Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach Dwadzie ś cia lat min ęł o … w gminie Baranów Sandomierski Gmina Baranów Sandomierski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach Dwadzie ś cia lat min ęł o … w gminie Baranów Sandomierski Gmina Baranów Sandomierski."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach Dwadzie ś cia lat min ęł o … w gminie Baranów Sandomierski Gmina Baranów Sandomierski

2 M ł odzie ż owa Rada Miejska Inicjatywy młodzieżowej Rady Miejskiej:  spotkania na hali sportowej (raz w tygodniu nieodpłatnie),  przeprowadzenie akcji „Bądź bezpieczny na drodze”, której celem było poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy,  indywidualne wsparcie dla swoich miejscowości, np. zakup piłek do siatkówki, piłki nożnej, koszy na śmieci, koszulek sportowych,  pozyskanie kwoty 4 500 złotych w ramach konkursu grantowego „Działaj lokalnie” i wybudowanie paleniska na Ślęzakach (w planach budowa altanki),  przeprowadzenie zbiórki żywności dla wychowanków Domu Dziecka w Skopaniu.

3 Tadeusz Kaczak wykszta ł cenie: ś rednie techniczne, radny ze wsi Ś l ę zaki „Do najważniejszych osiągnięć ostatnich dwudziestu lat w regionie należy zaliczyć: wybudowanie i oddanie do użytku linii telefonicznej, obecnie dostępny jest Internet, gazyfikacja, wybudowanie sieci wodociągowej oraz stacji ujęcia i uzdatniania wody, wybudowanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dąbrowicy, poprawa stanu dróg lokalnych poprzez remonty nawierzchni oraz wykonanie nowych odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej, co w znacznym stopniu poprawiło warunki życia mieszkańców”. „Centrum” na Markach

4 Wac ł aw Smykla radny ze wsi D ą browica „Jeśli chodzi o zmiany dostrzegalne gołym okiem jest to:  utwardzenie i położenie nawierzchni asfaltowej na wielu drogach,  wyremontowanie szkół i budynków przyszkolnych,  poprawienie boiska szkolnego w Ślęzakach,  wybudowanie kanalizacji w Dąbrowicy (jest to jedyna miejscowość w tej chwili w gminie Baranów Sandomierski, która jest prawie w 100% skanalizowana – oprócz gospodarstw, które odmówiły),  zrobienie porządku wokół kościoła parafialnego w Ślęzakach – powstały parkingi,  wybudowanie trzech „centrów”: pierwsze powstało w Ślęzakach koło kościoła, drugie zostało wykonane na Markach, kolejne na Kaczakach wokół remizy strażackiej”. „Centrum” na Kaczakach

5 Ksi ą dz Zygmunt Wawrzyszko pra ł at parafii Ś l ę zaki „Pierwsza zmiana rzucająca się w oczy to nowe budownictwo domów mieszkalnych. Dawniej były drewniane – jeden pokój i kuchnia, a dziś są murowane, kilkupokojowe. Przy domach pojawiły się ogródki z ozdobnymi krzewami. (…) Powstały nowe wyasfaltowane drogi, w związku z tym jest łatwiejszy dostęp do każdego domu i do głównej trasy komunikacyjnej. (…) Parkingi i chodniki pomiędzy kościołem a szkołą wyłożone są kostką i posiadają dodatkowe oświetlenie elektryczne. (…) W kościele odbyła się konserwacja i złocenie trzech ołtarzy, konserwacja i odnowienie obrazów olejnych, zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe, remont dachów na budynkach gospodarczych. Wybudowano i wykończono dom katechetyczny, w którym są podręczne magazyny kościelne, biblioteka parafialna i sale do spotkań grup kościelnych. Wybudowano również kaplicę pogrzebową z chłodnią”. Muzeum regionalne

6 Ko ś ció ł i jego otoczenie

7 Edukacja  wybudowanie gimnazjum,  wymiana instalacji centralnego ogrzewania,  wymiana pieców węglowych na gazowe,  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  wykonanie elewacji zewnętrznej budynków,  wyposażenie szkoły w komputery z dostępem do Internetu,  utworzenie pracowni językowej i centrum multimedialnego,  zakupienie sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży,  wyremontowanie pomieszczenia na siłownię w czynie społecznym przez nauczycieli,  wybudowanie nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego  utworzenie przed szkołą zadbanego ogródka. W szkole odbywają się zajęcia taneczne, działa UKS i SKS, można korzystać z siłowni oraz sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela. Siłownia

8 Edukacja Szkoła dawniejobecnie Boisko szkolne - dawniej Boisko szkolne - obecnie Pracownia językowa Pracownia informatyczna Centrum multimedialne

9 Pomoc spo ł eczna  udzielanie pomocy osobom potrzebującym w formie zasiłku, jak i formie pomocy materialnej,  darmowy dostęp do Internetu,  dofinansowanie do posiłków w szkole dla uczniów pochodzących z biednych rodzin,  bezpłatny dojazd uczniów do szkoły,  dofinansowanie do wycieczek szkolnych,  w zespole opieki społecznej działa środowiskowy dom samopomocy z warsztatami terapii zajęciowej, z którego korzystają również mieszkańcy naszej okolicy.

10 Przeciwdzia ł anie bezrobociu W wyniku upadku największego zakładu pracy w regionie „Siarkopolu” nastąpił wzrost bezrobocia.  przyciąganie inwestorów do tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej,  przy współpracy z Urzędem Pracy organizowanie robót publicznych,  współpraca z gminami partnerskimi w państwach zaprzyjaźnionych (Niemcy, Francja) w celu zatrudnienia naszych obywateli,  tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości tworzących miejsca pracy (gospodarstwa agroturystyczne),  powstanie ośmiu nowych sklepów.

11 Przeciwdzia ł anie bezrobociu – gospodarstwo agroturystyczne na Kaczakach

12 Ochrona ś rodowiska  wprowadzenie pojemników na śmieci i ich wywóz,  raz na kwartał rozdawanie i bezpłatny wywóz odpadów segregowanych, np. szkło białe i kolorowe, plastik,  zaopatrywanie mieszkańców regionu w wodę pitną z ujęcia wody w Ślęzakach,  kanalizacja,  wybudowanie oczyszczalni ścieków.

13 Inne przeprowadzenie remontu ośrodka zdrowia, w miejscowościach Marki i Kaczaki zostały wyremontowane i wyposażone w komputer z dostępem do Internetu domy ludowe, wybudowanie placów zabaw dla dzieci i młodzieży, wybudowanie tak zwanych „centrów” w miejscowościach Ślęzaki i Marki, czyli parkingi, chodniki, wyremontowanie i odnowienie budynków użyteczności publicznej, remizy ochotniczej straży pożarnej, domu nauczyciela, nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa komisariat policji w Baranowie Sandomierskim, jednostki OSP wyposażone w samochody pożarnicze, nowoczesny sprzęt łączności ratowniczo - gaśniczej. „Centrum” w Ślęzakach

14 Radni a mieszka ń cy Radni współpracują z mieszkańcami naszego regionu poprzez aktywny udział w różnego rodzaju działaniach i pracach na rzecz naszego regionu, zabiegają o środki na inwestycje. Radni przekazują informacje poprzez bezpośrednie kontakty z mieszkańcami naszego regionu oraz na spotkaniach z radami sołeckimi i na spotkaniach wiejskich. Pracowni gminy chętnie współpracują ze szkołami, o czym mogliśmy się przekonać sami. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z działalnością poszczególnych referatów naszej gminy.

15 Plany na przysz ł o ś ć  wybudowanie tak zwanego „centrum” w miejscowości Dąbrowica, czyli parkingu, chodników,  wyremontowanie boiska szkolnego w Dąbrowicy,  remont drogi na odcinku Wola Baranowska - Ślęzaki.

16 W sk ł ad Zespo ł u Projektowego wchodz ą … Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia. Uczniowie: Michał Bajkos 12.06.1996 r., klasa I „a” Monika Nerka 31.07.1996 r., klasa I „a” Karol Nowaczek 17.05.1996 r., klasa I „a” Klaudyna Rzeszut 12.09.1996 r., klasa I „a” Przemysław Turbak 29.07.1996 r., klasa I „a” Magdalena Wilk 04.07.1996 r., klasa I „a” Karolina Żyguła 16.10.1996 r., klasa I „a” Opiekunowie:  Ewa Krasoń e – mail: ewak7@interia.eu  Beata Szewc e – mail: Betty_183@interia.pl


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach Dwadzie ś cia lat min ęł o … w gminie Baranów Sandomierski Gmina Baranów Sandomierski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google