Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy operacyjne (wiosna 2014) Laboratorium 11 – tutorial Komunikacja procesów dr inż. Wojciech Bieniecki Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy operacyjne (wiosna 2014) Laboratorium 11 – tutorial Komunikacja procesów dr inż. Wojciech Bieniecki Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki"— Zapis prezentacji:

1 Systemy operacyjne (wiosna 2014) Laboratorium 11 – tutorial Komunikacja procesów dr inż. Wojciech Bieniecki Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki http://wbieniec.kis.p.lodz.pl/pwsz 1

2 Metody komunikacji międzyprocesowej 2 Komunikacja międzyprocesowa (ang. Inter-Process Communication — IPC) – sposoby komunikacji pomiędzy procesami systemu operacyjnego. pliki i blokady – najprostsza i najstarsza forma IPC sygnały (ang. signals) – czasami znane jako przerwania programowe semafory (ang. semaphores) łącza nienazwane (ang. pipes) – znane też jako łącza komunikacyjne łącza nazwane (ang. named pipes) – znane też jako nazwane łącza komunikacyjne kolejki komunikatów (ang. message queues) pamięć dzielona (ang. shared memory) gniazda Uniksa (ang. Unix domain sockets) gniazda (ang. sockets) RPC (ang. Remote Procedure Call) – zdalne wywoływanie procedur. Pojęcie IPC może odnosić się do wymiany informacji w systemach rozproszonych (klastrów, systemów odległych połączonych siecią). Mechanizmy IPC opierają się na budowaniu w pamięci lub na dysku dynamicznych struktur, używanych do transmisji komunikatów pomiędzy procesami Lista metod IPC ta obejmuje:

3 Łącza komunikacyjne Łącza w UNIX są plikami specjalnymi. Są podobne do plików zwykłych – posiadają swój i-węzeł, posiadają bloki z danymi, na otwartych łączach można wykonywać operacje zapisu i odczytu. Czym różnią się od plików zwykłych ograniczona liczba bloków – łącza mają rozmiar 4KB – 8KB w zależności od konkretnego systemu, dostęp sekwencyjny – na łączach można wykonywać tylko operacje zapisu i odczytu, ale nie można wykonywać funkcji lseek) sposób wykonywania operacji zapisu i odczytu – dane odczytywane z łącza są zarazem usuwane (nie można ich odczytać ponownie) proces jest blokowany w funkcji read na pustym łączu i w funkcji write, jeśli w łączu nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, żeby zmieścić zapisywany blok

4 Łącza komunikacyjne – cechy wspólne i różnice Łącze nazwane (tzw kolejki FIFO). Procesy, które chcą komunikować się za pomocą łącza nienazwanego, muszą znać jego deskryptor. Łącze nienazwane (tzw. potok) Sposobem przekazania deskryptora łącza innemu procesowi jest utworzenie go jako proces potomny – tablica otwartych plików jest dziedziczona. Można w procesie macierzystym otworzyć łącze a następnie utworzyć dwa procesy potomne, które będą komunikować się ze sobą. Posiada dowiązanie w systemie plików (istnieje jako plik w jakimś katalogu) Może być identyfikowane przez nazwę Po zamknięciu pozostaje przydzielony i- węzeł, ale wszystkie jego bloki na dysku są zwalniane. nie ma dowiązania w systemie plików – istnieje tylko tak długo, jak jest otwarte Jest identyfikowane tylko przez deskryptory Po zamknięciu wszystkich jego deskryptorów przestaje istnieć (zwalniany jest jego i-węzeł i wszystkie bloki)

5 Operacje na łączach w UNIX 5 mkfifo - funkcja systemowa tworząca łącze nazwane (działa podobnie jak creat dla plików zwykłych, ale w przeciwieństwie do creat nie otwiera łącza) int mkfifo (char* path, mode_t mode) Argumenty funkcji: path - nazwa ścieżkowa pliku specjalnego będącego kolejką FIFO mode - prawa dostępu do łącza Wartości zwracane: poprawne wykonanie funkcji: 0 zakończenie błędne: -1 W przypadku błędnego zakończenie funkcji, kod błędu możemy odczytać w errno. Łącza nazwane

6 Operacje na łączach w UNIX 6 open – otwiera łącze podobnie jak plik. Uwaga – aby łącze działało musi być otwarte do odczytu i zapisu (np. jeden proces pisze drugi czyta) Łącza nazwane int open (char* path, int flags) Wartości zwracane: poprawne wykonanie funkcji: deskryptor kolejki FIFO zakończenie błędne: -1 Argumenty funkcji: path - nazwa ścieżkowa pliku specjalnego będącego kolejką fifo mode - prawa dostępu do łącza flags - określenie trybu w jakim jest otwierana kolejka: O_RDONLY - tryb tylko do odczytu O_WRONLY- tryb tylko do zapis

7 Przykład użycia łącza nazwanego 7 Utworzone metodą mkfifo łącze musi zostać otwarte przez użycie funkcji open. Funkcja ta musi zostać wywołana przynajmniej przez dwa procesy w sposób komplementarny, tzn. jeden z nich musi otworzyć łącze do zapisu, a drugi do odczytu. Odczyt i zapis danych z łącza nazwanego odbywa się za pomocą funkcji read i write mkfifo("kolejka",0666); desc = open("kolejka", O_RDONLY);desc = open("kolejka", O_WRONLY); read(desc); close(desc); unlink("kolejka"); write(desc); close(desc);

8 Przykład użycia łącza nazwanego 8 #include main(){ int fd; if (mkfifo("/tmp/fifo", 0600) == -1) exit(1); //Błąd tworzenia kolejki switch(fork()){ case -1: // blad w tworzeniu procesu exit(1); case 0: //dotyczy procesu potomnego fd = open("/tmp/fifo", O_WRONLY); if (fd == -1) exit(1); //Błąd otwarcia kolejki do zapisu if (write(fd, "Witaj!", 7) == -1) exit(1); //Błąd zapisu do kolejki exit(0); //normalne zakończenie procesu potomnego default: // dotyczy procesu macierzystego char buf[10]; fd = open("/tmp/fifo", O_RDONLY); if (fd == -1) exit(1); if (read(fd, buf, 10) == -1) exit(1); printf("Odczytano z potoku: %s\n", buf); } }

9 Użycie łączy nienazwanych 9

10 Funkcja pipe 10 int pipe(int fd[2]) Funkcja tworzy parę sprzężonych deskryptorów pliku, wskazujących na inode potoku i umieszcza je w tablicy fd. fd[0] – deskryptor potoku do odczytu fd[1] – deskryptor potoku do zapisu Wartości zwracane: poprawne wykonanie funkcji: 0 zakończenie błędne: -1 Proces, który utworzył potok może się przez niego komunikować tylko ze swoimi potomkami lub przekazać im deskryptory, umożliwiając w ten sposób wzajemną komunikację.

11 Przykład komunikacji przodek-potomek 11 main() { int fd[2]; if (pipe(fd) == -1) exit(1); // błąd tworzenia potoku switch(fork()){ // rozwidlamy procesy case -1: // blad w tworzeniu procesu exit(1); case 0: // proces potomny if (write(fd[1], "Witaj!", 7) == -1) exit(1); // błąd zapisu do potoku exit(0); // kończymy proces potomny default: // proces macierzysty char buf[10]; if (read(fd[0], buf, 10) == -1) exit(1); // błąd odczytu z potoku printf("Odczytano z potoku: %s\n", buf); } }

12 Przykład użycia potoku 12 main() { int fd[2]; pipe(fd); if (fork() == 0){ // proces potomny write(fd[1], "witaj!", 7); exit(0); } else { // proces macierzysty char buf[10]; read(fd[0], buf, 10); read(fd[0], buf, 10); //Uwaga tutaj!!! printf("Odczytano z potoku: %s\n", buf); } } Działanie funkcji read w przypadku pustego potoku Drugi odczyt spowoduje zawieszenie procesu, gdyż potok jest pusty, a proces potomny ma otwarty deskryptor do zapisu.

13 Przykład użycia potoku 13 Niskopoziomowa realizacja ls|tr a-z A-Z z użyciem łączy nienazwanych #define MAX 512 //będziemy przetwarzać po 512 znaków main(int argc, char* argv[]) { int fd[2]; pipe(fd) == -1); //Tworzenie potoku if(fork() == 0) {// proces potomny dup2(fd[1], 1); // tworzymy drugie dowiązanie do stdout execvp("ls", argv); // Uruchomienie programu ls } else { // proces macierzysty char buf[MAX]; int lb, i; close(fd[1]); // zamykamy możliwość zapisu do łącza while ((lb=read(fd[0], buf, MAX)) > 0){ //czytamy for(i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/8/2487475/slides/slide_13.jpg", "name": "Przykład użycia potoku 13 Niskopoziomowa realizacja ls|tr a-z A-Z z użyciem łączy nienazwanych #define MAX 512 //będziemy przetwarzać po 512 znaków main(int argc, char* argv[]) { int fd[2]; pipe(fd) == -1); //Tworzenie potoku if(fork() == 0) {// proces potomny dup2(fd[1], 1); // tworzymy drugie dowiązanie do stdout execvp( ls , argv); // Uruchomienie programu ls } else { // proces macierzysty char buf[MAX]; int lb, i; close(fd[1]); // zamykamy możliwość zapisu do łącza while ((lb=read(fd[0], buf, MAX)) > 0){ //czytamy for(i=0; i 0){ //czytamy for(i=0; i

14 Przykład użycia potoku 14 wysokopoziomowa realizacja ls|tr a-z A-Z z użyciem łączy nienazwanych main(int argc, char* argv[]) { int fd[2]; pipe(fd); if(fork() == 0) {// proces potomny dup2(fd[1], 1); execvp("ls", argv); } else { // proces macierzysty close(fd[1]); dup2(fd[0], 0); execlp("tr", "tr", "a-z", "A-Z", 0); //Uruchomienie tr } } W przykładzie tym i poprzednim pominięto obsługę błędów.

15 Zadanie producenta-konsumenta 15 Jeden proces-producent generuje produkuje dane (zapisuje do łącza) a drugi proces- konsument pobiera je (czyta z potoku). Potok jest wspólną zmienną która jest ograniczonym buforem. Może pojawić się problem przepełnienia łącza lub gdy łącze jest puste.


Pobierz ppt "Systemy operacyjne (wiosna 2014) Laboratorium 11 – tutorial Komunikacja procesów dr inż. Wojciech Bieniecki Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google