Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W KOŚCIERZYNIE 2011 -2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W KOŚCIERZYNIE 2011 -2016."— Zapis prezentacji:

1 ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W KOŚCIERZYNIE 2011 -2016

2

3 UZASADNIENIE „NOWOCZESNA EDUKACJA ŹRÓDŁEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU” Wszechstronny rozwój ucznia na miarę XXI wieku najważniejszym celem szkoły ROLA DYREKTORA TO PRACA NA RZECZ SUKCESU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ORAZ WSPIERANIE JEJ W ROZWOJU

4 Korzystanie z funduszy europejskich; Budowanie społeczeństwa obywatelskiego; Troska o najwyższą jakość pracy szkoły; Korelacja z Strategia Rozwoju Miasta: Realizacja nowych priorytetów MEN – „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”

5 2001Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych - studia podyplomowe z zarządzania oświatą; 1997Politechnika Gdańska – studia podyplomowe z podstaw informatyki; 1995Politechnika Gdańska – studia wyższe magisterskie w zakresie technologii nieorganicznej, tytuł magistra inżyniera;. 1989Instytut Kształcenia Nauczycieli - Studium Pedagogiczne dla nauczycieli z wyższym wykształceniem; 1993 Politechnika Gdańska – studia wyższe zawodowe w zakresie chemii, tytuł inżyniera chemika.

6 22 – letni staż pracy w zawodzie nauczyciela 2006 do chwili obecnej Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie – dyrektor szkoły, 1988 - 2006 Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Kościerzynie – nauczycielka chemii i informatyki, 2000 – 2006 Prowadzenie kursów i szkoleń informatycznych dla nauczycieli, dyrektorów szkół i kadr Urzędów Pracy na zlecenie CEN, DC – Edukacja, OFEK, Wykłady: z chemii dla studentów PG, w Policealnej Szkole Informatyki, szkolenie studentów w ramach praktyk studenckich na zlecenie Uniwersytetu Gdańskiego i Toruńskiego,

7 Przyznane odznaczenia Medal Srebrny za Długoletnią Służbę; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa. Przyznane wyróżnienia Nagrody Burmistrza: 2003 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009r. 2010r. Nagrody Dyrektora Szkoły: 1993r. 1998 r. 2001 r. 2004 r.

8 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY

9 Doskonalenie procesu nauczania i wychowania Wdrażanie nowoczesnego systemu dydaktycznego; Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych; Podniesienie skuteczności w zapobieganiu patologiom i demoralizacji; Działania motywujące grono pedagogiczne Kreatywna i dobrze wykształcona kadra;,, Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel”.

10 Kultywowanie tradycji regionu Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Młoda Kościerzyna” Język kaszubski Promocja miasta, regionu i szkoły na spotkaniach międzynarodowych

11 Udział w projektach edukacyjnych Kontynuacja projektów wieloletnich dla uczniów zdolnych; Pokonywanie barier w karierze szkolnej ucznia średniego i słabego; Udział w projektach z Urzędu Miasta „Kościerzyna – centrum przyjaźni i aktywności obywatelskiej”; Wymiana międzynarodowa; Współpraca z innymi szkołami i uczelniami wyższymi w regionie, w Polsce, w Europie, w celu wymiany doświadczeń i promocji szkoły.

12 Integracja ze środowiskiem lokalnym

13 Utworzenie „Szkoły dla rodziców”; Szkoła otwarta na środowisko.

14 Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę

15 Przyjaciele, absolwenci, sponsorzy

16 Plany i zamierzenia na przyszłość Każdy absolwent szkoły będzie posiadał kartę pływacką; Wykreowanie modelu „Wykształconego Kościerzaka”- we wspólnym projekcie realizowanym prze z szkołę, Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty, Młodzieżową Radę Miasta, który zdobywając odpowiednie wykształcenie będzie: - budował nowoczesny wizerunek miasta i powiatu, - promował bogactwo regionu w Europie i na świecie, - rozwijał rynek pracy, - tworzył miejsca pracy dla kościerskich absolwentów szkół i uczelni wyższych.

17 Działania dla bezpieczeństwa Współpraca z Urzędu Miasta w projektach dotyczących bezpieczeństwa w szkole, Udział w projekcie „Sztuka i sport zamiast …. – przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży”, Rozbudowa monitoringu,

18 Plany przedsięwzięć ekonomicznych

19 realizacja projektu e – szkoła, wymiana starych rur sieci grzewczej w szkole, zainstalowanie zdalnego systemu monitoringu instalacji centralnego ogrzewania, remont pozostałych sal lekcyjnych wraz z wymiana instalacji elektrycznej, położenie posadzek z tarketu w pomieszczeniach szkolnych, remont schodów przy wejściach do szkoły, zakup nowych mebli do sal lekcyjnych, utworzenie nowych miejsc parkingowych, zakup dokumentacji projektowej do budowy nowej sali gimnastycznej.

20 PODSUMOWANIE Efektem wdrożenia w życie przedstawionej koncepcji będzie: dobra atmosfera pracy, która pozwoli realizować cele i zadania Zespołu, absolwent - przedsiębiorczy człowiek, aktywnie uczestniczący w życiu społecznym i dobrze funkcjonujący w gospodarce, światły, młody obywatel szanujący dorobek kulturalny regionu, przygotowany do podejmowania różnych ról w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

21

22 Lp. Rodzaj zadaniaŚrodki Liczba uczniów 1. Projekty edukacyjne (uczniowie zdolni, wyrównywanie szans, „Radosna szkoła”) 62 790,-250 2.2 pracownie komputerowe 2006 r., 2007r.82 142,22200 3. MOPS (profilaktyka, meble, środki dydaktyczne, posiłki, wypoczynek) 47 512,-200 4.Pefron62 625,-200 5. Sponsorzy (PZU, Nadleśnictwo, Spółki, s. indywidualni, słodycze) 18 000,- uczniowie szkoły 6. Projekty – „Szklanka mleka”, ”Owoce i warzywa w szkole” 37 005,- 103 7. Prace własne (plac z zabruku, malowanie pomieszczeń) 36 000,-uczniowie szkoły Razem:346 074,20 Pozyskane środki finansowe

23 Nauka, eksperyment, zabawa drogą do sukcesu

24 OSIĄGNIĘCIA STYPENDIA BURMISTRZA LAUREACI KONKURSÓW NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM, WOJWÓDZKIM I POWIATOWYM W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ORAZ SPORCIE

25 Osiągnięcia Sport: 18 laureatów w powiecie, eliminacje wojewódzkie – 4 finalistów i 6 laureatów, finały wojewódzkie – 5 laureatów, 6 finalistów, zawody ponadwojewódzkie – finalista i laureat. laureatów Wojewódzkie konkursy przedmiotowe (kuratoryjne): finaliści z ekologii, geografii, matematyki, j. niemieckiego, laureatka z ekologii. Matematyczne - inne – 5 Konkursy plastyczne: ogólnopolskie – 15 laureatów, wojewódzkie 18 laureatów. Fotograficzne – 5 laureatów. Mandaty posłów na Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży.

26 Projekty edukacyjne ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE (dla uczniów zdolnych) http://www.zsp3koscierzyna.szkolnastrona.pl/

27 ODKRYWAC NIEZNANE, TWORZYĆ NOWE - program rozwijania zainteresowań fizyką

28 Pomorskie – dobry kurs na edukacje. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole podstawowej i gimnazjum ● przedszkole – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ● klasy I–III szkoły podstawowej – obserwacja i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, ● gimnazjum– doradztwo edukacyjno-zawodowe;

29 Wymiana międzynarodowa NIEMCY FRANCJA, HISZPANIA, WŁOCHY ETNODIALOG

30 Radosna szkoła – miejsce zabaw w szkole

31 SPORT EDUKACJA ZAWODY PŁYWANIE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

32 HARCERSTWO

33 KOŁA ZAINTERESOWAŃ- 22 Przedmiotowe: j. polskiego, geograficzne, informatyczne, matematyczne, chemiczne, biologiczne, historyczne. Sport – SKS Artystyczne: plastyczne, teatralne, wokalno – muzyczne, fotograficzne, „Młoda Kościerzyna”, fotograficzne. Inne: pieszych wędrówek, kulinarne, biblijno - różańcowe

34 Szkoła wesoła, bezpieczna i kolorowa

35 Inwestycje zrealizowane 2 pracownie komputerowe + 2 tablice interaktywne, projektory i laptopy

36 Boisko „Orlik”

37 Świetlica, sale lekcyjne, korytarze, łazienki

38 Pokój nauczycielski i biura

39 Kuchnia

40 Monitorig

41 Plac zabaw

42 Mleko i owoce w szkole

43 Konferencje dla nauczycieli miasta i powiatu w ZSP nr 3 Z wydawnictwem WSiP dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematycznych „Warsztaty kulinarne” – w ramach programu „Trzymaj formę” „Funkcjonowanie dziecka z cukrzycą w szkole i przedszkolu” „Dwugłos o Janie Karnowskim” – z okazji roku Jana Karnowskiego Konferencje metodyczne z języka kaszubskiego

44 Uroczystości i imprezy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim Awans zawodowy nauczycieli Sejmik ekologiczny 25 – lecie WOPR 100 –lecie Harcerstwa 50 – lecie Szkoły Podstawowej nr 3


Pobierz ppt "ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W KOŚCIERZYNIE 2011 -2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google