Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W KOŚCIERZYNIE

2 PISA - PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych PERLS –dotyczy psychologii postaci i psychoterapii „nie to jest ważne, co ze mną zrobiono, lecz to co ja zrobiłem sam z tym, co ze mną zrobiono”.

3 „NOWOCZESNA EDUKACJA ŹRÓDŁEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU”
UZASADNIENIE „NOWOCZESNA EDUKACJA ŹRÓDŁEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU” Wszechstronny rozwój ucznia na miarę XXI wieku najważniejszym celem szkoły ROLA DYREKTORA TO PRACA NA RZECZ SUKCESU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ORAZ WSPIERANIE JEJ W ROZWOJU

4 Korzystanie z funduszy europejskich;
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego; Troska o najwyższą jakość pracy szkoły; Korelacja z Strategia Rozwoju Miasta: Realizacja nowych priorytetów MEN – „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna” Pragnę, aby szkoła, którą, będę kierowała przygotowywała świadomych i aktywnych członków społeczeństwa obywatelskiego. Nie chodzi mi tylko o wolontariat, ale również różnego rodzaju działania prospołeczne służące wspieraniu młodszych i starszych, pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo, podejmowanie akcji ekologicznych,  zdrowotnych, kulturowych w tym na rzecz rozwoju kultury i języka regionalnego Aby ją osiągnąć będę starać się o : zrozumienie i akceptowanie norm i wartości, zaangażowanie całej społeczności w realizację wspólnych celów działania, wspólne planowanie podejmowanie decyzji i pracę zespołową, pozytywne przywództwo w inicjowaniu i dokonywaniu udoskonaleń, stabilną i kompetentną kadrę, strategię ciągłego doskonalenia kadry skorelowaną z potrzebami szkoły, wspieranie inicjatyw i docenienie pracy zaangażowanych nauczycieli, dobry przepływ informacji, wspólne diagnozowanie, planowanie i ewaluację działań, starannie zaplanowany program, który zapewni wszystkim uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, wysoki stopień zaangażowania i pomocy rodziców, dążenie do utrwalania wspólnie przyjętych wartości, maksymalne wykorzystanie czasu kompetentnego uczenia się, pozyskiwanie środków finansowych z prowadzonej działalności gospodarczej, aktywne i konkretne wspieranie szkoły przez lokalne środowisko, a także przez władze oświatowe. Jako dyrektor będę dbać o rzetelną realizację tych założeń. Aktywnością swoją i prowadzonego przeze mnie Zespołu Szkół pragnę wpisać się twórczo w program Strategii Rozwoju Kościerzyny na lata oraz , opracowany przez Władze Miasta Kościerzyna. W myśl tego programu będziemy nadal aktywizować młode pokolenie kościerzaków, tworzyć podstawy dla rozwijania społeczeństwa opartego na wiedzy, identyfikującego się z lokalnym społeczeństwem miasta. Chciałabym również poprzez swoje działania : uczynić moją szkolę centrum życia środowiskowego, doskonalić system kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki społecznej dla dzieci i młodzieży, dostosować programy nauczania do standardów europejskich, wdrażać programy rozwijające umiejętności społeczne i różnorodne zdolności, a także programy dla uczniów wybitnie uzdolnionych, upowszechniać naukę języków obcych, czemu mogłoby służyć planowane rozszerzanie kontaktów z bratnimi szkołami w krajach Europy Zachodniej.

5 2001. Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków
2001 Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych - studia podyplomowe z zarządzania oświatą; 1997 Politechnika Gdańska – studia podyplomowe z podstaw informatyki; 1995 Politechnika Gdańska – studia wyższe magisterskie w zakresie technologii nieorganicznej, tytuł magistra inżyniera;. 1989 Instytut Kształcenia Nauczycieli - Studium Pedagogiczne dla nauczycieli z wyższym wykształceniem; 1993 Politechnika Gdańska – studia wyższe zawodowe w zakresie chemii, tytuł inżyniera chemika.

6 22 – letni staż pracy w zawodzie nauczyciela
do chwili obecnej Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie – dyrektor szkoły, Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie – nauczycielka chemii i informatyki, 2000 – 2006 Prowadzenie kursów i szkoleń informatycznych dla nauczycieli, dyrektorów szkół i kadr Urzędów Pracy na zlecenie CEN, DC – Edukacja, OFEK, Wykłady: z chemii dla studentów PG, w Policealnej Szkole Informatyki, szkolenie studentów w ramach praktyk studenckich na zlecenie Uniwersytetu Gdańskiego i Toruńskiego,

7 Przyznane odznaczenia
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa. Przyznane wyróżnienia Nagrody Burmistrza: 2003 r r r r. 2009r. 2010r. Nagrody Dyrektora Szkoły: 1993r r r r.

8 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY

9 Doskonalenie procesu nauczania i wychowania
Wdrażanie nowoczesnego systemu dydaktycznego; Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych; Podniesienie skuteczności w zapobieganiu patologiom i demoralizacji; Działania motywujące grono pedagogiczne Kreatywna i dobrze wykształcona kadra; ,, Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel”. Działania dyrektora powinny być ukierunkowane na stworzenie nowego wizerunku nauczyciela, poprzez motywowanie go do: zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego, tworzenia programów autorskich i innowacyjnych, wzbogacania warsztatu pracy, uczestnictwa w doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym, otwartości na zmiany i nowe trendy w edukacji, efektywnego współdziałania w zespole, planowania własnego rozwoju, dokonania samooceny.

10 Kultywowanie tradycji regionu
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Młoda Kościerzyna” Język kaszubski Promocja miasta, regionu i szkoły na spotkaniach międzynarodowych

11 Udział w projektach edukacyjnych
Kontynuacja projektów wieloletnich dla uczniów zdolnych; Pokonywanie barier w karierze szkolnej ucznia średniego i słabego; Udział w projektach z Urzędu Miasta „Kościerzyna – centrum przyjaźni i aktywności obywatelskiej”; Wymiana międzynarodowa; Współpraca z innymi szkołami i uczelniami wyższymi w regionie, w Polsce, w Europie , w celu wymiany doświadczeń i promocji szkoły .

12 Integracja ze środowiskiem lokalnym

13 Integracja ze środowiskiem lokalnym
Utworzenie „Szkoły dla rodziców”; Szkoła otwarta na środowisko. Rodzice powinni być informowani o zmianach następujących w szkole, a osoby chętne powinny mieć możliwość aktywnego w nich uczestnictwa. Nadal chciałabym tworzyć takie warunki, aby rodzice mieli rzeczywisty wpływ na życie szkoły. Organizowali w szkole akcje i imprez rodzinne W tym celu planuję dalsze spotkania z Radami Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz prowadzenie akcję pod hasłem: „Szkoła dla rodziców”, która ma na celu kształtowanie dialogu i więzi między dziećmi i ich rodzicami, a także doskonalenie świadomego uczestnictwa rodzica w wychowaniu swoich dzieci.  Proces promocji szkoły rozszerzę poprzez: kontynuację idei szkoły środowiskowej, przyjaznej uczniom, w której tworzy się autentyczne partnerstwo oraz panuje życzliwa współpraca nauczycieli uczniów i ich rodziców, interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów, prób zwalczania i ograniczania patologii w życiu uczniów. Szkoła ma być „otwarta” na środowisko. W tym celu: będę zachęcać rodziców i społeczność lokalną do uczestnictwa w prezentacji różnych osiągnięć i dokonań uczniów jak:– spektakle teatralne, wystawy, okolicznościowe apele, dni otwarte szkoły, będę nadal aktualizować stronę internetową szkoły w treści interesujące dla uczniów i rodziców, umożliwię rodzicom korzystanie z fachowych porad specjalistów (pedagogów, psychologów, psychiatrów) zachęcę przedstawicieli środowiska w tym: policji, straży miejskiej, księży, pedagogów do uczestnictwa w akcji „Bezpieczna szkoła”. zorganizuję masowe imprezy sportowe i festyny, urządzę wystawy prac plastycznych, zorganizuję spotkania z uczniami, którzy przyczynili się do sukcesu naszego Zespołu Szkół, zaproszę prasę i telewizję na atrakcyjne imprezy w celu promocji szkoły, zamierzam kontynuować kontakty z Centrum Kultury i Sportu, „Sokolnią”, AQUA - Centrum oraz innymi organizacjami wspierającymi działalność edukacyjną, wychowawczą i rekreacyjną szkoły na terenie miasta i powiatu, będę kontynuować współpracę z zarządem ZHP, Domem Pojednania i Spotkań w Gdańsku oraz uczelniami trójmiejskimi.

14 Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę

15 Przyjaciele, absolwenci, sponsorzy

16 Plany i zamierzenia na przyszłość
Każdy absolwent szkoły będzie posiadał kartę pływacką; Wykreowanie modelu „Wykształconego Kościerzaka”- we wspólnym projekcie realizowanym prze z szkołę, Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Młodzieżową Radę Miasta, który zdobywając odpowiednie wykształcenie będzie: budował nowoczesny wizerunek miasta i powiatu, promował bogactwo regionu w Europie i na świecie, rozwijał rynek pracy, tworzył miejsca pracy dla kościerskich absolwentów szkół i uczelni wyższych.

17 Działania dla bezpieczeństwa
Współpraca z Urzędu Miasta w projektach dotyczących bezpieczeństwa w szkole, Udział w projekcie „Sztuka i sport zamiast …. – przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży”, Rozbudowa monitoringu,

18 Plany przedsięwzięć ekonomicznych

19 realizacja projektu e – szkoła,
wymiana starych rur sieci grzewczej w szkole, zainstalowanie zdalnego systemu monitoringu instalacji centralnego ogrzewania, remont pozostałych sal lekcyjnych wraz z wymiana instalacji elektrycznej, położenie posadzek z tarketu w pomieszczeniach szkolnych, remont schodów przy wejściach do szkoły, zakup nowych mebli do sal lekcyjnych, utworzenie nowych miejsc parkingowych, zakup dokumentacji projektowej do budowy nowej sali gimnastycznej.

20 PODSUMOWANIE Efektem wdrożenia w życie przedstawionej koncepcji będzie: dobra atmosfera pracy, która pozwoli realizować cele i zadania Zespołu, absolwent - przedsiębiorczy człowiek, aktywnie uczestniczący w życiu społecznym i dobrze funkcjonujący w gospodarce, światły, młody obywatel szanujący dorobek kulturalny regionu, przygotowany do podejmowania różnych ról w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

21 REALIZACJA ZADAŃ SZKOŁY W LATACH 2006 - 2011

22 Pozyskane środki finansowe
Lp. Rodzaj zadania Środki Liczba uczniów 1. Projekty edukacyjne (uczniowie zdolni, wyrównywanie szans , „Radosna szkoła”) 62 790,- 250 2. 2 pracownie komputerowe 2006 r., 2007r. 82 142,22 200 3. MOPS (profilaktyka, meble, środki dydaktyczne, posiłki, wypoczynek) 47 512,- 4. Pefron 62 625,- 5. Sponsorzy (PZU, Nadleśnictwo, Spółki, s. indywidualni, słodycze) 18 000,- uczniowie szkoły 6. Projekty – „Szklanka mleka”, ”Owoce i warzywa w szkole” 37 005,- 103 7. Prace własne (plac z zabruku, malowanie pomieszczeń) 36 000,- Razem: ,20

23 Nauka, eksperyment, zabawa drogą do sukcesu

24 OSIĄGNIĘCIA STYPENDIA BURMISTRZA LAUREACI KONKURSÓW NA
SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM, WOJWÓDZKIM I POWIATOWYM W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORAZ SPORCIE

25 Osiągnięcia Sport: 18 laureatów w powiecie, eliminacje wojewódzkie – 4 finalistów i 6 laureatów, finały wojewódzkie – 5 laureatów, 6 finalistów, zawody ponadwojewódzkie – finalista i laureat. laureatów Wojewódzkie konkursy przedmiotowe (kuratoryjne): finaliści z ekologii, geografii, matematyki, j. niemieckiego, laureatka z ekologii. Matematyczne - inne – 5 Konkursy plastyczne: ogólnopolskie – 15 laureatów, wojewódzkie 18 laureatów. Fotograficzne – 5 laureatów. Mandaty posłów na Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży.

26 Projekty edukacyjne ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE (dla uczniów zdolnych)

27 ODKRYWAC NIEZNANE, TWORZYĆ NOWE
- program rozwijania zainteresowań fizyką

28 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole podstawowej i gimnazjum
Pomorskie – dobry kurs na edukacje. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole podstawowej i gimnazjum ● przedszkole – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ● klasy I–III szkoły podstawowej – obserwacja i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, ● gimnazjum– doradztwo edukacyjno-zawodowe;

29 Wymiana międzynarodowa
NIEMCY FRANCJA, HISZPANIA, WŁOCHY ETNODIALOG

30 Radosna szkoła – miejsce zabaw w szkole

31 ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
EDUKACJA ZAWODY PŁYWANIE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

32 HARCERSTWO

33 KOŁA ZAINTERESOWAŃ- 22 Przedmiotowe: j. polskiego, geograficzne, informatyczne, matematyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne. Sport – SKS Artystyczne: plastyczne, teatralne, wokalno – muzyczne, fotograficzne, „Młoda Kościerzyna”, fotograficzne. Inne: pieszych wędrówek, kulinarne, biblijno - różańcowe

34 Szkoła wesoła, bezpieczna i kolorowa

35 Inwestycje zrealizowane
2 pracownie komputerowe + 2 tablice interaktywne, projektory i laptopy

36 Boisko „Orlik”

37 Świetlica, sale lekcyjne, korytarze, łazienki

38 Pokój nauczycielski i biura

39 Kuchnia

40 Monitorig

41 Plac zabaw

42 Mleko i owoce w szkole

43 Konferencje dla nauczycieli miasta i powiatu w ZSP nr 3
Z wydawnictwem WSiP dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematycznych „Warsztaty kulinarne” – w ramach programu „Trzymaj formę” „Funkcjonowanie dziecka z cukrzycą w szkole i przedszkolu” „Dwugłos o Janie Karnowskim” – z okazji roku Jana Karnowskiego Konferencje metodyczne z języka kaszubskiego

44 Uroczystości i imprezy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim
Awans zawodowy nauczycieli Sejmik ekologiczny 25 – lecie WOPR 100 –lecie Harcerstwa 50 – lecie Szkoły Podstawowej nr 3


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google