Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne dla konkursu otwartego w ramach Poddziałania 9.1.2 Szczecin, 12 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne dla konkursu otwartego w ramach Poddziałania 9.1.2 Szczecin, 12 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne dla konkursu otwartego w ramach Poddziałania 9.1.2 Szczecin, 12 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 40 000 000,00 zł Harmonogram konkursu: III Posiedzenie KOP: 26 lipca 2012 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 6 lipca 2012 r.; IV Posiedzenie KOP: 18 sierpnia 2012 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 28 lipca 2012 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1.Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów cd. programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki; dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych; rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery);

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów cd. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: szkół oraz placówek (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące; uczniów i wychowanków szkół i placówek (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); osób, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych. 5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria formalne: wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów – brak możliwości korekty/uzupełnienia, wniosek złożono we właściwej instytucji – możliwość korekty, wniosek wypełniono w języku polskim – brak możliwości korekty/uzupełnienia, wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową – możliwość korekty/uzupełnienia, wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych – brak możliwości korekty/uzupełnienia, okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL – możliwość skorygowania okresu realizacji projektu

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria formalne – c.d. : Roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami punktu 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu) – możliwość korekty jeśli projektodawca nie wskazał obrotu albo sposób wskazania obrotu uniemożliwia zweryfikowania kryterium, Wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie) – możliwość korekty.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu; 2.Projektodawca zobligowany jest do założenia w projekcie wymaganej liczby godzin z danego (niżej wymienionego) zakresu materiału, w stosunku do ogólnej liczby realizowanych godzin zajęć w danej szkole. Ponadto, co najmniej 40% godzin zajęć musi być realizowane z wykorzystaniem aktywizujących metod i technik pracy z uczniem;

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): a)W przypadku Sześcioletniej szkoły podstawowej - minimum 20% godzin zajęć z zakresu matematyki i przyrody, minimum 20% godzin zajęć z zakresu czytania, pisania, rozumowania oraz minimum 20% godzin zajęć z korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. b)W przypadku Trzyletniego gimnazjum - minimum 40% godzin zajęć z zakresu matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii oraz minimum 10% godzin zajęć z korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. c)W przypadku Szkoły ponadgimnazjalnej realizującej kształcenie ogólne - minimum 40% godzin zajęć z zakresu matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii oraz minimum 10% godzin zajęć z korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. d)Zajęcia z języków obcych dla szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej – minimum 10% godzin;

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać w sytuacji kiedy w ramach jednego projektu wsparcie kierowane jest do uczniów kilku szkół, to wymagana liczba godzin z danego zakresu materiału musi być zaplanowana osobno w każdej szkole, do której kierowane jest wsparcie, zaplanowana liczba godzin zajęć w przypadku poszczególnych typów szkół musi być zgodna brzmieniem kryterium dostępu.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego); 4.Projektodawcą jest jeden z następujących podmiotów: -szkoła, placówka oświatowa (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) i ich organ prowadzący, realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), -organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w zakresie edukacji w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oświatową (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty);

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5.Projekt zakłada realizację typu operacji: rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); 6.W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 5 % wartości projektu.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1.Projekt jest realizowany w szkołach lub placówkach oświatowych, w których w 2011 r. uczniowie osiągnęli średni wynik w ramach egzaminów zewnętrznych niższy od średniej województwa zachodniopomorskiego z danego egzaminu (z poszczególnej jego części). Instytucja Ogłaszająca Konkurs przy ocenie niniejszego kryterium bierze pod uwagę: W przypadku Sześcioletniej szkoły podstawowej – ogólną średnią punktów osiągniętą przez uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty w danej szkole (z uwagi na fakt, iż ma on charakter interdyscyplinarny), w odniesieniu do średniej punktów osiągniętej przez uczniów z niniejszego sprawdzianu w województwie zachodniopomorskim.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): W przypadku Trzyletniego gimnazjum – ogólną średnią punktów osiągniętą przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej w danej szkole, w odniesieniu do średniej punktów osiągniętej przez uczniów z niniejszego egzaminu w części matematyczno – przyrodniczej w województwie zachodniopomorskim. W przypadku Szkoły ponadgimnazjalnej realizującej kształcenie ogólne - ogólną średnią punktów osiągniętą przez uczniów z egzaminu maturalnego w danej szkole z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, w odniesieniu do średniej punktów osiągniętej przez uczniów z niniejszego egzaminu z powyższych przedmiotów w województwie zachodniopomorskim.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): Oznacza to, iż przy obliczaniu wyniku danej szkoły Projektodawca bierze pod uwagę sumę osiągniętych średnich punktowych z poszczególnych przedmiotów w stosunku do liczby ogólnej tych przedmiotów. Projektodawca nie ma możliwości łączenia średnich punktowych osiągniętych przez uczniów na różnych poziomach, ma natomiast możliwość zdecydowania, czy podaje średnią osiągniętą przez uczniów na poziomie podstawowym czy na poziomie rozszerzonym egzaminu. Waga punktowa : 10

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 2.Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 10% uczniów niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych w danej szkole. W przypadku projektów, w których występuje kilka szkół, spośród których np.: tylko w jednej uczą się osoby niepełnosprawne kryterium to może zostać spełnione poprzez objęcie wsparciem minimum 10% uczniów niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych w tej szkole. Waga punktowa : 10

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 3.Projekt zakłada realizację programów rozwojowych w szkołach na terenach wiejskich. Waga punktowa : 10 4. Projekt zakłada realizację programów rozwojowych w szkołach, które dotychczas nie uzyskały wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Waga punktowa : 10

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać:  GWA 7.5;  Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 9.1.2; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.; Plan Działania na rok 2012 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 7.5

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL 3.1 Cele projektu 3.2 Grupa docelowa 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie 3.7 Sposób zarządzania

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych (tabela)

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu oraz brak danych odnoszących się do obszaru realizacji projektu (dane dotyczące konkretnej gminy, konkretnego powiatu); W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania oraz źródeł pozyskania danych uwiarygodniających przedstawione dane; Brak powiązania pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; Brak odniesień diagnozy do problemów konkretnej placówki (szkoły), której uczniowie zamierzają uzyskać wsparcie; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemy (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); Brak opisu wpływu realizacji projektu na grupy inne niż grupa objęta wsparciem (rodziny osób objętych wsparciem, pracodawcy, urzędy, itp.).

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele nie odpowiadające na zdiagnozowane problemy; Cele niezgodne z Poddziałaniem; Cele szczegół nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań; Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Cele nie określone z uwzględnieniem ilości, jakości, czasu, miejsca i grupy docelowej; Cele szczegółowe przedstawione w sposób bardziej ogólny niż cel główny; Cele szczegółowe nie odzwierciedlają zmian, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu; Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej; Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia; Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia; Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników; Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów; Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak poprawnego opisu grupy docelowej oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu; Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak rozgraniczenia pomiędzy opisem a uzasadnieniem danej grupy docelowej – uzasadnienie powinno korelować, ale nie być bezpośrednio kopią analizy problemu; Brak szczegółowych informacji nt. grupy docelowej; Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej; Wskazanie kolejności zgłoszeń, jako jedynego kryterium rekrutacji; Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów / kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji); Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu; Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem oraz brak podania źródeł opisujących zainteresowanie; Brak uzasadnienia liczebności grupy; Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak powiązania pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; Nie przypisanie wszystkich założonych celów szczegółowych projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy/doradczy bądź rodzaj przewidzianego wsparcia; Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów; Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie - punkt 3.4

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów; Wskazywanie sposobów unikania lub łagodzenia ryzyka niemającego związku z potencjalną sytuacją, w której ryzyko może wystąpić; Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu; Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) PO KL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL oraz ma charakter deklaratywny; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej lub wskazanie wartości dodanej bezpośrednio wynikającej z celów projektu; Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów; Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera; Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie;

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – część IV

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań; Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole „w tym koszty personelu”); Mylenie usługi zleconej z zadaniem zleconym; Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem; Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu; Wybór błędnego limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich; Przekroczenie limitu wartości kosztów zarządzania

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS czynny w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne dla konkursu otwartego w ramach Poddziałania 9.1.2 Szczecin, 12 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google