe Plan - 101 397 480 zł. Realizacja - 93 012 993 zł. (tj. 91,7 %) 1. Budowa Zbiornika Świnna Poręba na rz. Skawie Plan- 96 300 000 zł. Realizacja- 93 183 615 zł. (tj.94 %) 2. Budowa instalacji odprowadzających wodę ze studni tzw. Bariery Krakowskiej do rzeki Wisły Plan - 1 300 000 zł. Realizacja - 239 288 zł. 3. Zakupy inwestycyjne Plan - 1 717 700 zł. Realizacja - 1 682 878 zł. (łodzie strażnicze, silniki przyczepne do łodzi, wykaszarki spalinowe, maszyny do cięcia drewna, kosiarki, programy komputerowe,systemy ostrzegania, monitoringu i pomiarów technicznych, modernizacja sali konferencyjnej) I. Zadania inwestycyjne:

5 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Plan - 4 000 000 zł. na realizację czterech projektów: II. Zakup usług remontowych Plan - 1 487 395 zł. Realizacja - 1 484 695 zł. (remonty obiektów hydrotechnicznych, remonty budowli na rzekach i potokach, remonty budynków i sprzętu) budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa (Krempna) na Wisłoce, zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000, poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego rzeki Białej Tarnowskiej, odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych, na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły.

6 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie III. Zakup usług pozostałych Plan – 6 508 072 zł. Realizacja – 6 343 039 zł. (z przeznaczeniem na: eksploatację, nową zabudowę, dokumentację dot. zarządzania zasobami wodnymi) Środki pochodzące z innych źródeł w kwocie 5 079 688 zł., z tego z: dofinansowania realizowanych zadań (UM Krosno, UM Zagórz) - 154 577 zł., tyt. wpłat od współużytkowników obiektów hydrotechnicznych uczestniczących w kosztach utrzymania tych obiektów - 3 052 517 zł. ze środków Gospodarstwa Pomocniczego przy RZGW w Krakowie - 1 872 594 zł. Rezerwa celowa w kwocie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na wykonanie zadań: „Remont drogi powiatowej nr 25 125 Ropa – Wysowa”, „Wykonanie prac interwencyjnych – usuwanie szkód powodziowych na potoku Białka w km 8+880-9+200 w miejscowości Nowa Biała, gmina Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie”, Badania kontrolne, ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę dla obiektów należących do klasy I i II ważności.

7 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Nieruchomości gruntowe w trwałym zarządzie ogółem 44 447 ha. nabyto aktami notarialnymi 25,8601 ha uzyskano decyzjami administracyjnymi trwały zarząd dla 1956,7751 ha uzyskano wpis do KW dla 1 585,1503 ha wygaszono zarząd i przekazano grunty o powierzchni 3,8740 ha zawarto 110 umów użytkowania gruntów pokrytych wodami o łącznej pow. 22 ha 1897 m 2 zawarto 318 umów dzierżawy o łącznej powierzchni 355 ha 5793 m 2 Budynki i budowle wykonano prace z zakresu nowej zabudowy, remontów budynków i budowli - 2 626 540 zł. zawarto 23 umowy najmu lokali mieszkalnych zawarto 5 umów najmu lokali użytkowych Obwody rybackie (89 obwodów rybackich, pow. publicznych płynących wód powierzchniowych oddanych w rybackie użytkowanie wynosi 21 917,19 ha) zawarto umowy z 13 użytkownikami rybackimi dla 87 obwodów rybackich opłaty za użytkowanie obwodów rybackich w roku 2008 wyniosły 258 813,88 zł brutto.

8 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarządzanie zasobami wodnymi Plany gospodarki wodnej Uczestnictwo w opiniowaniu dokumentów: „Opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”, „Identyfikacja programów działań wraz z analiza efektywności kosztowej oraz wskazaniem i uzasadnieniem konieczności zastosowania derogacji w regionach wodnych”. Udział w pracach grup roboczych: Zespołu Monitorującego opracowywanie planów i programów działań, grupy roboczej ds. planów gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego, grupy roboczej ds. oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, grupy roboczej ds. analiz ekonomicznych korzystania z wód, grupy roboczej ds. wyznaczania silnie zmienionych części wód, grupa robocza ds. oceny stanu wód. Inne działania: analizy realizowane na potrzeby procesu planowania nadzór nad realizacją opracowań i analiz zewnętrznych rozwój katastru wodnego konsultacje społeczne dokumentów.

9 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Pozwolenia wodnoprawne Liczba postępowań wodnoprawnych - 3 313 Liczba postępowań, w których brali udział pracownicy RZGW w Krakowie - 1439 (udział w rozprawach wodnoprawnych – 470, opinie pisemne do postępowania – 969, odwołania – 19) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1. Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego liczba postępowań związanych z ustalaniem warunków zabudowy i ustalaniem lokalizacji inwestycji celu publicznego 577 liczba uzgodnień dotyczących ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (postanowienia 4, opinie 188, odwołania 5) 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) postępowania związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 640 wnioski - 378 uzgodnienia MPZP w drodze postanowienia - 113 opinie - 242 postępowania związane z uchwalaniem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 159 wnioski - 113 uzgodnienia studiów w drodze postanowienia - 32 opinie – 66 opiniowanie studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 235 spraw opiniowanie studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpatrzono 235 spraw

10 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 3. Pozwolenia budowlane liczba postępowań związanych z pozwoleniami na budowę - 397 opinie dot. szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 91 4. Liczba postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - 147 5. Opinie do rozwiązań projektowych - 517 Uzgadnianie projektów list przedsięwzięć priorytetowych Strefy ochronne wydano 5 rozporządzeń dot. stref ochronnych kontynuowano 6 postępowań dot. stref ochronnych ujęć wód z 2007 roku wpłynęło 5 wniosków o ustanowienie, zmianę lub likwidację strefy ochronnej Warunki korzystania z wód regionu wodnego metodyka opracowania warunków

11 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Kontrola gospodarowania wodami Przeprowadzono 70 kontroli tematycznych, w tym 65 kontroli gospodarowania wodami: kontrola korzystania z wód – 26, kontrola przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych – 4, kontrola przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków i ograniczeń – 6, kontrola gospodarstw rybackich – 1, kontrola stref i obszarów ochronnych – 4, kontrola utrzymania wód i urządzeń wodnych – 16, kontrola przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią – 6, kontrola stanu zabezpieczenia przed powodzią – 2. Wydano 14 zarządzeń pokontrolnych.

12 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Ochrona przed powodzią 1. Przeglądy obiektów czynnej i biernej ochrony przeciwpowodziowej 37 przeglądów aktualizacja baz danych 2. Studia ochrony przeciwpowodziowej 25 zapytań 3. Działania przygotowawcze dla opracowywania projektów planów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym Zawarto umowy (Norweski Mechanizm Finansowy) „Usprawnienie procesu planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu” „Rozwój narzędzi zarządzania wodami w zlewni Raby” Zawarto porozumienia (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2008-2013) „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki” „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka” 4. Koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią postanowień w sprawie uzgodnienia dokumentów planistycznych dot. zagospodarowania przestrzennego - 79 wydano 85 decyzji dot. zwolnienia od zakazów wykonywania robót czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, wydano 9 decyzji dot. nakazu usunięcia drzew i krzewów obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią wydano 1 decyzję dot. nakazu przywrócenia stanu poprzedniego rozpatrzono 104 sprawy dot. określania zagrożenia powodziowego dla obiektów planowanych

13 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Kataster wodny w bazie danych „WISMA” zarejestrowano 3 000 dokumentów Ewidencja spółek wodnych i ich związków (wydano 64 zaświadczenia o wpisie, 8 spółek zostało wykreślonych, 2 zarejestrowane) Współpraca międzynarodowa Współpraca na wodach granicznych Polsko – Słowacka Komisja ds. Wód Granicznych Polsko – Słowacka Grupa do spraw zapewnienia realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej przy Polsko – Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych (Grupa WFD) Polsko – Słowacka Grupa do spraw współpracy w dziedzinie przedsięwzięć przeciwpowodziowych, regulacji cieków granicznych, zaopatrzenia w wodę, melioracji terenów przygranicznych, planowania i hydrogeologii (Grupa R) Polsko – Słowacka Grupa do spraw współpracy w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (Grupa OPZ) Polsko – Ukraińska Grupa do spraw planowania wód granicznych (PL) Polsko – Ukraińska Grupa Robocza ds. ochrony przeciwpowodziowej, regulacji i melioracji (OP) Współpraca partnerska z organizacjami zlewniowymi współpraca z Agencją Wodną Artois Pikardie, Douai (Francja) współpraca z firmą Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, Koblencja (Niemcy) nawiązanie kontaktów z Urzędem ds. Gospodarki Wodnej w Hof (Wasserwirtschsftsamt Hof) Niemcy Uczestnictwo w pracach Międzynarodowego Związku Organizacji Zlewniowych (RIOB) Międzynarodowe konferencje, seminaria, spotkania warsztaty

14 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Problemy i wnioski z działalności 1. Brak środków finansowych 3. Niedoskonałe przepisy prawa potrzeby finansowe w zakresie niezbędnych prac remontowych na obiektach - 65 mln zł. rzeczywiste potrzeby na ogólną kwotę ponad 650 mln zł. (1 200 pozycji) brak środków na prowadzenia analiz planistycznych 2. Pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich 4. Współpracę z samorządami gminnymi powiatowymi 5. Współpraca z uczelniami i instytutami naukowo – badawczymi

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2008 Kraków 8 kwietnia 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google