Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Suchedniów

2 Od 01 września 2011r. rozpoczęliśmy wspólnie z innymi szkołami podstawowymi w Gminie Suchedniów realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” w ramach: Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: lata 2011 – 2013

3 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i ma na celu wspomóc wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym w zakresie indywidualizacji nauczenia w klasach I-III szkół podstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół). Do celów szczegółowych projektu należą: zapewnienie dzieciom biorącym udział w I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych oferty edukacyjno -wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia udzielanego 41 uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w ciągu 4 semestrów (2011/2013); w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. zwiększenie jakości i efektywności oddziaływań edukacyjnych

4 W Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie w ramach w/w projektu zaplanowano i są realizowane następujące działania:  wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły w programy multimedialne, nowoczesne pomoce dydaktyczne, karty pracy dla uczniów w celu podniesienia efektywności i atrakcyjności zajęć  dokształcanie i samodoskonalenie nauczycieli  zorganizowanie zajęć dydaktycznych: Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 2 grupy po 5 osób – 90 godz. Dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych -2 grupy po 5 osób- 90 godz. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 1 grupa - 5 osób – 45 godz. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych: Zajęcia plastyczne - 1 grupa po 8 osób – 45 godz. Zajęcia muzyczne - 1 grupa po 8 osób – 45 godz.

5 NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROJEKT W NASZEJ SZKOLE Małgorzata Kuszewska ( koordynator) Jolanta Ambrozik Agnieszka Dobaj Andrzej Janiec Renata Kuszewska Urszula Pałgan

6 Zaj ę cia dla dzieci ze specyficznymi trudno ś ciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak ż e zagro ż onych ryzykiem dysleksji

7 Zaj ę cia dla dzieci z trudno ś ciami w zdobywaniu umiej ę tno ś ci matematycznych

8 Zaj ę cia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji spo ł ecznej

9 Zaj ę cia muzyczne rozwijaj ą ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

10 Zaj ę cia plastyczne rozwijaj ą ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych


Pobierz ppt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google